Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET D UYDUNUZMU Kablettarih fütürizm Birkaç hafta evvel, İtalyanın Latium mmtakasında tarihten önceki devirlere aid bir kafatası bulundu. • Ondan birkaç gün sonra da, bir rnağara. ve mağaradaki ka yalar üzerinde birtakım resimler, şekil ler keşfedildi. Bu kabil resimler, şimdiye kadar yalnız Fransada ve îspanyada görüimüştü Taş devrinden kalma, mahkuk insan suretleri. Oturan, ayakta duran, yatan, yürüyen tarihten önceki insan tipleri. îtalya hükumeti, bu keşiflerin kültür bakımından olan ehemmıyetlerini nazar dikkate alıp, hafriyata geniş mikyasta devam edılmesini emretmiş. Kayalara mahk.uk bu resimler, taş devrinde, İtalyanın o kısmmda oturan insanların hayatı hakkında etraflı malumat veriyor. Fakat asıl mesele orada değil. Bu resimler, müstakim, münhani hatlar, daireler, kat'ı nâkıslar gibi, hendesî şekillerde imiş. Taş devri insanları, fütürizmde, bizlere taş çıkarttı demektir. yeni rökorlar Futbol Federasyonu da işin içinden henüz çıkamadı, diğer alâkadarlar Galatasarayın Amerikada bir zenci atlet mühim dereceler yaptı şampiyon olduğunu söylüyorlar Amerika atletizm şampiyonası Nevyorkt£ büyük bir kalabalık önünde yapılmı^tır. Müsabakalarda şayanı hayret dereceler eide edilmiş, bilhassa yüz meterde zenci Jesse Ovens'e aid olan dünya rekoru gene zenci Jeffrey tarafından egale edlimiştir. 1500 metrede ise meşhur İngiliz atleti Wooderson'u br imil koşuda mağlub eden Fenspe ile ayni müsabakada ikinci olan Cuningham bir mil yanşta dördüncü olan Ridesut tarafından mağlub edilmişlerdir. Şampiyonada alman dereceler: 100 Jeffrey 10.2, 400 Miller 47,3, 1500 Rideout 3.51.5, 110 mania Battista 14.2, 3000 manialı Mac Clusky 9.23.1, Yüksek Steers 2. m. 07, Sırık Varoff 4. m. 27, Gülle Wılliams 16. m. 33, Disk Fox 52. m. 64, Çekiçatma Cruichhank 53. m. 29. Küçükler arasında yapılan şampiyonada da fevkalâde dereceler elde edilmiştir. 100 Anderson 10.5, 200 Littler 21.5, 400 Allinerci 48.5, 800 Widal 1.55.4, 1500Munski 3.56.1,110 mania Famer 14.2, Sınk Deefield 4.19, Gülle Blozis 15. m. 91. Şampiyon kim? Atletizmde ^V\ıUı U.f///^ ^ Prezervatlf ler I n I n evsafına REX hayran olmuş Başka hlç bir marka onu memnun etmemlştlr. Çünkü REX Sağlamdır. ve gayet Ince Ipekll lâstlkten yapılmıstır. Maliye Vekâletinden: Vekâlet kaloriferleri için alınacak 450 55(1 ton yerli Sümikok kömürü kapah zarfla eksiltmiye konulmuştur. Tahmin edılen bedeli on iki bin üç yüz yetmiş beş lira ve ilk teminatı 928 lira 12 kuruştur. Eksiltme 18 temmuz 939 salı günü saat 15 te Vekâlet Levazım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünde ve îstanbulda Dolmabahçede Vekâlet Matbu Evrak Ambar Memurluğunda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler ve ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile beraber kanunun tarifatına ve şartnamedeki şeraitine uygun ve no.ksansız olarak yazacakları teklif mektublarım havi kapah zarfları eksiltme saatinden bir saat evvel Komisyon Riyasetine vermeleri. « 2688 » ( 4767 ) Hangisinin şampiyon olacağı henüz malum olmıyan Galatasaray ve Demirspor takımlan son defa yaptıkları maçtan evvel yanyana Millî küme şampiyonluğunu aralannGalatasaray 43 gol atmış, 19 gol yemiş, da taksim edecek olan Galatasarayla, attığı, yediği gole taksim edildiği zaman Demirsporun puvanlan müsavi olunca, çıkan harici kısmet 2.26, Demirspor 35 hangı takımm birinci olacağım tayin et gol atmış, 16 gol yemiş, attığı, yediğine ^J* Otomobil denilen mek içiix gol avantajına baş,vurmak icab taksim edildiği zaman da çıkan harici etmiştir. Geçen sene İstanbul lik maç kısmet 2.19 dur. Bu vaziyete göre Gala/ lan sonunda puvanlan müsavi olan Be tasaray Millî küme şampiyonudur.> jğ şu tekerlekli canaVaziyet bu merkezde iken dün çıkan v ğğÜ • var, bütün dünyaya şiktaşla Güneş takımlanndan hangisinin F. î. F. A. nın kararları . şampiyon olması lâzım geldiği ortaya bir akşam gazetelerinden biri Demirsporun pes! dedirtti K a z a mesele çıkarmış, Beşiktaş kulübü de bu şampiyonluğunu ilân ediyordu. Paris, 10 (a.a.) 3 ve 4 temmuzda smdan, belâsından iş içm Federasyona müracaatte bulunBu hususta icab eden tahkikatı yaptı toplanmış olan F. İ. F. A. icra komitesi kurtulmak için ne muştu. ğımız zaman da şöyle bir vaziyetle kar birçok müracaat ve talebleri tetkik etyapacağımızı şaşırmiştir. Vâki olan taleb üzerine, eski Çe1938 senesinde vuku bulan bu vaziyet dık. Ne çivili yol üzerine. Futbol Federasyonu <gol avera şılaştık: koSlovakya federasyonu bundan böyle, Federasyon Reis Vekili dün sabah bir dinler, ne talimatna jının> nasıl tatbik edilmesi lâzım geldi«Cesky Swaz Footballovy> adını alarak me. Rasgeldiğine çarpar, çarptığını de ğini gönderdiği tebliğ ile aşağıdaki şe akşam gazetesinin kendisine müracaati sadece Çekyayı temsil edecektir. Komite üzerine (Galatasaray) m şampiyon olvirir, devirdiğini ezer, ele avuca sığmaz kilde muamele yapılmasını bildirmişti: Kelsinki'de yapılacak olan 1940 olimpiduğunu bildirmiştir. «Gol averaj usulünde hükmen galib bir âfet! yadındaki futbol turnuvasmm, 20 temBu muhavereden iki saat sonra gene muz 4 ağustos 1940 tarihi arasında icraFransada, otomobil kazalannın önüne gelen takımlara üç puvan ile, üç de gol bir telefon konuşmasmda bu defa, Fede sına karar vermiştir. Dünya kupası tageçmek için alınacak tedbirlerin tüken verilecektir.> rasyon Rels Vekili (Demirsporun) şam limatmm tadili hakkında, B. B. Mauro, Bu seneki Millî küme talimatnamesidiğini ve yayaların işi artık Allaha kalpiyon olduğunu sarahatle söylemiş, ve dığını gösteren mükemmel bir tedbir bul nin altıncı maddesi ise: «Neticede puva gazete bu havadisi derhal sütunlanna ge Bauwens, Chevallier ve Sehrickerden mürekkeb komısyon tarafından yapılan nı ve beraberlik halinde gol averajı namuşlar. çirmiştir. teklif, komitenin gelecek toplantısında zarı dikkate alınarak en başa geçecek kuHıristiyan azizlerinden birini nufacık Galatasarayın şampiyon olduğunu ha linde olan Uzakşark kupası maçlannın üb Millî küme şampiyonu olur.» denilbir heykelini yapmışlar, üstüne de 13 ramektedir. ber alan bir Galatasaraylı ikinci hava tetkik edilecektir. Komite tasavvur hakamını yazmışlar. Otomobil anahtarlarıBeden Terbiyesi Umumî Müdürlüğü disi duymadığı. için hakikati öğrenmek kuvveden file çıkması için, esaslı bir na takılmak üzere biblo diye satıyorlar. şe başladığı tarıhte mıntakalara gönder maksadile Ankaraya telefon etmiş ve surette harekete geçilmesine karar ver13 ün uğursuzluğunu azizin kudsiyeti diği bir tebliğde ise «yeni nizamname ve yepyeni bir mesele ile karşılaşmıştır. miştir. Bu defa Federasyon Reisi, henüz megiderecek, bu tılsım sayesinde, otomobil talrmatnameler Şurayi Devletten tasdik îngiltere Millî takımının sağ ve salim yola devam edecek. J^. olunup neşredilinceye kadar eski nizam selenin tetkik edilmekte olduğunu, bu yapacağı maçlar name ve talimatnamelerin hükümleri el hususta hiçbir karar verilmediğini, saînşallah! Londra, 10 (a.a.) İngiltere Futbol bahleyin kendisile görüşen gazeteye de îkinci tedbir daha güzel. Fransız yol an mer'i ve muteberdir» demişti. ^ Şu hale göre, gol averaj usulile geçen birşey yazmaması hakkında telgraf çek Federasyonunun mutad sonbahar millî talimatnamesinin minimini bir tasviri. karşılaşmalan için davet ettiği İsveç tiğini söylemiştir. Bu da otomobil camma, şoförün ta kar ene Güneş takımı nasıl birinci addedilmillî takımından maada Holanda millî Millî küme şampiyonluğunun beyneldi ise, bu seneki Millî küme maçlarının şısına asılmaya mahsus. milel futbol nızamatınm iyice tetkikin takımım da davet etmiştir. Holanda milonunda da Galatasarayın şampiyon olBiri, azizin kudsiyetine sığınan; öteki, den sonra taayyün etmesi lâzım olan bir lî takımı 8 ikinciteşrin salı günü Şefild ması pek tabiî bir neticedir. kanunun ciddiyetini hatırlatan bu iki ka istanbul şampiyonluğu için Beşiktaş meselede ortaya çıkan üç ayn ayrı ha de İngiltere millî takımile karşılaşacakza sigortası da işe yaramazsa, benim de kulübünün yapmış olduğu itirazı o za vadisin hangisi üzerinde duracağımızı tır. bir fikrim var. Şoförlerin gözü önüne man genel merkez teknik büro şefliğin biz de kestirmiş olamadık. Holanda federasyonunun Meselenin ortalığı kanştıran ruhu şude vazifesi icabı bu işleri tetkik eden konmaya mahsus bir falaka tasvirciği! 50 nci yıldönümü Malum ya, nush ile yola gelmiyenin, Kemal Halimden Galatasarayla, Demir radadır: Beynelmilel futbol kavaidi uAmsterdam, 10 (a.a.) Holanda Futftekdirden sonra bir hakkı kalır, o da kö porun vaziyetini sorduk. Bize şu malu mumiyesini bilenler ve averaj usulünün bol federasyonu bu sonbaharda 50 nci tatbikile meşgul olan eski idareciler mematı verdi: yıldönümünü kutlayacaktır. Bu münaseİtek! < 934 35 senesinde ilk defa İstanbul seleyi şöyle anlatmaktadırlar: betle Holanda millî takımının, Belçika 1 Bir takım sahaya çıkmazsa hük ve Alman millî takımlarile karşılaşmaütbol heyeti gol averaj usulünü tatbik Kongreye davet etmiştir. Gol averaj ını şu yolda tatbik men mağlub addedilir. lan mutasavverdir. İtalyan millî takımiOrtaköy Sporyurdu Başkanlığından: 2 Hükmen galib gelen takıma üç sa le de bir maç yapılması çok muhtemelederek kulüblerin derecelerini tayin et9 temmuz 3939 pazar günü saat 10 da miştir. Bu usule göre; atılan gol, yenilen yı ve üç puvan verilir. dir. yapılan senelik kongrede ekseriyet ol ole taksim edilir, harici kısmeti büyük 3 Hükmen mağlub sayılan takım sımadığmdan kongremizin 1 temmuz 939 olan kulüb birinci olur. Keza; 937 38 fır puvanla cezalandınldığı için aynca resi Başkanlığından: cumartesi günü 20 de Portakalpaşa yo enesmde İstanbul şampiyonası da bu bir de aleyhine gol kyadedilmez. « Bu hafta İstanbulda yapılan maçusule göre İstanbul Futbol ajanlığınca larla Millî küme müsabakalan sona erkuşundaki parti binasında yapılacaktır. İşte düne kadar çözülemiyen karanlık Kayıdlı üyelerin gelmeleri ehemmiyetle ayin edilmiş ve Beşiktaş kulübünün Fe nokta budur. Sahada hükmen mağlubi miş ve Galatasaray ile Demirspor 35 er derasyona vâki itirazı reddedilerek Gü yetle esasen sıfır puvan alarak cezalan puvanla başta kalmışlardır. Bu iki tarica olunur. eş kulübü İstanbul birincisi olmuştu. dınlmış bir takıma aynca bir de aleyhi kımdan hangisinin Millî küme şampi[Topkapı kulübünün kongresi 'utbol federasyonunun tertib ettiği ve ne gol verilemiyeceğine göre Galatasa yonluğuna hak kazandığı vesaik ve meva himaye ettiği müsabakalarda puvan rayin şampiyonluğu için en küçük bir zuat üzerinden federasyonca tetkik eTopkapı SporKulübünden: dilmekte olup bu hususta henüz verilann müsavatı takdirinde derecenin gol şüphe bile yoktur. 9/7/939 tarihinde topanan kulübümüz miş hiçbir karar yoktur. Her iki tarafın veraj usulile tayin edileceği hakkındafevkalâde kongresinde Cemiyetler KaFederasyonlar dairesi hakları kâfıl olacak kraann teblığine deki kararına tevfikan bu seneki Millî künununa göre nizamnamemizin bazı madğin söylenilecek sözlerin veya intişar eme netayicine nazaran Galatasarayın başkanlığının tebliği delerini tadil ile kulübün ismi Topkapı Millî küme şampiyonu olduğu kendiliAnkara, 10 (a.a.) Beden Terbiyesi decek yazılann indî mütalealardan ibaSpor kulübü olarak kabul edilmiştir. ğinden tezahür eder. Genel Direktörlüğü Federasyonlar Dai ret olabileceğini tavzih ederiz.> Kaza sigortası Bestekâr Salâhaddin Pınar'ın ve BAYAN MELEK TOKGÖZ tarafından okunan en son şarkısı KALBİMİ AYAĞINA YÜZÜM GÜLSE DE KIZLAR Bestekâr SADEDDİN KAYNAĞın ve Bayan MEFHARET tarafından okunan 17571 ADINA AND İÇERİM SENİ EY DİL AĞYABE COLUMBİA Plâklarında Arayınız. Mudanya Belediyesinden: 200 ton Levamarih kömürü 18 900 12 15 ton kuru odun kilo silindir yağı kalem muhtelif levazım kalem kırtasiye Muhammen bedeli LiarK. 2850 Kapah zarf 180 216 189 60 44 94 ) ) ) ) Açık lndirme Belediye elektrik santralı için yukarıda yazılı 5 kalem levazım satm ahnacaktır. Şjrtnameleri Muhasebede görülür. Indirmiye iştirak etmek istiyenlerin 20/7/939 perşembe günü saat 15 te teminatlarile Belediye Encümeninde bulunmaları ilân olunur. ( 4866 )' Diplomalı bir eczacı aranıyor Seyhan Kızılay merkezinden: Markezimiz dispanserinde diplomalı bir eczacı çalıştırılacak ve ayda yetmiş lira ücret verilecektir. Çalışmak istiyenlerin şartlan öğrenmek üzere Merkezimize müracaatleri ilân olunur. Svas Şehrinin îmar Tatbikat Plânı Yaptırılacak Sıvas Belediye Riyasetinden: 1 Sıvas jehrinin 1/2000 mikyasındaki halihazır hartası üzerinde mütehassısları marlfetile tanzim ve Nafıa Vekâletince tasdik edilmiş bulunan imar plânı, avan projesi mucibince 1/500 ve 1/1000 mikyasmdaki hartalar üzerino tatbikat plânı yaptınlacaktır. 2 Tatbikat plânları satha aid bütün ölçüleri ihtiva edeceği gibi müs. takbel sokakların telâki noktalarmda da irtifaa aid rakamları gösterecektir. 3 300 hektar sahasında bulunan imar sahasımn avan projesindeki ölçülere tevfikan her sınıf sokakların arzanî maktaları bina bloklarınm taksimatı, meydanların veya parklarm tafsilâtını umumî müesseselerin ve çarşılarm vazivetlerini velhasıl şehrin müstakbel şekline aid bütün tafsilâtı ihtiva edecektir. 4 Şimdiye kadar bu gibi işlerde çalışmış ihtisas erbabmdan talib olan zevatm 15/7/1939 tarihine kadar: A Yukarıdaki umumî şartlar dahilinde yapacakları işin bir şartnamesini. B Bu iş için istedikleri ücreti. C Ne kadar zamanda ikmal ve teslim edebileceklerini: Sıvas Belediye Riyasetine hitaben taahhüdlü bir mektubla bildirmeleri rica olunur. 5 1/200 mikyasmdaki avan projenin bir kopyası isteklilere bedelsiz olarak Fen İşlen Müdürlüğünden verilir veya gösterecekleri adrese gönderilir. «2851 » (5040)' ÜÇURUMDA Boman: 24 Paketi yaptılar ve evden beraber çıktılar. Otomobilde Türkân hâlâ titriyordu. Eve gelince annesine meseleyi anlattı. Seza Hanım kızını teselliye mecbur oldu: Yavrum, dedi, neden o kadar üzülüyorsun? İclâl ne yapacak sana? Bu kadar hain mi o? Hain olmasa bile. anne, münafıktır o... Hem sen mektub meselesini bilmiyorsun. Neş'en kaçmasın diye ben sana anlatmadımdı. Türkân îclâlin kahveye gönderdiği mektubu, Afıfle konuştuklarını birer birer anlattı. Annesi onu dikkatle dinledi, düşündü: îyi ya... dedi, buraya gelsin Afif, artık nedir o öyle, kahve köşelerinde de buluşmazsınız. Annesi, kızına cesaret vermek için, Hep İclâlle dolaştın. «O terzihane kötülerin evi!» diyor. Ran kân yüzünü yıkadı. Feriha onu teseîliye ayni neviden endişelerini gizliyerek: çalışırken büsbütün harab edecek şeyler Tabiî... Bütün havadisleri ondan devu eviymiş orası. Yok artık, emin olmıyacak birşey alıyorum. Kâmile isminde kötü bir ar Türkân hıçkırıklı bir sesle: söylüyordu: kalmadı yavrum, dedi, pekâlâ işte, ça kadaş peydalamışsm. Seni baştan çıkar Değil vallahi, Ferihacığım, ben o Imtihanlara üç ay bile kalmadı. lışmaya başladın. Sana bu kadar emni maya çalışıyormuş. Dün îclâl anlattı, rada hiçbir fenalık görmedim. Görsem Biraz dişini sık. Afifle filân meşgul olyet ediyorlar. Kötü insanlar olsa hiç böy Pakize ile ben dinledik. ayağımı atar mıyım? Hem çok darda ma. Terzihaneyi de buak. Çalış. Bir kele yaparlar mıydı? Türkân yeniden ve bu sefer kulakla kaldık da onun için gittim oraya... Da re mektebden çıkarsan hürsün. Bütün isTürkân cevab vermedi. Annesinin söz rının dibine, ensesine kadar bütün başile yım bize hiç bakmıyor artık... tikbal senin. İş bulmak da kolaylaşır, Aleri onu teselli etmekten uzak olduğu için, kıpkırmızı kesildi. îclâl şimdiden mekteb Türkân, arkasındaki nar ağacmın di fifle anlaşmak da. gene kız, içini çekiyordu. içinde münafıklığına başlamıştı. Hem de bine çekilerek ağlamaya başladı. GözyaşTürkân, ıslak ve içi sitem dolu kıErtesi gün, Feriha, mektebin bahçe ne alçakçasma!.. Kâmile onu baştan çı larını başkalanndan saklamak için ağac zarmış gözlerile arkadaşına bakarak: . Fakat ben Kalyopi'de çalışhğımı karıyormuş. Türkânın boğazına birşey tı la duvar arasındaki dar boşluğun içine Afiften gizledim. İclâl ona haber verir sinde onun yanına yaklaşarak: Niçin, dedi, Feriha, beni anlamak Maşallah ayol, dedi, terzilerde ça kanır gibi oldu ve gözleri yaşardı. Elini kaçıyordu. Yanına koşan Feriha onu te istemiyorsun, Niçin? Çok zaruret içinde se yalanım meydana çıkacak. boynuna götürdü ve öksürdü. Zor nefes selliye çalıştı: hşırsın da bize haber vermezsin ha? Düşündüğün şeye bak... Bir terkaldım da onun için gittim terzihaneye... alarak: Ben senin iyiliğin için söylüyorum, Yataklarımızı sathk, Feriha, niçin anlaTürkân kızardı: zinin yanında çalışmak kabahat mi?.. Yeni başladım Feriha, dedi, il Hiih!.. dedi, ne yalan! Ne yalan! dedi, ağlama... Ortada birşey yok ki...mıyorsun? Dayım artık bize hiç, hiç yar Kabahat değil anne, fakat ben könce dün akşam birkaç ilik açtım, bu Feriha, Ferihacığım... Sen beni tanırsın... Fakat bu dedikodular senin için iyi bir dım etmiyor. gizledim. şey değil. İkaz ediyorum seni... Benden umar mısm böyle şeyleri?.. Sen îclâlden evvel Afife doğrusu sabah da ceketi götürüp teslim ettim. İşte felâket orada, ben de bun Bu dedikoduları hep o çıkarıyor. dan korkuyorum. Yeni başladın ama çoktan niyet Senden... Senden ummam tabiî... nu söylersin, olur bıter. Fakat elin Kâmilesinden umarım, yav Daha neler yapıyor, bilmezsin. Afifle Türkânın da ümidi bu idi; fakat ilk lenmişsin, müzakereye başlamışsın. Hangi felâket? Ne müzakeresi? rum... Sen aptal değilsin ama, safsm benim aramı açmaya çalışıyor. yalanım Afife nasıl izah edecekti? Hem Senin bu ihtiyacından istifade e Biliyorum, Afife mektub yazmış. derler. gene kızın bundan başka da, mahiyetini Terziye gidip geliyormuşsun. Biz çok... Böylelikle seni uçuruma yuvarlar Bilıyorsun da... niçin... bilmediği birtakım korkuları vardı. Hâlâ haber alırız. Bütün bu ceketler, pabuclar lar. Kim eder? Türkân hıçkınyordu. o evden, o Kâmileden, İclâlle onun ta oradanmış. Allah versin, iki gözüm, in Türkân ağlamamak için yutkundu ve Birtakım fena insanlar... O KâFeriha onu kolundan tuttu: nışmış olmasından korkuyordu. Annesi şallah makastar olursun. Benden yana elini tekrar boğazına götürdü: müeler, filânlar... Haydi, gel, şuradan musluğa gine ilikleri nasıl yaptığını, Kâmilenin ha dua. Saklamaya lüzum yok ki benden. Feriha, sen söyleme bari, dedi, Ben budala değilim, Feriha... Öydelim. Yüzünü yıka, Görmesinler. Hem le birşey hissedersem ayağımı atar mıreketlerini ve sözlerini teferruatile anlatTürkân yutkunarak ve sesinin tabiî a içime baygınlıklar çöküyor. tı: Ben senin iyiliğin için söylüyorum. biraz açılırsm. yarını bulmaya çalışarak: yım oraya?.. Açlıktan ölürüm, gitmem. Türkân itaat etti. Hâlâ bu evden, bu insanlardan e Senden saklamadım, Feriha, deO Kalyopi'nin, o Kâmilenin ne bıçim [Arkast varî Deponun önünden içeri girdiler. Türmin değilim, dedi. di, sen benim yanıma dün hiç gelmedin. insanlar olduğunu biliyor musun? İclâl Yazan : Server Bedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog