Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 11 1939 Teselli memuru Fransada çalışan Alman casusları Toloz şehrinde garib bir vak'a oldu R A D VO Yeni bir casusluk filmi aksamki program ) Mireille Perry isminde esmer ve şirin yeni bir Fransız artistinin meydana çıkmasına sebeb oldu Mösyö Jüst'ün betibenzi kül gibi ol Evlilik hayatınm henüz beşinci ayın da, çılgmca sevdiği genc kansını birden muştu. Fakat sesini yükseltmeden, deliTürklye Radyodifüzyon Postaları DALGA ÜZUNLUĞU bire kaybeden Mösyö Jüst, divaney kanlının sözünü şu cümle ile kesti: 1639 m. 183 Kcs. 120 Kw. Ben, müteveffanm kocasıyım mösdönmüştü. İçtimai mevkiile yakışık almı Fransız gazetelerinin verdiği maluma T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. yacak taşkın yeis sahnelerinden, hayatm yö! Siz kim siniz? ta göre, son zamanlarda, Fransada, AlT. A. P. 31,70 m9465 Kcs. 20 Kw. . bile tehlikeye koyacak dövünmelerden Bu sual, delikanlının üzerinde bir elek man casuslarının faaliyeti geniş mikyasta 12 30 Program 12.35 Türk müziği 1 Hisonra, hayat arkadaşını ebedî medfeninc trik cereyanı yapmıştı. Birdenbire doğ artmıştır. Bilhassa Fransanın en büyük caz peşrevi. 2 Bedriye Hoşgör Hicaz şarParisten yazılıyor: kı Mümteziç a^kınla. 3 Nobar Hicaz götüren kalabalığm en önünde yer almış, ruldu. Şimdi, ikisinin de gözyaşları kuru harb limanı olan Toulon, bu faaliyetdn Küçüklüğündenberi musikiyi seven es şarkı Ağlajnış gülmüş. 4 Ahmed Rasira cenaze arabasınm peşisıra, adım adım yü muştu. Soğuk bir nazar teati ettiler. De başlıca merkezini teşkil ediyor. Millî mü Rast şarkı Bir gönlüme bir hall perişamer ve şirin kız on beş yazmda fevka rüyordu. likanlı, kekeledi: nıma, 5 Mustafa Nafiz Hicaz şarkı dafaa teşkilâfının bütün şubeleri, bilhassa lâde güzel keman çalıyor ve orkestralara Göğsünde açılmış. 6 Hicaz saz semaLsi Ne? Nasıl? Kocası mısmız?... casuslukla mücadele servisleri çok müte Dünya, gözünde yoktu. Sanki gökyüdahil olarak maharetini göstermek imkâ13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve meteozü yıkılcnış, o altında kalmıştı. Hayat, Vah vah, esef ettim! Ben sizi, evinizdc yakkız davranıyorlar. Haftada bir iki deroloji haberleri. 13.1514 Müzik (Beethovennını buluyordu. Aradan bir müddet genazarmda, birdenbire bir hiç oluvermişti. zannediyordum.. Bu akşam, yahud baş fa, ecnebi bir memleket hesabına faaliyet5 inci senfonl Pl.) 19.00 Program, 19,05 çince tiyatroya merak etti ve konservatuMüzik (Vitali Şakon, çalan Jak Thibaud Kaybettiği saadetin yerine, onun milyon ka bir gün anlatırım size... Affedersi te bulunan tehlikeli şahısların yakalanaara girdi. Muayyen tahsilini bitirdikten Pl.) 1915 Türk müziği (Fa^ü heyeti) 20.00 niz... da birini bile koymanm imkânı yoktu. rak hapse atıldığı görülüyor. sonra birincilikle oradan çıktı. Sahneler Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji O sırada, yanıbaşlarından bir araba Ahiret yolcusunun peşisıra attığı her haberleri. 20.15 Konuşma, 20.30 Türk müziAsıl garibi, casusluğun çok ağır ce€a sade istidadlı bir genc kız değil, ayni zaği (Kllsik program) Ankara Radyosu küadım, işkencesini bir kat daha artmyor geçiyordu. Delikanlı bir sıçrayışta araba ları istilzam ctmesine rağmen, kadın er manda fevkalâde çalışkan bir artist kame ses ve saz heyeti. 21.10 Konuşma, 2125 ya girdi, arabacıya: du. Fakat Mösyö Jüst, herşeye rağmen kek bütün bu gizli ajanların, faaliyetleri zanmıştı. Evvelâ «Odeon» da oynadı, Neş'eli plâklar R. 21.30 Orkestra progra Dosdoğru çek! On frank bahşiş ne gitgide germi vermeleridir. kendini zaptetmeğe, Ölümün karşısında mınm takdimi Gluck, Beethoven, Wagsonra «Capuciens» a geçti, bilâhare de ner, H. Halil Bedl Yönetken 21.45 Müzil metin görüntneğe muvaffak oluyordu. var! Birkaç gün evvel, Georges Eissele is îngiltereye gitti ve Londrada tam üç se(Radyo orkestrası Şef: Hasan Ferid Al< Diye seslendi. Araba, yıldırım gibi minde, İsviçre tabiiyetinde bir Alman da ne kaldı. Çünkü artık operet artisti olAyaklarının birbirine dolaşarak, bir iki nar) 22 30 Müzik (Süıema sesi Pl.) 23.01 defa yere kapanacak hale gelmesine rağ uzaklaşmış, Mösyö Jüst, kıpırdayacak casusluk suçile tevkif edilmiş ve Toulon muştu. Biliyorsunuz ki muvaffakiyet kaSon ajans haberleri, ziraat, esham, tahvimen, yürümesine yardım maksadıle ken vakit bile bulamamış, sadece arabanın nu daimî divanıharbi huzuruna çıkarılmıştır. zanmış olan operetler pek uzun bir temlât, kamblyo nukud borsası (fiat) 23,20 Müzik (Cazbaind Pl.) 23.55i24 Yarmki disine doğru uzanan elleri reddetmiş, marasmı zaptedebilmişti. Eissele, Alman olmasına rağmen, sim sil hayatına maliktirler. Kumpanyanın program. Kabristanda, Mösyö Jüst'ün arkadaş siyah kıvırcık saçları ve esmer tenile, da bütün artistleri de yekdiğerine çok uymetanetini tekrar ele almağa mu vaffak Operalar ve operetler ları ve bütün cemaat, son dakikada zâfma ha ziyade şarklı tipini andıran otuz üç gundu Bu arada Mireille Perry Londra olmuştu. Cenaze alayı mezarhğa yaklaşıyordu. mağlub olacağmdan korktuklan bu zayıf yaşında genc bir adamdır. Cenevrede halkından en ziyade rağbet gören san'atMireille Perry 21.00 Btffcreş: Manon. 21,05 Hilversum I: Operet. Cemaatten, Mösyö Jüst'ün civanna tesa ruhlu adamın metanetine hayran kaldı tahsilini bitirmiş, 1934 te güzel san'atlar kârlardan biri olmuştu. kızları, artistleri fevkalâde teşvik edecek 21,20 stra&sburg: Opera temsili. düf edenler, metin görünmesine rağmen lar. Ne tabutun mezara indirilişi, ne dö mektebine girmiş, sonra sigortacıhğa başGenc kız Fransaya dönünce yeni bir hareketlerde bulunurlar. Aslen Franiız 21,35 Rennes: Lakme. ye'sin son haddinde bulunan bu zavallı külen toprakların ve atılan taşların gü lamıştır. Sık sık Stuttgart şehrine gitmesi işte talihini denemek istedi. Sinemada... olduğum halde Fransada bu kadar alâ 22,05 Roma: Kralm çocukları. matemzedenin, mezar başında kendinden rültüsü, onun üzerinde bir tesir yapma Cenevre zabıtasının nazarı dikkatini cel «Küçük müttefikler» deki MandaTine ro22,15 Frankfurt: Zoraki tabib! ka gördüğümü söyliyemem. geçmesinden korkmağa başlamışlardı. Bu mıştı.' Kilisedenberi mütemadiyen ağlıyan betmiş, bu meyanda Fransaya ve bilhas lünde ve «Vatandaşlar mektebi» nde Hoş... artık Mireille Perry için alâka Büyük konserler ifrat derecesinde cebri nefis, tabutun üs gözleri, yaş dökme kabiliyetini tamamen sa Toulon şehrine uğraması, şüpheîeri «Juanita» da yeniden alkıslar topladı. dilenmek zamanı geçmiştir. O mesleğin 20.05 Berlin Çaykovski'nin eserlerl. tüne atılan toprakların ve taşların gürül kaybetmiş gibi kupkuru idi. büsbütün arttırmıştır. Elvira Popesco ile birlikte «Madam Vide kemal mertebesine erişmek mevkiine 21^0 Frankfurt: De Falla, Şopen, Llszt'ln tüsü gibi son teferruatın dehşeti karşısınMerasim bittikten sonra, alelâcele bir Eissele, en son defa 10 şubatta Tou dal'in aşkı» filminde mühim bir rol deeserleri. da, tehlikeli bir aksülâmel tevlid cdebi arabaya atladı, evine geldi. Odasına gir lon'a gitmişti. Bu gidiş gelişler, 2 nci bü ruhte etti. Bu kordelânın baş erkek ro yaklaşmıştır. Bundan sonra sade Paris 22,05 Prag: Millî parçalar. ve Londra halkınm değil, bütün Avrupa 22,20 Vij'ana: Schumann ve Wolf'un eserlirdi. Jüst'ün, fazla hassas, fazla asabî diği zaman, gözüne ilişen ilk şey, masa ronun da nazarı dikkatini celbettiğinden lünü de Victor Boucher oynuyordu. leri. ve hatta dünya halkının. onu ayni mubir adam olduğunu bilenler endişe için nm üstünde, büyük bir zarf oldu. «Müs bir memur tarafından göz hapsine alınaHenüz yirmi yaşında bulunmasma habbetle sevmeye başlıyacağına şüphe 22,25 Stuttgart: Beethoven'in 7 nci senfodeydıler. tacel» kaydmı taşıyan bu zarf belediyc rak birkaç gün takib edilmiştir. nisL rağmen hayatınm gerisinde uzun ve muyoktur. Cenaze alayı kabristanın kapısma gel nin cenaze işleri servisinden geliyordu. 22,35 Münih: Berlioz ve Liegel'in eserleri Bu arada pek garib bir vak'a cereyan vaffakiyetli bir san'at mazisi mevcuddu. Mösyö Jüst zarfı açtı; içinden çıkan etmiş, casusun takibi i§ini bir parça karış Bilhassa Juanita'da çok takdir kazanmışmişti. Araba neredeyse duracak, tabut Ev\relce ismi «Gizli mücadele» iken 23,15 Brüksel I I : Beethoven ve Dellus'un eserleri. şu mektubu okudu: indirilecek ve cemaat, içeri girecekti. tırmıştır. tı. Çünkü güzel şarkı iöylüyor ve dans son günlerde «İkinci casus bürosunun göl23,25 Münih: Schumann'ın ikinci senfonist «Bir zamandanberi, memlekette mü Tam o esnada, ka'abalığın içinden, gesi» adını alan filmde Mireille P»erry 24,05 Prag: Çek musikisL lkinci büronun Eissele'nin peşine tak ediyordu. yirmi yaslarında kadar bir delikanlı ay şahede edilen bir nevi sinir salgını, ida tığı memur, ecnebi olduğunu gösteren evMireille Perry İngiltereden bahsetme geveze Nadia rolünü oynuyor. Bu korde Oda masikileri rıldı. Arkasında zarif bir siyah elbise remizce, cenaze alaylarında bazı tedbir rak ve vesaikı hâmil bulunmaktaydı. Bu yi çok sever ve Londradaki hatıralar.nı sık â isminden anlaşıldığı veçhile muhtelif vardı; elinde, ateş alı bir gül demeti tu ler ittihaz edilmesi zaruretini tevlid et vesaik sayesinde, casusa itimad telkinine sık tazeler. Geçen gün bir yerde tesadü hükumetler hesabına siyasî ve askerî sır 19,55 Leipzig: Eski ve yeni şarkılar, danslar. tuyordu. Altınsarısı saçları, güzel yüzü, miştir. muvaffak olan memur onunla temasa gir fen buluşmuştuk. Gene uzun uzun Lon Ian çalmak ve çaldırmak için birbırlerile 21,35 Doyçlandzender: Haas, Vivaldi, Gluck'un eserlerL ' . yaşlı gözlerile, görenler üzerinde sempa«Cenazenin mezara vaz'ı esnasmda, miş, kendisinin de ayni iş için çalıştığı ze dradan bahsettikten sonra sözlerini şöyle debelleşen insanların hikâyesidir. Nadia ti uyandıran, cana yakın bir hali vardî. bayılmalar, sinir halleri, ifrat derece has habını vermişti. bitirdi: orada harikulâde bir aşk macerası yası Solîstlerin konserleri Delikanlı ilerledi, elindeki demeti, a sasiyet neticesi müessif hâdiseler sık sık Birkaç gün sonra, Eissele ile o gizli Bütün Londra halkı, hele tivatro or ve bu harikulâde maceranın mükem 16,45 Böhmen: Schubert'in şarkılan. rabanın her tarafun dolduran öteki de tekerrür etmekte olduğundan, idaremiz, memur, hâmil bulundukları bazı evrakı nun galeri kısmmı dolduran genc İngiliz mel bir kahramanı oluyor. 17,05 Münih: Şan, piyano ve keman konseri. metlerin arasına bıraktı ve ye'sin son bu hallerin önüne geçmeği vatanî ve içti eati etmek üzere muayyen bir yerde bu19,25 Viyana: Şan konseri. haddine gelmiş bir tavırla, iki elini göz maî bir vecibe bilmiş ve bu maksadla ye luşacaklardı. Fakat, tayin ettikleri yer9,35 Böhmen: Piyano konseri. lerine kapatarak hüngür hüngür ağlama ni bir servis ihdas eylemiştir. de, polis memurlan işe müdahale etmiş21,05 Londra (Regional): Schubert'in «gl «Bu servis kadrosuna dahil memurla ler, hakikaten ecnebi zannettikleri ikinci ğa başladı. zel değlrmenci kızı> parçası. runızm vazifesi, cenaze alaylarına iştirak büro memurunu, hüviyetini söylemek için Mösyö Jüst, matemini bu kadar can22,55 Droitvich: Schuberfin eserleri. dan paylaşan bu delikanhyı ilk görüşte, ederek, cenaze sahibı üzerinde, onun mi zorlamışlardır. T^ Holivud'a yapılan artist ve figüran 23,25 Doyçlandzender: Petzold'un sonatları •^ Clark Gable ile Carole Lombard 23,40 Saarbrücken: Scarlafrti, Mozart ve baıkalan gibi sempafi değil, üzüntüye zacına, asabî temayüllerıne, bünyevî meMemur, hakikî hüviyetini meydana son izdrvacları münasebetile dostlarından akınına, birçok insanlajın gelip oıada seBeethoven'in eserleri. benzer bir hisle sarsılmıstı. Arabaya yak tanetine muvafık şekilde tesir yaparak, vurmamak maksadile, polis memurlannın birçok hediyeler almışlar ve söylendiğine fil kalmalarma mâni olmak için muhtelaşıp demeti bıraktıktan sonra hıçkırarok herhangi tehlikeli bir aksülâmelin önüne suallerini cevabsız bırakmış, o geceyi ka göre henüz bunların paketlerini açıp yerli lif kıt'alarda menfi propagandalar yapılağlamağa başlaması, büsbütün nazarı ecmektir. rakolda ayyaşlar ve serserilerle bir arada yerlerine koymamışlardır. masına karar verilmiştir. Çünkü oraya Ç TEŞEKKÜR ) dikkatini celbetti. Gözlerinin yaşını ku«idaremiz, bu sayede, ebediyen kay ;eçirmeği tercih etmiştir. Ancak ertesi sageîen artistler ve figüranlardan ancak •^ Wallace Beery, son defa geçirdiği ruladı, delikanlıya dikkatle baktı. Kendi bettiği kıymetli bir vücudün matemile ya bah komıserın karşısına çıktığı zaman asıl tayyarecilik imtihanında muvaffak ol 9837 de birinin muvaffak olduğu tahakİstanbulun en meşhur doktorlan dahi kendine: ralı cenaze sahibini, karşılaştığı vaziyetin hüviyetini söylemek suretile bu can sıkıcı muş ve ihtiyat tayyare mülâzimi nasbo kuk etmiştir. Holivud Ticaret Odası bir müptelâ olduğum hastalığın vahim sey Viktoryen'in akrabasından biri o ecaati karşısında herhangi bir sinir buh vaziyetten kurtulmuş ve şehir içinde, oto lunmuştur. çok memleketlerde şu şekil ilânlar tevzi rini değiştiremezken doğru bir teşhisle beni kısa bir müddetle iyi eden (İstiklâl lacak galiba, diye düşündü. Bana bah ranınm çirkin veya mühlik akıbetlerinden mobillerle yapılan uzun ve heyecanlı bir •^ «6000 düşman» namı altında vü edilmesini tavsiye etmektedir: «Holivu caddesi Şark apartıman 1 inci kat «Baker setmeğe unuttuğu bir akraba. takibden sonra, casusu nihayet ele geçirkurtarmak maksadını takib ediyor. cude getirilmekte olan Amerikan filminin da giderseniz sefil olursunuz!» anında») Doktor Giyas Pa§akoya aAlay, birkaç adım daha ilcrlemişti. «Binaenaleyh, müteveffa zevcenizin meğe muvaffak olmuştur. ^ Joseph Crehan isminde bir aktör lenî teşekkür etmeyi bir vicdan borcu mevzuu büyük bir hapisanede geçecek Güzel ve zarif delikanlının gözyaşları cenaze merasiminde bu sabah hazır buCasusun muhakemesi hafî olarak ceretir. Bu kordelânın da meşhur «Demir ka Holıvud'da 42 ncı defa olarak Cumhur bilirim. dinmiyor, hıçkırıklarının arkası gelmiyor lunan ve nazarı dikkatinizi şüpheli hare ran etmektedir. pı» filmi gibi heyecanlı olacağı tahmin Reisi Grant rolünü oynamaktadır. Bu Bn. tsmet Oksal, Pendik îsmetdu. Kendi gözyaşlan birdenbire dinen ketleri üzerine celbeden sarışın, güzel deıntihab aktörün reise fevkalâde benzemeedılmektedir. Paylaşılamıyan çocuk İnönü caddesi No. 26. Mösyö Jüst, kendi yerine ağlar gibi mü likanlı, zihninizı büsbütün başka bir mevsinden dolayıdır. Vaktile Emil Drain isJC Robert Taylor, İngilterede çevirdimeselesi temadiyen yaş döken genc akrabayı, diş zua çekip mateminizi avutaıağa memur minde bir Fransız aktörü de müşabehet ÖLÜM tPaylaşılamıyan çocuk» meselesi, hay ği filmin birçok sahnelerinde oynamak lerini gayriihtiyarî sıkarak seyrediyordu. bir müstahdemimizdir. Kendisinin, zev dolayısile mütemadijen Napoleon'u temEski Selânik valisi Hacı Hasan Refik Tuhaf şey! diye söylendi. Bu de cenizi ne görmüş, ne de tanımış olduğu j eski bir dava mevzuudur. Bu dava, ge mecburiyetinde kaldığı beyisbol oyununa sil ederdi. 3 çenlerde İstanbul Asliye Altıncı Hukuk o kadar merak sarmıştır kı son hafta ıçınaşa merhumun hafidi Diyarbakır Bilikanlınm yüzünü de hiç görmemiştinı. nu ilâveye hacet görmüyoruz. Mütevefmahkemesinin karannı temyizin tasdik de gidip Holivud'daki spor kulübünün •T Columbia şirketinin vücude getir inci Umumî Müfettişlik memurlanndan ^ Akraba olsa bizim eve hiç gelmez miydi ? a zevcenizin ebedî gaybubetine, rahat etmesile neticelenmiş, dava edilen tara bu subesine aza yazılmıştır. diği «Parise giden kızlar» ismindeki fil Celâl, duçar olduğu hastahktan kurtulaDayanamadı; delikanlının yanına yak rahat ağlıyabılırsıniz. fın kararın tashihi yolundaki müracaati •^ Mis Louise Rose isminde genc bir minin Holıvud'da 22 haziranda ilk defa mıyarak vefat eylemiştir. Cenazesi bulaştı; hafif sesle sordu: «Surasını da kaydederiz ki, sırf müş de redde uğramıştı. Bunun üzerine de kız hususî otomobilile Amerikayı dolaş gösterilmesi büyük radyo merkezi tara günkü salı günü öğleyin Üsküdarda A Mösyö... Müteveffanm kuzeni terilerimizin nef'ini düşünerek yaptığ; istediği çocuğun, davacıya beşinci icra mış, bilhassa Kaliforniya ve Holivud ha fından aynen naklolunmuş ve dünyanın çıktürbede 6 numaralı Hasan Paşa hanemisiniz siz? mız bu hizmetten dolayı, ayrıca bir ücret vasıtasile beş günde teslimi lâzım gelvalisinde uzun müddet kalmıştır. Ara muhtelif taraflarından dinlenmiştir. Bu sinden kaldınlarak Karacaahmeddeki Delikanlı, iri mavi gözlerini muhata verecek değilsiniz. Teselli memurumu mişti. Dün öğleden sonra bu muamele basının üstüne erkek, kadın tam 500 yıl kordelânm başrollerini Joan Blondell ile makberesine defnedilecektir. bına çevirerek cavab verdi: zun masrafı, teçhiz ve tekfin ücretine da yapılırken, Adliye hayli gürültülü bir laat geçirmiş, icra dairesi koridoruna, dıza imza ettirmiştir. Melvyn Douglas oynamıslardı. ERTUĞRUL ŞADİ TEK Ah, mösyö! Kardeşten de ileri ıildir. ;onra merdivenlere, daha sonra da dıŞENYOL ÇİNARDİBİ idim ben ona! Nasıl sevişiyorduk bilse «Hürmetlerimizin kabulünü rica eder, şarıda, Adliye önüne kalabalık toplanAİLE BAHÇESİNDE niz! Ne kadındı yarabbi! Ne ilâhi ka aziyelerimizi sunarız.» mıştır. Davada, Fatma İlhan isminde bir bu gece KÖR KALBdındı o! Sırf para hatırı için evlenmeğe Çeviren: kadm, muhallebici Mehmed Ali ile kaLERİN FATİHİ PAmecbur olmasaydı... HAMDt VAROĞLU rısı Fatma Nezahatin yanlannda bulunRA Okuyucu Aysel. urdukian Nermin isimli kızın anneliğiŞEHZADEBAŞI TUni iddia ediyordu. Bu neseb davasını kaRAN SİNEMASINanan kadm, dün çocuğunu almak üzere DA bugün, bu gece beşinci icradaydı. Teslim hususunda kenATİNA KAÇAKÇIdisine tebligat yapılan muhallebici de LARI ve ERKEKHALAPazartesi, salı, çocukla beraber oradaydı. İcrada, zabıt çarşamba, bayanlara 5 kuruş. Tel. 22127 utuldu, Fatma İlhan çocuğunu teslim T Ü R K REVÜ OPERETİ ldığına dair imza verdi. Lâkin, çocuğu Taksim Altmtepe bah alıp göıüremedi. Çünkü, Nermin <ben çesinde bu akşam arseninle gelmem» diye Mehmed Alinin zu ve ısran umumî yanma kaçıyor, Fatma İlhanın «senin üzerine ikinci defa annen benim, öteki kadm değil, gel evEFENÎN AŞKI lâdım» demesi tesirsiz kahyordu. DerYazan, besteleyen ve sen, Fatma İlhan bir otomobil çağırmakbizzat müziği idare ela meşgulken, Nermin kız ortadan kayden Muhlis Sabahadboldu. Onu arayan kadın, «kız muhalledin Görls ve Bays S. Atillâ idaresinde bicile beraber gitti!» cevablarile karşıçarşamba, Azak sineması bahçesinde laştı, ağlamağa başladı. Bununla beraber, çocuğun anneliğini ispat eden kaEGE TİYATROSU dına teslimi muamelesi, bugünlerde ictemsüleri raen yürütülecektir. Nureddin Gencdur ve arTekirdağ Halkevi mensubları Bandırma Şehidler abidesi önünde kadaşları 11 temmuz salı Greta Garbo, partöneri Melvyn Douglasla birlikte bu hafta içinde NİŞANLANMA ) Bandırma (Hususî) Tekirdağ Hal gece Halkevi salonunda Bandırmalılara ( akşamı Üsküdar Beylerçevirmeğe başladığı »Ninoşka» filminin senaryosuna aid tafsilâtı rejisör kevi mensublarından kadm ve erkek bir müsamere vermi^ler, Hissei Şayia pioğlu bahçesinde Ayasofya kütübhanesi müdürü Zâhir Ernest Lubitsch'ten dinlerken. 118 kişılik bir kafile Erdek tarikile şeh yesini çok muvaffakiyetle temsil etmiş Hasırcıoğlunun kerimesi Edebiyat FaYALNIZ BİR KELİME rimize gelerek Halkevimizce misafir eMURAD Ş A M İ L V A R Y E T E S İ lerdir. Pazar günü iki Halkevi takımlan kültesi son smıf talebesinden Beşire Hadilmişlerdir. Tekirdağlılar, Şehidler âbisırcıoğlu ile tüccardan Selâmi Sertoğluarasında yeni stadda yapılan futbol maNiĞDEDE desine giderek çelenk koymuşlardır. Ve 200 hektar tahmin olunan ve hektarı 15 lira bedeli muhammenli Malçı kalabalık bir seyirci önünde cereyan nun mahdumu ve Yenisabah gazetesi mihmandarlan yanlannda olduğu halde HalU Kitabevi tahrir heyeti müdürü Murad Sertoğlukara kasabasının halihazır hartası şehir ve kasabalar halihazır hartalarmın grup grup aynlarak şehrin görülecek etmiş, neticede Bandırma Halkevi takı nun biraderi Edebiyat fakültesi son sı alınmasına dair sartname dahilinde vaptırılması 6 temmuz 939 tarihinden Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün yerlerini gezmişlerdir. Akşam, Şehir ku mı 3 1 galib gelmiştir. Misafirler, gene nıf talebesinden Mithat Sertoğlu nişanitibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. İstekmekteb kitablan, kırtasiye, gazete lübünde şereflerine bir ziyafet verilmiş Erdek yolile avdet etmişler, hararetle u lanmışlardır. Tarafeyne saadet temenni lilerin teminat mektublarıle birlikte 26/7/939 saat 14 e kadar Malkara ve mecmııalann tevzi veridir. J ve hasbihalde bulunulmuştur. Misafirler, ğurlanmışlardır. Belediyesine mürataatleri ilân olunur ( 5057 ) ederiz. îki oırD c «Ninoşka» filminin üç yaratıcısı bir arada c Tekirdağ Halkevlileri Bandırmada Malkara Belediyes inden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog