Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

11 Teınmuz 1939 CDMHLiUKlST Hâdiseler arasında Demokrasi bahsi Büyük davalar Maarif Vekili gitti Hasan Ali Yücel, dün muhtelif maarif işleri üzerinde izahat aldı Evvelkigün Ankaradan şehrimize gelen Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dün Fenerbahçedeki evinde Üniversite rektörü Cemil Bilsel, Edebiyat fakültesi dekanı Hâmid, Maarif müdürü Tevfik Kutun iştirakile bir toplantı yapmış, bu taplantıda Üniversite ve mekteb işleri görüşülmüştür. Rektör Cemil Bilsel Üniversite talebesinin bu yılki randımanma aid rakamlan vermiş, ahnması gereken tedbirleri söylemiştir. Maarif müdürü Tevfik Kut; ilk ve orta mekteblerle liselerin bina vaziyetlerini, bu yıl alınabilecek talebe miktarım söylemiş, şimdiye kadar yapılan toplantılardan alman neticeleri anlatmıştır. Vekâlet, muallim kadrosunda bu yıl ancak idarî ve sıhhî sebeblere istinad eden nakilleri yapacaktır. Kadrolar, 15 ağustostan sonra tebliğ edilmeye başlanacaktır. Maarif Vekili, akşam ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. Uzakşarkta vaziyet Japon ajansı, Moğol Mançu hududunda muharebelerin devam ettiği ve 12 Sovyet tayyaresinin düşürüldüğünü haber veriyor Tokio 10 (a.a.) Domei ajansı, aşağıdaki tebliği neşrediyor: «Japon Mançu kuvvetleri, Hosten ırmağının karşısında Noro ve Bulşagal tepeleri üzerine yerleşmekte ve bu ırmağın kenarlarındaki sazlık ve bataklık araziyi buraya girmiş olan son Sovyet Moğol müfrezelerinden temizlemektedir. Japon kıt'aları, arazinin kutnlu ve ba taklık olması sebebinden ileri hareketle rinde güçlüklere maruz kalmaktadır. Dün, şafakla beraber, Sovyet topçusu, fasılalı ateşe başlamıştır. Öğleye doğru, Japon kıt'aları, savaş sahasına varmış ve Japon bataryaları Kala ırmağınm garb kıyısındaki Moğol mevzilerini bombardımana başlamıstır. Japon avcu tayyareleri de on iki kadaı Sovyet bombardıman tayyaresi düşür müşlerdir. Bombardıman, saat 21 de nihavetlenmiştir.» Moğol hududu hâdiseleri hakkında ne biliyorsunuz? Gazetelere yazı yazıyor musunuz? Niçin mülteci telâkki edilmek üzere müracaat etmiyorsunuz? Niçin Japonlan sevmiyorsunuz ? ransız ihtilâlinin büyük prensipleri önüne dikilen en büyük düşman, marksizmdir. Lenin şöyle yazıyordu: «Sınıflar ortadan kalkmadan evvel hürriyetten ve müsavattan bahsetmek, hem kendi kendini, hem de sermayenin istismar ettiği bütün işçileri aldatmaktır; velhasıl, bur juvazinin menfaatlerini müdafaa etmektir. İstihsal vasıtalarının mülkiyeti bahsini kapalı geçen hürriyet ve müsavat kelimeleri yalandır; bu kelimeler, hürriyetle müsavatı tamamile dışarısmdan tanıyarak, hakikatte sermayenin istismar ettiği işçilerin iktısadî esaretini ve müsavatsızhpmı maskeliyen burjuva cenîiyeti^in bir düzenbatlığıdır.» (L'İnter. Communiste sahife: 3049). Marksistler, yıllarca, bu «düzenbaz ve pis küçük burjuva hürriyetçilerine, müsavatçılarına» hücum ettiler. Fakat bekledikleri ve fitilledikleri ihtilâl hareketi, Polonvada, Almanyada, Macaristanda, İtalvada, îspanyada, Çinde, daha kısası bütün dünyada iflâs edip de karşı'?na fasizm dikilin1 ce, c'enize düşen y ""'"* sarıhr, onlar ;1 1 da 89 lireballer " e '^ vrmeğe mec11 bur oldular. H? "~ ' ~'eri bu ümidr siz tabiyeden df*" " •. •» ' Danzig için harb Yazan: RAYMOND RECOULY Hitler, Viyanayı ve Pragı aldıktan sonra Danzige el uzatırken, tezgâhını, zaptetmek istediği kalelerin birinden ötekine taşıyan bir yıkıcı ustasma benziyor. Kullanılan alât, edevat ve müstahdemler birinci sınıftır. Tatbik edilen ve mu vaffakiyeti sabit olan usuller, günden güne tekemmül ediyor. Bu usullerden bekenen gaye, gazeteler, radyo, tezahürat, alay. merasim, nutuk gibi vasıtalarla çok yi idare edilen muazzam bir propaganda sayesinde, heyecan uyandırmaktadır. Bu usuller, münakaşa kabul edilmez bir üsadlıkla tatbik edilmektedir. Haftalarca, aylarca efkârı umumiye, devamlı bir endişe içinde bulundurulmakta, hararet derecesi yükseltilmekte ve tam kemalini buunca, semeresi toplanmaktadır. lonel Beck'in sevk ve idaresindeki Lehliler herhalde bu tuzağa düşmiyeceklerdir Onların askerî cihetten hiç korkulan yoktur. Danzigi, Gdynia civarına yerleştirilmiş olan ağırtoplarının ateşi altında tut makta, bu sayede şehri taş taş üstünde bırakmamak imkânına malik bulunmaktadırlar. tdam edilen Çinliler ChungKing 10 (a.a.) Şimsi eyaletinin muhtelif şehirlerinde bulunan İn giliz heyetlerine aid bazı binaların yakıl dığı ve tahrib edildiği bildirilmektedir. Geçenlerde tevkif edilen birkaç hıristiyan Çinli idam edilmiştir. Çin Harbiye Nazırının beyanatı Çindehi Sovyet vatandaşlarına karşı alınan tedbirler Tientçin 10 (a.a.) Bir taraftan Ingilizlerle vukua geltnekte olan hâdiseler azalırken, diğer taraftan imtiyazlı mıntakalar hududlarında Sovyet vatan daşlanna karşı yapılan muamele gayet ağırlaşmış ve gösterilen güçlükler artmıştır. imtiyazlı mıntakalar hududlanndan geçmek mecburiyetinde kalan Sovyet vatandaşlarmın birçoğu, vaktile îngilizlere yapıldığı veçhile, çırçıplak soyulmuş, birkaç saat karakollarda alıkonulmuş ve sıkı bir isticvaba tâbi tutulmuştur. Bazı Japon karakollarında, Sovyet vatandaşlarından, bir takım sualleri havi bir listenin doldurulması taleb edilmiştir. Bu listede ezcümle, şu sualler vardır: Çungking 10 (a.a.) Çin Japon anlaşmazhğının başlamasmın ikinci yıldönümü münasebetile bir nutuk söyliyen millî Çin hükumeti Harbiye Nazırı Ge neral Hoyingçing, bu nutkunda ezcümle demiştir ki: « Japonlar, ellerinde bulunan 48 fırkadan şimdiye kadar 31 fırkayı Çine sevketmiş ve geri kalan fırkaları da Mançuryada tutmağa mecbur bulunmuş bir haldedir. Bu sebebden dolayı Çine yenideı. takviye kıt'aları göndermeleri çok gücdür. Japonların Çin topraklarındaki zayiatı, Çin zayiatile ayni hizada, 900,000 ölü ve yaralıyı geçmektedir.» Diğer tanftan millî konsey azasmdan Çengçen de ayni münasebetle bir nutu^ irad etmiş ve bilhassa şunları söylemi^ir: « Çin, 1941 den evvel muzaffer olacaktır, zira Çinin ordusu, gün geçtikçe fazlalaşmakta ve iyilesmektedir. Japonyanın ordusu ise gün gectikce harb kabiliyetinden kaybe'mpktedir. laponya bugün başka bir büvijk devletle karşılasamıya cak va7i'vetted; » Bulgar Başvekilinin Berlin seyahati Madridde bir tecavüz Bükreşteki Alman elçisi Fransız konsolosu, üzeriRumen hükumetine ne hü.cum eden adamlar îzahat verdi tarafmdan yaralandı Bükreş 10 (a.a.) Almanyanın Bükreş elçisi, Rumanya Hariciye Nezaretine Alman gazetelerinde çıkan bazı makalelerin Rumen halkına bildirilme sinden dolayı teesürlerini ifade etmiş ve bu makalelerin Romenler için yazılma dığmı ilâve eylemistir. Köseivanof un Berlin seyahati müna sebetile Alman matbuatmda çıkan tefsirlerin Rumen gazeteleri tarafından iktibas edilmesi üzerine sefir bu şekilde bir te şebbüste bulunmuştur. Rumen matbuatı, Almanyanın revisi onist'leri bir kere daha teşvik etmiş ol duğunu kaydeylemektedır. Madrid 10 (a.a.) Fransanın Madrid'deki konsolosu Pigeonneau, dün gece evine dönerken birkaç kişinin tecavüzüne uğramış ve yüzünden yaralanmıştır. Sıhhî vaziyeti, vahim değildir. tspanya ö'zür diledi Paris 10 (a.a.) Ispanyanın Paris sefiri Bonnet'yi zıyaret ederek Fransa konsolosunun maruz kaldığı tecavüz dolayısile özür dilemiş ve mütecasirler hakkında derhal takibata başlandığım bildirmiştir. Amerikaya kaçırılan altınlar Ankarada yakalanan hırsızlar Ankara, 10 (Telefonla) Ankarada en büyüğü 15, diğerleri 14 yaşmda Cihad, Faruk ve Ahmed isminde 3 hırsız çocuk yakalanmıştır. Bunlar terzi dükkânlarına musallat olarak bazı kumaşlan çalıp satmaHan suçludurlar. Roma 10 (a.a.) A v r u p a devletleri tarafmdan Amerikaya tevdi edilen aitın ihtiyatlarını tetkik eden Stefani ajansının iktısadî bülteni, son alman haberlere göre halihazırda İngilterenin ve sair Avrupa devletlerinin Amerika kasalarında bir milyar altın dolardan fazla paraları bulundi'^unu kaydeylemektedir. Hitler'in, Viyanayı ve Pragı aldığı gibi, Danzigi de bir Avnroa harbi tehlikesine mevdan vermeden almak istediği aşifd'r. Bu teşebbüs gitgide güçleşm**kte ıı^ıından manevra da gitgide nezaket kesbediyor. Her iki hasım tarafın karşısındakinin oyununu tarassud ettiği ve son hadde kaBir zamanlar Tjiıînyede de kıyasıdar bizzat ilerilemekten çekindiği bir pova bir demokrasi düşmanhğı vardı. cer partisi ve bir düello muvacehesinde Bu^ün demokrasiyi müdafaaya kalbulımuyoruz. kan'ar, o zaTian seksen dokuzculara Eğer Hitler harb isteseydi, geçen mart ve hürri^etrilere ağız dolusu küfür ayında, Leh hükumeti tarafından red ceetmisîerdi. Ağız dolusu, çünkü içlerinden biri, demokrasi aleyhindeki vabile karşılaştığı zaman bunu yapardı. maka'esinde şu cümlevi kullanmıştı: Halbuki, 0 red cevabma şiddetle mukabe(Su demokrasva denilen eşşoglu es leden çekinmiştir. Hatta, daha ileri gideA'^h belâsını versin monşer!» rek, Danzig'e gauleiter tayin ettiği en göz;es;n O tarihlerde ben, sistemci bir libe de adamı Forster'i, o sırada yapmak isteal olmadığım halde, bütün bu kudur diği ayaklanma hareketinden menetmiştir. muş demokrasi düşmanlığma karşı, Führer'in anî hareketle imhal şıklarınbu sütunda, insanın işkembesine dan birini tercih vaziyetinde kalıp da, imde?i', şahsiyetine bağh bir hürriyetin müdafaasını yaptım. Bugün ban? hal lehine açıkça temayül gösterişi, bu arşı demokrasinin avukatı cübbesi nunla ikinci defa oluyor. Bugünlerde de. ni giyenler o zaman, sabahlara kadar bir üçüncü, hatta dördüncü tecrübe vu üren hususî münakaşalarımızda pat kubulmuştur. >can gibi mosmor kesilerek burjuva Geçen haftanın sonuna doğru bir cebir i."~ iyetine ve müsavatına söğmüşve şiddet hareketi yapılacağına dair olalerdi/ rak geniş mikyasta işaa edilen haberler, Ben değişmedim. O zamanki gib' ağlebi ihtimal, bu şayiaların Londrada ve bugün de şahsiyete ve disipline baglı Pariste uyandıracağı aksülâmelleri ölçbir hürriyetten yanayım. Müsaade mek istiyen Almanya tarafından çıkarılediniz de yüz elli sene evvelki Danmıştır. İngiltere, Lord Halifaks'ın nutkile ton'dan ve elli sene evvelki îsmail Safadan bir tekâmül farkım olsun. mukabele etti. Bu rutuk, şimdiye kadar Onların fikirlerine birşey katmaya Berline yapılan en kuvvetli ihtarı ihtiva cal'smıvacaksam dünvaya niçin gel etmektedir. Pariste, Georges Bonnet, Alman elçidi r n? «Dönmek» masdanmn bütün müspet sicalarını tasrif etmek ni^e sini davet ederek, Danzig aleyhinde vuku tinde olanlann. siyasî tabive zorile, bulacak bir Alman taarruzunun neticesi bugün «cîerrokrasya eşşoğlu eşşeei harb olacağmı, açıkça söyledi. nin» sırtına bmmelerine sasmam: faFakat hepsi bundan ibaret değil. kat bunlann bir haf'za sÜTİle birkaç Bir hâdise var ki gazeteler sathî surette sene önceyi unutarak yaz^rımn ""»bahsettikleri halde, ehemmiyeti ve manası ne benim adımı karıştırmalarma güleçok büyüktür. Leh topçusu, Lehistanın rım. Baltık denizindeki limanı Gdynia'nm şarSi^dilik arUadaşça bir sözüm var: kında kâin müstahkem bir mıntaka üzerinAyıb! de her türlü usul ve kavaide muhalif olaPEYAMİ SAFA rak uçuş yapan bir askerî Alman tayyaresini düşürdü. Alman matbuatı, bu hâdise hakkında bir tek kelime yazmadı. Başka zaman olsaydı, hele Almanva hâdise çıkarmak için bahane aransaydı, bu mesele şiddetli protestolara yol açardı. Beyhude korkularla telâşa düşmemek ve bilhassa Almanyanın vaziyetini olduğundan daha kuvvetli görmemek için bu vakıaları gözönünde bulundurmak lâzımdır. Almanyanın elinde kozlan var. Bizim de var, hem bilhesab, bunlann rnükemmel şeyler olduk'arı şüphesizdir. Asıl mühim olan nokta; Varsova, Londra ve Paris ara sındaki diplomatik mesainin gitgide daha muntazam bir şeki'de idamesinin tahtı temine alındıSıdır. Lehistandaki sefirimiz Leon Noel birkaç gün kalmak üzere Parise gelmiş ve hüVumetini, vazivetten, bü Kıdem zammı ve mesken bedelletün teferruatile haberdar etmiştir. rini alamıyan muallimler Çok dikkatli müsahidler, harbin ve sulhun kendisine vabeste bulunduğu Führerin, muhitind?kiler tarafından kâfi derecede tenvir edilmediğini müteaddid defalar hi'SPtmislerir. Bununla beraber, hakikati olduğu gibi görmemesi, Danzigde, harbetmek mecburiyetinde kalmadan, bundan evvelkiler avarında bir muvaffakiyet elde etmek ümidine kuvvetle yapısıp kalması, gitgide d*^* müşkülleşmektedir. Bu suretle, vaziyetin heyeti umumiyesinde, belki de sadece muvakkat olan bir nevi sükunet husule gelmiş bulunuyor. Esas mesele hal'°dilmis değildir. Üç yıl muvaffakiyetle çalışan ve bu muvaffakiyetleri müfettiş raporlarile sabit olan ilk tedrisat mua'ümlerine birer kıdem zammı verilmesi, kanun icabıdır. Ancak, son birkaç yıldanberi İdarei Hususiye bütçesinin darlığı dolayısile bu istihkakların tediyesi inkıtaa uğramış, bazı muallimlere zamlar, zamanında verilmemiştir. Yapılan tetkiklere göre İstanbul mualimlerinden ekserisi 1015 aylık kıdem zamlarını henüz alamamışlardır. Bu arada 932 senesine aid olan ve verilmesi âzım gelen mesken bedellerini de alamı yan muallim'er v?rdir. Yeni mesken tahsisatınm 938 vılı f"mmuz ayına aid olanı, evvelki gün öc1••V. Bu vaziyet karşısında, şehrİ7>İ7İn rn^telif kazalarındaki muallimler. t<=t?'ııl Vilâyetine, Dahil'ye ve Maarif VfVâleHrine miiracaatte buunmuşlar, bir kısmı da dün Maarif Vekilini ziyaret etmişlerdir. Müterakim istih kakların tediyesi işi, Maarif Vekâletnin verece^i karardan «onra belli olacaktır. İngilterenin yeni harb gemileri İngiliz ve Fransız tayyarelerinin tecrübe uçuşları Londra, 10 (Hususî) İngiltere ile Fransa arasında husule gelen yeni bir anlaşma mucibince, İngiliz bombardıman tayyareleri yarından itibaren İngiltereden hareket ederek Fransa üzerinde talim uçuşları yapacaklardır. 150200 bombardıman tayyaresi yarın muhtelif İngiliz hava istasyonlanndan hareket ederek, cenubî Fransaya kadar gidip gelmek suretile bilâ tevakkuf uzun mesafe uçuş tecrübeleri yapacaklardır. Tayyarelerln cenubî Fransaya gidip gelişi altı saat sürecektir. Fransız harb tayyareleri de ayni maksadla İngiltere üzerinde tecrübe uçuşları yapacaklardır. Macar Nazi fırkasının vaziyeti Budapeşte 10 (a.a.) Virradat gazetesinin bildirdiğine göre oklu haçlann partisi olan nazilikten mülhem teşekkül yeniden tensik edilmektedir. Parti Coloman Hubay'm riyaseti al tmda üç azadan mürekkeb bir direktuar tarafından idare edilecektir. Bu hafta üç kruvazör daha denize indiriliyor Londra 10 (a.a.) İngiltere Bahriye inşaatı tezgâhları, bu hafta, Umumî Harb rökorlan da dahil olmak üzere, bütün inşaat rökorlarını kırarak üç kruvazör denize indireceklerdir. Önümüzdeki aylar içinde de, İngiliz tezgâhları, «Duc of York» ve «Amiral Beatty» isimlerini taşıyacak olan 35 bin tonilâtoluk iki zırhlı, beş yeni kruvazör, bir depo gemisi, müteaddid torpito muhribi ve denizaltı gemisi ve iki tayyare gemisi çıkaracaklardır. Halen inşa edilmekte bulunan denizaltı gemilerinden altısının bu sene içinde itmam edileceği tasrih edilmektedir. Yedi denizaltı gemisi de 1940 da bitirilmiş olacaktır. Ayrıca yeni model dört denizaltı gemisinin daha inşası derpiş edilmektedir. Rumen Macar hududunda bir suikasd Bükreş 10 (a.a.) Eski Rumen ÇekoSlovak ve yeni Rumen Macar hududunda kâin Halmei kasabasının belediye reisinin evine bir el bombası atıl mıştır. Kafatasmdan ağırca yaralanan bele diye reisinin vaziyeti ümidsizdir. Yapılan ilk tahkikattan, bombanın Macar ordusunda kullanılan tipte bir bomba olduğu anlaşılmıştır. Suikasdin memleketteki ekalüyetler tarafından tertib edildiği zannediltnektedir. Almanlar, Danzigi nasıl olsa alacaklarını, önüne gelene söylüvorlar; hatta sımdıden a'mış bıle bulundukları iddiasındadırlar. Fakat, bir harbe sebebiyet vermeden Danzigi almalan nasıl mümkün olacak? İste bu ciheti, pek tabiî olarak, mevzuu bahsetm'vorlar. Tahrikâtı ve iğtişaşı, kasden tek«ife devam edecek olurlarsa, neticesi inkıta noktasına varmak olacak. Nisoeten makul bir Danzigli olan liman reisi Greiser, bir askerlik devresini ikmal ile meşgul olduğundan, mevkiinde bulunmuyor. Bütün iktidar, F'ihrerin eözbebeği olan, korkusuz, şic'det taraftarı Forester'in elindedir. Bu ayarda bir adamm elinde, hâdiselerden korkulur. Mahallî resmî makamatın, Almanyaya iltihaklarını, birdenbire resmen ilân etmeleri halinde, bunun tesiri ne olacaktır? Eğer bu ilân nazarî, lâfzı murad mahiyette kalırsa vaziyeti değiştirmez, suya kılıc vurmak kabilinden bir iş olur. Lehistanın Danzig üzerindeki hukuku, mahallinde, elle tutulur realitelerle sabittir. Limanm ve demiryollarının idaresine mühim nispette iştirak; Vistül mansabmda askerî muhafaza altında olmak şartile mevcud bir mühimmat ambarı; ve bilhassa, şehrı ve civarını içine alan bir Leh gümrük kordonu var. Almanya, Danzigi filen ilhak ederse, bütün bu Leh teşkilâtını olduğu gibi nasıl bırakabilir? Bu yolda bir Bütün bunlardan çıkarılacak mana ne karar çocukca bir harekete benzıyecektir. olabilir? Hitler, şimdilik işi fazla ileri Aksi takdirde ,yani Leh müessesatma dokunulduğu takdirde, Lehistan derhal mugötürmek arzusunda herhalde değiHir. kabele edecektir. Bununla beraber, Danzigdeki mahallî faİşte, meselenin, telifi müşkül iki noktaaliyetine devam ediyor. Maksadı nedir? Bir yandan kargasalı sı buradadır. Bu serait dahilinde ne yapmak lâzım? ğı idame, yarayı açık olarak muhafaza etmek, bir yandan da şehirde, azçok muka Bizim hattı hareketimiz sarihtir. Dahilî vemet kabiliyetini haiz bir kuvvet bulun ve haricî, siyasî ve askerî her sahada kuvdurmak. Bu, hem manevî, hem siyasî ve vetlenmeğe devam etmek; müteyakkız buaskerî bir hedeftir. Hitler, bu suretle Leh lunmak ve bilhassa, görünüşe göre gitgilileri korkutmağa, belki de onları müte de daha fazla yapılacak olan yalan haarrız vaziyetinde görünecekleri mevsimsiz berlere, kasde makrun şayialara inanmamak. Bunlar, endişemizi ve asabiyetimizi bir mukabeleye sevketmeğe çalışıyor. Son de'rece mahir bir diolomat olan ko artırmaqa matuftur. Utihsal ve ihracta malivet fiatı f Başmakaleden devarri] Rizede yağmurlarm tahribatı Rize 10 (a.a.) Son günlerdeki şiddetli yağmurlardan sonra Pazar kazası ve Ardesen nahiyesi içinden geçen Rize Hopa şosesinin 53 ve 30 metre uzunluğundaki iki parçasını seller götürmüş ve dokuz muhtelif köprü ile başkaca üç değirmen, bir ambar ve bir ev yıkılmış ve şose üzerinde muhtelif vımlukta o n ^ 5 heyelân vukua gelmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. Yedi köyün sebze ve meyvalarında 20 bin Hralık hasar vardır. Köprü ve yol zararı da elli bin liraya yakmdır. Yıkılan yerlerin mükellef amele ile temiz1 lenmesine ve muvakkat geçid teminine çal'.Mİmakta olup yol ve köprülerin tam olarak ancak iki ayda yapılabileceği tahmin edilmektedir. • " Filistinde., Bir polis di&°r bir i öîdürdü Millî Şef, ilkteşrinde Hatajn ziyaret edecek [Baştaraft 1 ind sahifede] Kudüs 10 (a.a.) Tethişçilerin faLondra, 10 (Hususî) Madrid Divam harbi, Cumhuriyetçilerin sabık liderle aliyeti gittikçe azalmakta olduğundan Firinder General Bestiero'yu otuz sene listinde umumî vaziyet salâha yüz tutLaspezia 10 (a.a.) Otuz kadar hapse mahkum etmiştir. General Bes muştur. gemiden mürekkeb ikinci İtalyan filosu, tiero 69 yaşındadır. Yalnız bugün Samarin yolunda bir şarkî Akdenizde bir gezinti yapmak üze ! Almanyada futbol mevsimi tek hâdise cereyan etmiş ve bir Arab re buradan hareket etmiştir. kapandı polıs, diğeri bir Arab polıs memuru taraKont Ciano îspanyada Berlin, 10 (a.a.) Alman Beden Ter fından öldürülmüştür. • Londra, 10 (Hususî) İtalyan Hariciye Nazın Kont Ciano, Eugenio Savoya biyesi teşkilâtı, 1 temmuzdan 5 ağustoÇete reislerile asilerin lideri Abdülka zırhlısilt bugün Barselona muvasalat et sa kadar tekmil Almanyaya şamil oldir Hüseyni, ecnebi memleketlerine gitmiş ve İppanva Hariciye ve Dahiliye na mak üzere hiçbir futbol karşılaşması zırları taıafmdan karşılanmıştır. 1 yapılmaması kararını vermiştir. Bir İtalyan filosu Şarkî Akdenizde 30 seneye mahkum oldu Hatay halkmın arzularına tercüman olarak Reisicumhurumuzu Hataya davet eylemistir. ...Miin Şef bu daveti kabul ederek önümüzdeki ilkteşrinde Hatayı ziyaret edeceklerini tebşir eylemiş ve Hataylılara selâm ve muhabbetlerinin iblâğını emir buyurmu«lardır. Fransanın millî bayramı Londra, 10 (Hususî) 14 temmuz Fransız millî bayramı münasebetile yapılacak şenliklere iştirak etmek üzere 70 İngiliz tayyaresi bu akşam Parise haıeket etmiştir. yrıldığı zaman ilk büyük boşluk bu suretle kendini göstermişti. Buna rağmen Büyük Harbin israf ettiği servetleri ikame tmek için büyük faaliyete geçen dünyada lcredinin ve isrihsalin eşsiz mebzuli"eti 929 buhranına patlak verdirdi. Bu korku içinde ve buhranın ıstırabları arasında kıvranan memleketler kendi vaziyetlerini korumak için muhtelif tedbirlere tevessül ettiler. Ezcümle totaliter rejimlerin otarik sistemleri kıymet ölçülerini karıştırdıka karıştırarak ortaya kolay kolay kurluunmaz vaziyetler çıkarmış oldu. Vaktile mübadele vasıtası adına para dediğimiz altın ve gümüştü. Dünyada ir takım memleketler hâlâ bu esasa mümlcün olabildiiâ'i kadar sadakat göstermeğe alışıyorlar. Diğer bazı memleketler ise ıarayı kıymet ölçülüğünden affederek mun yerine işi ikame ettiler. Fakat bu yeiı sistemin tatbikındaki marifet ve mehaet dereceleri ne olursa olsun kıymete esas Jan işi onlar da gene para şeklile ifade tmek mecburiyetinden kurtulamamış buunuyorîar. Ancak kullandıklan para ölüsü bu vazifesini keyfî bir kıymetle görmekte, milletler arasında para olarak saslı bir kıymet ifade etmemektedir. Öyle anlaşılıyor ki milletlerin ve milletlerarasınm her tarafta derece derece bozulup karışmış olan iktısadıyatını düzeltmek için kendi aralarında paralarmı tespit etmiş olan milletlere nispetle sabit e hakikî kıymetli bir mübadele vasıta=ma dönmekten başka çare olmıyacaktır. Eşayı eşya ile değiştirmekten ibaret olan ;istemler muvaffakiyetle yürüyebilmek cin herkesin bu yeni sisteme göre teskiâtlanmasma ihtiyac vardır, ki kolavl'kla temin ve tamim olunabileceğine akıl ermez. Unutmamalıdır ki bu şekilde dahi muayyen ve sabit bir ölçüye gene mut'.ak üzum vardır. Bugünden yarına tahakkuku kabil olmamakla beraber dahilde mübadele kıvmetile haricdeki şanj kıymeti büyük f?.rk arzetmiven bir mübadele vasıtası milletlei kendi çalışmalarında aldatmadan viiıüen ve havat pahasmı da düzeltecek olan esâne saelam tedbir gibi görünür. Bilhassa malivette ve satı«ta diinva fiatlanna uymanın kestirme yolu da bu olsa serektir. Eğer bütün milletlerin bir gün bu esas üzerinde kafa yormağa baslıvacakları cuvvetli bir ihtimal ise onun bir gün taakkuk edebilmesine intizaren Cumhuriet Türkıyesinin de simdiden bu voMa etkik ve istihzar sekillerinde me«ai saretmesi yerinde olur sanırız. YUNUS NAD1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog