Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CIJIV1HUK1VET 11 Teınmuz 1939 ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Yol insaatı Vapur siparişi Denizde musademe Ispanya Italya Tarihî roman: 80 tekrar bütün dünyanın dikkatini celbet katranlanmasına başlanılmıştır. Yeşilköyü yeniden sipariş olunacak vapurlarm ev miştir. velce hazırlanmış ve birçok dedikodulara miştir. Kendisi için hazırlanmış olan sofraya Londra asfalt yoluna bağhyan 4 kilomet Bu akşamdan tizi yok, görmeliKâğıdhane Eyüb Köprü postasını Otedenberi İspanyanın Avrupa muvagenc kadını da oturttu; ne zamandanberi relik iltisak yolunun inşaatı bitmiştir. E sebebiyet vermiş olan şartnamesini tadilen yapan Halic idaresinin dokuz numaralı yim! ilk defa olarak ona adeta bir âş:k gibi renköyü ve Rumeli sanatoryomu ile Kur veniden tanzim etmek üzere şehrimizrle Mustafa Kılıc idaresındeki vapuru, saat zenesinde fevkalâde ehemmiyeti vardır. Dedi. bir komisyon tetkikler yapmıştı. Vekâlet Bunun için İspanyanın yekdiğerine rakib Güneşle beraber sokaklardan el ayak davranıyordu. Mahfiruz da karşılıksız bı bağalıdere arasındaki yolun inşaatı da ikAnkarada bir komisyon kurmuş ve bura 7,48 de Cibali iskelesine gelmiş, yolcu büyük devletlerden ve bunlar tarafındın mal edilmek üzeredir. da çekilirken Padişah, saray kapıağata rakmıyordu. daki komisyon azalarından bazıları da çıkarmağa başlamıştır. Bu esnada Aziz teşkil edilen ittifak zümrelerinden hangi Padişah bir aralık Murad Paşayı sadPaşabahçe Beykoz yolunun 18,000 rından biri gibi giyindi, arkasmda bostankaptanın idaresindeki yedi numaralı va Ankaraya cağırılmıştır. rbaşı, kızlarağan ve silâhtarağa bulun nazam yapmak istediğinden bah^etti. liraya inşası hakkındaki keşifname Nafıa pur da Cibali önüne gelmiş ve sirasını bek tarafı tutacağı asırlardanberi Avrupayı Bir taraftan Münakale Vekâleti va Vekâletinin tasdikından çıkmıştır. Kezaduğu halde harem bahçesine geçti; dola Mahfiruz kısa bir cevab verdi: lemeğe başlamıştır. Fakat suların akıntısi işgal eden bir meseledır. Durların yeniden siparisinde her memle Saadetlu hünkârımız elbet herkes lik 20,000 lira bedeli keşifli Kartal Yaşık yollardan, sık gölgelerden, gül fidanNapolyon Bonapart İspanyaya hâ le iskeleye doğru sürüklenen vapur geri kacık arasındaki yolun keşifnamesi tasdik ket şantiyelerinin girebileceği bir müna alınamamış ve yedi numara bütün yükile kim olmak suretile bütün Avrupayı eliıfları arasından geçti. Alay köşkünün de ten iyi bilir! Senin fikrin nedir? niz tarafında vaktile Damad Ibrahim ten gelmiştir. Erenköy, İçerenköy arasın kasa acılmasına karar vermiştir. İngıliz bodoslamadan Cibali iskelesine çarpip is de bulunduracağını takdir etmiş olduğun Fatma Sultan da Murad Paşadan daki yolun inşasına başlanmak üzeredir. tezgâhlarınm Türkiyeye karsı açılmış oPaşanın dilediŞi zaman kendi anahtaridan Iberya yarımadasında Fransız hakis; lan kleringden istifade yolile daha mü ud kelenlin çıkmasını parçalamıştır. Musadele saraya girip çıkması için açılmış olan iyi vezir bulunamıyacağını söylemişti. Baltaliman' rıhtımının inşaatına başlanme 9 numaralı vapuru da sarsmış ve iki miyet ve nüfuzunun yerlesmesi için son şerait ibraz edecekleri muhakkak görül Kocası olduğu için... küçük kapıdan çıktı. Biraz sonra yepyeni nvs, toprak tesviyesi bitmiştir. vapur borda bordaya gelmiş olduğundan derecede gayret göstermişti. O zaman Hayır... Fatma Sultan sadrıazam Bebek İstinye yolunda Hisardibindeki mektedir. bir konaktan girdiler. Bir fenerin tilrek halk paniğe düşmüş ve ne yaptığını bil Fransanın rakibi bulunan İngiltere dahi Öğrendiğimize göre, yeni sipariş edileve solgun ışıklarını çiğniyerek ilerlediier. olacak adamın, kendisine değil Padişahı tekkenin yıkılması yüzünden Belediye ile mez bir hale gelmiştir. Fransızlan İspanyada yerleşmekten men Ahırda gerçekjen bir çukur açılmıştı; mıza hizmet etmesi lâzım geldiğini tak Evkaf arasında ihtilâf çıkmıs, insaat geri cek vaDurlar Körfez, Karabiga hattı, Ayiçin hertürlü fedakârlığı yapmıştı. burası birkaç merdivenle inildikten son dir eder. Sun'ullah Efendi de sanınm ki ye kalmıstı. Ahiren bu ihtilâf halledil valık hattı olmak üzere üç iç hatlar ti Liman idaresi, dün her iki kaptanın da r Bilâhare Fransa e^ velâ Cezairi, daha ifadesini almıştır. ra düzleşiyor, kocaman bir mağara ha başka türlü düşünmez. miştir. Tekke tarihî kıymeti haiz olmadı pinde ve bir de dış hatlarda ralıştırılacak sonra Tunus Beyliğini ve en sonra Fas Sen ne dersin? Bana senin dileğin ğından yıkılacak, inşaat devam edecektir. vapurlardan olarak mecmuu dört muhtelif linde derinleşiyordu. MÜTEFERRİK Sultanlığının büyük kısmını eline geçirip lâzımdır. Kızlarağası hükmünü verdi: Emirgânda tarihî yalıyı ve camii koru tinte olmak üzere 11 vapurdan mürekkeb Şımalî Afrikada Avrupadaki ordusu için Alemdağında jandarma Padişahım, bir yıl oluyor ki çok mak için oradaki rıhtımla camiin önü dol olacaktır. Billâh bunu açtırmaktan maksads tükenmez efrad deposu ve ham madde ve eşsiz bir fesad çıkarmak, saadetlu Padi şeyler söyledim, inandıramadım, üstelik durularak bir meydan vücude getirilecekSipariş işinin pek uzamıyacağı anlaşılkarakol binası şahımızın hayatlanna kasdetmektir. Bun cariyenize karşı soğukluk gösterildi; şim tir. Nafıa Vekâleti Könrüler müdürü Ke maktadır. Alemdağında bir jandarma karakol servet kaynağı olan büyük müstemleke di cesaretim yoktur! dan hiç şüphe edilmeye... binası yapılmıştır. Belediye Reis Muavi imparatorluğunu kurduktan sonra İspanmal İstanbula gelerek bu inşaat hakkında DENİZ İŞLERİ ni Lutfi Aksoy binanm küşad merasi yanın ehemmiyeti Fransızların nazarmda Yanıldığım anlaşıldı. Beni senden tetkıkatta bulunduktan sonra Ankarava Oradakilerin hepsi de evvelâ birbirlebir kat daha artmıştı. Çünkü Fransanın çok seven bulunmadığına artık şüphem dönmüstür. Mevdanın vücude getirilebil Yolcu salonu üzerine büyük mini yapmıştır. rinin yüzüne, sonra Padişaha baktılar. Avrupadaki ana memleketini tamamlı Birinci Ahmed Derviş Paşanın ida yoktur. Her ne düşünüyorsan bana aç mesi icin oradaki muvakkithane binası vıkYerli Mallar pazarları ışıldak konuluyor maktan sakmma, zira senin fikrini alma tmlacak. ağaclar muhafaza edilecek, mey mına karar vermişti, lâkin henüz bunu Yeni yapılmakta olan yolcu salonuSümerbank, devlet fabrikaları mamu yan Şimalî Afrika ile muvasala yolları, sezdirmek bile istemiyordu. Orada bu dıkça içimde bir korku olacaktır, acaba dan asfalt olacaktır. nun üstüne bir metre kutrunda muaz lât ve masnuatmı devlet teşkliâtı elinden donanmanın kifayetsizliği veya herhangi doğru mu yaptım deyu üzülmek istelunanlara tenbih etti: zam bir ışıldak konulmasına karar ve ve hakikî fiatla alması için Yerli Mallar bir mağlubiyeti neticesinde münkati ol ŞEHİR İŞLERİ rilmiştir. Bu ışıldağı gümrük muhafaza pazarları şubelerini çoğaltmağa karar duğu takdirde Fransa için Şimalî Afri mem. Sakın kimseye bundan bahsetmiteşkilâtı koyacak ve geceleri nöbet tu vermiştir. Bu cümleden olarak dün Yer kaya Ispanyadan geçen kara yolundan Mahfiruz Sultan tatlı tatlı gülümsedi: yesiz! Su işlerinin ıslahı için üç tacak gümrük muhafaza memurlan ta li Mallar pazarlannın Mersinde yeni şu başka irtibat vasıtası kalmıyacaktır. Hat Saadetlu hünkârım, bunca vezirHemen o gece müfti Sun'ullah Efenrafından kullanılacaktır. Liman ve sahil besi açılmıştır. Karabükte de bir şube a ta Fransa 16 kiiometre arzındaki Cebe milyon lira sarfedilecek di ile Hoca Mustafa Efendiyi saraya ça ler ve serdarlar gelip geçti. Hiçbiri devİstanbul Belediyesi şehrin bugünkü ih lerle transit geçen ve demiryolu bulu çılması münasib görülerek mahallinde lüttarık boğazının teşkil ettiği kısa deniz ğırttı; halvet olarak uzun uzun konuştu. let işlerini kendi işlerinden üstün tutmanan vapurlar, bu ışıldakla bütün gece ta tetkikat yapılmıştır. yoluna hacet kalmaması için otedenberi Hocalann her ikisi de o zamana kadar dı; kendi hazinelerini doldurmakla, sa tiyacma tekabül etmiyen şehir suyu şe ranacaktır. bekesinde esaslı ıslahat vücude getirmeKomitenin içtimaı söylediklerine birkaç mislini daha ilâve ray misali konaklar yaptırmakla vakit bu boğazın altında bir tünel tesis edilmeğe karar vermiştir. Bunun temini için Alman vapurundan çıkarılan geçirdiler; Padişahımıza dahi kasdettikederek sadrıazamdan şikâyet ettiler: 11 inci Yerli Mallar Sergisi komitesi, sine çalışmaktan da hiçbir an geri kal üç milyon lira sarfedilecektir. Üç sene koza kırpıntıları leri oldu. Halbuki Murad Paşa öyle de zarfında bitirileceği tahmin olunan inbugün birlik merkezinde son toplantısı mamıştır. Elbet idamı lâzım gelir! Mudanyadan Danna isimli bir Alman nı yapacak ve öbür cumartesi günü açığildir. Damad olduğu için yabancı sayıl şaatm ikmalinden sonra, şehre verilDediler. Prusya kuvvetlenip etrafına Alman maz; damad olan sadrıazamlardan bu mekte olan su mikdarı altmış bin metre vapuruna yüklenen koza kırpıntılarmm lacak sergiye aid son hazırlıklan tetkik Derviş Paşa ertesi sabah saraya çakaptanın itirazı üzerine vapurdan çıka edecektir. Sergi bürosu dün Galatasaray hükumetlerini topladığı zaman İspanyağırıldı. Padişah ayni zamanda bosatncı devlet çok hizmet görmüştür. Murad mikâbına çıkanlacaktır. İlerde bu tesinın boş kalan tahtına bir Alman prensiPaşa bunca yıldanberi süren ve islâma satın da, daha beş milyon lira kadar rıldığını yazmıştık. Bu malm sahibi muh lisesine nakledilmiştir. başıyı getirtti: telif makamlara müracaatle itirazda bunin getirilmesi teşebbüsü Fransayı hazır bir masrafı ihtiyar edilerek tevsii kuvÇekirge yağmuru mu? Geldiğinde hemen tutup boğdura dünyayı karanhk eden Nemse harbine lunmuştur. Malsahibinin söylediğine göolmadığı halde 1870 harbine sürüklemişvetle muhtemeldir. son vermiştir. Anadolu bin kat fena bir Dün şehrimizin üzerinden sürüler ha ti. re, Almanyaya bozuk ihrac malı gönsm! Dahi lâf söyletmiyeisn ve fırsat verhaldedir. Celâhleri tiz zamanda ortadan Köprüde tadilât ^erilfl\\ştir. Yalnız maj vapura yüjklemr linde kesif çekirge bulutlan geçmiş ve miyesin! Umumî Harbde İngiltere ile Frar.sa "kaldfrmâ'dikçâ Nemse ile îraria birştey Belediye köprünün Kadıköy ıskelesm ken bir balya denize düşmüş ve ıslan bunlardan birçoğu şehrin içine düşerek Vaktile Derviş Paşanın kumanda ettiİspanyayı kendi taraflarmda harbe sü yapabiknek mümkün değildir. Bu eşki de halkm kolayca çıkabilmesini tefrA mıştır. Bu ıslanan balya bir zabıt'tutula sokaklan istilâ etmiştir.' ği bostancılar şimdi onu boğmak için haL rüklemek için. çalışmıçlardı. Lâkin ken JAVÎ, da ancak t h e ,ypja getirir. Bir de nen köprüde bazı tadilât icrasma.kara'f rak ve avarya olduğu kabül eSilerek Verem paviyonları zırlanıyorlardı. Çok geçmeden onun her dileri denizlere iyice hâkim olduktan so:ıfa Celâli olmuş olanı artık bağışlamadan vermiştir. Bu karara nazaran halk Ka vapura almmıştır. Bu balya ve civarında Haydarpaşa Nümune hastanesinde 140. zamanki gibi heybetle ilerledığini gördüyok etmek gerektir. Murad Paşadan dıköy iskelesinden doğruca köprüye çı onun suyile ıslanan birkaç balyada bo Heybeli sanatoryomunda 200 yataklı ve ra İspanyayı bitaraflıktan çıkarmakta büler; bir işaret üzerine hepsi birden başına başkası bunu anlamamıştır ve yapamaz! kabilecektir. Bunun için köprüye çıka zulma hali görülmüş ve o sırada İstan rem paviyonlan inşası hakkındaki pro yük bir fayda görmemişlerdi. Mussolinı üştüler; yağh kemendi boynuna geçirdicak merdivenler, tam iskelenin karşısı bulda daha havalesiz bir parti bulan ade İtalyada faşist rejim ve devletini kurGenc haseki coşmuştu. Kalenderoğlu, na alınacak ve genişletilecektir. ler; bir kısmı göğsüne ve bacaklarına. bir centa bu mallann çıkanlmasmda ısrar je, Sıhhiye Vekâleti tarafmdna tasdik Kara Said gibi adamların yaptıkları işedilmiştir. Paviyonlann temelatme me duktan sonra ilk işi o zaman İspanyada ederek hepsini çıkartmıştır. kısmı da kafasma bastılar; içlerinden bıUsküdar îskele meydanı diktatör bulunan Primo dö Rivera ile asrasimi 30 ağustosta yapılacaktır. kenceleri, zavallı halkm çektiği sonsuz işrisi yağh kemendi sıktı; yedi aydanberi Egede fırtına Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar kenceyi uzun uzun anlatıyordu. Padişah Jandarma Alay Kumandanı kerî bir anlaşma yapmak olmuştu. sık sık kükreyen ve ortalığı titreten ses Devlet Meteoroloji istasyonu, Ege debunları büyük bir dikkatle ve en küçük Üsküdar İskele meydanınm Prost plâÜç sene devam eden dahilî harbde şimdi kısa ve kesik birer hırıltı halinde İstanbul Jandarma Alay Kumandanlınma göre tanzimi için emir vermiştir. nizinde bir fırtına başladığmı haber verbir can sıkıntısı göstermeksizin dinliyordu. Fransanın, hükumetçileri tutmuş olması ğma tayin edilen Diyarbakır Jandarma Meydandaki elektrik muhavvele merke miştir. bir iki dakika titredi, inledi ve büsbütün Biraz sonra Uzun Kâtib, Kuyucu Mu zi kaldırılacak, çöp iskelesi civarmdaki yalnız Fransada o zaman ış başında buKumandan kesildi. KÜLTÜR İŞLERİ mize gelerekMuavini Niyazi Rıza şehri lunan sosyalistlerin ve komünistlerin rad Paşaya şu fermanı yazıyordu: ahşab binalar istimlâk edilecektir. İtfaişe başlamıştır. Bostancılar ölüyü Padişahın önüne gö«Sen ki vezirim Murad Paşa'in, hâlâ iye binası da kaldırılacak, iskelenin mevtesirinden ileri gelmiş değildi, buna Gazi Terbiye Enstitüsü türdüler. Birinci Ahmed onu derin bir kimsenin ilkası, bir ferdin iltiması ve rikii başka bir yere nakledilecektir. Karnından yaraladı asıl saik Fransanın bir Avrupa har kinle süzdü. Tam bu sırada Derviş Pa cası olmaksızın vezareti uzmayı sana vertalebeleri Sömikok satış işinden Heybeliadada oturan arabacı Hüseyin bi çıktığı zaman Şimalî Afrikadan Is şanın bir ayağı titredi ve esnedi. Padişa dim, hatemi hümayunum gönderdim, Gazi Terbiye Enstitüsü talebelerinile arabacı Yani arasında müşteri yüzün panya yolile serbestçe asker, levazım ve den bir kafile dün Ankaradan şehrimiçıkan bir mesele hın gözleri dört açıldı. Demek ki henüz ümiddir ki Allah işinde yardımc. ola! Hükumet Sömikok fiatlaırnda 225 ku ze gelmiştir. Talebeler, bir hafta kadar den çıkan kavgada Hüseyin Yaniyi eli ham madde getirmesi için son İspanyol ölmemişti; nekadar da çıkmaz canı var Göreyim seni, her işte nasıl çahşırsın ve ne geçirdiği bir demir parçasile karnm hükumetile yapmış olduğu anlaşma ol mış! Bostancılar da kemendi iyi sıkma buraya bir gün önce ulaşmaya bakasın!» ruş tenzilât yaparak gümrük satış fia kalarak şehrimizi gezeceklerdir. dan yaralamıştır. tını 15 liraya indirmişti. Belediye bu muştur. İngiltere dahi İspanyanın İtalya mış olacaklardı! Ya şimdi ansızın doğDefterdar Ekmekçizade Ahmed Pa fiatlara nakil masrafmı da ilâve ettire Burgaz adasındaki fundalık rulursa!.. Kaburga kemikleri kırılan ve Almanya tarafına geçmemesi ve Ceşa, efendisi Derviş Paşanın hazinesini rek satışa müsaade edecekti. Sömikok yangını belüttarık boğazının daima kendi elinde Padişah elini hançerine attı; bir an mühürlüyor; mallarını ve cariyelerile satanlar Belediyeye müracaatle bir müdamele Evvelki gün Burgaz adasında Kızılda sıyırdı, kaldırdı, Derviş Paşanın ölü kölelerini açık arttırma ile satürıyordu. dettenberi sömikok sevkiyatı olmadığı, kalması için sol hükumete sonuna kadar toprak mevkiindeki fundalık, atılan bir Sütlücede buz fabrikasmda çalışan müzaheret etmiştir. süne saldırdı; parlak ve çelik namluyu Murtaza şaşkına dönmüştü. Vaktile bu binaenaleyh şehrimizdeki sömikokun sigara ile tutuşmuştur. İtfaiye ve halkın amele Süleyman vinç yerinden düşerek bütün kuvvetile onun boynuna sapladı. raya o kadar parlak hülyalarla getirdiği evvelce getirtilmiş olanlardan bulunduİtalya ile Almanya daha ziyade Is gayretile ateş 15 metre murabbaı kadar kaburga kemikleri kırılmıştır. Yaralı aAncak o zaman içi ferahlamış göründü. kızı Ayşe de satılığa çıkarılanlar arasm ğu cihetle bunlar elden çıkanlmcaya kabir sahayı yaktıktan sonra söndürülmüş mele, Beyoğlu hastanesine kaldınlarak panyanın Fransa ile İngilterenin nüfuzu ^ 38 da bulunuyordu. Kapıcılara sokuldu; dar sömikok fiatmı indiremiyeceklerini tür. tedavi altma alınmıstır. altına girmemesi için bütün kuvvetlerile söylemişlerdir. Belediye bu vaziyet karAyşeyi göstererek: General Franko'ya yardım etmişlerdir. şısmda ne yapılacağını İktısad Vekâle Benim kızımdır, cariye değildir. tinden sormuştur. Şimdi de İtalya İspanyayı kendisine bir Dedi. Fakat göğsüne bir yumruk yiyekat daha bağlamağa çahşıyor. Ispanya Derviş Paşanın ölüsü cellâd çeşmesi rek sırtüstü düştü. Halk plâjında rıhtım daki gönüllü İtalyan fırkalan harbin sone doğru sürüklenirken Hadım Davud Belediye Salacaktaki Halk plâjmın Murtaza, şimdi ağlıyor, şimdi bağırınunda dönerken bütün top ve tüfek, taybulunduğu yere bir rıhtım inşasna karar Ağa Mahfiruz Sultanm şu sözlerini Sun yordu; kapıcılar gülüşüyorlardı: yare ve tanklarını İspanyol ordusuna bıvermiştir. Rıhtımm inşasından sonra buullah Efendiye götürüyordu: Cariye almak için para yerine göz rası daha güzel bir şekil alacaktır. rakmışlar ve oraya da birçok mütehassıs Derviş Paşanın işi tamam olmuş yası kabul edilse bizde de bulunurdu. göndermışlerdi. Ankaradan dönenler lur. İçeride ve dışanda mührü hümayuMurtaza biraz daha hırçınhk gösterinBelediye Reis Muavini Rifat ile Hariİspanya Dahiliye Nazm Suner'in Ronun Murad Paşaya gönderilmesı isteni ce kapıcıbaşı emretti: ta şubesi müdürü Galib şehrimize dönmayı ziyareti aradaki rabıtayı bir kat dayor. Padişah sorduğunda sakın başkası. Bunu asesbaşıya ver! müştür. nı ileri sürmiyesin! ha kuvvetlendirmiş ve İtalyan donanmaAdamcağız yakapaça ağakapısına göBirinci Ahmed çok geçmeden müfti türüldü, oradan evvelce yakalanmış olan sının birinci filosunu teşkil eden yüz parVİLÂYETTE yi saraya çağırttı ve danıştı. Sun'ullah E sekiz on kişile birlikte Babacafer zindaça İtalyan harb gemisinin Balear adalaVali Parise gidecek fendi zaten Murad Paşayı sever, beğe nına sürüldü. Orada ne olacağı, ne zarını ve İspanyanın Akdeniz ve Atlas Okİstanbul Vali ve Belediye Reisi Lutfi nirdi. Padişah bu sırada vaktile Fatma man çıkabileceği belli değildi. yanusu limanlarını ziyareti aradaki bağı Kırdar, Fransız hastanelerinde tetkikatve Ayşe Sultanların ve kızlarağasınm 'da büsbütün takviye etmişti. Şimdi de İtalya Saray çavuşlarından biri Padişahın ta bulunmak üzere, yakında Parise gideMurad Paşa hakkmdaki sözlerini hatır mührünü ve mektubunu alarak Silivrika cektri. Lutfi Kırdar, Şişlıde inşa edileHariciye Nazırının bir filo ile İspanyaya ladı. Lâkin Mahfiruz Sultan ne zaman pıyı geçti. Bu haber Ekmekçizadenin ku cek şehir hastanesi için, bazı etüdlerde hareketi; arada daha sıkı işbirliğini temin danberi devlet işleri üzerinde hiç konuş lağına ulaştığı zaman başına bir tokmak bulunacaktır. On gün kadar devam edeetmeği istihdaf etmektedir. Arada resmen mamıştı. Bu genc kadm Padişahın ilk indirilmiş gibi sarardı; sekiz dokuz sene ceği tahmin olunan bu kısa seyahatin, bir ittifak muahedesi olmasa bile bir harb henüz tarihi tespit edilmiş değildir. sevgilisi olmakla kalmamış, onun hayatı evvel geçen bir vak'ayı hatırladı: Halkevi binasının temeli atılırken vukuunda İspanyanın Cebelüttank boğanı da kurtarmıştı. Mahfiruz Sultanm «köDamad İbrahim Paşa sadrıazam iken Dün akşam saat 18.30 da Kadıköy başarılan büyük kalkınma ve imar hare zmı İtalya ile Almanyanın lehine seddeTramvaydan korkarak... tüdür» dediği adamlar gerçekten kötü Ahmed Paşa da Kanije'de bulunuyordu. Kurtuluşta oturan Eminin dört yaşm Halkevinin Bahariye caddesinde yapıla ket ve hamlelerinden bahsetmiş ve Cum deceği artık muhakkak sayılabilir. çıkmıştı. İşte en çok güvenilen Derviş Kuyucu Murad Paşaya, beylerbeyisi oldaki kızı Adalet, evvelki akşam Kurtu cak yeni binasının temelatma merasimi ya huriyetin kuruluşundanberi ehemmiyetli Muharrem Feyzi TOGAY Paşa hakkındaki sözlerinde de yanılma duğu Diyarbekirden iki yıldanberi para luş tramvay durakyerinde tramvaydan pılmıştır. binalar kazanan güzel şehrimizin prog dığı görülmüştü. gelmediği icin yeniçeri ocağından ödünc korkarak sedden yuvarlanmış, vücudüMerasimde Vali ve Belediye Reisi ramlı eserlerinden biri olan Kadıköy Birinci Ahmed bütün bu düşünceler para alarak geçinivordu. İbrahim Pasa nün muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Lutfi Kırdar, Receb Peker, Salah Cimden sonra Mahfiruz Sultana da danıs bazan ona ihsan eder, Ekmekcizadeye de Halkevi binasının temeli ahlacağını söyNüshası 5 kuruştur coz, General Hakkı Şinasi, Kadıköy ve mak için derin bir ihtiyac duyuyoı, bu ih «ara sıra gözet!» derdi. Halbuki EkPencereden düşen çocuk liyerek nutkunu bitırmiştir. Türkiye Haric Kartal kaymakamları, Halkevleri mü tiyacını susturmak mümkün olmuyordu mekcizade aldırmazdı, cünkü fayda umEyüb Nişancasmda Aşhane sokağmda icin icin Nutku müteakıb Vali, mala ile ilk omessilleri ve kalabalık birhalk kütlesi haKızlaraSasına: mazdı. Hatta Murad Paşanın adamla oturan Sadrinin dört yaşmdaki kızı Fi1400 Kr. 2700 Kr. larak temeli balçıklamıştır. Davetlilere Senelik Öğle yemeğini Mahfiruzda yemek rından biri İbrahim Paşanın bir emrini dan, evin dört metre yüksekliğindeki zır bulunmuşlardır. Alh aylık 750 > 1450 » Vali Lutfi Kırdar, bir hitabe ile Tür lımonata ikram edilmiş ve merasim saat Üç aylık penceresinden sokağa düşerek başmdan 400 » 800 > isterim! getirdiği zaman: kiye Cutnhuriyetinin kuruluşundanberi 19 da nihayet bulmuştur. yaralanmıştır. s 5 Biı aylık 150 > Yoktur Dedi lArkast carl Emirgânda büyük bir Alâkadarlar işin pek Dün Halic vapurlarından ° talyan Hariciye Nazırı Kont Cianonun Orgeneral Franko ile görüşmek Yedi aydanberi sık sık kükreyen ve ortalığı meydan yaptırılacak uzamıyacağını tahmin ikisi çarpıştı üzere bir filonun refakatinde Banelona'ya hareket etmesi Avrupa politikaDün sabah Cibali iskelesi önünde iki ediyorlar titreten ses, şimdi kısa ve kesik birer hırıltı Bakırköyle Kazlıçeşme arasındaki as sında siyasî, askerî ve iktısadî cihetlerden falt yolun tamiri müteahhide verilmiştir. Halic vapuru arasında bir çarpışma olınuş halinde bir iki dakika titredi ve büsbütün kesildi Caddebostanında iskele arasındaki yo'un Deniz ticareti filomuzun takviyesi için halk müthiş heyecan ve telâş anları geçir büyük kıymeti bulunan Ispanya üzerine Yazan: Kadircan Kaflı D Kimi Vezir edelim?... C u m h u r i yet Abone şeraiti |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog