Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

12 11 Ternrtıiiz 19S9 k Benzerine Avrupa meden iyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhî istîrablarî azaltanbu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor, hayran ve meftun me mleketlerine hediye olarak g önderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. LİMON CİCEKLERİ HASAN KOLONYASININ Limon çiçekleri Nesrin Kolonya ve Losyonları HASAN ın yavrusudur Piyasada Nesrin ayarında ne fis ve ucuz Kolonya ve Losy on bulmak mümkün değildir. Şipr, Fujer, Leylâk, Be§ bahar Çiçeği kokuları herkesi hayran bırakmaktadır. Her b ir damla bir çiçek bahçesidir. 350 yi mütecaviz altın madalya v e zafer nişanlarile büyük mükâfat, birincilikle diplomalar kazanan POPULAR PORTRE u "KODAK Daima genc Daima güzel İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 17/7/939 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğü eksiltme odasında ( 49641,63 ) lira keşif bedelli İstanbul Valdebağ Talebe ve Öğretmen Sanatoryomu ikinci kısım ikmali inşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındarlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak (248) kuruş mukabilinde dairesmde verilecektir. Muvakkat teminat ( 3723 ) liradır. İsteklilerin teklif mektubları ve en az (40,000) liralık bu işe benzer iş yaptiğına dair ıdarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilâvetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yıhna aid Tiearet Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 17/7/939 pazartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (4537 ) BRAUNI" 620 Niçin sizin de bir Makineniz olmasın? Fabrikamız revirinde bir hemşirelik ve bir hastabakıcılık münhaldir. Talıb olanların şeraiti öğrenmek üzere fabrikamız Müdürlüğüne yazı ile veya bizzat müracaat etmeleri ve vesaik ibraz etmeleri lüzumu ilân olunur. HEMŞİRE ve HASTABAKICI AUNACAK SUmer Bank Gemlik Sunğipek Fabrikası Müdürlüğü İngiliz Kanzuk eczanesi müstahzaratından Krem Balsamin Kalamışta satılık kârgir ev Kadıköy Sulh Mahkemesi kararile şüyuun izalesi için tramvay, Kalamış iskelesine, plâja ve çarşıya yakm Kızıltoprakta Itridede sokağında 19 numaralı 5 odalı her türlü konforlu ve muhammen kıymeti 2950 lira olan bahçeli kârgir ev 1P temmuz saat 10 da Kadıköy İcra dairesinde satılacaktır. KANZUK ile Eksir Balsamin KANZUK Kayseri ve civarı Elektrik Kayseri Elektrik Şirketınin Bünyan kasabasmda kâm elektrik santralına yeniden konacak türbo alternatör grupu ve teferrüatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Tesisatın kesif bedeli (24637) (yirmi dört bin altı yüz otuz vedi) liradır. Muvakkat teminat (1851) lira (77) kuruş (bin sekiz yüz ellı bir Ura yetmiş yedi kuruştur.) Eksiltme 25/8/939 tarihine raslıyan cuma günü saat (15) te Kayseride Maarif hanında Şirket merkezınde yapılacaktır. Eksiltmiye girebilmek için bu gibi işleri yapabileceğine dair resmî makamlardan alınmış ehliyet vesikaları ibraz etmeleri lâzımdır. Bu ıse aid evrak şirketten parasız olarak alınır. Teklif mektubları eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar yani saat 14 ekadar Komisyon Reislığine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. Postada vaki olacak geckimeler nazarı itibara almmaz. Teklif mektubları posta ile gönderildiği takdırde Kavseri ve Civarı Elektrik T. A. Sırketi Müdürlüğü namır>a gönderılmelidir. "KODAK VERİKROM" 28<> FÎfm ile 8 pozdan 8 guzel resim Bütün KODAK satıcılanndan arayınu ya şu adrese müracaat edinizj KODAK Şlrketi Beyoğlu, İstanbul isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en mükemmel güzellik müstahzarlandır. Ötedenberi memleketimiz kibar âleminin takdirine mazhar olmuştur. Eksiltmeye konulan iş: TUrk Anonim Şirketinden : Krem Balsamin Kanzuk Kadm güzelliğinin sihrini terkibinde sak lıyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Genc ve ihtiyar bütün kadınlar için zarurî bix ihtiyacdır. Cildin letafet ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem cinsleri vardır. Bayanlara mahsus SİNGER 18 ayar bilezikle beraber altın saatlerinin yeni modelleri gelmiştir. Fiatlan 85 üâ 150 lıradLr. EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARAN TİLIDIR. Taşra müşterılerimıze arzu ettıklerinde yeni kataloğ gönderilır. SİNGER saatleri YENİ MERKEZ MAĞAZASI: Emınönü Tramvay caddesi No. 8. Şubesı Emmonu meydamnda 14 No. daki eski yerindedır. Telefon: 21964 SiNGER Eksir Balsamin Kanzuk Cildin daimî yumuşaklığını temin eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen izale eder. Traştan sonra ciide lâtif bir serinlik verir İngiliz KANZUK eczanesi Beyoğlu İstanbul Ankara Belediye Reisliğinden: Su İşleri İdaresine bir mes'ul muhasib ve bir ayniyat muhasibi alma caktır. Mes'ul muhasibin aylık ücreti 175, aynivat muhasibinin 150 liradır. İstekliler arasmda müsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklıler 22/7/939 a kadar aşağıdaki vesikaları Su İdaresine vermelidirler. 1 İki münhalden hangisine talib olduğuna dair p.ullu ve fotoğraflı bir istida. 2 Bu vazifelerde çalışmış olduğuna dair vesika. 3 Hüsnühal şehadetnamesi, 4 Sıhhat raporu, 5 Evvelce imtihana girenler bu imtihana giremezler. 6 Müsabaka 24/7/939 pazartesi günü saat 18 de Belediye İçtima salonunda yapılacaktır. «2889 » (5047) Af y on Belediy esi nden: Cumhuriyet gazetesinin 6 temmuz 1939 tarihli nüshasmın 9 uncu sahifesinde neşrolunan Utku anıt bahçesinde yapılacak elektrik tenviratı hakkındaki ilânm ihale günü 21/7/939 olacağı yerde sehven 2/7/939 yazıldığı görülmüştür. Tashih olunur. Elektrik tesisatı için müteahhid aranıyor 1 Bodrum Belediyesinin Nafıa Vekâletinden musaddak 30,014 lira 10 kuruş keşif bedelli eektrik tesisatı 28/6/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 2 Umumî inşaat ihale tarihinden itibaren on ay zarfında proje, şartname ve keşifname mucibince ikmal edilmiş olacaktır. 3 Bu işe aid teminatı muvakkate bedeli 2251 lira 05 kuruştur. İsteklilerin asgarî 30,000 liralık elektrik tesisatı yaptıkları4 na dair ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri şarttır. İhale temmuzun 28 inci cuma günü saat 15 tedir. Bodrum Be5 lediye dairesinde yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı 6 şerait dairesinde teklif mektublarını tanzim ile ihale komisyonuna vermeleri şarttır. 7 Bu işe aid evrakı fenniye 150 kuruş mukabilinde Bodrum Belediyesinden ve Muğla Nafıa müdürlüğünden ahnabilir. Bu hususta fazla malumat istiyenlerin Muğla Nafıa müdürlüğüne ve Badrum Belediyesine müracaat etmeleri. 8 Münakasaya taahhüdlü posta mektubile de iştirak edilebilir. Bu hususta vuku bulacak teahhurdan mes'uîiyet kabul edil(4840) mez. Müşterilerine şükran borcunu ödeyebilmek için Çok sık ba§ yıkama, Permanat, saç boyası, güneş, ve rüzgâr saçları sertleştirerek kırar. ARSEBÜK Kuruluşundanberi ilk defa olarak bütün mallarım işidilmemiş ucuzluk ile satışa arzediyor. Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 282 Tei: 49341 •İstanbul, Çakmakçılar No. 18 Tel: 22991 İstanbul Defterdarlığından: 1 Mukelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borclarile bu borclarına karşı yatıracakları paralarm miktarını kayıdlara ve ellerındeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabilmeleri maksadila 2184 savılı kanunla ihdas edilmiş bulunan vergi cüzdanları her Malsandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 2 Borclu tarafmdan vapılacak teslimat için kendilerine ayrıca makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kavdedilir ve her mükellef vergi cüzdaniarmdaki kayıdlarla da vergisini ödediğini ispat edebilir. 3 Cüzdan almak mükellefler için mecburî değildir. Ancak bütün borc ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büvük bir kolaylık temin ettiğinden her borclu vatandaş tarafından alınması favdalı olduğu ve arzu eden vatandaşlarm bedeli mukabilinde Malsandıklarmdan alabılecekleri tebliğ olunur. (4303) BRİYMİNİ Terkibindeki hususiyet itıbarüe saçlarm kırılmasına ve koruyarak kepeklenmesine mâni olur. Saçlan haricî tesirattan korur. Tatlı bir yumuşaklık ve tabiî bir parlaklık bahşeder. Her eczane ve ıtriyat mağazalarında bulunur. PERTEV Hayrabolu Belediysinden: Toprak Mahsuller i Ofisinden: Fen Memuru Aranıyor Memleketin muhtelif mmtakalarında yaptırılacak olan inşaata aid zemin mukavemet tecrübesi işlerinde çalışmak ve bilâhara nezaret etmek üzere tecrübeli fen memuru aîınacaktır. İstekliıerin vesikalarile en geç 15/7/1939 tarihine kadar Toprak Mahsulleri Püsi Umum Müdürlüğüne muracaatleri ilân olunur s 15023 l Ankara Polis Koleji Müdürlüğünden: J 1 Hayrabolu Belediyesi için mevcud şartnamesine uygun bir arazoz pazarlıkla satın ahnacaktır. 2 Talib oianlar fiat ve kataloklarını havi tekliflerini 15temmuz 939 tarihine kada. Havrabolu Beledıvesine bildirraeleri. 3 Şartname suretleri taleb vukuunda posta ile gönderileceği ilân olunur. . Liselere muadeleti Maarif Vekâletince kabul ve tasdik edilen Polis Kolejinm birinci sınıfma orta mekteb mezunlarmdan müsabaka ile leylî, meccanî elli talebe aîınacaktır. Müsabaka tarih coğrafya türkçe ve riyaziye derslerinden tahrirî ve şifahî olarak yapılacaktır. Talib olanlar, müsabakanm ne suretle yapüacağıfıı ve diğer kayıd ve kabul şartlarını vilâyetlerde Emniyet Müdürlükle. rinden ve kazalarda Emniyet Komiserliklerinden öğrenebilirler. « 2696 » (4828 ).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog