Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

11 Temmuz 1939 CUMHURIYET 11 Tasfiye halinde bulunan Istanbul Tramvay Şirketi ÜÇÜNCÜ İLÂN İstanbul Tramvay Şirketinin 28 nisan 1939 tarihinda fevkalâde surette toplanan hissedarlar umumî heyetince ittihaz edilip 5 mayıs 1939 tarihinde 1033 numara ile ticaret sicilline kayıd ve 11 mayısl939 tarihli ve 3728 numaralı Sicilli Ticaret Gazetesinde ilân edilen kararlara tevfikan ve satın alma mukavelesinm Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafmdan tasdikine mütedair 3642 No.h kanunun 20/6/939 tarihli ve 4237 No.lı Resmî Gazetede neşredilmiş olması üzerine işbu tarihten itibaren şirket feshedilmiş ve tasfiye haline konulmuştur. Bay E. DELACROIX ve Bay A. BÎLİOTTÎ müştereken hareket etmek ve muvafık görecekleri şahıslara kendilerinden birine vekâlet etmek veyahud muayyen bir veya birkaç hususun ifasında tasfiye halindeki şirketi temsil etmek salâhiyetini vermeğe mezun olarak Tasfiye Memuru nasbedilmişlerdir. Tasfiye memurları bu salâhiyetlerini kullanarak, Bav î. PERKEV'i tasfiye memuru vekiıi tayin etmişlerdir. Bundan baska Bay A. KOBER'e bankalardan mehjjzatta bulunmak üzere çek ve makbuzları ve ayni zamanda cari muhaberatı tasfiye memurlarından birile müştereken imza etmek üzere salâhiyet vermişlerdir. Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince, şirketten alacağı olanlar, alacaklarını ispat etmek üzere azamî bir sene zarfında Beyoğlunda îstiklâl caddesinde 475 No.i) Botter hanının 1 No.îı dairesinde vaki Şirket merkezine müracaat etmeğe davet olunurlar. îşbu ilân her biri azamî birer hafta fasıla ile üç defa neşredilecek ve yukarıda bahsi geçen bir senelik müddetin mebdei üçüncü ilân tarihinden başhyacaktır. Tasfiye halinde bulunan İstanbul Tramvay Şirketi Tasfiye Memurları: E. DELACRODC A. BÎLİOTTİ Türkiye Cumhuri yet Merk ez Bankasından: Bankamızm merkezı ve muhtelif şubeleri için tahsil derecelerile mütenasib maaş verilmek suretile müsabaka ile lüzumu kadar memur ahnacaktır. 1 Müsabakava girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak lâzımdır: a» Türk olmak bulaşıcı bir hastahğı veya vazifesini muntazaman ifaya mâr<\ olacak derecede bünyevi zâfa veya arızaya müptelâ olmamak. b» İffet ve havsiyet erbrjıından oldu.^u ve amme hidematmda istihdam hakkmdan mahrıım edilmemiş bulunduğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak c» Yaşı 18 den aşağı ve 35 ten yukarı olmamak. ç» Lise tahsili bulunmak. d* Fransızca, ingilizce ve almancadan birine iyi derecede vakıf bulunmak. 2 Müsabaka imtihanı programı: a» Riyaziyat, b» İktısadî coğrafya, c= Türk tarihi, c» Sosyoloü, d» Fransızca veya ingilizce, yahud almanca lisanlarından türkçeye ve türkcede& bu iisanlara tercüme. 3 İdare merkezimizle İstanbul ve İzmir şubelerimizde yapılacak olan bu imtihana iştirak edeceklerin 29/7/939 tarihine kadar şubelerde Şube Müdürlüklerine ve Ankarada Memurin Servisine müracaat ederek lüzumld vesikalar1. tamamlamaları lâzımdır. 4 İmtihanlara Ankara, İstanbul ve İzmirde 9 eylul 1939 tarihinde saat 9 da başlanacaktır. 5 Müsabaka imtihanmı kazanacak talibler. bankada iktisab eyliyecekleri haklar ve tâbi olacakları şartlar hakkında şimdiden imtihanın yapılacağı şubelerimizden malumat alabilirler. ( 5056 ) Tasfiye halinde bulunan îstanbul mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde tahtelarz Demiryolu Türk Anonim Şirketi ÜÇÜNCÜ İLÂN İstanbul mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tahtelarz Demiryolu Türk Anonim Şirketinin 28 nisan 939 tarihinde fevkalâde surette toplanan hissedarlaı umumî heyetinde ittihaz edilip 5 mayıs 1939 tarihinde 1032 numara ile ticaret sicilline kayıd ve 12 mayıs 1939 tarihli ve 3729 sayıiı Sicilli Ticaret gazetesinde ilân edilen kararlara tevfikan ve satın alma mukavelesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafmdan tasdikine mütedair 3643 numarah kanunun 21/6/939 tarihli ve 4238 No.lı Resmî Gazeted^ neşredilmiş olması üzerine işbu tarihten itibaren şirket feshedilmiş ve ta&fiye haline konulmuştur. Bay E. DOLACROIX ve Bay A. BİLİOTTİ müştereken hareket etmek ve muvafık görecekleri şahıslara kendilerinden birine vekâlet etmek veyahud muayyen bir veya birkaç hususun ifasında tasfive halindeki şirketi temsil etmek salâhiyetini vermeğe mezun olarak tasfiye memuru nasbedilmiş : lerdir. Tasfiye memurları bu salâhivetlerini kullanarak, Bay İ. PERKEV'İ tas \ fiye memuri' vekili tayin etmişlerdir. Bundan başka Bay A. KOBER'e bankalardan mehuzatta bulunmak ' üzere çek ve makbuzları ve ayni zamanda cari muhaberatı tasfiye memurlarından birile müştereken imza etmek üzere salâhiyet vermişlerdir. Ticaret kanununun 445 inci maddesi mucibince, şirketten alacağı olanlar alacaklarını ispat etmek üzere azamî bir sene zarfında Beyoğlunda İstiklâl cadesinde 475 No.lı Botter hanının 1 No.lı dairesinde vaki Şirket merkezine müracaat etmeğe davet olunurlar. İşbu ilân her biri azamî birer hafta fasıla ile üç defa neşredilecek ve yukarıda bahsl geçen bir senelik müddetin mebdei üçüncü ilân tarihinden başhyacaktır. Tasfiye halinde bulunan İstanbul Mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tahtelârz Demiryolu Türk Anonür Şirketi Tasfiye Memurları: E. DELACROIX A. BİLİOTTİ Devlet Havayollar ı Umum Müdürlüğünden: Tayyare ve Otomobil Benzini Alınacak 1 Idaremiz için 300 bin litre tayyare benzinile 50 bin litre otomobil benzini kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Teslim yerlerine göre hesab edilen mecmu muhammen bedeli 74000 liradır. 3 Eksiltme 19/7/939 çarşamba günü saat 11 de Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü binasında vapılacaktır. 4 Eksiltmive gireceklerin eksiltme şartnamesinde gösterilen vasıfları haiz olmaları lâzımdır. 5 İsteklilerin 4950 liralık muvakkat teminat mektublarile birlikte mukavele ve şartnamede yazılı teslim yerlerine göre tespit edilmiş fiat tekliflerini havi kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Tayyare mevdanmdaki Umum Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri. 6 Şartname ve fennî sartnamelerile mukavele proieleri Ankarada Devlet Havayolbrı Umum Müdürlüğünden parasız alınabilir. « 2764 » (4897 > Bir Muhabere Memuru aranıyor Erganimadeîiı' civarında Etibank Şark Kromları işletmesinde çalıştırılmak üzere bir muhabere memuru ahnacaktır. Aşağıda yazüı şeraiti haiz olanların Galatada Bankalar caddesinde Güven hanının birinci ka. tında Etibank İstanbul Bürosuna müracaatleri: 1 Ticaret lisesi veya lise mezunu olmak. 2 Yazı makinesile sür'atle yazabilmek. 3 Bekâr olmak, askerliğini yapmış olmak veya iki sene asker. iikle elâkası bulunmamak. Bahkesir Belediye Reisliğinden: Çataldağ ormanındıan Bahkesir şehrine isale edilecek Bıçkı deresi suyunun takribi proielerine göre esas projelerinin yapinlması işi Nafıa Vekâletince tespit edilen şartnamesine ve arttırma, eksiltme kanununa göre ve pazarlıkla ihale edilecektir. 1 İşir. muhammen bedeli «5900» liradır. 2 Pazarhk 26/7/939 tarih çarşamba günü saat 16 da Bahkesir Encümeninde vapılacaktır. 3 İsteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar Encümene teslim etmis olmaları lâzımdır. A «443> îiralık kanunî teminat. B Kanunun tayin. ettiği vesikalarla su projelerini yapmıya salâhiyetine dai~ Nafıa Vekâletinin ihtisas vesikası. D Kanunun dördüncü maddesi mucibince pazarlığa girmeğe mâni bir hali bulunmad'ğına dair istekli tarafmdan imzalanmış bir mektub. Taliblerin ve fazla malumat almak istiyenlerin Bahkesir Belediye Reisliğine müracaatleri ilân olunur. ( 5052 ) İstanbul Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğünden: Çorum Vilâvet hastanesi ihtiyacı için «126» kalem «1500» lira muhammen bedellı ecza ve levazımı tıbbiye ihale tarihinden bir ay zarfmda Çorumda teslim ediımek üzere temmuzun 19 uncu çarşamba günü saat 15 te Çorumda Daimî Encümen Riyaset odasında ihalesi yapılacağından alıcı olanların 112 lira 50 kuruş muvakkat teminatla Çorumda Daimî Encümene ve İstanbulda Sıhhat Müdürlüğüne müracaatleri. (5053 ) İktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden: Edirne vilâyetinin Uzunköprü kazası dahilinde Çavuşlu köyü civarında şimalen Palamud deresile Seferova deresinin birleştiği noktadan bed ile Başçeşme tepesine hattı müstakim, şarkan Başçeşme tepesinden Yassıhöyük tepesine hattı müstakim, cenuben Yassıhöyük tepesinden Çavuşlu köyü camiine hattı müstakim, garban Çavuşlu köyü camiinden hudud başlangıcı olan Palamud deresile Seferova deresinin birleştiği noktaya hattı müstakimle çevrilmiş 581 tiekfaf *arazidec Tlkve"şli" Yusuî Ziya tarafmdan" 18/7/932 tarihli ve 1/9 numarah ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkanlan Liğnid madeninin 99 yıL:müddetle" înumaileyh uhdesine ihalesi icra olunacağından maadin nizamnamesinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince buna itirazı olanların 27/5/1939 tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada İktısad Vekâletine ve mahallinde Vilâyet makamına istida ile müracaat eylemeleri ilân olunur. ( 2579 ) Mobilya Y aptırılacak Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Direktörlüğünden: A Fakültenin veni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobilya kapalı zarf usulile münakasava konulmuştur. B Muhammen bedel 50,017 lira 76 kurustur. C İstekliler fennî şartname ve resimleri almak için Ankara Mektebler Muhasebeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makbuzla Fakülte Hesab Memurluğuna müracaat edeceklerdir. r c 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 kurustur. İhale 27/7/939 perşembe günü saat 15 te Ankara Mektebler Muhasebeciliğince yapılacaktır. Teklif mektublarımn ihaleden bir saat evveline kadar mezkur Muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulunması lâzımdır. «2582 , (5039) Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâleti Konya Köy Ebe Mektebi Müdürlüğünden: Bir yıl leylî olduktan sonra üç yıl mecburî hizmet yapmak ve yalnız köylerde san'at icra etmek üzere köy ebesi yetişHren mektebimize bu yıl 30 talebe ahnacaktır. Şartları şunlardır : •• ••• 1 Türkiy.e Çumhuriyeti tebaasından olmak. • irj.^r., 2 İlk tahsilini bitirmiş veya o derecede tahsil görmüş olmak. 3 Yaşı ıS den aşağı ve 35 ten yukarı olmamak. 4 Evlenmemiş olmak şart değildir. Evli eva dul olmakla beraber (210) vaşma kadar çocukları olanlar dahi çocuklarınm her türlü bakımı temin edileceğine dair bir taahhüdname getirirlerse kabul edilirler. Çocuklar mektebe geiemez. 5 İsteklilerin haziran başından ağustosun 15 ine kadar doğrudan doğruya Mekteb Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerile birlikte aşağıdaki vesikpkrı eksiksiz olarak göndermeleri lâzımdır. A Nüfus hüviyet cüzdamnm aslı. B İlk mekteb şehadetnamesinin aslı veya bu derece tahsil gördüğünü ispat eden fotoğraflı ve tasdikli vesika. Ç Tahsiline ve ileride hizmet görmesine engel olacak bir hastahğı olmadığına dair Vilâyet hastanelerinden almmış heyeti sıhhiye raporu. D Örneği bu ilân sonunda yazıldığı şekilde kefilli ve noterlikten tasdikli bir notr senedi. E Çocukları (210) yaşma kadar olan dul kadınlann tahsil müdde. tince çocuklarınm anne, kızkardeş, teyze, hala gibi yakm akrabası tarafmdan bakılacağına dair taahhüdname, evli ve çocuklu kadmlar için tahsil müddetince çocuklarına bakacağına dair kocasmm taahhüdnamesi. F Köy ihtiyar heyetinden almmış ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal varakası. G 4,5 X 6 boyunda 4 tane fotoğraf. Taahhüd senedi örneği: Konya KÖy Ebesi Mektebine ahnarak tahsil edip mezun olduğumda Sıhhat ye İçtimaî Muavenet Vekâletinin, yahud Vali ve Kaymakamların tayin edeceği köyler mıntakasında üç yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul ettiğim veya kabul edib de muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhî sebebler dışında mektebden daimî olarak çıktığım veya çıkarıldığım takdirde tahsil masrafı karşılığı olmak üzere 100 lira vermeği kabul ve taahhüd ederim. Sarih ikametgâh adresi Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan m bu taahühd senedi mucibince maktuan ödemek mecburivetinde olduğu 100 liravı kendisile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borclu sıfatile ödiyeceğim. Kefilin adjesi. (5051) 4 Renard Arjanteden Satılıktır. İstanbul Mahmutpaşa Kürkçü hanındz 12 No. ya müracaat Fevkalâde bir Kap mürekkep tamamen yeni Şanyer Şulh Hâkimliğinden: Yenimahallede Pazarbaşı caddesinde 71 No. h evde mukim iken 23/6/939 tarihinde ölen Kilânik Asadorun terekesine mahkemece vaz'ıyed edilmiş, mirasçılan da tamamen taayyün etmemiş olduğundan alâkadarlarm ilân tarihinden itibaren üç ay zarfmda sıfatlannı beyan etmek üzere kâğıd vesikalarüe müracaat eylemeleri ve bu müddet içinde hiçbir müracaat vâki olmaz veya mirasçılannın mevcudiyeti sabit olmzasa mirasınm hazineye tevdi edileceği ve ölüden alacaklı olanların da bir ay zarfında müracaatle alacaklannı kaydettirmeleri ve vakti zamanile alacaklarını yazdırmıyan alacaklılarm mirasçılan ne şahsen, ne de terekeye izafetle takib edemiyecekleri kanunu medeninin 534 ve 569 uncu maddeleri mucibince ilân olunur. 5UG0N KUMBADAS1NA >^ ATAN KÖCUK EL 25%' YAÇÜ CEK DEFTEWN inZAATA 5ÛY0KE OLACAKTI İnhîsarlar Çinsi Miktarı Umum Müdürlüğünden: %7,5 teminatı Lira K. 256.54 256.54 I Melanjör ı a ded Açık E. 14 Plâtform 12 , 7 3 0 5 4 7 5 1 5 Alttan sürme araba 3 » ~ ' * * Şartname, plân ve resimleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme ayrı ayrı eksiltmiye konulmuştur. II Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hizalannda yazılıdır. III Eksiltme 18/VII/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeld Alım Komisvonunda vapılacaktır. ^ Sartnameler parasız alınabileceği gibi melanjör, plân ve resimler hergün sözü geçen şubede görülebilir. V Melanjör için münakasadan evvel taliblerin Müskirat Fabrikalar şubesine müracaatle bu gibi işleri yapabilecek atölyeleri bulunduŞunu tespit ederek vesika almalan, diğer eksiltmiye girecekler de fiatsız tekliflerini tetkik edilmek üzere bir hafta evveline kadar mezkur şubeye vermeleri lâzımdır. VT İstekliler % 7,5 güvenme parasile birlikte yukarıda adı geçen Komis. yona gelmelerL (4781) I 50 santim eninde, nümunesi mucibince 800 metre şali bezi açık eksiltme usulüe satın almacaktır. II Muhammen bedeli 400 lira, muvakkat teminatı 30 liradır. Eksiltme 14/VII/939 cuma günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Nümune hergün sözü geçen şubeden alınabilir. v İsteklilerin % 7,5 güvenme paralarile eksiltme için tayin olunan gun ve saattfc mezkur Komisyona gelmeleri. < 5011) Muhammen B. Lira K. 3420,66 3420,66 Eksiltme şekli Saati ZAYİ 1936 senesinde Yüksek Deniz Ticareti Mektebinden aldığım diplomayı zayi ettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Ziyaeddin Tanseri SAPİKSIN Saç dökülme va kepeklen mesinin önüne geçer. DEPOSU : Dr Ibrahim Ethem Kimyaevı Çemberlitaş Peykhane sokak No. 4 ve Başmuharrtrii Yunus Nadi TÛRKfY nı rv Ümumi nefrtyati tdare eden Yazı tfleri MüdüTü: Hikmet Münif Ulgen ÇumhvTiyet BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog