Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİrET 11 Temmuz 1939 GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 1 2 Ü 1 • 4 5 6 1 8 9 10 • 11 s a • !• 9 rrrr 1 6 7 8 9 10 11 Inşaat İlânı Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: BEY06LÜİSTİKLÂLU».<I8/I TEL.42979 | Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 27 temmuz 1939 dan 31 mavıs 1940 tarihine kadar aşağıda yazılı 7 grupta ayrı ayrı ve hizalarmda gösterildiği üzere bir kısmı kapalı zarfla ve bir kısmı da açık eksiltmiye konulmuştur. 2 İhalesi her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Rektörlük bina.smda müteşekil Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat % 7,5 dur. 4 Teminatlar ihaleden bir saat evvel Komisyona teslim edilecektir. 5 Daha fazle izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. «2854» (5037) Çinsi Ekmek Et koyun karaman birinci » Et kuzu Sadeyağı U. birinci Zeytinyağı Ayvalık Reçel muhtelif cins Zeytin iyi cins Kaşar peynir Beyaz peynir Tereyağı Süt Yoğurt Kaymak Yumurta Pirinç Kuru fasulya Kuru barbunya Nohud Patates Kuru soğan Soda Sabun yeşil Tuz Miktarı 140000 40000 5000 13000 6000 5000 1500 2000 1000 5000 8000 300 50000 aded . 7000 7000 2000 2000 10000 12000 6000 2000 5000 Muh. Fi. Tutarı Kuruş Lira K. 10,25 14350 40 33 105 58 40 70 45 140 17,5 20 160 2 35 20 14 16 9 7 8 24 7 16 28 32 40 110 35 120 360 2000 ) A( • PLÂK, GRAMOFON •1 a • • * • Soldan sağa: 1 Göçme. 2 Feci, yaya giden. 3 Bir gün, sıfat edatınm tersi, güzel kokulu bir madde 4 Ipe çeken, bir kadın ismi. 5 Dilinde rekâket olan. 6 Mürekkeb bir edat, bir parçacık, genLşliğin tersi 7 Hayret edatı, ümid ederek. 8 Bir şeye kanmış olanların çıkardığı ses, Ingiliz alfabesinde bir harfin ofcunuşu, kurtuluş. 9 Edebî san'atlardan biri, minareden gelen ses. 10 Akma, bir edatın kısaltılmışı. 11 Bir erkek ismi, eski Ingiliz diplomatlarından. Yukarıdan aşağıya: 1 Takati mevcud değil (iki kelime) 2 Millet, yalancı değil 3 Koruma, vazıh. 4 Imdad istenıe sözlerinden, hile 5 Mikdar. 6 Oldukça, hitab edatı. 7 Yalvarır tarzda, yemek 8 Bir emrin tersi bir cins ağac. 9 Umumî surette bildirme. defa. 10 Lime lime içini çıkaran boş. 11 Para konma yerlerinden, muvakkaten saklanmak üzere verilen şey. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 I 1 Ll 1 •1 m îzmir İskân Müdürlüğünden: 2 3 4 5 6 7 8 P 10 11 Silivri Asliya Hukuk Mahkemesü> den: D. Demiryc 1ları 7 nci İşletme Müdürlüğünden: Silivrinin Çanta köyünden İsmail oğ60 300 ) Aşağıda yerleri ve miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat te lu Mustafanın Eskişehir Sakarya cadde30 600 ) minat miktarları yazılı Balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usu si Küçükcoşkunda kahveci Ömer yanın24 240 ) Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemelile ayn ayrı ek&iltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 24/7/1939 pazartesi günü da iken halen ikametgâhı meçhul bulu70 105 ) sinden: saat 16 da Afyonkarahisarda 7 nci işletme binasındaki eksiltme komisyo nan kansı Bedriye aleyhine açmış oldu28 56 ) Lüleburgazın Yılmaz mahallesinde mu nunda yapılacaktır. 12 156 ) ğu boşanma davasında: ikametgâhı meçkim Galib kızı Arife İpeğin müddeialeyh İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesi hul bulunan müddeaaleyh Bedriyeye 60 30 ) Zonguldak Belediye fen memuru Sabri kalarla muvakkat teminat ve banka mektup veya makbuzlarını ve teklif 30/6/939 cuma günü saat 10 da mahke11 275 ) oğlu Arif Gür aleyhine açtığı ihtar damektublarmı havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddesin , meye gelmesi için ilânen yapılan teb16 80 ) vasında müddeialeyh Arif Gürün ikamet deki tarifat veçhr'le hazırhyarak ihale günü olan yukarıda yazılı günde 12 36 ) ligat üzerine mahkemeye gelmediğinden gâhı meçhul bulunduğundan hukuk usaat 15 te Afyonkaıahisar işletme binasında eksiltme komisyonu reisliğine 24 360 ) hakkında gıyab kararı ittihaz edilmiş osulü muhakemeleri kanununun 142 nci makbuz mukab?iinde teslim etmiş bulunmalan lâzımdır. İstekliler bu hu36 324 ) sustaki şartname ve mukavelename projelerini Afyonkarahisarda işletme lup muhakemenin bırakıldığı 14/9/939 maddesine tevfikan ilânen tebligat ic20 180 ) perşembe günü saat 10 da Silivri mahyol başmüfettisliğinden parasız alabilirler. rasma karar verilmiş olduğundan duruş(4943 ) 35 350 ) Balast ocağınm 30 1200 ) İhale edilecek Müddeti Bir metre mi kemesi Asliye Hukuk dairesinde hazır manın bırakıldığı 14 temmuz 1939 günü bulunduğu yer Ay kâbının mu bulunması, aksi takdirde muhakemenin Semizotu Kilometresi M. Mikâbı saat 10 da müddeialeyhin mahkemede 1000 10 100 * > T t O 1* hammen bedeli gıyabında devam olunacağı ilân olunur. Ayşekadm fasulya miktarı ispah vücud etmesi, aksi takdirde teb7000 15 1050 Çay . İshaklı 9,5 135 227 10,000 ligatın ilânen yapılmış addolunacağı ilân Dolmahk yeşil biber 1000 15 Tavşanlı Hukuk Hâkimliğinden: 150 Çöğürler Döğer 90 95 7,000 9,5 125 oİunur. (13148) 10000 12 1200 Kavaklı mahallesinden Ali Rıza Kök Domates Kadınhan Sarayönü 9,5 125 359 7,000 Taze bamya 500 20 100 Muvakkat teminat alb ile ayni mahallede Mehmed kızı Sivri biber Muhammen bedel tutarı I LTA~N 500 20 100 Havvamn Asliye Hukuk mahkemesinde Salatalık hıyar 5000 aded 5 Elâziğ Elektrik ve Su şirketi hissele Çay İshaklı 250 13500 1012,50 icra kılınan boşanma davasında kanunu Limon başboy 15000 > 4 600 rinin kısmı küllismin belediye tarafm Çöğürler Döğer 8750 656,25 medeninin 129 ve 142 nci maddelerine Maydanoz 10000 demet 2 200 8750 656,25 dan satın almmasmdan dolayı hisseda Kadınhan Sarayönü tevfikan boşanmalanna 21/3/939 tarihinDereotu 2000 » 2 40 ranın beşten aşağı düşmesinden şirkede müddeaaleyhanm gıyabında karar 100 » 2 20 Devlet Demiryolları Haydarpaşa liman arazisinde kâin mebaniden eski verilmiş ve kararı mezkur mezbureye Nâne tin esas mukavelenamesinin dokson üPatlıcan başboy 12000 15 1800 rıhtım binasındaki 12 No.lı odalar 3750 kuruş aylık muhammen bedelle, çüncü ve ticaret kanununun dört yüz tebliğ edilmek için her tarafa gönderil Kabak 2000 12 240 avni binada 7 No.lı oda 1950 kuruş ve 4 No.lı ambardan müfrez diğer bir kırk ikinci maddesi mucibince münfesih mişse de buldurulamadığından işbu ilâ Taze soğan 1000 12 120 oda 1750 kuruş avlık muhammen bedelle ve birer sene müddetle kiraya addedilmiş ve 13/6/939 tarihinden itibanın tarihi neşrinden itibaren 15 gün için Taze vişne 1500 22 330 verlieceklerdir. ren şirketin tasfiyesine başlanmış ol 1000 15 150 ) Pazarlık 25/7/939 tarihinde saat 15 te Haydarpaşa İşletme Müdürlü de mezburenin temyiz etmediği takdir Taze erik duğundan şirkette alacaklı olanların tade hükmün kat'iyyet kesbedeceği teb Taze kayısı 1000 30 300 ) Kapalı zarfla 26/7/939 12 de ğünde yapılacaktır. Taliblerin muhammen bedelin % 7.5 nispetindeki terihi ilândan itibaren bir sene zarfında 10000 7 700 minat bedeli ve gereken kanunî vesaikle birlikte mezkur gün ve saatte liğ makamına kaim olmak üzere ilân o Karpuz Elâziğ Elektrik tasfiye komisyonuna 10000 (19147) Kavun 7 700 müracaatleri. ( 5078 ) lunur. müracaat eylemeleri lüzumu ilân olu 10000 23 2300 Üzüm Konya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: nur. Elâziğ Elektrik Tasfiye 28 280 Elma 1000 Konya vakıflar idaresi vekili avukat komisyonu reisi 500 Portakal 80 lik 10000 aded 5 Mehmed Emin Bolay tarafmdan Akşeh Şeftali 30 300 1000 rin Hacıyusuf mahallesinden Akşehir Taze yaprak İzmit kâgıtspor kulUbünden 18 54 300 sabık vakıflar memuru Abdülkadir aley Lahna 900 7,5 12000 Yeni Cemiyetler kanunu mucibince ni560 1 Devlet Havayollarma aid Ankara. Adana, İstanbul tayyare mey hine vakıflar parasından müddeaaleyhin Pırasa 8000 7 zamnamenin tadili icab ettiğinden aza960 danlarınuı pl'ânlarile, Ankara ve İstanbul meydanlarının asfalt pistlerinin zimmetine geçirdiği 6875 lira 82 kuruşun 12 8000 Ispanak ların 13/7/939 perşembe günü saat 17 mahkeme masrafı ve faiz ve ücreti ve Taze bakla 520 inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 13 4000 de İzmitte kulüb merkezinde bulunmakâlet ile birlikte tahsili hakkında bil Havuç 80 8 2 Keşif bedeli 639,027 lira 51 kuruştur. 1000 lan rica olunur. 3 İhale 2.5/7/939 salı günü saat 11 de Umum Müdürlük binasmda vekâle ikame eylediği dava üzerine müd Kuru sarmısak 200 50 25 yapılacaktır. deaaleyh mezbur Abdülkadirin ikamet Salamura yaprak 125 500 25 4 Muvakkat teminat 29,350 liradır. gâhı meçhul olduğundan dava arzuhali Salça 450 1500 30 5 Keşif ve buna müteferri evrak 32 lira mukabilinde Umum Mü sureti İstanbulda münteşir Gumhuriyet 200 Enginar 4000 aded 5 dürlükten almabilir. gazetesile ilânen tebliğ edildiği halde İdare heyeti seçilmek üzere 16 temmuz 6 Eksiltmive gireceklerin Münakale Vekâletine ihale tarihinden en esas davaya cevab verilmediğinden mu1939 pazar günü fevkalâde bir toplantı geç sekiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları hakeme 19/7/939 çarşamba günü saat 9a yapılacağından azanm saat onda yurdulâzımdır. bırakıldığmdan mezkur gün ve saatte İstidalara bura benzer isleri yaptıklarma dair, işi yaptıranlardan al Konya Asliye Hukuk Mahkemesinde bizmuz binasmda bulunmalan rica olunur. dıklaıı vesikaları raptedeceklerdir. Zamanında müracaat etmiyenler ve zat veyahud musaddak bir vekil bulunZAYİ İş Bankasının 34021 numaralı ehlivet vesikası almıvanlar giremezler. tasarruf cüzdanımın tatbik mührü zayi 7 Taliblerin teklif mektublarmı en geç ihale tarihinden bir saat ev. ması, aksi takdirde muhakemenin gıyaben icra edileceği davetiyenin tebliği ma vel Eksiltme Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. olmuştur. Hükmü yoktur. c 2857 » (5036 ) kamına kaim olmak üzere ilân olunur. Helime Mehmed Karabük Demir ve Çelik fabrikalarımızda istihdam edilmek üzere ingilizce bilen altı daktiloya acele ihtiyac vardır. Kendilerine iktidarlarma göre 120 liraya kadar ücret verilecektir. Talib olanlarm derhal Ankarada Umumî Müdürlük Personel şubesine 1 Tunceli Vilâyeti Nazimive kışla ve ahır ikmali inşaatı ikinci defa ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şubesine müracaatleri. «2894» (5042) eksiltmiye konulmuştur. Bu işin keşif bedeli 32653,83 liradır. 2 Bu işe aid şartname ve erak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi 1 Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi memur ve işçileri B Mukavele proiesi için yaptırılacak,; Ç Bayındırlık işleri genel şartnamesi 2 odah ev 125 D Kesıf hulâsa cetveli 4 odah ev 50 E Hususî şartname 6 daireli apartıman 1 F Yapı isleri umumî ve fennî şartnamesi Müdür evi 1 G Şeridöprı Hastane . 1 H İstiyenler bu işe aid evraktan yapı işleri umumî ve fennî şartnamesile bavmdırlık, işleri genel şartnamesinden madasını 1.5 lira mukabilin1 Bu yıl İstanbul Polis okuluna stajiyer alınacaktır. inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmive konmuştur. de Tunceli Nafıa Müdürlüğünden satm alabilirler. Yapı işleri umumî ve 2 Taliblerin emniyet teşkilât kanununun 23 üncü maddesinde yazılı 2 İşbu insaatın muhamen keşif bedeli 906,948.83 liradır. fennî şartnamesini ve bayındırlık işleri genel sartnamesini görmek istiyenTürk olmak, filî askerlik hizmetini yapmış bulunmak; boyu 1,64 santimden 3 Eksiltme evrakı 30 lira mukabilinde Karabükte Demir ve Çelik ler Tunceli Nafıa Dairesinde bedelsiz olarak görebilirler. kısa olmamak, 30 yaşını aşkın bulunmamak. ağır cürüm veva haysiyet ve Fabrikaları Müessesesinden veya Sümer Bank Muamelât Şubesinden alı3 Eksiltme 19/7/939 çarşamba günü saat 15 te Tunceli Nafıa Müahlâka münafi ef'alden birile mahkum olmamak, sağlığı mükemmel olduğu nabilir. dürlüğü binasında kapalı zarf usulile vapılacaktır. tarn tesekküllü heyeti sıhhive tarafmdan yapılacak muavene ile sabit olmak 4 Eksiltme 24/7/1939 pazartesi günü saat 14 te Karabük Demir ve 4 Eksiltmive girebilmek için isteklinin 2449.04 lira, muvakkat temiecnebi kız veva kadmla evli olmamak ve yasar bulunmamak, kumar, sarÇelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. hoşluk ve mümasüi kötü hallerle adlanmış olmamak gibi vasıf ve şartları 5 İstekliler teklif evrakı mevanma şimdive kadar yapmış oldukları A İhaleden en az sekiz gün evvel Tunceli Vilâyetine müracaat edehaiz bulunmalıdırlar. bu kabil işlere. bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede burek bu işe girebilmek için almmış ehliyet vesikası. 3 Orta tahsil mezunlarile bu derecedeki jedikli erbaş sınıflarmdan lundukların? dair vesikalarını koyacaklardır. B Ticaert ve Sanavi Odası sicil vesikası (939 senesi) 6 Muvakkai teminat miktarı 40.000, liradır. mezun olanlar ve ecnebi dillerden birini bilen ilk okul mezunları yukarı5 • Teklifler 3 üncü maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar 7 Teklif mektublarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat daki vasıfları haiz olmak şartile imtihansız kabul olunurlar. Tunceli Nafıa dairesindeki Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz muka15 e kadar Karabükte Demir ve Çelik Fabrkiaları Müessesesine teslim edi4 İlk mekteb mezunlarile bu derece tahsil görmüş olanlar Vilâyet ıbilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü lecektir Posta le gönderilen tekliflerin nihavet ihale saatinden bir saat maddede vazılı saate kadar gelmis oiması ve arttırma. eksiltme ve ihale merkezlerinde açjlacak müsabaka imtihanına tâbi tutulurlar. evveline kadar pplmiş ve zarflarm kanunî sekilde kapatılmış oiması Iâ7imiır kanununa uvgun olarak mühür mumile ivice kapatılmış oiması lâzımHır Girişo ve teferrüata aid diğer hususları öğrenmek istivenler mahallî 8 Bu inşaatı müessese taliblerden dilediğine vermek vpvahud Tii'^aPostada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 5060 ) kasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. c 2893 > (5044) Emniyet Müdür veya Âmirliklerine bag vurmalıdırlar, «2890» (5046 ) K l 3 SİA 7 SİEİVİIlŞİEİNİa 4 ! K AİZİBİRİE Z IİLİB 5 Kl» YİAİKİB L A Hİİ D 6 AİM E LİİİY E BİAİB A 1 LİAİTİAİL A R BİTİA V 8 A L B|R E N B T B|MİE 9 R A Z UİRİİİV A YİE T 10 • İKİÖ SİBİB E M EİL • 11 KİAİS İİDİE • lAİMİI Ll 1 IVİI R AİNİOİL A NlB 2 EİPİIİRİBİDİAİVİAİC I Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: I Muhammen bedeli 4800 lira olan 20,000 kg. dekistrin 17/7/1939 pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdan açık eksiltme usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 360 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracîatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4804) 1 Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları sahasmda yapılacak müdirivet, kantin. lâboratuar, garaj, kapıcı binaları inşaatı vahidi fiat esasile ve kapaîı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. RAOYO ; 2 İşbu inşaatın muhammen kesif bedeli 270.993.53 liradır. piuöp | 3 Eksiltme evrakı 15 lira mukabilinde Karabükte Demir ve Çelik AKORDEONLARI İ Fabrikaları Müessesesi veya Ankarada Sümer Bank Muamelât Şubesinden ALÂTI MUSİKİYE j almabilir. 4 Eksiltme 24/7/1939 pazartesi günü saat 15 te Karabükte Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünde vapılacaktır. BİSİKLETLERİ \ 5 îstekliler teklif evrakı mevanına şimdive kadar vapmış oldukları bu kabil islere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikalarını kovacaklardır. MOTOSİKLETLERİ ! 6 Muvakkat teminat miktarı 14,600 liradır. VE TEFERRUATI • 7 Teklit mektublarmı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e kadar Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğüne teülim edilecektir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihavet ihale saatinden bir ROMANYA SEYRÎSEFAİN İDARESİ saat evveline kadar gelmiş ve zarflarm kanunî şekilde kapatılmış oiması Hareket edecek vapurlar lâzımdır. TRANSİLVANİA vapuru 14 temmuz 8 Bu insaat; müessese taliblerden dilediğine vermek veyahud münaksayaı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. « 2892 » ( 5043 ) cuma günü saat 12 de (Pire, İskenderiye Yafa, Telâviv (ihtiyarî) Hayfa ve Beyrut) a, BASARABİA vapuru 15 temmuz cu1 Urla kazası merkezinde 100 göçmen evi inşaatmm kapalı zarfla ya martesi günü saat 22 de (Köstence) ye. pılan eksütmesine talib zuhur etmediğinden 7/7/939 gününden itibaren 15 Romanya Seyrisefain idaresi, Romangün müddetle pazarhğa konulmuştur. 2 Bu evlerin beherinin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur. yanm kaplıca istasyonlarım ziyaret ede3 İhalesi 22/7/939 günü saat 10 da İzmir İskân dairesinde müteşekkil ceklere hususî ve müsaid şera.t temın •Komisyon tarafmdaa yapılacaktır. 4 Bu hususta şartname, keşifname vesair evrak hergün îzmir İskân eder. Müdürlüğünde görülsbilir. Fazla tafsilât için Galata Yolcu Salonu 5 Taliblerin yüzde yedi buçuktan tutarı olan 3572 lira 25 kuruş teminata aid vesaikle İskân Dairesine müracaatleri. ( 2375 ) karşısında Tahirbey hanında İstanbuJ umumî acentalığma müracaat. Telefon: 49449 49450. AGABALTIC i İ TUamaht \ ZUNDAPP i İhale tarihi ve saati Kapalı zarfla 25/7/939 11 dt ) Kapalı zarfla 25/7/939 12 de Kapalı zarfla 25/7/939 15 te 16000 1650 1050 ) 900 ) 1400 875 1600 480 1000 ^ l k eksiltme 25/7/939 16 da ) ) ) Kapalı zarfla 25/7/939 17 de ) ) F L O R V A Solaryum ve Küçük Temizlik Ucuzluk PLAJ Toz şeker 12000 Kesme şeker 6000 Kırmızı biber 50 Kara biber 75 Kuş üzümü 150 Çam fıstık 150 Cay 100 Pirinç unu 150 Geviz içi 500 Makarna 2000 İrmik «kaim ve ince» 1000 Güllâç 150 Tel şehriye 200 Buğday 1300 Nişasta 50 Bulgur 2500 Kara mercimek 500 Kırmızı mercimek 300 Kuskus 1500 Tahan 900 Pekmez 900 Tarhana 1000 Sebze konservesi 4000 2450 ) 1400 ) 280 ) 320 ) 900 ) 840 ) 480 ) 480 ) 350 ) 800 ) 3360 ) 1920 ) 20 ) 82,5) 52,5) 180 ) 360 ) Kapalı zarfla 26/7/939 11 de Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: Tayyare Meydanı Yaptırılacak Rami idman yurdu: Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: Ingilizce Bilen Daktilo Alınacak Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: İnsaat İlânı Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Emniyet Umum Müdürlüğünden: İstanbul Polis Mektebine Girme Şartları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog