Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Kemal Atatürk Ruzvelt Mussolini Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal Bükerman Fiatı 100 kuruştur. U Ç AD A M Yazan: General SHERRILL Her kltabcıda bulunur. yil Sfljfl I 5440 umhuriyet Telgraî ve mektub adresi: Cumhnrlyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul No. 246 " < " ' ' I IBniHlUZ I 939 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyett: 24298. tdare re matbaa Insmı 24299 24290 Münir N Salacık Kı Caddebo Gazinolarında AYTEN i Salacık konseri için Köpru lif saatlerde 10 vapur kon 177939 PAZART Bu ak Hataym bayrağını ve devlet binasmm anahtarını dün takdim etti istihsal ve ihracta maliyet fiatı Ortadaki buhranlı vaziyetin hakiki sebebi iktısadî oldukça, harb olsun olmasın, milletler er geç derdin hakikî mahiyetini görecekler ve onun hallini ancak iktısadî tedbirlerde arayacaklardır. Ankara: 10 üstakil Grup reisi Rana Tarhanın sualleri üzerine Büyük Mület Meclisinin evvelki günkü son ıçtımaında kıymetlı Tıcaret Vekılimiz Cezmi Erçinin ihracat ve ithalât hareketlerimizle memleketımizde hayat pahasına aid olarak verdiği uzun izahlar, hükumetçe bu çok ehemmiyetli mevzulara nekadar büyük ve nekadar yerinde bir alâka gösterilmekte olduğunun emniyet verici ifadelerini teşkil etti. Ticaret Vekilimi zın sözlerınden bır kere daha öğrenmış bulunuyoruz ki eğer ticarî mübadele işlerıle tediye şekillerinde lâbırente benziyen karışıklıklar varsa ne bu zorluklar, ne de bur.ların netıcesi olan bınbır türlü güçlükler yalnız bizim memleketimize mahsus ışler değildir. Hatta korkulmadan söylenebilir ki bugün dünyayı yeni bir dünya harbine tutuşturacak gibi görünen ıstırab verici ihtimaller dahi esasen Büvük Harb sonu dünyasının bilhassa 1929 buhranından sonra bütün bütün içine düşerek gittikçe daha zıyade battığı iktısadî kargaşalıklardan ileri gelmektedir. (Hayat sahası) tabirile komşuları başka memleketlerin hayatlarına suıkasd yapmağı istıhdafta beis görmiyen devletler, biraz da kendi himmetlerile varıp dayandıkları çıkmazdan böylelikle kurtulabilecekleri malihulyasırıa kapılmış bulunuyorlar. Millî Şef ilkteşrinde Ingiliz Başvekilinîn nutku Hatayı ziyaret edecek Danzige yapılacak tecavüz Tayfur Sökmen Cıımhur Reisimize mahallî hâdise sayılamaz Cemberlayn kafiyetle temin ediyor Ankara 10 (Telefonla) Reisicumhur Millî Şef İsmet înönii bugün saat 17 de Çankayada Cumhur Reisliği köşkünde sabık Hatay Devîet Reisi Antalya meb'usu Tayfur Sökmeni kabul ederek nezdlerinde yarım saat ahkoymuşlardır. Tayfur Sökmen vazifesi hitama eren Hatay devlet Reisliğinin bayrağile Devlet Reisliği binasının Dün şube müdürlerinden anahtarını hakikî sahibi Millî Şe biri tekrar isticvab edildi fe takdim etmiş ve kendisininki ile birlikte Hatayhların tazim ve şük Denizbankın FındıklıdakiSatie binası alımsatımı tahkikatmın son safhaya gir ranîarını arzetmiştir." «Ingiltere, Danzige tecavüz edilmek suretile Avrupa sulhunun ihlâline asla müsaade edemez ve etmiyecektir)) Satie meselesi Millî Şef Tayfur Sökmenden bu emanetleri memnuniyetle alnuş ve Hataya aid millî vazifenin hüsnü ikmaîinden dolayı takdir ve iltifatta bulunmuştur. Tayfur Sökmen diği ve bu hafta sonunda değılse bile, en geç gelecek hafta içerisinde davanm maHkemeye intikal edeceği söylenmektedir. Söylenilenlere göre, dördüncü sorgu hâkimliği, Ankarada bulunan birkaç kişinin istinabe şahidi olarak ifadeleri alınr [Arkası Sa. 8 sütun 4 ie] [Arkası Sa. 3 sütun 5 fc] Ingiliz Başvekili bir nutuk söylerken Dahiliye Vekili nutkunda: «Memleketin yüksek menfaatlerine dikkat eden matbuat, medenî idarenin yardımcısıdır» dedi Londra 10 (Hususî) Başvekil Cemberlayn, Avam Kamarasının bugünkü celsesinde Danzig meselesi hakkında beyanatta bulunarak ezcümle demiştir kî: « Danzige herhangi bir tecavüz yapıldığı takdirde Ingiltere, deruhde ettiği taahhüdleri derhal yerine getirmek üzere Lehistanın yardımına koşacaktır. Danzig halkının ekseriyeti Alman olmakla beraber, serbest şehir, sevkülceyşî ve iktısadî bakımdan Lehistana bağlıdır ve ancak bugünkü vaziyetinde inkişaf edebilir. Bizzat Hitler de bu hakikati kabul etmiş ve 1934 te Mareşal Pilsudski ile akdettiği paktla Danzig statüsüne riayeti deruhde eylemiş ve Lehistana garanti vcrmişti. Alman hükumeti, Avusturya ve ÇekoSlovakya hâdiselerinden sonra noktai nazannı birdenbire değiştirdi. Geçen [Arkast Sa. 8 sütun 5 tel Sulh cephesinin gayreti Moskovada yapılmakta olan müzakerelerin çok sarih hükümlere bağlanabilmesi için bir müddet daha uzayacağı anlaşılıyor Londra 10 (Hususî) Başvekil len Sovyetlerin itirazlarını tetkik ediyoCemberlayn, Avam Kamarasınm bu ruz.» günkü celsesinde Moskova müzakereleri Müzakerelerin mahiyeti hakkında sorulan suallere cevaben aşağıMoskova 10 (a.a.) Müşahidler, daki beyanatta bulunmuştur: son üç gün zarfında üçüncü defa olarak « Moskovadaki murahhaslanmız, müzakerelere devam edildiğini beyan etaçış nutkunu söylerken Sovyet Başvekili ile üç defa görüştüler. mektedirler. Müzakerelerin ilerlemekte Sovyetler son tekliflerimize bazı itiraz olduğu zanndilmektedir. Dahiliye Vekilinin nutku « Saym Başvekilim ve aziz arka lar dermeyan etmekle beraber, henüz Ayni müşahidlere göre aralan bulunkat'î cevablarmı bildirmemişlerdir. Hadaşlarım, [Arkası Sa 9 sütun 3 te] [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIinillltlllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll IIMIIIINIIIinilMMIIHItlirilMIHIIIPIIMIItllHIMIHIMIMMMHIMMIHI Ancak bu iddia mesele içinde mesele çıkarıyor. Hayatın kendi zorluğu yetmiyormuş gibi bir de kendi varlıklarına kasdolunduğunu gören küçük ve orta mıllet]er, ezelî ve ebedî kendini koruma kanunile milletler arasındaki hür ve müstakil mevcudiyetlerini korumak îçin alınması zarurî ve mümkün her tedbire başvurmağı birinci vazifeleri bilerek ona göre vaziyet alıyorlar, ve yaşamanın gündelik zorluklarını bir tarafa bırakarak yeni yeni Basın Kurultayı, dünkü toplantısında ve Dahiliye Vekili. fedakârlıkların ağır yüklerini seve seve Ankara 10 (Telefonla) Basın bir reis vekili Ali Rana Tarhan ve murahsırtlıyorlar. Bu yeni külfetlerin hayatı liği kongresi bu sabah 10 da Dahiliye has meslekdaşlanmız kongrede hazır bukolaylaştırmadığına ve kolaylaştırmıyaca Vekâleti salonunda toplandı. Başvekil lunuyorlardı. Celse, Dahiliye Vekili Fağına şüphe yoktur. Hele karşılıkh bu ta Doktor Refik Saydam, Müstaki! Grup ik Öztrakm şu nutkile açıldı: I llllllllllllllll MIMIIIII IMIMIM1MIM lllllllllllllllllllllllllllllllllimil IMHII llllllinillllllllll arruz ve müdafaa cephelerinin bir gün ye IIIIIII1I ni bir cihan harbi şeklinde biribirine girdiği görülürse elbet bu felâketin neticesi insanlık icin yeni ziyanlar ve yeni zorluklar sebebi olacaktır. Nitekim bugün çekilen zorluklar, gerek maddî ve gerek manevî kaynakları itibarile gide gide hep 19141918 dünya harbine varıp dayanır. Fakat dünya yüzünde akla ve mantığa veda ederek tehlikeli bir malihulya ile azçok genış sahalarda hegemonya kurrnak istiyen devletler bulundukça diğer milletlere göre kendi varlıklarının ve istiklâllerinin müdafaası en meşru bir zaruret olur. Ortadaki buhranlı vaziyetin hakikî sebebi iktısadî oldukça ve iktısadî zorluklar ancak kendi bünyesinin içinde bulunan tedbirlerle halledilebileceği muhakkak bulundukça, harb olsun olmasın, ergeç milletler derdin hakikî mahiyetini görecekler İnkılâb müzesi, dün saat 17 de Vali ve onun halli ancak iktısadî tedbirlerle ve Belediye Reisi Lutfi Kırdarm bir nuttahakkuk edebilecesnni takdir ederek masa kile açılmşıtır. Küşad merasiminde eski basma toplanacaklardır. Yalnız son bes Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üson yılda silâhlanmağa sarfolunan servet tündağ ile Belediye erkânı, Topkapı müler bu israftan kıırtarılarak insanlığın hav zesi müdürü Tahsin, Maarif umumî mürına tahsis edilebilseydı belki simdi ortada fettişi Fethi, Parti idare heyeti azaları ve etrafında nasıl hallolunarak diye çırpı hazır bulunmuslardır. Vali Lutfi Kırdar şu nutku söylemişn'' Q n mesele kalmamıs olurdu. Umumî Harb sonunda yeni rejimile tir: « Arkadaşlanm, İnkılâb müzesini gezenler Sovyetler İttihadı dünva manzumesinden Belediye kanununda beş yüz binden ların birer kütübhane ile birer müze açaYUNUS NADt fazla yaridatı bulunan §ehir ye kasabaLArkası Sa 9 sütun 3 tel [Arkası Sa. 3 sutun 6 da] Inkılâb müzesi açıldı Vali, birkaç ay sonra ikinci bir müze daha kurulacağmı söylüyor Mareşal Fevzi Çakmak Milâsta Adliye Vekilinin tetkikatı Fethi Okyar: «Her sene bir Adliye kongresinin toplanmasını doğru bulmuyorum» diyor Erkânıharbiye Reisimiz tezahüratla karşılandı Milâs 10 (Hususî) Mareşal Fevzi Çakmak dün saat yirmide refakatlerinde Orgeneral İzzeddin Çalışlar, Korgeneral Mustafa Muğlalı, Tümgeneral Avni ve maiyetlerile Milâsı şereflendirdiler. Halk görülmemiş tezahürat ve coşkunlukla Mareşali selâmladı. Kasaba baştanbaşa taklarla süslenmiş, gündüz gibi ışıklanmıştır. Belediye tarafmdan parkta şereflerine ziyafet verilmiş, yedi bin kişilik halk kütlesi geceyarılanna kadar büyük gösteriler yaparak parkın etrafmda Mareşali alkışlamış, sonsuz bir heyecanla kahraman orduya güven tezahürleri yapmışlardır. Mareşalın teşekkürü Adliye Vekili Fethi Okyar, dün Adliyedeki tetkikleri esnasında... Londradan dönen Adliye Vekili Fethi Okyar, dün sabah Büyükadadaki evinden İstanbula inmiş ve İstanbul Adliye dairesine gelmiştir. Müddeiumumî Hikmet Onat tarafmdan dışkapı önünde karşılanan Adliye Vekili, Müddeiumumilik odasına ahnarak, orada bir müddet dinlendikten sonra Adliyenin muhtelif kısımlarını görmek arzusunu göstermiştir. Bu sırada muavinler heyeti kendisine tanıtılan Fethi Okyar, Müddeiumumilik odasından çıkarak Icra reisliğine, Ticaret mahkemelerine uğramış, sonra üst katta [Arkası Sa. 9 sütun 4 tel Ankara, 10 (a.a.) Genel Kurmay Başkam Mareşal Fevzi Çakmak, Hatayın anayurda kavuşması münasebetile her taraftan almakta olduğu telgraflara teftişte bulunduğundan ayrı ayrı cevab vermeğe imkân bulamadığmdan ordu ve kendisi hakkında gösterilen sevgilere teşekkürlerinin iblâğına Anadolu ajansıra memur etmişlerdir,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog