Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

Memal Atatürk Ruzvelt Mussolini Yazan: General SHERRILL Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal BUkerman Fiatı 100 kuruştur. U Ç ADA M Her kitabcıda bulunur. yil umhuriyet l 0440 Telgrat ve mektub adresl: Cumiıurlyet, îstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No 248 râZârtBSI Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 . 24290 1 0 I GmiTlUZ 1 9 3 9 Büyük edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri ihtiyar Kitabcılardaı^îştâyiniz. Bone, bir ingiliz gazetesine mühim beyanatta bulundu Fransız Hariciye Nazırı, «Fransa ile Ingiltere arasındaki münasebetlerin şimdikinden daha iyi olması mümkün değildir)) diyor Görünen köy kılavıız istemez Moskova müzakereleri, en uzak iktimallerin teferrüatı üzerinde uzayıp gitmekte olsa bile, korkulan hailenin tahakkuku 'htimali karştsında Rusyavı bitaraf kalabilecek gibi düşünmek akla sığabilecek işlerden değildir. Ankara: 9 B ngiltere ile Fransanm Sovyetler İttihadıle yapmağa çalıştıkları karşılıkh yardım anlaşması biraz fazla uzamıştar. Bununla beraber bu meselede vaziyetın bu kadar ince elenip sık dokunulmasını Fransız Hariciye Nazırı Bone, gazetecilere beyanatta bulunuyor Rusyanın işi zannolunduğundan çok ilerı Londra 9 (a.a.) Sunday Times « Fransa ile İngilterenin vazifesi, bir ciddiyetle mütalea etmekte olduğugazetesine beyanatta bulunan Fransız Ha yalnız imparatorluklarınm tamamiyet ve nun delili sayanlar vardır. Rusya bu ıtti[Arkası Sa. 7 sütun 4 te\ riciye Nazırı Bone demiştir ki: faka müsterek emniyetin biitün ciddiyetıle iştirak etmek istedıği içindir ki bilâhare vaziyeti zayıf düşürebilecek uzak yakm bütün ihtimalleri gözönüne alıyor ve onların hepsıne şimdıden bir hal çaresi b'ilunmasını istiyor diyenler vardır. Bu iddiaya göre gerçekleştirilmesi istenilen bu anlaşma ergeç vuku bulacaktır, ve çok sağlam olarak. ingiliz Fransız 1 urkıye burıye hudud taşı Eski hudud taşı Ankaraya götürülüyor Antakya 8 (a.a.) Ekbez meydanının bir kilometre şimali garbisindeki 312 No. h hudud taşı bugün Ekbez meydanına giden Türkiye Suriye hududların: tespite memur komisyonumuz tarafından kaldırılmıştır. Hatay Suriye hudud taşı yerine Türkiye Suriye hudud taşı konacaktır. Eski hudud taşları heyetimiz tarafından Ankaraya götürülecektir. Bulgar Başvekili Yugoslavyada Köseivanof, Markoviç'le uzun bir mülâkat yaptı Bulgar Başvekili şerefine resmî bir ziyafet verildi, Köseivanofu Naib de kabul edecek Belgrad 9 (a.a.)«Havas»: Almanyadan avdet eden Köseivanof, bu gün öğleden sonra Sloven yada kâin Bled şe'.v rine gelerek iki gün kalacaktır. Mumaileyh, Yugoslavya Hariciye Nazırı Markoviç tarafından kabul edilecek ve iki devlet adamı arasında birkaç mülâkat yapılacaktır. Bulgaristan Başvekili, şimdi Bled civarında kâin Brdo'da yazlık sarayında bulunan Prens Pol tarafından da kabu! eBulgar Başvekili Köseivanof, Berlinde Almanya dilecektir. Hariciye Nazırile bir arada Gazeteler, bu münasebetle kânunusa kaleler tahsis eylemektedirler. Gazeteler ni 1937 paktile tevsik edilmiş olan Bul dört gün evvel Köseivanof Yugoslavya[Arkası Sa. 7 sütun 3 ie] gar Yugoslav dostluğuna hararetli ma Hatay Valisi şukru Sokmensuer Ankaraya gitti D Şükrü Sökmensiier Ecnebi ve ekaîlivet mckteblerinde Filhakika ortada bahis mevzuu olan harb veya sulh davası, görünen şeklile, Rusyayı çok yakmdan alâkadar eden bir vaziyet ihdas etmekte olmak itibarile, Ingiltere ile Fransa ve Rusya arasındaki müzakerelerin neticesi ne olursa olsun, Rusyanın şark ve şark cenubu Avrupasında vuku bulacak hâdiselere karşı kayıdsız bir bitaraflıkla alargada kalacağım farzetmeğe bile imkân yoktur. Bunun nekadar böyle olduğunu anlamak için hartaya bakmak kâfidir. Maaşlar maktu ücret sistemine göre verilecek Her muallimin alacağı maktu ücret için dereceler tespit edilecek, tekaüdiye meselesi de üzerinde ısrarla durulan işler arasmdadır Sovyetler İttihadı İcra Komitesi Reisi ve Hariciye Komiseri Molotof, vaziyeti izah eden meşhur nutkunda, Münih anIsşması üzerinde garb devletlerinden şiııiMiHiııiMiMiMiıııiMiıııııiMHiııiMiMiııııııııııııımııııııı kâyet ederken orada guya Almanyaya gösterilen tecavüz ve istilâ yolunu tebarüz ettirmeğe bilhassa ehemmiyet vermişii. Molotof bu sözlerile demek istiyordu ki Münih anlaşmasından sonra eğer Almanya Rusya istikametinde ilerilemeğe kalkıEcnebi ve ekalliyet mektebleri muallimlerinden bir kısmı, bir toplantıda... şırsa garb devletleri bu suretle belânın kendılerınden uzaklaşmış olacağı vakıası Maarif Vekâleti ecnebi ve ekalliyet retleri, tekaüdiye hakları ve kıdem zam karşısında belki memnun bile olacaklardı. mekteblerınde ders veren muallimlerin u ları meselesini esaslı surette ele almış bu[Arkası Sa 7 sütun 3 te] Molotof'un bu iddiada haklı olmadı zun yıllardanberi halledilmiyen ders üc lunuyor. imilimimilllMIIIIIIIIM lllll M lll lll I ll IM ll < lll IIIMIIIMIIIII1IMIIIIIIIIII1 lllllllllllHllllllllllllllllllll Mllllllltlllll IIM ğına şüphe yoktur. Çünkü böyle bir vaziyet karşısında garb demokrasileri bitaraf kalsalar Avrupa sulhunu e binaenaleyh v kendi menfaatlerıni baltalayacak bir ınuvazenesizliğe göz yummuş olurlardı. Sovyetler Ittihadının Münih konferansına iştirak ettirilememesinin o zaman için sadece amelî bir zaruretten ilerı gelmiş olduğuna şüphe yoktur. Garb demokrasileri yalnız Südetler meselesinin hallile sulhun ayakta tutulabileceğıne inanmışlar ve bunu konferansa iştirak edecekler üzennde yapılacak münakaşalarla suya düşürmemek samimî düşüncesini takib etmişlerdi. Münih konferansının bu güdülen maksadı temine yetmemiş olrfıasile mesele daha büyük bir ölçüde ortaya gelmiş bulunmaktadır. Şimdi çıbanbaşı Danzig olan büyük bir cihan harbinin arifesinde bulunuyor gibıyiz. Bu harbin yakın safhaları bütün Avrupa ile beraber Asyanın garbı ve Afrıkanın şimalidir, ve bu havalide uzanan denizlerle onların bütün yollarıdır. Eğer hakikaten ortaya böyle bir harb çıkarsa, İngiliz Fransız Rus müzakereleri netiMogol • Sovyet hududuna giden Japon kıtaatı YUNUS NADt (Yazıaı 3 ünçü sahifemizde) İArkası Sa. 3 sütun 6 da] Anavatana ilhak olunan Hatayın ilk Valisi Emniyet Umum müdürü Şükrü Sökmensüer, dün Ankaraya hareket etmiştir. Yeni Hatay Valisi, Ankarada yüksek fa«Hika a/zeclilmK olan tavin emrini aldıktan ve yeni vazifesi hakkında sür'atie Bükreş 9 (a.a.) «Rador»: temaslarda bulunduktan sonra derhal Kral Karol'a yeni itimadnamesini takAntakyaya hareket edecektir. Yeni Vali 23 temrmızda Hatayda yapılacak olan dim eden Türkiyenin ilk Bükreş Büyük büyük şenliklerde Cumhuriyet hükume Elçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, bu tinin en büyük mülkiye memuru ,'ifatile münasebetle söylediği nutukta demiştir ki: bulunacaktır. « Bu yeni tayinimle buradakî işîrhe Dün Haydarpaşa garında Şükrü Sökdevamımın emredilmesi, benim için bümensüer Vilâyet erkânile dostları tarayük bir şereftir. Mazide olduğu gibi bunfından uğurlanmıştır. Bu esnada garda dan böyle de iki memleket arasında kendisile görüşen bir muharririmize Şükmevcud bağların takviyesi için nâçiz gayrü Sökmensüer şunları söylemiştır: retlerimi sarfa devam edeceğim. « Biliyorsunuz ki mezunen İstanBalkan memleketleri arasında sıkı işbulda bulunuyordum. Hatay Valiliğine birliği siyasetine başlanılması, senelerdentayinim henüz yüksek tasdıka iktiran et beri majestelerinin yüksek hususî arzumiş ve bana tebliğ edilmiş değildir. Eğer larından bulunuyordu. Bu fikrin kıymetli söylendiği gibi Hatayın ilk Valiliği bana bir surette kuvveden fiile çıkmasını teştevcih edilirse o zaman yeni vazifeme kil eden Balkan Antantı, majesteleri nezbaşlamak üzere derhal Hataya hareket dinde daimî ve müessir müzaheret göredeceğim tabiidir. Bu vaziyet Ankarada müştür. aydınlanacaktır. Şimdilik yeni vazifem Orta îlçiliklerin büyük elçiliğe tahvili, hakkında birşey söyliyebilecek vaziyette Balkan Antantı devletleri reislerinin memdeğilim.» [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] ıııııııiıııııı iıııııııı ııııııııııııııiıııııııiıııııııııııııııııııııııııııiMiıııııuııııı Bükreş Büyük Elçimiz itimadnamesini verdi Rumanya Kralı Majeste Karol, verdiği cevabda iki memleket arasındaki dostane münasebattan sitayişle bahsetti Dünkü son karşılaşmada Ş m İ o u Demirspor a py n İ Beşiktaş MİLLÎ KÜME ıı ıı Rumanya Kralı Majeste Karol ıııı ıııııııııııııııııııiııııııı ııııııuıı uıııııııııuın İ O A A ? takımile M L C K; 11 beraber e kaldı MogolMançu hududunda Japonların verdiği malumata göre, MançuJapon kıt'aları yeni zaferler kazanmış Beşiktaşm Demirspor a penaltıdan attığı (Yazıst 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog