Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumartesiden itibaren : HARBİYEDE BELVU BAHÇESİNDE Alaturka kısmında ALATURKA SAZ HEYETİ Tel: 43711 ve 5 klşlllk trupu. Ayrıca K İ K İ umhuri yilI İZZET BAH ve Cumartesiden itibaren: SAFİ IOOO (Eski Panora KMÂ ISTANBUt CAĞALOĞLU p 0 l 0 4 1 4 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurly«t, tstanbul Posta kutusu: tstanbuL No 248 UUtîlel U Telefon: Başmuharrlr ve evl; 22366. Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Telefon: 41992 Cıunhıır Reisimiz V alovaıla Cumhur Beisimiz, Derincede Dajıiliye Vekili, İstanbul Valisi ve Amiral Şükrü Okanla vagonlarında görüşüyor İsmet Inönü. Derince istasyonunda Savarona yatına râkib olmak üzere vagonundan inerken İsmet İnönü, bütün güzergâhta coşkun tezahüratla selâmlandı, bilhassa Izmit ve Derincede istikbali pek parlak oldu Emniyet buhranına Millî Şefin Trakyada bir tetkik seyahatine çıkması mııhtemel karşı tedbirler umhur Reisimiz Mıllî Şef înönü tarıhî kurultay nutkunda son ayların Avrupayı ıçıne saldığı çok karışık, adeta korkunc vazıyetı (emniyet buhranı) tabırıle en veciz ve en belâgatli şekhnde teşhis ve ıfade ettıler. Garb deCumhur Reisimiz İsmet înönü ile Ba tren saat 12 de Derinceye gelmiştir. Milmokrasılerının sulh lehınde çok büyuk bir yan İnonunu hâmıl tren, dün saat 10,26 lî Şef, Derincede, Dahılıye Vekili Faık fedakârlıkla ıştırak ettıklen Münıh konOztrak, îstanbul Valısı Lutfı Kırdar, İsferansından sonra dunya rahat bir nefes da İzmıt garına gırmıs, Mıllî Şef, daha tanbul Komutanı, meb'uslar , mahallî almış olacağı kanaatinin huzuruna kavu sabahın çok erken saatlerınde ıstasyon ve cıvannı dolduran kesıf bir kalabalığın al memurlar ve kalabalık bir halk kütlesi taşur gibi olmuştu. Ve bu huzur ve emnirafından tezahüratla karşılanmıştır. yet yalnız Münih kararlarına münhasır kış tufanı ve «yaşa, varol...» seslenle ısIstasyonda 15 dakika kadar kalan Mılkalmıyarak Almanya ıle İngıltere ve Al tıkbal edılmıştir. Mıllî Şef, kendısine gönul bağlayan İzmıt halkına ıltıfat etmış, lî Şef, saat 12,15 te Savarona yatını teşmanya ile Fransa arasında ayrıca sulhu bu arada, garda, Valı Ziya Tekeli ıle rıf ve Yalovaya hareket etmiştir. Savateyıd edıci mısaklar da imzalanmıştı. gdrüşerek Vılâyetin sıhhî ve ziraî vazıye rona, Yavuzun önünden geçerken, şanlı Bütün bunlara rağmen \e henüz muahegemimiz ve dığer muhrıbler top atmak ti etrafında izahat almıştır. delerin mürekkebleri kurumadan bir taNıhayet, bütün İzmit, sevgi ve saygı suretıle İnönünü selâmlamışlar, gemilerin raflı hareketlerle ÇekoSlovakyanm, Mebütün subay \e askerleri de Mıllî Şefe taıle büyuk yolcuyu uğurlamıştır. mel'ın ve nıhayet Arnavudlugun işgal ve zim resmini ifa etmişlerdir. Derincede: istilâları bütün dünyada büyük hayret ve Cumhur Reisimiz, öğle vemegini yatıstırablarla karşılandı. [Arkası Sa. 1 sutun 3 te] Cumhur Reisimizin râkib bulunduğu Dünya hartasmdan silinen bu memleketlerin yeni yeni istılâlara esas teşkil edecek stratejı noktaları sayılarak bunlara istinaden yeni yeni tecavüzler hazırlanıldığı filî delıllerıle sabit olduktan sonra sulhun idamesinde hayatî menfaatleri olan devletlerin elbırliği etmeleri artık bir zaruret olmuştur. Yukarıdan Rotnanya ve Yugoslavya hududlarmda Balkanlara dayanan tazyik yandan Arnavudlukla gene bütün Balkanları tehdid eylemeğe başlayınca akıllan başlarında memleketlere göre halin emrettiği tedbirlere tevessül etmekte artık dakika teahhur ve tereddüde cevaz olamazdı. Evvelâ Godesberg'de Hitler'Ie görüşerek Münih'e de gene bizzat İngiliz Başvekıli M. Çemberlayn gitmişti. Irk Yalovada bir müddet kalacak olan Devlet Reisimiz, Çanakkaleyi ve bazı Trakya şehirlerini ziyaret edecek İnönünün Derinceden ayrılırken Savarona yattndan Yavuza selâmı Turk • ingiliz dostluğu Çemberlayn Turk gazetecilerine dün mühim beyanatta bulundu Cebelüttarıkta mühim t t Türkiyenin, sulh için icabında bütün bir konferans vazifelerini yapacağından eminiz Yeni Rumen parlâmentosu açıldı Akdenizin müdafaası Romanya Hükümdarı, yeni anayâsanın fayda esaslan kararlaştırılâcâk larını anlattıktan sonra memleketin sulh içinde yaşamak istediğini bilhassa tebarüz ettirdi Kral Karol Mecliste mühim bir mesaj okudu YUNUS NADI [Arkasr Sa 9 sütun 3 te] Yeni Romanımız Arkadaşımız Server Bedi, Cumhriyet okuyucuları için çok glizel ve cazib bir roman hazırlamıştır. 1 |Pek yakındaj' Londra 8 (Hususî muhabirimizden) Londrada bulunmakta olan Türk gazetecıleri, bugün Başvekıl Çemberlayn tarafından kabul edılmiştır. İngiliz Başvekıli, Türk gazetecilerine karşı pek büyük samimiyet göstermiş ve şu beyanatta bulunmuştur: « İngiliz Türk anlaşmasından herkes memnundur. Türkıye kuvvetlidır ve bizımle beraber sulha hizmet edecektir. Türkiyenin, sulh için, icabında bütün vazifelerini mükemmelen yapacağından eminiz. Turkıye ile İngiltere birbirlerıne nekadar yakınlasırlarsa sulhun muhafa zası o kadar kuvvetlenir.» İngiliz devlet rıcalınden Lord Loyd, bugün Turk gazetecilerine büyük bir ziyafet vermıştır. Ziyafette Londranın Cebelüttarık'ın yeni kumandam mühim sımaları hazır bulunmuş ve Türk Sir Clive Liddel gazetecilerine karşı fevkalâde dostluk Cebelüttarık 8 (a.a.) Fransanm eseri gösterilcniştir. Fas Umumî Valisi General Nogues'in ABİDIN DAVER ve Malta deniz üssünden Amiral Sir Dudley Pound'un buraya gelmeleri üze Türk gazetecilerinin Londradaki tetkikleri rine bugünlerde mühim bir «Akdenizin Londra 8 (a.a.) 31 tnayıs salı gümüdafaası» konferansı akdedılecektir. İngiliz Başvekili Çemberlayn Konferansa General Nogues ile Sir nündenberı Brıtısh Councıl'ın mısafırı olaDudley Pound «denizaşın» İngiliz kuv rak İngılterede bulunan altı Türk gazete kerî müesseselerle Londra limanını gez * , Rumen millî bayramı munasebetile Veliahd Mişel'in de (ön plânda vetleri başmüfettişi Edmund İronsi de iş cisi, gerek Council ve gerek Türkiye bü mişlerdir. solda) iştirak ettiği bir genclik resmi geçidi Türk gazetecileri, 2 Kaziran cuma güyük elciligi tarafmdan sereflerine verilen tirak edeceklerdir. [Arkası Sa. 9 sutun 6 da] Çfazuı £ uncu sahifemizde^ [ArkaŞî Sa. 9 sutun 5 tel kabul resımlerine iştirak etmişler ye aşr J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog