Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ı Kemal Atatfirk Ruzvelt Mussolini Birleşik Amerika hukumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RUkneddln Fiatı 1OO kurıiftur. ÜÇ AD A M Yazan; General SHERRILL Her kitabcıda bulunur. yıi umhuriyi 54I 3 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurly«t, tstanbul PostafcutusTi:tstanbuL No 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Kemalizm Prensiplerı Blrlncl ve ikincl clldl Yazan : A|. Saffet Engin Türk Tarifa Kurumu üyesi 8 Haziran 1939 Birincisi 100 ikincisi 75 kuruştur. Kitabcılardan arayınız Cumhur Reisi dün gece Bir harb vukuunda müttefik Ankaradan hareket etti 01 duların kumandası Fransız Millî Şef, bugün Derinceden Savarona yatile doğru Yalovavı şereflendirecek generaline tevdi edilecek Geç kalmasalar ünyanın en iyi kalbli insanlanndan bıri olan Chamberlaın, ayni zamanda çok talihsiz bir devlet adamı olmah. Sulhu kurtarmak için giriştığı mücadelede karşısına çıkan müşkülleri gördükçe başka türlü düşünmek elden gelmiyor. Samımî fıJcirli ve temiz yürekli diplomat, Avrupanın tepesinde dolaşan kara bulutlan dağıtmak aztnile neler yapmadı ki? Südet meselesi sıralarında, Fransa seferberlik ilân ederken o, koskoca bir imparatorlukla beraber altmış dokuz senenin ağır yükünü taşıyan ihtiyar vücudüne bakmadan tayyare ile Godesberg'e ve Münih'e kadar giderek Avrupanın kızıl Fransız Başkumandam Orgeneral İngiliz Erkânıharbiye reisi kana boyanmasma mâni olmuştu. General Gamelin Kâzım Urbay Viscont Bu, uysal siyasetti. Sinirleri yanştırması beklenirken, bazı adamların cür'etini artırdı. Neticeyi biliyoruz: Ultimatom, işgal ve nihayet fiyasko! Fakat Chamberlain yılmış değildi. Uyusma siyasetine yanaşmıyanlara karşı Londra, 7 (Hususî) Buraya gel zakerelere başlayacaktır. Bu müzakereleyapılacak muameleyi keşfetmekte gecik miş olan Türk askerî heyeti, yarın, Fran re Londra siyasî mehafilinde büyuk bir meS: Sulh isteyen milletler arasında bir sız Başkumandam General Gamelin'in ehemmiyet verilmektedir. ILuîs. kurarak, icabında, harbi sevenleri de iştirakile İngiliz erkâm harbiyesile mü[Arkası Sa. 9 sütun 1 de] harble tatmin etmeyi göze almak. Uysal siyaset muvaffak olmadığına göre, yılhu kurtarmak için başka çare kalmıyordu. Londrada yapılacak askerî müzakereler Inonünün seyahati Ankara 7 (Telefonla) Cumhur Reisimiz İsmet İnönü bu gece saat 23 te hususî trenlerile şehrimizden hareket etti. Refikaları ve çocukları da beraberlerindedir. Maiyetleri arasında fahrî yaverleri Şarkîerdiin Emirinin oğlu Emir Nayif de bulunmaktadır. Reisicumhurumuz, gardaki dairelerinde, Mareşal Fevzi Cakmak, Başvekil Refik Saydam ve Vekillerle bir müddet görüştükten sonra on bire bir kala trene bindiler. Vekâletler erkâm, mebuslar ve kumandanlardan mürekkeb kesif bir kalabalık Cumhur Reisimizi uğurladı. Cumhur Reisimizin, Yalovayı sereflendirmek üzere hususî trenlerinden Derincede mecekleri ve Savarona yatile seyahatlerine devam edecekleri anlaşılmaktadır. *** Ankara 7 (Telefonla) Seorimizde bulunan Yunanistanın Paris Sefiri Nikola Politis, Cumhur Reisimiz tarafından kabul edilmiştir. Alman Büyük Elçisi Fon Papen de Reisicumhur tarafından aynca kabul edilmiştir. Dahiliye Vekili ve Vali Derinceye gittiler İki üç gündenberi şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Faik öztrak ve tstanbul Valisi Lutfi Kırdar, Millî Şefi karşılamak üzere dün öğleden sonra Savarona yatile Derinceye gitmişlerdir. Cumhur Reisimiz, Derinceden Savaronaya râkib olarak doğruca Yalovayı şereflendirecektir. Bursada hazırlık Bursa 7 (Telefonla) Millî Şefimizin Yalovayı teşrifini müteakıb, Bursayı da şereflendirecekleri öğrenilmiştir. Bu haber Bursalıları çok sevindirmistir. Sehirde hazırlıklar yapılmaktadır. Alman Letonya Estonya paktı Sovyetlerle yapılan müzakereler için yeni bir formül bulundu Uç devlet arasındaki Belediye İmar müdürünün riyasetinde muahede dün Berlinde bir heyet yakında Ankaraya çidecek imzalandı Berlin, 7 (a.a.) Alman Leton ademi tecavüz paktı saat 10,30 da Harıcıye Nezaretinde Munters ve Von Ribbentrop tarafından imza edilmiştır. Birkaç sanıye sonra Selter ile Von Rıbbentrop Alman Estonya ademi tecavüz paktını im za etmişlerdir. Bu vesikalar Danimarka ile Almanya arasında akdedılen ademi tecavüz paktmın aynidir. Paktlarda imza eden tarafların birbirine karşı harbe veya bir cebir hareketine müracaat etmiyeceklerini taahhüd ettikleri tasrıh edilmektedir. Uçüncü bir devlet tarafından âkıd taraflardan birine karşı harb ilân edildiği veya bir cebir hareketine tevessül olunduğu takdirde diğer taraf mezkur devlete hiçbir veç hile yardım etmiyecektir. Bununla beraber bu üçüncü devletle ticarî münasebetlerin idamesi ve eşyaların transit suretile geçirilmesi bitaraflığı ihlâl mahiyetinde telâkki edilmiyecektir. Paktların imzasını müteakıb Munters ile Selter yanlarında Von Rıbbentrop ve Letonya ile Estonyanın Berlin sefirleri olduğu halde Hitler tarafından kabul edilmişlerdir. Hitler, bugün Berchtesgaden'e hareket edecektir. •• Istanbulun imarı Meclis müzakereleri Teşebbüs, her tarafta sevincle karşılandı. Romanyaya, Yunanıstana verilen tek taraflı garantiler, Polonya ile ve bilhassa bizimle yapılan karşılıkh anlaşmalar, yeni siyasetin ilk muvaffakiyetli semerelerini teşkil etti. Fakat bu sistemin lâyıkile işliyebilmesi için Rusyanın da iltihakı lâzımdı. Moskova hukumetinin iştirak etmiyeceği bir sulh bloku Alman taarruz hedefleri şark olduğuna göre eksik kalmaya mahkumdu. Vakıâ, totaliter bir devlet olan Rusyanın demokrasilerle işbirliği etmesini çabucak mümkün bir hâdise telâkki edemezdik. Iki taraf arasında kuruluş ve dünya görüşü bakımından taban tabana zıd farklar bulunduğu için anlaşma yolunda karşılıkh fedakârlıklara katlanmak şarttı. Bu da tabiî azçok zamana bağlı birşeydir. Fakat aradan uzun haftalar geçmesıne ve Chamberlain'in bütün iyi niyetlerine rağmen anlaşma henüz meydana gelmis değildir. Ve Baltık devletleri üzerinde balçığa saplanan müzakerelerin ilânihaye uzaması da sulh namına memnun edici bir vaziyet sayılamaz herhalde. Harbi sevenlerin arzusu nedir? Avrupada kararsızlığın, tereddüdün, nefse itimadsızlığın devamı değil mi? Şimdi soruyorunı: Demokrasilerle Ruslar arasında cereyan eden müzakerelerin böylece sürüp gitmesi başka ne netice doğurabi Denizyolları ve Limanlar Umum Müdürlükleri lâyihaları görüşülürken Ali Çetinkaya, birçok tenkidlere cevab verdi Ankara, 7 ( a . a ) Büyük Millet Meclisi bugün Semseddin Günaltayın başkanlığı altında toplanarak Bergmanın Arifbey mahallesinden Şeref oğlu Ali Örkmez, Konyanın Hasandede Mescid mahallesinden Mustafa kızı Huriye ve Vezirköprünün Taşkale mahallesinden Kara Mehmed oğullarından Cemal Sakarın ölüm cezasına çarpünlmaları hakkındaki mazbataları kabul etmiştir. Istiklâl Harbi malullerıne verilecek 8 bin 700 lirahk para mükâfatı hakkındaki kanun lâyihasınm kabulünden sonra bilumum muvazzaf subaylar ve askerî memur ların yirmibeş yaşını ikmal etmeden evlenemiyeceklerine dair olan kanunun tadili hakkındaki lâyıhanın birmci maddesinin bazı hatibler tarafından ileri sürülen mütalealar nazarı dikkate alınarak encümene iadesi kararlaştırılmış ve ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. [Arkası Sa 9 sütun 3 te] Şehircilik mütehassısı tarafından hazırlanmış olan İstanbul imar plâmnın Nafıa Vekâletince tasdik edildiği ve bu iş için Ankarya gıtmış olan mütehassıs Prost ile Belediye İmar Şubesi Müdürü Hüsnü ve Harita Şubesi Müdürü Galibin şehrimize döndüklerini yazmıştık. Hükumet, plânın heyeti umumiyesini tasdik etmiştir. Yalnız liman işi etüd edilecektir. Malum olduğu üzere şehircilik mütehassısı lımanın Yenika pıda yapıİBnasını teklif etmişti. Bununla tııı MiıııııiKiiiM ıı ııı ıııııı ı beraber Haydarpaşa limanının da tevsıinî teklif ediyordu. Bu liman mevzuu şimdilik tehir edilmiştir. Bir müddet sonra hükumet, bunu esaslı surette tetkik ettirecektir. Maamafih Haydarpaşa limanının tevsii mukarrerdir. Şimdiki halde İstanbul limanının eski mevkiini muhafaza etmesi kararlaşmıştır. Yenikapıda yeniden bir liman inşa edileceği hakkındaki haberler doğru değildir. \Arkası Sa. 9 sütun 5 fe] IMIMIIIIIMIMI rııtıııııltıııi ı ıl l l l ırı ll 1 ll l ıı ıı ı • 11111 • 111111111 ıı 1111 li 111111 tl tl Ml l ll 1111111 • 1111111 ıi 111 ıı ı ıı • ıı ıı Hatayla gümrük muamelâtı tamamen kaldırıldı Ali Çetinkaya Meclis kürsüsünde Ankara 7 (Telefonla) Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar ve İktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen, Meclisin dünkü celsesinde Hariciye Vekili Saracoğlunun teklifile sevkedilen kanun lâyihasınm müzakeresini bitirdi ve vazifesini tamamlıyarak lâyihayı Meclise sevketti. Lâyihaya göre Meydanıekbez istasyonunun bir kilometre şimali garbisinde bulunan 312 numarah hudud taşından, Payasta denize kadar inen sahada hududa müteallik olan, elyevm mer'î bilcümle idarî, malî, iktısadî ahkâm ve muamelât tamamile kaldırılmıştır. Yunan mekteb gemisi dün şehrimize geldi Aris merasimle karşılandı, bugün komutan ve talebeler şerefine bir ziyafet verilecek, bir de resmi kabul yapılacak IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIfllllillilllllllMlliniillillllllll Maksadlarına bir an evvel varmak ümidile Avrupanın başı ucunda her an fırsat bekleyenler bulunduğunu ne çabuk unuttuk? Bunlar hesablarını yapmış, pusuya girmiş bulunuyorlar. Gözleri saatlerinde, dakikaları ve saniyeleri hesabla maktadırlar. Fikretin tabirile «bir lâhzai Bakırköy hastanesinde yeni bir paviyon açıldı Bin dönümlük arazisi olan bu müessesede hastaların bir kısmı çahştırilacak NADİR NAD1 [Arkası Sa 9 sütun 3 fe] Baro haysiyet divanı Ankara 7 (Telefonla) Avukatlık kanununun 110 uncu maddesi mucibince Temyiz mahkemesi birinci reisinin başkanlığı altında teşkil edilen haysiyet divanı aslî azalıklarına Temyiz birinci ceza dairesi reisi Halil Öztürk, Ticarct dairesi azasından Şefkati ve Memduh Ülkü ile İstanbul avukatlanndan Hasan Ferid, İzmır avukatlanndan Süleyman Faik, Ankara avukatlanndan İbrahim Rauf; yedek azalıklara da Temyiz dördüncü hukuk azasından Şemseddin, İcra ve iflâs dairesi azasından Necati, İstanbul avukatlanndan Sadeddin Ferid, Şükufe Ziya, ve Ankara avukatlanndan Bakırköyde Emrazı Akliye hastanesine yeni ilâve edilen paviyon (Yazısı 9 uncu sahifemizde) Hâmid Şevket seçılmişlerdir Dün limanımıza gelen Yunan mekteb gemisi. Yukarıda, gemi kumandanını Valiyi ziyaret etmek üzere Vilâyete girerken görüyorsunuz LONDRA MEKTUBU: îngilterenin irfan merkezi Kembriçte bir gün Yazan: ABİDIN DAVER 5 inci sahifede Yunan bahriyesinin Aris mekteb ge edılmiş ve komutan da karaya çıkarak misi dün limanımıza gelmiştir. Aris, sa Vali muavmi Hüdai Karataban, ve bilâat 14,30 da limana girmış ve şehri topla hare İstanbul Komutanını ziyaret et selâmlamış ve Selimiyeden atılan top miştir. Hüdai Karataban ve İstanbul larla bu selâma mukabele edilmiştir. A Komutanı da bu ziyaretlerı iade etm şris gemisi irtibat subayımız tarafından lerdir. Misafır komutanın bu ziyaret motörle Yeşilköy açıklarmda karşılan lerinde yanında irtibat subayımız ge nel kurmaydan kurmay deniz binbaşısı mıştır. Sahpazan önünde gösterilen mevkide Sadeddin Özman bulunmuştur. Dün akşam saat 20,30 da Vilâyet tademırliyen Arisin komutanı biraz sonİArkası Sa 9 sütun 3 tt\ ra Merkez Komutanı tarafından ziyaret
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog