Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Traş Bıçağında M ar kas ı POKER PLAY yil ı Fevkalâdelik alâmetidir. Gr. Gamlenin de iştirakile mühim müzakere yapdacak Askeri heyetimiz Londrada .. 0 ÎSTANBUL CAĞALOGLU Sflyi . OTI L Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, tstanbul Posta kütusu: İsüınbuL No. 246 jTelefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 umhuri Cumhur Reisimiz KemaliznHPrensipleri Yazan : M. Safet Engin Türk Tarih Kurumıi\üy«si ç ^ Blrincl veifctoçl clldi Birincisi 100 ikincisi 75 kuruştur. | 939 Kitabcılardan araymız. 98 kişinin iıayatına malolan ielâket Tahtelbahir faciasının tüyler ürpertici tafsilâtı /. = • Millî Şef, braı akşam hareket ediyor Ankara 6 (Telefonla) Cumhur Reisimiz ftsmet İnöniînün bugünlerde Yalovayı şereflendireceğini bildirmiştim. Millî Şefimizin Ankaradan yarın akşam (bu akşam) hareket etmesi ihtimali Ikuvvetlidir. ingiliz / denizaltı gemisinden kurtulabilen dört bahriyeli, felâketin nasıl vuku bulduğunu anlatıyor İngiliz kabinesi Sovyet tekliflerini tetkik ediyor, Fransız Hariciye Nazırı da Türkiye Fransa müzakereleri Maraşta feyezan Evleri su bastı, yıldıhakkında kabineye mufassal malumat verdi rımdan bir kişi öldü bilt Maraş, 6 (a.a.) Muhtelif mahallerde birçok evleri tamamen ve kısmen su basmış, ev eşyaları topraklaı altmda kalmıştır. Beyazıdlı camiin minaresinin korkuluk kısmma yıldırim isabet etmiş ve kori kuluğunu yıkmıştır. Delibağhanede iki' dükkân yıkılmış, Belediye karşısında bir foto dükkânını yarı yarıya sel sulan dol^ durmuştur. Hayrullah mahallesinden 14 yaşlarındaki Navruz çalıştığı sebze barjçesinden dönerken şiddetli dolu ve yağmurlar araSular alçaldığı zaman Thetis denizaltı gemisinin dümen kısnu sında sık sık muhtelif semtlere düştüğü göişte bu şekilde meydana çıkmıştır rülen yıldırim çarpmasilc ölmüştür. Ya ' Londra, 6 (Hususî) Tahtelbahir tehassıslardan mürekkeb hususî komisyon ğış esnasında su basan evlerdeki kadın ve, facıası hakkında resmî tahkikata başlan tahkikata başlamak üzere bu sabah kaza çocuklar damlardan polis ve jandarmalarj mıştır. Amirallik tarafından kurulan mü[Arkası Sa. 9 sütun i de] tarafından sarkıtılan iplerle kurtarılmışlardır. Şehir haricindeki zarar ve tahribat henüz tespit edilememiştir. •• ••••••••• Fransız Yüksek Askeri Şurast, General Gamelin'in riyaseti altmda harita üzerinde Majino hattına dair tetkikatta bulunuyorlar Edirnede yakala nan casus şebekesi Uç Bulgarla bir italyan otelci beşer sene hapse k mahkum oldular ' İzmir 6 (Telefonla) Edirnede bir ecnebi devlet hesabına casusluk yapan Bulgar tabiiyetinden Martiri ile Edirne Bulgar konsoloshanesi kâtibi Bambo, Edirne Bulgar Metropolidliği kâtibi Kıri ve otelci İtalyan tebaasmdan Sinkoviç, bugün Ağırceza mahkemesinde on beşer seneye mahkum oldular. Ancak, ceza kanununun hafıfletici maddeleri hükümlerinden istifade eden suçluların bu cezaları beşer seneye indirildi. Suçlularm mahkumiyetlerini icab ettiren sebeb, Edirnede casus teşkilâtınm şefi olan Bulgar konsoloshanesi kançiları Kosarof'la münasebette bulunarak topladıklan malumatı kendisine vermektir. Martiri yakalandıgı vakit, üzerinde, Edirne civarındaki bazı tayyare hangarlarımızla askeri mevakii göstcrir bir kroki bulunmuştur. •> Almanya, Baltık devletlerile anlaşıyor lllllltllllMIIIIIIIIIIIII llitl lltll •• • Ispanya'nın Vaziyeti ir harK çıktığı takdirde ne vazîyet alacağı en çok merak edılen memleketlerden biri de İspanyadır. Üç sene evvel General Franko, vatanını komünızm ve anarşiden kurtarmak emelıle sılâha sarıldığı zaman onu, totaliter devletlere satılmış. bir asi, bir hain olarak görenler ve göstermeğe çalışanlar çıkmıştı. Eğer bu görüş doğru olsaydı, şimdi dünya matbuatı îspanyanm müstakbel vaziyeti üzerinde mütalea yürütmeğe lüzum hissetmezdi. Vatanını totaliter devletlere satan adam, bir harb zuhurunda şüphesiz onların oyuncağı olmaktan baska birşey yapamaz. Londra, 6 (Hususî) Ordu müfettişi kerî heyeti bugün Londıaya muvasatat et Orgeneral Kâzım Urbayın reisliği altan miştir. Türk heyeti, tngiliz Harbiye Neda Albay Bahaeddin, Albay Rıza ve zareti ve erkânı harbiyesi mümessillerile [Arkast Sa. 9 sutun 3 tei Binbaşı Azizden mürekkeb olan Türk as Estonya Hariciye Nazırı Berline hareket etti, Berlin gazeteleri bu anlaşmaları alkışlıyorlar Süveyş Kanalı Şirketinin senelik umumî içtimaı Kanal hakkında İtalyan gazetelerinin ileri sürdükleri iddialar, meclisi idare tarafından reddedildi Paris, 6 (a.a.) Süveyş kanah kumpanyasının heyeti umumiye içtimında be yanatta bulunan reis De Vogue, şırkelin tarifelerde yapıkn Mademki mesele münakaşa mevzuu yüzde 50 tenzilâta dur, yani mademki Franko'nun müsjak ve tesisatm iyileştirılbel hareketleri şımdiden • bilinmiyor, o mesi için sarfedilen 7 halde bu adamı hiir ve kendi kendinin milyar franga rağmen çok iyi bir vaziefendisi olarak kabule mecburuz. yette bulunduğunu eBiz bu hakikati İspanya boğuşmasımn daha başlangıcında gÖTrtıüş ve olduğu gibi hemmiyetle kaydetde göstermiştik. Halbuki o zamanlar, bizi miştir. hakıkatin tersıne inandırmaya kalkanlar içinde ne ganb iddıa sahibleri vardı. Arada hiçbir münasebet bulunmadığı halde İspanya harbini Millî Mücadelemize benzetenler, ve bu gaf kâfi gelmiyormuş gıbi hükumetçilerin takib ettiği gayeyi millî kuvvetlerimizınki ile bir tutanlar bile çıkıyordu. Fakat hâdiseler şimşek sür'atile yürüdü. Ve garib iddia sahibleri, Franko henüz Barselona'yı almadan susmaya mecbur oldular. Çünkü, uğrunda bir kısım softa kafaların çarpıştığı iki ideolojiden hiçbirile alâkadar olmıyan devletimiz, realiteyi olduğu gibi kabul etmiş, yani Franko'yu devlet şefi ve onun hükumetini de meşru hükumet olarak tanımıştı. Şimdi mesele şudur: Yakmda bir harb çıkarsa Franko bitaraf mı kalacak, yoksa totaliterlerle bir'esecek mi? Bu mesele hakkında, muhtelif gazeteler tarafından muhtelif fikırler ileri sürülürken Hariciye Nezaretleri de boş durmuyorlar. Stratejik mevkii itibarile Akdenizin garbında bir nevi Türkiye sayılan İspanyanın, bir harb zuhurunda alacağı kararlar, harbin neticeleri bakırr.mdan mühimdir. Almanya ve ttalya bu devletin kendilerile beraber olmasmı el Zavallı memur! Izmirde bir köpek, sahibini parçalıyarak oldurdu İzmir 6 (Telefonla) Devlet Bemlryolları memurlarmdan Burhaneddln, bugün Mersinlideki evinde kendi kö peği tarafından parçalanmış, zavallı memur, ölü olarak bulunmuştur. """M""m"" Alman Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop'la Estonyanın Berlin Sefiri Zahle iki devlet arasındaki ademi tecavüz paktını imzalarlarken Taîlin 6 (a.a.) Estonya Hariciye mi tecavüz paktını imza edecektir. Nazırı Selter, bugün tayyare ile Berline Pakt, çarşamba günü imza edılece£ hareket ederek Almanya Estonya ade tir. lArkası Sa. 6 sutun 3 te] Kanal meselesi hakkında, membaını Siiveyş kanalından bir görünüş bilmek hiç de güç olmıyan İtalyan mat lann asılsız bulunduğunu, çünkü kanal buatının neşriyatını mevzuu bahseden re plânını İtalyan mühendis Negrelli değil [Arkası Sa. 6 sütun 3 te] is, Italyanlar tarfından ileri sürülen iddiaıııııııııııııııııııııı Bez ve mensucat fabrikalarında... •""»"»''"»•ııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııımıııııııııiıımııııııııııııııııım MIIII.Iıiııııılııııınııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Ispanya'dan avdet eden Alman, italyan askerleri Fethi Iktısad Vekili dün mühim tetkikler yaptı Türk köylüsünün ucuz giydirilmesi hazırlanıyor için geniş bir program Okyarın Londra Berlinde Hitler ve Göring'in, Napolide de İtalyan seyahati takârrür etti Ankara 6 VekiKralmın öniinde büyük bir geçid resmi yaptılar lımiz Fethi (Telefonla) Adliye Lon Okyann bugünlerde draya gideceğini bildirmiştim. Bugün, Fethi Okyan gdrdüm. Bana, seyahatinin hususî mahıyette olduğunu. aym 14 ünde şehrımizden hareket edeceğini söyledi. Öğrendığıme göre, Fethi Okyar, kendısme bir İngiliz Üniversitesinin fahrî doktoluk verıldığinden, bunun tevcihi merasıminde bulunmak üzere Londraya gıtmektedır. Fethi Okyar, aym 16 smda îstanbul dan hareket edecektir. NADİR NAD1 [Arkası Sa. 7 sutun 4 te] Hitler, İspanyadan dönen gönüllülerin geçidini seyrediyor (Yazuı 9 uncu sahifemizde) Iktısad Vekili Hüsnü Çakır ve Arkadaşımız, Defterdar mensucat fabrikası dairelerini gezerlerken... Şehrimizde bulunan Iktısad Vekili Bank îstanbul şubesi müdürü Muhib olİzmir 6 (Telefonla) Bugün şiddetli ırtınalar oldu. Basmahaneye yıldınm Hüsnü Çakır dün de tetkiklerine devam duğu halde Bakırköye giderek bez fabar duştü, Nüfusça zayıat yoktur. etmiştir. Saat 8 de beraberinde Sütner lArkası Sa. 7 sütun 3 ie] tzmirde fırtına
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog