Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL yil ı . C/l I ı İSTANBUL CAĞALOĞLU S o y i '. 041 I Telgraf ve mektub adresi: Cumhurly«t, tstanbul Posta kutusu: tstanbuL No 248 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuri i EcjjAiyat ve Edebiyat ırihi Özü ldin Nüzhet Lıse olgunluk imtihanına girecekler içın yardımcı kıtab, Flatı 6 0 kuruş Salı 6 Haziran 1939 tnkılâb Kitabevi Çemberlayn, bugünküşerait altında Rıısyaya gitmekten faide görmediğini söyledi İngiliz Hariciye Nezareti siyasî komitesi, dünkü toplantısında üç taraflı pakt projesini tasvib etti ingiliz • Rus müzakereleri I Sancak çekildikten sonra resmi tazim... "Saldıray,, denizaltı gemimize dün merasimle sancak çekildi Millî Çemberlayn'ın riyasetinde toplanan siyasî komite azaları bir arada Londra, 5 (Hususî) Başvekil Çem bulunarak demiştir ki: berlayn, İngiliz Sovyet müzakereleri « Sovyetlerin cevabını cumartesi gü[Arkasi Sa 9 sutun 4 ie] hakkında Avam Kamarasında beyanatta ımız Dün İstanbulun imar plânım tetkik etti Millî Şefin bugünlerde Yalovayı şereflendirmesi muhtemel Ankara 5 (Telefonla) Cumhur Reisimiz İsmet Inönü bugün öğleye doğru Nafıa Vekâletini şereflendirdi. Cumhur Reisimiz, Vekâlette İstanbul plânım tetkik etmiştir. İsmet İnönünün Nafıa Vekâletindeki meşguliyeti sırasmda Başvekil Doktor Refik Saydam, Adliye Vekili Fethi Okyar, Maarif Vekili Hasan Âli Yücel de bulunmuşlardır. Nafıa Vekili General Ali Fuad Cebesoy, Cumhur Reisimize plân üzerinde ve diğer noktalar hakkında izahat vermiştir. Cumhur Reisimiz, yarın, saat 16,30 da Estonya elçisini kabul buyuracaktır. Cumhur Reisimiz İsmet İnönünün bugünlerde Yalovayı şereflendireceklerinden bahsolunmaktadır. İsmet İnönünün teşrifi takdirinde, Yalovada kısa bir istirahatten sonra tekrar Ankaraya avdet etmesi muhtemeldir. Amiralin natku «Bu gemiler, ülkelerimizin çevresi olan denizlerde, tecavüz görmedikçe daima sulh bekçisi olarak vazife görecek ve bu vazife ile şeref bulacaklardır» Ay sınıfı «Saldıray» a sancak çekme merasımi, dün Halıcde Denız Kuman danlıgı binası önünde yapılmıştır. Saat on beşte davetlıler, Amiral 5ükrü Okan, Amirallık erkânıharbıyesı, istanbul Kumandanı General Halis Bıyıktay, Valı muavını Hudai, Deniz lisesi ve Denız Harb mektebı Kumandanı kurmay albay Ruhi, Denizaltı fılotıllâsı Kumandanı yarbay Osman Zeki, Unıversıte Rektörü Cemıl Bılsel, Savarona süvarisi Saıd kaptan, Beyoğlu Kaymakamı Ahmedle emekli deniz subaylarımız, geminın mühendısi Oestem, Alman muhen dıslen ve matbuat erkânı merasim yerıne gelmışlerdır. Bir muddet istirahatten sonra merasim başlamış, deniz bandosu önde olduğu halde bir denız mufrezesı merasim ye[Arkası Sa. 9 sutun 1 de\ Meslek aşkı kâfi midir? aarif Vekilimizin şu manada bir tamimini okuduk: «Bazı arkadaşların başka yerlerde iş arayarak muallimliği bırakmak istediklerine şahid oluyorum. Meslekten ayrılmak isleyenlerin miıhim bir kısmı Muallim mekieblerinden yetişerek tedrisat ve terbiye mesleğine hazırlanmış, mekteblerimizde senelerce hizmet ederek olgun tecrübelerinden yurd çocuklarım istifade ettirecek arkadaslardır. Bunlann muallimlik hayalından uzakla§maları, hem meslek, hem memleket için büyiik bir zarardır. Mesleğin asîl zevk ve heyecanını derinden duyduklanna şahid olduğum muallimlerımizin bu noktayı iakdir ederek meslekten uzaklaşmaya razı olmıyacaklarına eminim.» Tamimi gözden geçirdıkten sonra hatıra ilk gelen sual: Acaba muallimlerimizi raeslekten ayrılmaya sevkeden amil nedir? Bir mekteb talebesi damdan düşerek öldü Beşiktaşta da bir kamyon küçük bir çocuğa çarparak yavrunun ölümüne sebeb oldu Meclista dünkü müzakereler Hataya yollanacak Türk mallarına aid lâyiha ^a Mubtelit encümen ithalât ve ihracat muamelâtmda gümrük kaydının kaldırılmasını kabul etti Ankara 5 (Telefonla) Bugünkü Meclıs top'antısında bazı ölüm cezalarının tasdıkı hakkındaki tezkereler go rüşuldıikten ve denizaltı sınıfı mensublarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki lâyiha ile Türkıye Yunanistan arasındakı baytarî anlaşmanın tasdıkı hakkındaki lâyıhaların ıkinci müzakereleri yapıldı. nııııt ııııııııııııııııınııııııııııııııııııiıııı ııı ı Oluyor. Her Vekâletin kadrosu içinde, sabit Oğlunu kaybeden zavallı ananın feci hali elemanların yanında mütehavvil bir ziimDün Cağaloğlunda Yeşildirekte kim tür. Bu feci hâdısenın tafsilâtı şudur: renın mevcudıyetini kabul etmek tabiidir. sesizler yurdunda bir facia olmuş, bir ilk Kimsesizler yurdunda otııran Fethıye Bılhassa Maarif Vekâleti gibi, onbinler mekteb talebesi damdan düşerk ölmüş{Arkast Sa. 7 sutun 3 te\ ıııııııııııııiMiıı ııııııı ııııiMiııtııı IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII ıııııııiMiıııııııı ı )im ıııırııı IIIIIIMIIIII>III ce mensubu bulunan bir devlet şubesi içinde, zaman zaman bazı iniş çıkışlar olursa bunda hayret edılecek birşey görülemez. Fakat, muhterem Hasan Ali Yücel muallimler hakkında bir tamim neşretmek zaruretini duyduğuna göre, vaziyette bir gayrıtabiilik var demektir. Bılhassa, hocalıgı bırakmak isteyenlerden mühim bir kısmınm meslekten yetiştniş olması keyfiyetini, memleket namma üzerinde durulacak bir hâdıse telâkki etmekte süphesiz haklı sayılırız. Biz, seneden seneye inkişaf bulan maarif hayatımızda, hergün daha fazla eleman ihtiyacı hissetmekteyiz. Tahsil NAD1R NADİ Ingilteredeki feci kazanın Partide intihab mahiyeti anlaşıldı İstanbul Bükreş hava Millî Şef, Başvekili tekrar Tahtelbahrin torpil borularından biri kapana Başkan vekili, Fikri Tüzeri de Genel Sekreter hattı dün açıldı madığından sular, açık kalan borudan gcmiye olarak seçti ııııııııııttıııııııııııiHiıııııııııııııııı ıııııınnıııııınıiıııııı ıııııı Antakya, İskenderun ve havalisine sevkolunacak malların tâbi olacakları muamele ve saire hakkındaki lâyihanın Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunun gösterdiği lüzum üzerine muhtelit bir encümende konuşulmas; muvafık görüldü. Muhtelit encümen aksamüzeri toplanarak lâyihayı müzakere etti. [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] ıııııı hücum etmiş ve gemi birdenbire batmıştır Ç Müstakil Grup bugün ilk ^ y^ resmî içtimamı akdediyor^y Ankara 5 (a.a ) Cumhuriyet Halk Partısi Genel Başkan vekâleüne Partı mzamnamesinın 28 ınci maddesi mucıbince Genel Başkan ve Millî Şef İnonü tarafından Başvekil ve İstanbul meb'usu Dr. Refık Saydam tekrar intihab buyurulmus ve keyfıyet bütün Parti teşkilâtma tamımen teblığ edılmıştir. [Arkası Sa 9 sutun 3 te] İlk tayyare ile Prenses Bibesko ve Romanya Münakalât Nezareti mümessilleri gittiler lArkast Sa. 9 sutun 5 ie] IIII1IH1IMIII11IHIIIMIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIMII1IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII lllllCumhuriyet'in anketi: Mekteblerde genclere lisanı nasıl öğretelim? Hıfzı Veldet anlatıyor: «Her sene lisan muallim muavini olmak iizere imtihanla eleman alınması sakat bir usuldür» Bugün ( 5 ) inci sahıfede I Fethi Okyar Londraya gidiyor Ankara 5 (Telefonla) Öğrendıği me göre, Adliye Vekılımiz Bolu meb usu ve sabık Londra büyuk elçısı Fethi Okyar bırkaç güne kada Londraya hareket edecektır Bu sevahatın Ingıltere ile vapmakta olduğumuz müzakereler İe alâkadar bulunduğu zannedılmekte 'ds. lllll j Amerika sularında batan tahtelbahirden Denizcam denilen aletle tayfalar kurtarılıjor Rıunen Hava Nezareti mümessillerile havac;larımız, dün Yeşilköy hava meydanında bir arada... (Yazısı Z ncl sahifemizde} (Yazısı 7 nci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog