Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Traş Bıçağında POKER Markası ^ T P L A Y Fevkalâdelik Alâmetidir umhuri yil ' 5 4 1 0 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurly«t, tstanbul Posta kutusu: tstanbuL No. 246 PâZHrteSİ 5 HflZİrfln 1 9 3 9 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366 Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL Ingiliz ve Fransız nazırları Rus noktai nazarı üzerinde yarın tetkiklere başlıyorlar Sovyetlerin cevabı Millî Şef İsmet lnönünün, Kurultay delegelerine bir çay ziyafeti verdiğini yazmışttk. Yukarıki resim, Cumhur Reisimizi ve refikastm, davetlilerile birlikte göstermektedir. İnönünün çayına aid diğer resimleri 7 nci sahifemizde bulacaksınız Paris 4 (a.a.) Havast Fransız Sovyetler Birliğinîn bazı tadiller teklif diplomatık mahfılleri Sovyetler Birliği ettiği ve bu tadiller içinde en nazik ola nm Fransız İngıhz teklıflerıne verdıği nın Baltık devletlerine aid garanti meseleoskova hükumetinin Ingiliz cevab hakkında bıiyuk bir ketumiyet mu si olduğu tasrih edılmektedır. Zira PaıisFransız teklıflerıne verdiği hafaza etmektedirler. [Arkası Sa. 1 sutun 4 te] cevab, hafta tatılı dolayjsüe ancak bugunden ıtıbaren tetkıke başlanacaktır. Bununla beraber Londra ve Paris matbuatı, ılk ıntıbalar üzerinde şimdıdcn kalem yurutmeğe başlamış bulunuyor ve Rus cevabını musaıd bır hava içinde mıitalea edıyorlar. Cumartesı gıinü öğle vakti Rus sefıri vasıtasıle ce\abı elıne alan Başvekıl Chamberlaın, hafta tatilıne çıkmadan önce gazetecılere beyanatta bulunarak şöyle demıştır: « Moskovadan, bu kadar memnun edıcı bir haber alacağımızı tahmin etmiyorduk. Ruslar, mukabıl teklıf yapmıyarak, bızım teklıflerımız üzerinde madde madde şerhler yapmakla ıktıfa etmişler ki bu, muzakerelenn mustakbel cereyamna daır ıyı bır alâmet sayılır. Onların ısrar ettıkleri nokta, Baltık devletlerıne tarafımızdan garantı \erılmesi ve garantinin otomatık olarak işlemesidir. Meseleyi pazartesi gıinu ele alacağız » Moskova hukumetmin cevabını îyi tetkik etmeye vakıt bulamıyan Chamberlain, gazetecilere, ancak umumî hatlar üzerinde beyanat vermış olmakla beraber, bu beyanatı okuyarak meselenin özü hakkında bir fıkir edmmek mümkündür. Tehlike nerede? Franstz kabinesi azaları bir arada Afyon • Dinar yolunda bir facia Bir kamyon devrildi, 3 kişi öldü Afyonkarahisar, 4 (HUSUM muhabirimizden) Afyonkarahisar Halkevine mensub genclerden 23 kl«i, temsil vermek üzere Dınara giderlerken Kırkalioğlu belinde şiddetli yağmur ve dolu sağnağına tutulmuştur. Şosenin münhat ijir noktasınJa sele kapılan kamyon devrilmiş, genclerden ücü yaralanmak ve boğulmak suretıle ölmüştür. Yağmurun husule geh'rdiği seller, bir çok koyun ve sığın da sürüp götürmüştür. Danzig'de yeni bir ihtilâf Âyan meclisi, Polonya ile münasebatı kesti Danzig'in mukavelelere riayetsizliği Polonya'yı gümrük murakabesini takviyeye sevketti Arnavudluğa verilen yeni kanunu esasî! İtalyan Kralınm bahşettiği anayasa, ArnavudIarın her türlü hareketini takyid etmektedir Kurultay delegeleri şerefine çay Ankara Halkevi büyük bir ziyafet verdi Ankara 4 (a.a.) Ankara Halkevi, Danzig şehrinden bir görunuş Parti kurultayına delege olarak iştirak eden Halkevleri başkan ve komite üye Danzig 4 (a.a.) Pat Ajansı bıldi münasebetlerinı kesmelerini emretmiş olleri arkadaşları şerefine bir çay ziyafeti riyor: duğunu bıldırmiştir. vermiştır. Âyan meclisi reisi Greiser, dün PolonBu tarzı hareket, serbest şehir zimam» Halkevleri başkan ve üyelerine bir aya umum komiserıne bır tezkere gondere darlarınm Polonyaya karşı beslemekte olrada tanısmak ve konuşmak imkânını ve rek meclısin emrindeki memurlara ıkinci duklan hasmane hisleri tebellıir ettırmekren bu toplantı çok samimî bir hava ıçm komiser Perkowski ve komiserlığin dığer tedır. lArkasî Sa 3 sutun 1 de] [Arkası Sa. 9 sutun 4 te] ıki memurile her türlü resmî ve hususî Ingiliz Başvekılinin sdzlerinden anlıyoruz ki, Ruslar gene Baltık devletkrinm vaziyetıne ıtıraz etmektedirler. Bu İtalya Hükümdarınm yeni Arnavudluk hassâ askeri, General II1IIIIIIII1III Pariyani tarafından teftiş ediliyor nokta mühimdir ve müzakerelerin daha ilk gundenberi takıldığı bir çıkmazdır. Roma 4 (a.a.) İtalya Kralı taraArnavudluk devleti, meşrutî bir hü Demokrasıler son tekhflennde, Rusya fından Arnavudluğa verilmiş olan kanu kumetı kraliye tarafından idare olunur. ile yapacakları üçıizlU ittifakm hangi va nu esasinin başlıca maddeleri şunlardır: [Arkası Sa. 7 sutun 5 te] lllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllMlllillllllllliillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zıyetlerden işliyeceğini tespit etmişler, bu arada «taarruza uğrıyan herhangi bir devletın uç âkıdden birine müracaati tak G. Saray Feneri gene yendi IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIKIIIIiniDIIIII IIIIIIIIMIIIIIirilllltlllllllMHIIItllllilllllllllillllllllNrilIIIUIIIIIMIMIIMIIIMIIIMMIIIIIIIIIIIIIIinillllllliniliritllllllfllllMlltl •IIIIIIII1II1II rilllllllllllllllllllllllllllilill NAD1R NADt [Arkası Sa 9 sutun 3 te] Dahiliye Vekili dün akşam şehrimize geldi B ugun: Ruzveltle mülâkat 130 milyon insanın seçtigi Amerika Cumhur Reisi gazete muhabirlerile nasıl konusur? Şimdiye kadar yazdığı mektublarla Amerikayı bize olduğu gibi ve bütün çıplaklığile tanıtan arkadaşımız Celâleddin Ezine, Yenidünya Devlet Reisinin matbuatla olan temaslarındaki hususiyetleri de anlatıyor. Bu güzel yazıyı (5) inci sahifede bulacakstmz. Faik yette Oztrak, seyahatinin hususî mahiolduğunu, iki gün kaldıktan sonra Ankarayâ döneceğini söyledi İa. Dahiliye Vekili dün akşam kendisini Haydarpaşada karşıhyanlar arasında ÇYazısı 3 iincü sahifemizde) Millî kiime maçlarına dün de şehrimizde ve Ankarada d evam edilmiştir. Taksim stadyomunda Galatasaray Fene rbahçe takımları karşdaşmışlardır; maçı Galatasaray 43 kazanmtştır. Ankarada da, D emirspor, îzmirin Doğanspor takımını 70 mağlub etmiştir. Yukarıki resim, Galatasa ray Fenerbahçe maçından heyecanlı bir safhayı göstermektedir. Dünkii spor hareke flerinin tafsilâtı 6 ncı sahife mizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog