Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

r En Büyük Kaybimız O'nun için yazılan Yazılar ve şiirler 2 nci tab'ı çıktı yil umhuri Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. KIRK YIL 4 Her kitabcıda bulunur. İSTANBUL CAĞALOĞLU rınn 04UU Telgraf ve mekfub adresl: Cumhurly«t, îstanbul Posta kutusu: tstanbuL No 248 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tohrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 1939 Beşinci Parti Kurultayı Deniz altında büyük iacia Başvekilin nutkile kapandı Ingiliz gemisinde bulunanlan REFİK SAYDAM DÎYOR Kl; kurtarmak kabil olamadı Partimizin istikbalde de milletimize ve vatanımıza daha parlak hizmetler göreceğine imanımız vardır. Milletin muhabbeti, Meclisin rehberliği ve Millî Şefin muzahereti, bu ümidimizin en büyük teminatıdır. Tahtelbahirdeki 98 kişi, suların akümülâtörlere temas etmesi üzerine havasızlıktan öldüler Yeni Umumı Idare heyeti ve Müstakil grup iş başında... Eski tekaüdler Müsterih olunuz! ecliste bütçe müzakereleri esnasında eski mütekaidler meselesinin de mevzuu bahsedılmesi, memleketimizin en uzak köşelerine kadar, her tarafta derin akisler uyandırdı. Bır dokun bin ah dinle kâsei fağfurdau! Miitekaid okuyucularımın çoğundan bu mısraı hatırlatan mektublar alıyorum. YaMüstakil grupa seçilen meb'uslardan: rası yeniden tazelenen vatandaşlar, iyi Ali Rana Tarhan Husnu Kitabcı Rıdvan Naflz Ergüer Abdurrahman Nact düşünülmeden hazırlanmış bır kanun yüzünden duçar olduklan acıklı vaziyeti anlata anlata bitiremiyorlar. Bütün emelleri, derdlerine bir an evvel bir çare bulunmasıdır. Çünki, diyorlar, senelerle beraber biz de geçiyoruz, ümidlerimiz de. Cumhuriyet hükumetinin, ayni vaziyette bulunan vatandaşları iki türlü muameleye tâbi tutarak memleketimizde imtiyazlı bir zümre varmış hissini uyandıran bir kanunu ergeç değiştireceğine eminiz. Fakat biz ihtiyarız ve zaruret içinde yaşıyoruz. Bizim için koskoca bir istikbal değil, nihayet beş Ankara, 3 (a.a.) C. H. Partisi beon senelık bir ömür artığı mevzuubahstir. şinci büyük kurultayı bugün öğleden önDaha nekadar bekhyeceğiz. Bana mektub yazan vatandaşlar ara ce saat 10 da beşinci toplantısını Abdüismda, muhtemel bütçe hnkânsızlıklarını halık Rendanın başkanlığında yapmıştır. hesaba katarak bu işe kendılığinden ça Celsenin açıhşını müteakıb Kurultay reis re arayanları ve fikir ıleri sürenleri de var. vekıli Abdülhalik Renda Kurultayın ruzAnkara 3 (Telefonla) Yazık ki fikirlerin hiçbiri tatbık kabiliye namesinde mevcud bütün maddeleri müHalk Partisi Müstakil grutini haiz değildır. Meselâ bir tanesi şöyle zakere ederek netıcelendırmiş olduğunu puna seçilen meb'ularımız, bildırmiş ve söz umumî reis vekilinindir dıdiyor: yerek riyaset kürsüsünü terkeylemiştir. Mademki bizi terfih imkânı yoktur. ıün, Kurultay kapandıktan Parti Umumî reis vekıli ve Başvekil O halde müsavatı tesis etmek için vaziyet sonra Meclisteki hususî bir tersine çevrilmeli ve bir müddet de yalnız Refık Saydam alkışlar arasında riyaset eski tekaüdlere yeni kanun hükümlerine mevkııne gelerek kabul edılmiş nizamna dairede ilk toplantısını yapme mucibince umumî idare heyetile müsgöre maaş verilmelidir. miştir. takil gurup azalarının intihab edileceğini Bir diğeri başka bir şekil bulmuş: Eğer bütçeye yeni tahsisat ilâvesi bildirmiş ve genel başkanhk divanının ukabil olmuyorsa, eski yeni bütün müteka mumî idare heyeti azası olarak namzed Dr. Fikri Tüzer «Erzurum», Tevfik idlere ayrılan bir senelik para, müsavat gösterdıği azaların isimlerini okutmuştur. Fikret Sılay «Konya», Halil Türkmen İnönü, delegeler şerefine çay ziyafeti verdi Delegeler, dünkü son celsede Atatürkün ebedî hatırasını yâdederek Millî Şefimize bağlılık ve tazimlerinin bildirilmesini kararlaştırdılar Birkaç gün evvel Amerika sularında batan Amerikan tahtelbahrindeki mürettebattan bir kısmı kurtarılırken Londra 3 (Hususî) Pferşembe günü Liverpol civarında denize dalarak bir daha suyun yüzüne çıkamryan Thetis tahtelbahrini kurtarmak hususundaki bü tün ümidler zail olmuştur. Bahriye Nezareti tarafından bu gece neşredılen resmî tebliğ, sarfedılen bütün rine muhakkak nazarıle bakılmaktadır. gayretlere rağmen maalesef batan tahtelBahriye Nezareti, 98 kahramanın aılebahirdeki 98 kişiyi kurtarmak kabil olma sine hükumetin tazıyelerini bıldırmıştir. dığını bildirmektedir. Dünya matbuatı, misli gdrülmemış b» Deniz suyunun akümülâtörle teması faciaya sahifeler tahsis etmektedır. Ame üzerine 98 kişinin havasızlıktan öldükle[Arkası Sa 8 sutun 5 tc\ Müstakil grupun ilk içtimaı Arnavudluk Kralı Fransaya gidfiyor Zogo, Versayda bir şatoda oturacak Eski Arnavudluk Kralı Zogo önümüzdeki hafta zarfında memleketimizden ayrılacaktır. Sabık Kral, İstanbuldan doğruca Fransaya gidecek ve Paristen Londraya gececektir. Kral bir müddet sonra Parise dbnerek Versayda yerleşecektir. Sovyetlerin cevabı Moskova hükumeti bir itilâfa varmak istiyor Ruslarm Ingiltereye verdikleri mukabil cevab, daha ziyade memnuniyete şayan görüldü Londra 3 (a.a.) Sovyetlerin cevabı, bğleye doğru Hariciye Nezaretine gelmiştir. İlk alınan haberlere göre, bu ce\ab, e\rvelce tahmın edıldığinden daha çok memnuniyete şayandır. Cevabda Fransız ve Ingiliz teklıfleri madde madde tetkik ve teşrih edılmekte, Moskova tarafından gayrikâfi addedilen maddeler hakkında müspet teklıflerde bulunulmakta ve sureti umumiyede Sovyet hükumetinin bir itilâfa varmak azminde bulunduğu ispat edilmektedır. Versay'da bir şato kircdandı Versay, 3 (a.a.) Kral Zogo ile Kraliçe Geraldin ve çocukları 3e maiyetYeni umumî idare heyeti esaslan dahilinde tekrar tanzim edilsin. «Zonguldak», Ali Rıza Erem «Çorum» leri, gelecek haftanın sonunda Versay'a Parti umumî idare heyeti için namzed Cevdet NAD1R NADl Kerim încedayı «Sinob», geleceklerdır. Kral, burada üç ay müddet[Arkası Sa 8 sütun 4 tc] gösterilen zevat şunlardı: [Arkası Sa. 8 sütun I de] le Maye şatosunu kiralamıştır. •ıııııııınıiıııiııiıiMiııııııııiMiiMiiMiııiıiMiıiMUiııııııııııııııııııııııı ıııııııııııtMiMi Miııııi[iııııııııııııiıııııiııııııııııııınıııııııiMiııııiiMiııiııııııııııııırıiMiııiMiıtıııııııııııııiıııııııiıııııııııı<ııı<i'i>Miıııııiııiıııııı>ııtııııiııı Şatonun kiralanması için Kralm kayinbiraderi Prens Habid teşebbüste bulunmuştur. Satoda hazırlıklar yapılmaktadır. Cevabın mahîyeti Parıs 3 (a.a.) Salâhiyettar mahfıllerde söyleadiğine göre, îngiliz Fransız teklıflerine Sovyetlerin verdiği cevabda mukabil teklifler [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] Beşiktaş Vefayı 30 yendi Memur ücretleri Bütçe Encümeni, tetkiklerini bitirmiş bulunuyor Prens PoVan seyahati Dün bazı ziyaretler yapan Yugoslav Kral Naibi şerefine ziyafetler verildi Millî küme maçlarına dün şehrimizde ve Ankarada devam edilmiştir. \Taksim stadında yapılan müsabakada Beştfktaş, Vefayı 30 yenmiştir. Ankarada îzmirin Doğanspor takımı da Ankaragücüne 10 mağlub olmuştur. Yukarıki resim, Beşiktaş Vefa maçîndan heyecanh j bir anı göstermektedir. Spor haberlerinin tafsilâtı 6 ncı sahifededir. Ankara, 3 (Telefonla) Devlet memurları aylıklarınm tevhid ve teadülüne dair kanun lâyihasının bütçe encümenmce hazırlanan şeklinde 12 muvakkat madde vardır ve bu muvakkat meddeler, kanunun muhtelif vaziyetlerinde nasıl tatbik edileceğini, bugünkü faal vaziyetlerden hangilerinin devamının tecviz olundugunu göstermektedir. Bunların en mühimmi halen ücretle istihdam edılmekte olan memurlar hakkında ne yapılacağıdır. Hükumetin teklifınde, memur ücretlerinin bu lâyihadaki esaslara ircaı vardır. Bütçe encümeni, meseleyi tetkik ederken şu mülâhazaları gözönünde bulundurmuştur: Hali fılinin devamına müsaade etmek, ka nun hükümlerinin sadece yeniden ücretle alınacak memurlara tatbikı neticesini verecekti. Boyle bir netice lâyihanın tanzimine âmil olan sebeb ve hâdiselerin devamı demek olacaktı. Hükumetin kabul etPrens Pol'un Almanya seyahati intıbalarından: Yugoslav Naibi tiği esas, muhafaza edildiği takdirde ise, ve Hitler Berlin sokaklarında bugün muayyen bir ücretle çalışmakta oBerlin 3 (a.a.) Yugosla\ya Naibi Prens Paul ile Prenses Olga, bundan lan ve aldığı ücrete göre yaşayışını tanPrens Paul, Berlin belediye reisi Lip sonra Potsdam sarayını gezmışler ve \on zim etmiş bulunan memurların şahsî vaziyetini sarsacak ve belki de bu vaziyet pert.'i kabul etmiştir. Belediye reisi Rıbbentrop tarafından sereflerine verilen [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] lArlıatı Sa. 3 tutun 6 dl Çrense hoşgeldiniz demiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog