Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

/ BUyUk edib ı ZİYA UŞAKLIGİLİN eni eseri: /iyar Dost Abcılardan isteyiniz. itilafname ve protokolların tam metinleri Anlaşma lâyihasile zeyijleri Mecliste bugün göruşulüyor devleti tarihe karıştıLeh Cumhur Reisi Danzig Gdynya limanında büyük bir nümayiş ve Gdynya'nm asla terk edilemiyeceğini söyledi Deniz günü miinasebetile yapılan nümayişte 50 bin Lehli bulundu, hararetli nutuklar söylendi . „ İSTANBUL CAĞALOGLU „ ... İSTANBUL CAĞALOGLU yil Sayi . ü 4 u O Telgraf ve mektub adresl: Cumburlyet, tstanbul Posta kutusu: Istanbul No 246 UlHTIâ o U Telefon Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrtr heyeti: 24298. Idare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuriyet |OQQ Hiçoır mecmuada buiamıyacağınız zengin miindu^cat» 5O den fazla reslm ve • H t t k Her münevverin yej^îe'mecmuasidir. MECMUA YEfcJ v Bugün çıkan 9 uitfcu ftayısını mutlaka oRüyunuz. j Lehistan Cumhur Reisi Mosciski nutuk söylerken Londra 29 (Hususî) 50 bin Leh ya Cumhur Reisi Mosciski bu münas« * li bugün Baltık denızi üzerindeki Gdynya betle radyo vasıtasile bir hitabede bulu[Arkası Sa. 5 sutun 4 te] limanında nümayişler yapmıştır. Polon Antakyada Hatay Meclisinin toplandığı bina ve Meclisin tarihi ilk içtimaından bir intıba En kuvvetli birsilâh: sinir dayanıklığı Karştrmzdaktterin doğru sulh yoluna dönmiyerek harbe kadar aürükleneceklerini farzetmek en tnakulüdür. Böyle bir akıbetin neticesini riyazi bir kat'iyetle hesab edebiliriz: Elbette galibiyet sulh cephesinindir. . . Ankara: 29 (Telefonla) ovyetler İttıhadınm İngihz Fransız karşıhklı yardım ıttifakuıa ıltihakta. gecıkmeşı, totaliter memleketlerde sulh cephesi kurulamıyor dıye umudlar uyandırdı \e o memleketler matbuatının dıllerindeki bağı çozerek gene sağa sola atıp tutmalara kapı açtı. Halbuki son haberler Rusya ile İngiltere ve Fransa arasındaki müzakerelerin müspet bir neticeye teveccüh ettığmi göstermiştir. Ondan başka dünkü yazımızda izah etmiş olduğumuz veçhıle böyk bir ittifak akdolunmasa bıle şarkî Avrupayı karıştıracak bir badırede Rusyanın kayıdsız ve tarafsız kalması ıhtimali olmadığı gibi şimdiye kadarki derecesıle zaten sulh cephesinm kâfi kuvvetle kurulmuş olduğu da meydandadır. Art;k bundan sonra bir sinir buhranı içinde kendi kendine yıkılan ÇekoSlovakya misalınin tekerrür etmesi imkânı yoktur. Bundan sonra herhangi istıkametteki bir taarruz, mukavemetle ve mukabil taarruzla karşılaşacaktır. Onun için vaziyet şimdiki derecesınde dahı taarruza niyetlı devletleri derın derin düşündürecek kadar cıddidır. M. Mussolini ÇekoSlovak yıkılışından bahsederken: Tepeden tırnağa silâhlı ve depoları mühimmat dolu bir memleket tek fişek patlatmaksızın teslim olursa buna kım ne yapabilir? Bu memleketin devlet olarak yaşamağa hakkı yokmuş demek olur. Demişti. Hakıkaten kargaşahkta gafil avlanan ÇekoSlovakyanın en büvük hatası buradadır. Kendisini müdafaa etse de kahir kuvvet önünde mağlub olsa barı şerefini \e uzun veya kısa sürecek bir müddet sonunda gene istikbalini kurtarmış olurdu. ÇekoSlovakya en son silâhlarla mücehhez ileri bir Avrupa memleketi olduğu için tek fışek patlatmaksızın esarete sürüklenmesim mazur görmek müşküldür. Arnavudluk hemen hemen hiç silâhsız olduğu için İtalyan istilâsına karşı elindeki beş on fışeğını patlatmakla iktıfa etmek mecburiyetinde kaldı. Şurası muhakkaktır ki Arışlus'u takib eden bu iki misalle harbsiz fütuhat temin etmek devri artık lArkası Sa 3 sutun 6 dal Hatay meclisi dün son içtimaını yaparak dağıldı halka hitaben bir Millî Şef Dün Erdeği şereflendiren Inönünün ıstanbuida ısııkbaline aid program hazırlandı Erdek 29 (Hususi muhabınmiz den) Cumhur Reısimız Mıllî Şef İsmet înonü. bu sabah (dün sabah), Savarona yatıle Erdeği şereflen dırmıştır. Yat, oğleyin Çmar lımanında bir cevelân yaptıktan sonra hareket etmiştır Münakale Vekili Dün gazetemize mühim beyanatta bulunan Ali Çetinkaya: «İlk fırsatta, senelik radyo abonman ücretlerini indireceğiz» diyor Delegemiz, beyanname ^ Yeni bir deniz hastanesi kurulacak ı neşretti; askerî mükellefiyet ve idarî kuruluş işleri mevzuatımıza göre tanzim ediliyor Antakya 29 (a.a.) Hatay Mecfisi bugün saat 16 da Abdülganı Türkmenin reisliğinde fevkalâde bir toplant: yapmıştır. Toplantıda otuzdan ziyade .mza ıle verilen su takrir ittifakla ve coşkun \e sürekli alkışlarla kabul edilmiştir: «Yiiksek Reisliğe: Türk camiasınm ayrılmaz bir parçası olan Hatayın ana^atana kavuştuğunun bir kararla tespıtini teklif ederiz.» Buyük tezahürata vesıle veren bu takrir dolayısile birçok hatibler hararetlı nutuklar söylıyerek Hatay halkınm ana^atana kavuşmaktan duyduğu ionsuz se\ınci tebarüz ettirmişler, Atatürkün ölmez hatırasını tazımle anarak M.ilî Şef Inbnüye derin saygı ve bağlılıklarını izhar etmişler, Hatayın kurtuluşunu ha^ırhvan biıyüklerimize, Hatayın minnet ve şukranını ıfade eylemislerdir. Karşılama programı Dan, \iılâyette. Lıman reisının de ıştırakıle bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda, yarın oğleden sonra şehrımize şeref verecek ve 1 temmuz deniz şenliklermde hazır bulunacak olan Mıllî Şefımızm karşılanmasına aıd program tespit edılmıstır. Tayfur Sökmenin hitabesi Reis Tayfur Sökmen de, Hatay mücadelesinı ve kurtuluşunu anıatan bir hıtabe irad etmiştır. [Arkası Sa. 7 sutun 1 dc] Hitlerle Mussolini Münakalât Vekili Ali Çetinkaya, Halicde yaptığı tetkikler esnasında Münakale Vekili Ali Çetinkaya, dün lerde bulunmuş.tur. Münakale Vekilimiz, ö'ğJeden evvel, İstinyeye giderek Dok ve oğleden sonra da, Denizyolları ve Limanfabrıkaları ziyaret etmiş ve bazı tetkik[Arkası Sa 6 sutun 2 del M I M K İ iri P I M T11111IIXIIII llt III lllll I It IIIIII I M I I I M 1 1 I I I I I I lllll II I I IIIIMIMIIII1 1 1 I I I I I M I M I I I I I I llltl IMIIIIIIIIII Ekmek imaliye ücretleri Belediye iktısadî istişare heyeti, dün ekmekçilerin vaki itirazlarını tetkik etti gizlice görüştüler Duçe, Führere itidal tavsiyesinde bulundu Japonlar, Çinde yeni bir hükumet kuracak Imtiyazlı mıntaka hâdisesini bertaraf etmek için Tokyoda siyasî görüşmelere devam ediliyor Hitler Mussolini YUNUS NADI Londra 29 (Hususî) «Taymıs» gazetesine nazaran. İtalya Başvekili Mussolini geçen pazar günü gizlice Hıtler'e mülâkı olmuştur. Dıplomatık mehafılde teyid edilen bu haber hakkmda alınan mütemmim malumata göre, Mussolini, Danzig meselesinde Hıtler'e mutedilâne hareket temesini tavsiye et mıştir. İmaliye ücretleri meselesini tetkik eden heyet, dünkü içtimada... İtalyan gazeteleri Mussolinı'nin pa Ekmekcılerin imahye ücreti dolayısile leye 60 kuruş yevmiye verdiklerini tespit zar günü nerede bulunduğuna dair hiç ekmek narkını artırmak maksadıle Bele etmiştır. Halbuki biz 85 kuruş veriyoruz. bir malumat neşretmemişlerdir. Garibdır ki, ekmek pişiriciler de Beledidıyeye vaki müracaatleri, Belediye istişare heyetinin dünkü toplantısında görü yeye müracaatlerinde fırıncılarm ameleye ancak elli kuruş imaliye ücreti verdıkleri şülmüstür. Ankara 29 (Telefonla) Büyük Ekmekciler, istişare heyetinin bırkaç iddıasında bulunmuşlardır. Fazla ekmek çıkaran fırıncılarm fazla kâr ettikleri için Millet Meclisi yarın saat 15 te toplanaay evvel tespit ettiği 156 kuruş imaliye ücretine itirazlarını şu dört madde ile hu 80 ve yahud 85 kurus vermiş olmalan caktır. Askerî barem bakkındaki lâyiha muhtemel görülmekle beraber bu tedıya da yarınki ruznamededir. Yarınki ruz lâsa etmıslerdır: lArkası Sa. 7 sutun 6 dd\ namede bundan başka 18 lâyiha vardır. 1 İstisare heyeti. fırıncılarm ame• •••••••••••••••••••••a lllll llllllllllillllllll Bugünkü Meclis Bitarai mıntakaya iltica eden Çinliler (Yazısı 6 ncı sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog