Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL Sovyet Japon tayyarelsri arasında büyük muharebe Ilk kurtuluş bayramı, büyük Sovyetlere göre 25 Japon tayyaresi, Japonlara merasimle dün tes'id edildi göre de 30 Sovyet tayyaresi düşürüldü Sovyetlerin Tomsk şehrinde büyük bir yangın çıktı Hatayda tezahürat J I • R/IOO yil Sâjfl l ü 4 ü O umhuriyet Telelon: Başmuharrtr ve evl: 22366 Tahriı heyetl: 24298. tdare ve matbaa feısmı 24299 24290 Kemal Atatürk Ruzvelt * rA * Nus Birleşik Amerika hükumeti Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RU Fiatı 1OO kuruştur V Ü Ç A DA M Yazan: General SHEI n İSTANBUE CAĞALOGLU « h OQ U ' I QQÛ Telgraî Y mektub adresi: Cumhurtyet, îstanbtü Posta fcutusu: tstanbuL No 248 yarŞalTID& CO HEZir&n I ^ 0 0 e Her kitabcıda bulu Sovyet hava kuvveüeri bir uçuş esnasmda Satie işi Hataya giden meb'uslarımız Iskenderunda ve kendilerini karşılıyan Hataylı izci kızlarımız Sovyetler ittihadının vaziyeti Herşeye rağmen eğer korkulan taarruz vuku bulacak olursa, Rusya, varhğım korumaU Tteaabma şüp/ıesiz bizim cephede yer almakta gecikmiyecektir. Ankara 27 (Telefonla) usyanın sulh cephesıne ijtirakı müzakereleri lüzumundan fazla uzamışa benziyerek alâkadar efkârı umumiyelerde sabırsızhktan doğan bir sıkıntıya sebeb olmakta ıkcn bu son günierde bu devletin Almanya ile de, bilâhare siyasî mahiyetini alabilecek, iktısadî müzakerelere gıriştiği haberie::Ie karşılaşıyoruz. Daha önceleri de birkaç defa ortaya atılmış olan bu inanılmıyacak haberlerin dedikodu mahiyetini ge.çemıyeceğı bu sütunlarda ızah edılmıştı. Bu yolda son defa çıkarılan say:alar, lngiliz Rus müzakerelerinin uzamasile karşılaşarak ve Rusyanın sabık ÇekoSlovakya fabrıkalanndan bir kısım sımendifer malzemesi almak teşebbüsünde bulunduğu mayetlerı de araya karışarak bazı zihinlerde hayretle karısık bir tereddüd uyandırabilmesi ihtimaline karşi vazıyetın bir daha tahlıli faydasız olamaz. Rusyanın sulh cephesıne ıltihak. e.tmemesini totaliter devletler tabıî olarak pek ziyade isterler ve bunun için ellerinden gelebilecek her çareye başvurmaktan elbette hiç geri durmazlar. Bu meyanda ve şimdiki şartlar içinde Rusya ile totaliter devletler arasında riThangi bir anlasmaya ihtimal verilebilir mi? Böyle bir ihtimale velevki bir an için bile vücud verebilmek için elbette milletlerarası münasebetleripde dahi büvük ve 23 temmuz hazırlıkları Yeniden tevkif yapılıp hararetle devam ediyor yapılmıyacağı ancak bugün belli olacak Antakya 27 (a.a ) Hatayın kurtuluşunun ilk tes'id merasimi bugün Halkevinde yapılmıştır. Merasimde, Antalya meb'usu Tayfur Sökmen, albay Şükrü Kanadlı, meb'uslanmızdan Rahmi Apak Şahid dinlenilmesine devam olunuyor Moskova 27 (a.a.) Tass Ajansı tayyaresinin iştirak ettiği bir harb vuku • tebliğ ediyor: bulmuştur. İki saat kadar süren ve çok Moğolistan cumhuriyeti dahilindeki çetin olan bu muharebe Japon tayyareleSovyet Moğolistan kuvvetleri gcnelkur rinin mağlubiyeti ve kaçmasile neticelen • mayından alınan malumata göre, 6 0 ka miştır. Sovyet Moğol avcı tayyareleri dar Japon avcı tayyaresinden mürekkeb Japon tayyarelerini Gançur'a kadar takib bir fılo 26 haziranda huducJu ckrar etmişlerdir. Muharebe esnasmda 25 Ja Burmur gölü civarında ıhlâl etmiştir. Bu pon avcı tayyaresi düşürülmüştür. Muhanun üzerine Moğolistan topraklarında rebe sonunda üç Sovyet Moğol tavyaMongolriba üzerinde elli Sovyet Moğol ns* Sa 9 sütun 3 te] Cumhur Reisimiz Inönü bugün Gemlik ve Mudanyaya gidecek Millî Şefin, bu ziyaretlerden sonra şehrimize gelmesi bekleniyor Bursa 27 (Telefonla) Bir müddettenberi Yalovada istirahat etmekte bulunan Cumhur Reisimiz İnönü, yarın (bugün) öğfeden sonra, Savarona yatile Marmarada bir deniz tenezzühü yapacaktır. Bu tenezzühe aid bir program mevcud olmamakla beraber Millî Şefimiz, Gemliği ve müteakıben Mudanyayı şereflendirecektir. Cumhur Reisimizin bu ziyaretlerden sonra, İstanbula giderek 1 temmuzda yapıiacak clan büyük deniz şenliklerinde bulunacağı anlaşılmaktadır. ve Cevdet Kerim İncedayı. Anteb mebusu doktor Abdurrahman Metek; Baş"* Denizbankm Fındıklıdaki Satie binası konsolosumuz Denli, Abdülgani Türk alım satımı hakkında Adliyece yapılan men. Parti ve Halkevı başkanları, Parti tahkikatın dünkü safhasmda, Dördüncü [Arkası Sa. 5 sutun 4 te\ Sorgu hâkimi Sami, şahid dinlemiştir. Dördü kadın, üçü erkek olmak üzere dinlenilen yedi şahidden, tahkikat mevzuu muamelenin muhtelif safhalan etrafında malumat alınmşıtır. Şahidlerin bir kısmı Denizbank yapı ve binalar servisi, bir kısmı da muhaberat servisi mensublarındandır. Bazıları evvelkı gün ıçın çağırılmışken ifadelerinin alınması dün tamamlanmıştır. [Arkast Sa 9 sütun 3 te\ Ali Çetinkaya yüksek deniz ticaret mektebinde Münakale Vekili, iki sınıfın imtihanlarında bulunarâk mektebin ıslahı için ittihaz edilecek tedbirler etrafında izahat aldı Parti Grupu Dünkü içtimada sanayi plânlarının tatbikına aid rapor müzakere edildi Ankara 27 (a.a.) C. H. Partisi Meclis Grupu bugün 27.6.939 saat on beşte reis vekili Hilmi Uranm başkanlığında toplandı: Ruznamede mevcud olan Hakkı Ki • lıcoğlunun takririnden Millî MücUfaa ve Ali Çetinkaya, dün imtihanda bir genc denizciye sualler soruyor Maarif Vekâletlerine taalluk eden sualMünakale Vekili, sabah saat 9,30 da lere Vekillerin verdikleri cevablar d.n Şehrimizde bulunan Münakale Vekili lendıkten sonra heyetçe devlet sanayi Ali Çetinkaya, dün de sabahtan akşama Istanbul mıntakası Liman Münakale riplânlarının tatbikında ve sanayiin i^letil kadar yapmakta olduğu tetkiklerle meş yaseti binasına gelmiş, burada bir müd[Arkası Sa, 9 sütun 2 de] mesinde mevcud murakabenin kifayet de gul olmuştur. IIIUIMIMIIIIMIIUIIMnMllllinilllllMIIMIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMinilllllllllllllMIIIIIMIIIIIIllllllllMIIIIIII recesine ve gene bu mevzuun tatbikı için bir koordinasyona ihtivac olduğuna dair Antalya meb'usu Rasih Kaplan ve Kü tahya meb'usu Alâeddin Tridoslunur [Arkası Sa. 3 sütun 5 te\ lngiliz • Japon ihtilâfı ^» ihtilâfın halli irin Imtiyazlı mıntakadaki yakında müzakerelere başlanacak YUNUS NADİ Alber kanalı yıkıldı \Arkas Sa. 9 sütun 4 te^ 7 nci sahifede: Umumî Harbin 25 inci yıldonümü Almanlar bu münasebetle Danzigde bir darbe mi hazırlıyorlar? Londra 27 (Hususî) Umumî Harbe sebeb olan Saray Bosna cinayetinin 25 inci, Versay muahedesinin de 20 nci yıldönümüne musadif 28 haziran tarihinde Danzig'de bazı hâdiseler cereyan edeceği haber verilmektedir. Nazilerin bu münasebetle Danzig'de bir darbe hazır ladıkları söylenıyor. Pariste intişar eden Debats gazetesi bu meseleden bahsederek, İngiltere ile Fransanın Danzig'de teşebbüs edilecek herİArkası Sa. 9 sütun 6 da] 15 milyon lngiliz lirasına mal olan bu muazzam eserin sedleri çöktü, kanalı yapan mühendis de öldü Barem kanunu Meclisin birinci müzakeresini yaptjğı lâyihanın aldığı son şekil ve S inci sahifede: 25 inci yıldonümü münasebetile Umumî Harbe sebeb olan meş'um suikasd Çindeki ımtiyazlı mıntakada Japon askerleri halkı kovalıyor Alber kanalından bir görünüş (Yazıst 9 uncu sahifemizde) (Yazısı 9 uncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog