Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Bugün çıkan sayısında sizi her zamankinden ziyade alâkadar eden zengin mevzular bulacaksınız. Gezintilerinizde, istirahat anlarınızda size eğlenceli ve faydalı bir arkadaş olacak olan (YEDİGÜN) ü bugün müvezziinizden istemeyi unutmayınız. YEDİGUN yil • u mh u riyet C/|QO İSTANBUL CAĞALOĞLU ÜHöd Telgraf ve mektub adresi: Cumhurlyet, Istanbul Posta fcutusu: tstanbuL No. 246 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlı heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 07 U ' IOQO Piyano larının mumî a Yük HOHN Dünyamn meşhur Moskova müzakerelerinin ıızaması mütecavizlere cesaret veriyor Ingiltere yeni talimat gönderdi, bugün Molotofla kat'î Güzel Antakvadan bir manzara ^ » M BİR İNGİLİZ MEB'USUNA GÖRE: Strang arasında son ve görüşme yapılacak Londra 26 (Hususî) Başvekil Çemberlayn Avam kamarasının bugünkü celsesınde Moskova müzakereleri hak kında beyanatta bulunarak demiştir ki: « Ingıliz Fransız teklıflerıne dair Sovyetlerin noktaı nazarını tetkik etmekteyiz. Hariciye Nazırı Lord Haiifaks pek yakında Moskova büyük elçimize yeni talimat gönderecektir.» Liberal meb'uslardan Dalton müza kerelerin uzamasından şıkâyet ederek şunları söylemiştir: « Müzakerelerin uzaması Berlinde sevinc uyandırmıştır. Anlaşmanın teah hur etmesi Avrupada yeni istilâ tehlike leri ihdas etmekte ve mütecavizlere cesaret vermektedir. Başvekil bu hususta ne düşünüyor?» [Arkası Sa. 6 sütun 4>te~l Türk Fransız anlaşmasına ait lâyiha meclise verildi Medenî bir eserimiz: Yalova kaplıcaları Ankara, 26 (Telejonla) u esere şimdıden gerçeklenmiş nazarıle bakabiliriz. Bilhassa devletçe hakkında alınan karar]ar onun pek yakın bir gelecekte herhangi bir Avrupa şehrinden kat'iyyen farksız bir tekemmül derecesine varacağını bize açık ve kat'î olarak göstermektedir. Bu kararların başında Yalova kaplıcalarının Ankara 26 (Telefonla) Hatayı Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunun tekSıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine anavatana kavuşturan Türk Fransız an lifile anlaşmanın Millî Müdafaa, Bütçe, baglanmas! ve hakıkaten Avrupadaki em laşmasının tasdikma dair kartun lâyihası Hariciye ve Dahiliye encüm?nlerinden [Arkası Sa. 9 sütun 5 tel sali su şehirlerinin en iyilerinden biri ol bugün Büyük Millet Meclisine verüdi. masını temin edecek esasların bir plân halinde toplanması vardır. Meselenin huku'kT cepnesT*î urkıye iıuyuk ıvîıîieı fvıeciisi encümenlerinde incelenerek tespit olunmuş, yalnız lâyihasının Meclis umumî heyetince müzakere ve tasdikı kalmıştır. Temenni olunur ki işin bu ciheti Büyiik Meclisçe ancak on, on beş günü kalan bu içtima devresinde ikmal edilmis olsun. Böyle olunca plânı tatbık ettırecek tahsisat da verilmiş olacağından Yalova kaplıcalarının Cumhuriyet Türkiyesine cidden şeref verecek bir mükemmeliyet derecesine yükselmesi artık pek sayılı birkaç yıl meselesi haline inmiş buîunacaktır. Tabiat güzelliği Yalovaya zümrüd unvanını verdirmiştir, orası o kadar feyizli ve gümrah bir yeşillik içinde yüzmektedir. Zümrüd yeşil renk derecelerinin en güzeli midir? Yalovayı gördükten ve onun içinde beş, on günler oturduktan sonra insan bu suale kat'iyetle müspet cevab veremez. Zümrüd yesil çok güzeldir ve dile kolay geldigi için bu şekil Yalovaya da îzafe olunuvermiştir. Fakat hakikatte Yalovanın yesili zümrüdden de güzeldir. Cumhur Reisimiz Millî Şef Yalova yeşilliginin zümrüdden de parlak olan hususî güzelliMecliste dün söz söyliyen meb'uslardan: ğini tarif edebilmek için buna gök yesil diİnce Nazmi Topçuoğlu vorlardı. Orada fıskırın vükselen bir haAnkara 26 (Telefonla) Banka hklarının tevhid ve teadülüne dair kanun YUNUS NAD1 lâyihasının müzakeresine Meclisin bu [Arkası Sa. 3 sütun 6 dal lar ve devlet müesseseleri memurları ayıııııııııııııııııııiHiıııııırııııııııııııııııııııııııııı ııııııııı günkü toplantısında başlandı. Bütçe enIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIlllllllllilllinilllllllllllllMIIIIIIIMI cümeninin verdiği son şekli evvelce mu fassalan bildirdığim lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında uzun uzadıya mii zakereler cereyan ve bu müzakereler saat 20 buçuğa kadar devam etti. Erkânıharbiye reisimiz Mareşal Fevzi Çakmak Tekirdağında askerî spor şenliklerinde bulundu Tekirdağ 26 (a.a.) Iki gündenberi Tekirdağında bulunan ünlü konuğu muz Maraşal Fevzı Çakmak şerefıne dün alaylarımız tarafından spor şenlıkleri tertib edilmiştir. Bu şenliklerde, Mara şal ve refakatlerindeki Orgeneral' Fah reddin Altay, Orgeneral İzzeddin Ça lışlar, Korgeneral Salih Omurtak, Trakya Müfettişi Kdzım Dirik, Tümgeneral Zeki, Tütngeneral Kemal Balıkesir ve vali hazır bulunmuşlar. Altı bin seyirci nin iştırak ettıği bu şenliklere İstiklâl marşile başlanmış, alaylarımız spor kıyafetlerile bir resmıgeçidi müteakıb jimnastik hareketleri yapmışlardır. Bundan sonra millî oyunlar oynantnış ve İstanbuldan gelen Beşıktaş kulübü B takımile Yıl maz kulübü arasında bir maç yapılmıştır. Maç 6 1 Beşıktaşın galıbiyetile neti celenmistir. Maç bittikten sonra subay lar tarafından muharebe atışları yapılmış jv< şenliklere nthayet verilmistir. Maraşal bugun reiik.dtLi.autri ze.atîa Sırîîîft" Geliboluya hareket efcmişler ve gelışlerinde olduğu gibi hararetlı bir surette uğurlanmışlardır. Nüfusa göre Hataydan sekiz meb'us seçilecek ( Tayf ur Sökmenin mühim beyanatı ) Hataylılar, mes'ud iltihak gününün heyecanile coşkun bir sevinc içinde bulunuyorlar Ingiltere. fevkalâde Strang murahhası Çetinkayanın tetkikleri Muhabere ve Miinakale Vekili, yeni kurulan Denizyolları ve Devlet Limanları işletme idarelerinin vazife ve teşkilâtını izah ediyor memurlan Mecliste lâyihanın müzakeresine başlandı, bazı meb'uslar tenkidlerde bulundular Uzakşarkta yeni değişiklik yok! Hastanelerde süt bulmak kabil değil Londra 26 (a.a.) Avam Kamarasmda beyanatta bulunan Başvekil Çemberlayn demiştir ki: « Tientsin'de vaziyet değişmemîşAli Çetinkaya dün Denizbanktaki tetkikleri esnasında tîr. Çabuk bozulan maddeler muvaridaDenizbankın lâğ\ile yerine teşekkül e de tetkikat yapmak üzere şehrimize getı fasılalı olarak devam etmektedir. Bu den Devlet Denizyolları ve Limanları len Münakalât Vekili Ali Çetinkaya, dün maddelerin ithal nispetleri normala na[Arkası Sa. 6 sütun 1 de] [Arkası Sa. 9 sktun 4 fe] Umum müdürlüklerinin vaziyeti u^erinIIIMIIMIftlir*1llffllflllllMMIIIII<lll<MT*lllllll1IMIIII*IMltllMltl(lt1i|MIMIMII1rllllllllllllllllllllllllllltMinillll1lltlllTinilffllll*IIT1IIIIHIIItfllUMIM»MI<lllllf llfliritırillUlirilirlllilltlllllllllHIIIIIIIIMIIIIMtlllMIIIIIIIIItllfilllllllllltfll Hitlerin yeni bir nutku Dün sorguya çekilen Hamdi Emin Çap da tevkif edildi Denizbankın binalar ve muhaberat servisi memurlarının malumatlarına müracaat olunuyor Satie binası işi «Hayat, icab ettiği zaman mevcudiyetleri ve istikballeri için son fedakârlıga katlanmağa . hazır olan milletlerindir» Nazmi Topçuoğlu (Aydm), devlet teşkilâtmda çalışan metnurlarla konuşulmakta olan kanun mevzuuna dahil me murlar arasında bırçok bakımlardan mukayeseler yaptı ve sözleri arasında me selâ bir banka veya müessese memuru nun elinde bulunan günlük işlerden iki tanesini dahi ayni günde tamamlama mış olması, kendisinin lâzım gelen randımanı vermediği suretinde telâkki edil dığini, tekerrüründe kapı dışarı edilmesi işten olmadığmı, bu gibi akıbetler karşısında ne haklarını koruyacak, ne istikballerini temin edecek kayıdlar olmadığmı zikretti. Mütalealarına devamla: « Halbuki meselâ bir nüfus, bir tapu memurunun veya bir daire mümeyyizinin vazifesini günü gününe yapıp yapmamış olduğunu ölçmeye imkân var mıdır? (Vazifesini yapması esastır, sesleri). Hiç süphesiz ki, vazifesini görmesi esa3tır. Fakat bir memurun liyakatsizliğinden dolayı dahi olsa, atılması uzun bir foriTialiteye baghdır. Halbuki bir banka meşı Şa. 9 sütun l iel Hitler, son nutuklarından birini söylerken Sağda: Hamdi Emin Çap (X işaretli) dün Adliyeden çıkarken, solda: ifadesinc müracaat olunan Satie şirketi müdürü Adliye koridorlarında CYçauı 5 inci sahifemizdedir) (Yazınm 9 uncu sahifemizde okuyunuz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog