Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

r Büyük edib HALİD ZIYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. j I umhuriyet R/1QI ISTANBUU CAĞALOGLU » " OC D 04ul Telgraf ve mektutı adresl: Cumimrly«t, tstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No. 246 ı H Z â n B S l 2 6 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Talırir heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Kemal At Ruzve Yazan: General SHE Birleşik Amerika hükumetini Ankara sefiri fA Türkçeye çeviren: Cemal RUklVerfdin Fiatı 100 kuruştur. Ü ÇA 1939 Her kitabcıda bulunur. " Hayat sahası „ hakkında bir izah Ankara, 25 haziran ir istilâ aleti gıbi görünen müphem hayat sahası tabıri, dünyanın Almanya ile İtalyadan gayri bütün memleket ve milletlerince en şiddetli itiraziara uğramıs ve bu iddıayı gıttıkçe şıddetlenen umumî bır mukavemet karşılamış olduğundan Almanya nıhayet bu tabırle kasdettiği manayı izaha lüzum görmüştür. Alman Hariciyesimn resmî organı olan Diplomatische und poliüsche Korrespondenz gazetesi rnahsus surette neşrettığı bir makale ile (hayat sahası) nın öyle ürkülecek ve korkulacak hiçbir tarafı olmadığını anlatmağa çalışıyor. Gazeteye göre bu hayat sahası siyasî değil, ekonomık bır mahıyetı haızdır. O ancak dığer devletlerin mümanaat ve tehdıdile karşılaştığı zaman siyasî olur. Hayat sahası «öyle bir havzadır ki bir millet, kendı halkının serbest inkişafı ve mıllî varlığının muhafazası için oradan daima müşkülsüz, mânisiz istifade edebilsin.» İşte havat sahasının tarifi, ki şu izahlarla takib edılıvor: Turlc Fransız anlaşması bu şekilde tavsif ediliyor Şark ajino hattı Havada 4000 kilometrelik bir seyahat Türkkuşu filosu yurd turnesini ikmal etti Tayyarecilerimiz dün Ankaraya döndüler ve bizzat Başvekilimiz tarafından istikbal edildiler «İngıltere gibi bazı memleketler hayatî Türkkuşu filosunun memleket turnesinden bir intıba': Başöğretmen Sabiha ihtıyaclarını geniş bir ımparatorlukta buluGökçen, Konyada Vali ve kumandanla bir arada yorlar. İngiltere için hayatî olan nokta, bu Ankara 25 (a.a.) Memleket da kuşu filosu, yaptığı turnesini büyük bir imparatorluğun her noktasına gıdip geiebilmek için deniz münakaleleridir. Müshilinde 4000 kilometrelik bir turneye çı muvaffakiyetle ikmal ederek bu sabah temlekelere malık olmıyan Almanya bun[Arkası Sa. 9 sütun 4 te\ kan on bir tayyareden mürekkeb Türkların muadılini (succedane) şarkî Avrupa memleketlerinde bulabilir, elverir ki kendi istihsalâtını bunlarla serbestce mübadele edebilsin. Bu mübadeleler haricin müdahalesile karıştırıldığı zaman «Almanya böyle bir hareketi düşmanca niyetlerin neticesi olarak telâkkı etmeğe mecburdur, nitekim İngiltere kendi hayatî münasebet yollarında tehdıd Paris Büyük Elçimiz Suad Davaz, Türk Fransız anlaşmasım imzalıyor edıidığı zaman ayni şeyi yapar. Hayatî saha ile bu sahanın müdafaası meselesi asLondra 25 (a.a.) Türk Fransız nizde bir Maginot hattı vüsjde getiril bu garbî mıntakası radikal sosyalist felınd?. hıç arazi meselesi olmadığı halde itilâfı hakkında tefsirelrde bulunan Dailıj miş olduğunu yazmaktadır. derasyonunun ziyafetinde bır nutuk irad Arcachon 25 (a.a.) Bone, cenu[Arkası Sa. 3 sutun 3 de] ancak tasavvur ve tasmime müstenid bir Express gazetesi, bu itilâfla sarkî Akdetehdid karşısında böyle bir raahiyet ıktisah edebilir.» Beyrut 21 (Hu " susî) Günlcr ge ı Ortada böyle bir tehdid bulunmadıkça çip gidiyor; Suri r meselenin siyasî mahiyeti tamamen kayye ve Lübnan işbolur. Ren nehri munsapları Almanyanm lerinin ne şekil ahayatî sahasını teşkil ettiği halde hiçbir zalacagı bir türlü anman Almanya için bir mesele teşikl etîaşılamıyor. Her nerâemiştir. Zira Almanya Holanda ile dakadar Lübnanm ne ima çok iyi münasebetler idame edegelşekil alacağı malum mıstir. Alman Danzig'i için de vaziyet • Tekirdağ 25 (a.a.) Trakyada tet ise de Suriyede heaynen böyle olabilır: kiklerde bulunan Mareşal Fevzi Cakmak nüz Fransızlarla Su«Polonyanm bu şehir üzerinde arazi refakatlerınde Orgeneral Fahreddin Al riyelıler tam bir ihtimüddeiyatında bıîlunması, Almanyanm tay, Korgeneral Salıh Omurtak ve dığer lâf halinde bulunRoterdam üzerinde hak dava etmesi kaze\at olduğu halde dün saat 11,30 da maktadırlar. Şamda dar esassızdır. İngiltere nasıl kendi hayat Tekirdağına gelmişler, Muradlı yolu ü hükumet buhranı desahasına dahil İrlandayı, hasım kabul ezerinde asker, halk ve mektebli'er tara vam etmekte olduğu Fındıkhdaki Satie binasının satışı işin [Arkası Sa. 9 sütun 5 ie] demezse, tıpkı bunun gibi Almanya da gibi bir taraftan kraldeki yolsuzluktan dolayı tevkif scılen kendisine hasım bir Bohemyayı kabul edelık tesisi ve diğer taDenızbankın sabık Umum müduı'j Yumemiştir. Zaten Almanyanm coğrafî saraftan da fiîân vçya suf Zıya Oniş, Umum müdur mudvinı hasına dahil olan Bohemyanın Alman sifalanın kra! olacağı Tahır Kevkeb, hukuk müşavıri İsmaı: İsa yasî havzasma ithali. esasen asıl hayat sahakkındaki şayialar, Caniş, umumî kâtıb Sadun Gahb Savcı, ha<;!e alâkalı bir mesele değildir.» Bükreş 25 (a.a.) Rador Ajansı ve dedıkodular deyapı ^e binalar senisi şefi mühendls N'eşet ı>am ediyor. Dediko; Hayatî saha rıazariyesinin ne kadar ag Kasımgıl, Jerans şirketı müdürü Meteos bildırıyor: du bu ya, hatta aradalı ve muglak birşey olduğunu yukarıki Temel, Reassürans ıkıncı müdürü Malık Gafenko'nun Ankara ve Atina ziya ifadelerin karısıklığında pek iyi görüvo Kevkeb \e Reassürans a\ukatı Atıf Oretleri esnasında siyasî ve askerî yeni an da eski Halife Abruz. Almanyanm civanndaki memleketler dül haklarındaki tahkıkat devam ediyor. laşmalar akdedıldiği hakkındaki şayialar dülmecidin ismi bile Şamda Vatanî partisinin. merkezi herseyden önce Almanyanm kendisi için asılsızdır. Bu ziyaretlerin hedef ve neti dolaşmaktadır. Bu ismi ortaya atan Pa go etrafındaki şayialara karşı olduğu giTahkıkat evrakı, daha şimdiden üç hmumet telâkki edebileceği vaziyetlerde celeri matbuata verilen beyanat ve teb risli Aclion Française gazetesidir. Ancak, bi bu şayialara karşı da gayet soğuk dubüyük dosya halıne gelmıştır. Mevkuflarbulunmamalıdırlar. Sonra da Almanyanm liğlerde tasrih edilmiş bulunmaktadır. [Arkncz Sa 9 sütun 3 te\ Suriyelıler, Arnavudluk kralı Ahmed Zodan bir kısmının avukatları vasıtasile yapmuhtac olduğu ticarî mübadele islerinde tikları tahliye talebleri bugün tetkik edilede Almanyanm hoşuna gitmiyecek harerek bu hususta bır karar veri'^cektir M«*vketlerde bulunmaktan tevakki etmeli, ez[Arkası Sa. 3 sütun 5 te\ Avukat Atıf Ödül cümle bu yolda tam bir teslimiyetle Al lllın||llllll|ii|lıiMlıll|ilınıllMII|l|IIIIMHIIMI IIIIIIIIIIMIllMinillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlMIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII manyanın istediği tarz \e şekilleri kabul eylemelidirler. Yoksa gene Almanyaya husumet göstermiş sayılırlar, ve binaenaleyh onun siyasî ve askerî tehdid ve taarruzunu hak etmis olurlar. Ifşa edilen sır! Cemil Mardam, Suriye petrollerini feda etmiş Satie meselesi Büyük Erkânıharbiye Reisimiz Mareşal, Trakyadaki kıt'aları teftiş etti Bir Italyan gazetesinin ortaya attığı bu iddia üzerine eski Suriye Başvekilinin evi taşlandı Yolsuzluk iddiası hakkında malumatlarına müracaat edilecek şahidlerin miktarı otuzdan fazladır Hamdi Emin Çap da bugün sorguya çekiliyor ^ Rumen Ajansının bir tekzibi Bu izahlar birtakım sarkî Avrupa memleketlerinin Alman ekonomisi inhisarına girmeleri mecburiyetini ifade edivor. Gerçi makalenin sonlarma doğru Alman iddiasmın inhisar manasını ifade etmedigi anlatılmak isteniliyorsa da orada da kâfi vuzuh ve sajahat voktur. Deniliyor ki: « Müşterek bir hayat sahası biHiln alâkadarların diğerlerine aid ihiiuacla^a Mısır Hariciye Nazırımn Türkiye seyahati Kahire siyasî mahfilleri, Abdülfettah Paşanın ziyaretine büyük ehemmiyet vermektedir DUN YAPILAN MAÇLAR YUNUS NADt {Arkası Sa. 3 sütun 4 te~\ Bugün 7 inci sahifemizde Mısır Hariciye Nazın Abdülfettah Yahya Paşanın memleketimizi ziyaretinden bir hatıra: Nazır Uludağda otel önünde Z nct sahifemizde) Dün şehrimiziie Ateşspor, Beşiktaşla karşılaşmış, 30 mağlub olmuştur. Fenşrbahçede Ankarada, Ankaragücüne 32 yenilmiştir. Yukarıki resi m Beşiktaş Ateşspor maçında Beşiktaş muhacimlerini A teşspor kalesi önlerinde göste rmektedir. Dünkü rpaçlara aid tafsilât 6 nçı sahifemizde dirt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog