Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

BUyUk edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtiyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. J yilI umhuri Kemal At U Ç A Ü olini Birleşik Amerika bükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal Rükneddin Fiatı 100 kuruştur. Yazan: General tSHERRILL K/10n İSTANBUL CAĞALOĞrLU l ü4oU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta inıtusTi: tstanbul No 246 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısnu 24299 24290 IOOO 1939 Her kitabcıda bulunur. Meb'uslarımızdan mürekkeb bir hey'etdün Antakya ve Iskenderunda coşkun tezahüratla istikbal edildi Hatay Artık bizimdir atayın Anavatana iltıhakı hâdi;esı yurdun her tarafında derın akısler uyandırdı. En gencinden en ıhtıyarına kadar bütün Tiırklerı sevınc içinde görüyoruz. Mıllî Şefımiz Ismet İnönü Başvekıl Doktor Refık Saydama gonderdiğı cevabî telgrafında: Reıslık ettiğinız hükumet, büyük milietimızin halis takdırine hak kazanmıştır. Demekle işte milyonlarca vatandaşm bu sonsuz sevincini en salâhıyetli bir ifade ile açığa vurmuş oluyor. Hatay artık bizimdir! Bu küçük cümlenin içinde, Türk mületi içın nekadar derin ve şümullü heyecan kaynakları saklı. On yedi sene evvel Ebedî Şefimiz kahraman Atatürkün cenub kıyılarımızda yaptığı bir seyahatten bazı levhalar, şimdı kendiliğınden gözlerimizin önünde canlanıyor ve ürperıyoruz: Muzaffer kumandan Adanadadır. Görülmemiş bir kalabalık. Bayraklar, alkış, kıyamet. Beyazlar giyinmış genc kızlar Ona şükran büketleri sunuyorlar. Bu muhteşem dekor arasında şu sahne: Sıyah örtülere bürünmüş, mahzun yüzlü bir Hatay yavrusu sevgili Atarmza yaklaşıyor. Gözyaşlan arasında Ona dısanda kalan yurd parçasmdan bah?edıyor. Islak yüzünde kederli sual çizgilpri: Hatay ne olacak? Atanın o zaman verdıği cevab işte hâlâ kulaklanmızda: Kırk asırlık Türk yurdu eSİr ola Hatayın en büyük bayramı Satie yolsuzluğu Dün de Millî Reasürans ikinci müdürü Malik Kevkeble avukat Atıf Ödül tevkif edildiler Davanın ağırcezada görülmesi muhtemel! Mevkuf Denizbank ricali, kaybolan dosyayı kendilerinin yırtmadıklarmı söylüyorlar Denizbankın Fmdıkhdaki Satie binası hakkında Maliye ve İktısad müfettişliklerince yapılan tahkikatın Adliyeye intıkalinden sonra, vaziyetin evvelki gün geçen safhasmı tafsılâtli olarak yazdık. İstanbul Dördüncü Sorgu hâkimi Sami; dün de saat on beşe kadar bu tahkikatla meşgul oldu ve dün Reasürans ikinci müdürü Malik Kevkeble Reasürans avukatı Atıf Ödül tevkif edildiler. Bu suretle mevkufların sayısı, Denizbank Umum müdürü Yusuf Zıya Onış, Umum müdür muavınlerinden Tahir Kevkeb, hukuk müşavıri Ismail îsa Caniş, umumî kâtib Sadun Galib Savcı, yapı ve binalar servisi şefi mühendis Neşet Kasımgil, Jerans şirketi müdürü Meteos Temelle beraber, şımdıki halde sekizi bulmuş demektir. Reasürans ikinci müdürü Malik [Arkası Sa. 7 sıitun 4 fel ••"•***«• Mısır Hariciye Nazırı Muhterem misafir dün Bükreşe gitti Kahraman ordumuzun Hatay a girişi Abdülfettah Yahya Paşa «Türkiyede geçirdiğimiz günlerin hatırasını unutmıyacağız» diyor Türfer Fransız anlaşması sulh cebhesinde büyük memnuniyet uyandırdı Cumhur Reisimizin tebrik ve tesekkürü BÜTÜN MEMLEKET $ENLİK İÇİNDE ırıaz Bundan tam on yedi sene evvel, dünyanm en büyük zaferlerini kazanmış bir kuMısır sefarethanesinde misafirimiz şerefine verilen ziyafetten intıba mandan tarafından, kendi şerefine >*apıBir haftadanberi misafirimiz bulunan söyliyeceğım sözler şimdiye kadar söylan bir bayram esnasında, mahzun bir Yalova 24 (a.a.) Riyaseti Mısı rHariciye Nazırı Abdülfettah Yah ledığim sözlerm tekerrüründen ı'oaret genc kıza hitaben söylenmiş olan şu birkaç cumhur Umumî kâtibliğinden: ya Paşa dün İstanbul müzelerüe tarıhî olacaktır. Bununla beraber, fırsatfan ıskelime, bir nezaket cümlesinden mi ibaReisicumhur İsmet İnönü, Hata yerleri ziyaret etmiş ve dün gece Ru tifade ederek, Türkıyenin her taraîıncıa retti? yın Anavatana kavuşması dolayısi manya vapurile Bükreşe hareket etmiş Kralımıza ve memleketimize karşı gösBelki o zaman, sahneye şahidlik edenle yurdun her tarafından aldıkları tir. Muhterem misafirimiz Galata rıh terilen son derece dostane ve kardeşçe ler arasından bunu böyle sananlar çıktımmda Vali, İstanbul Kumandanı, Mer tezahiirattan dolayı duyduğum büyük mıştır. Fakat, şimdi: ve vatandaşların sevinc ve tebrik kez Kumandanı, Polis müdürü. Mısır el memnuniyeti bilhassa tebarüz ettırmak Hatay artık bizimdir! lerini biîdiren telgraflardan çok çisi, Mısır konsolosu, elçilık ve sonso isterim Derken, Atamızın on yedi sene evvel, mütehassis olmuşlardır. Teşekkür losluk erkânı ile Mısır kolonısi tarafınTürkiyeye yaptığım ziyaret, resmî karalar giyinmiş genc kıza karşı söylediği lerinin ve mukabil tebriklerinin ib dan uğurlanmıştır. mahiyette olmakla beraber tamamile o cümlenin içinde saklı duran olgun, şulâğına Anadolu ajansını memur et Abdülfettah Yahya Paşa. hareketin dostluk ve kardeşlik havası içerısnae urlu fakat ayni zamanda yaratıcı ruh Evvelki gün Ankaradaki merasimde Fransız Sefiri Ekselâns den evvel, arkadaşımıza aşağıdaki be vuku buldu. Bunun sebebi de iki kardeş mislerdir Massigli anlaşmayı imzalarken hamlesini nekadar açık, kat'î ve inkâr kayanatta bulunmuştur: millet arasında mevcud asırdide kuv « Kardeş Türkiyeyi terkederken bul etmez bir şekilde duyabiliyoruz. [Arkası Sa. 5 sütun 3 te\ İskenderun, 24 (Hususî muhabirimiz müjdeyi bekleyen Hatayda, hududsuz bir '"" " ' ııııınıııı ıııııı ıını nıııı IIMMIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIII ı ııııııııııııı ıııııı ııııııııı ııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııımııı ı ı ııııııı ı uıııt Hatay artık bizimdir! den) Hatayın anayurda iltihakına aid sevinc heyecanı uyandırdı. Bütün Hatay, Gözlerimizin önünde gene Ebedî Şe mukavelenin imzalandığı haberi, günler bir an içinde şanlı Türk bayraklarile dofin, hatırası bile insana hayat aşılayan o denberi büyük bir sabırsızlık içinde bu lArkası Sa. 7 sututı 1 dcl heybetli çehresi. Mersinde. Bu sefer has MIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIiaillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIII tadır. İfade kudretinden bir zerresini bile kaybetmiyen derin bakışlarını Akdenizin mavilıkleri üzerinde dolaştırıyor. Kimbilir, on yedi sene evvelki karalar giyinmiş o genc kızı hatırlıyor mu? Fakat: Kırk asırlık Türk yurdu esir kalmıyacaktır! Buna emindir; milletin ayni fikre inandığına da emindir. *** Hatay artık bizimdir! Derken, bizi sevindiren, büyük küçük hepımızı costuran hâdıse, bir haksızlığm Moskova, 24 (a.a.) Havas: Butamir edilmiş olmasmdan ziyade, bütün gün kadar mevcud intıbaa göre, 7 Alman hayatı müddetince Türk milletine inanan mütehassısının Moskovaya gelerek Sovve dehasını Türk milletinden aldıgı ilhamyetler birliğine 750 milyon marklık bir la bileyen eşsiz Atatürkün istikbalimiz kredi teklıf edeceğine dair Berlinden çıkan NADİR NAD1 haberler hakikate uygun değildir. ÎArkası Sa. 3 sütun 6 dal Moskovadaki Alman mehafıh de bu haberi tekzib etmektedir. Moskova mehafili Fransız İngiliz Sovyet müzakerelerinin cereyan ettiği bir sırada Almanya r ile de ticaret müzakereleri yapılmas:n n muvafık olmıyacağı mütaleasındadır. Moskova müzakereleri bir türlü yürümüyor Almanların kredi teklifini Rus makamları tekzib etmektedir Dünkü spor hareketleri 9 uncu sahifemizde J İngiltere ile Lehistan arasındaki malî anlaşmayı myzakere etmek üzere Londraya giden Lehistan Bankası Müdürü Adam Koc İngiltere ve Fransa ile yapılmakta olan müzakereler neticelendikten sonra tebiatile vaziyet değişebilir. Bazı kimseler Sovyetler Bırlıgınin İngiltere ve Fransa ile siyasî bir anlaşma ve Almanya le de bir ticaret anlaşması yapabilmesinde hiçbir mahzur görmemektedir. Sa. j sütun 5 tel Dün şehrimizde Galatasaray Ateşsporla, Ankarada da Fenerbahçe Dernirsporla karşdaşmıştır. Galatasaray Ateş sporu 3 1 yenmiş, Fener D emirspor maçı da 1 1 bera* bere bitmiştir. Yukarıki resim, Galatasaray Demirspor m açından heyecanlı bir anı göstermektedir, Dünkü maçların tafsilâtı ,6 ncı şahifemizdedir,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog