Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

r Büyük edib HALİD ZİYA UŞAKLIGİLİN yeni eseri: ihtîyar Dost Kitabcılardan isteyiniz. UrlalIinCI ctnn Sajfl .' 0 4 £ b umhurı Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve Cadde Otel ve K&fffiosiı stan Meşhur MARKO BABEN ve 5 SVViNGS BOYS P • ' O/l UUIÎlârtBSI t 4 . ve şayanı hayret şantöz Hergün saat 17 dfen itibaren Orkestra Cazı ÎSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriy«t, tstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No. 248 matbaa feısmı 24299 24290 M ERY GEE Varyete, Telefon : 52 223 Fransa ile varılan anlaşma dün Ankarada büyük merasimle imza edildi Ayni zamanda Pariste Türk Fransız müşterek beyannamesi de parafe ve ilân olundu Hatay artık bizimdir Jiataya aid Türk Fransız anlafmasının imzasmdaa ilti iniıba; eolda Harieiye Veüîinuz Lejannameyi imzabyorj sağdftiŞökru Saracoğlu ve Fransıı. BuŞîik ElçrsîMassigli irazayı iesİd ediyorlar . , • • • "••' ' . . , . (Bu resimler Ankaradan tayyare ile gelmiştîr.^ Türk Fransız beyannamesinden : Dr. Refik Saydam, Millet Meclisinde Türk Fransız anlasmasmın esaslarını izah etti Hatay anavatana kutlu olsun Ankara, 23 (Telefonla) n dokuz yıldır hasret ve hicranını, ' gizli ve aşikâr anavatana iltihakı endişelerini çektiğimiz Hatay Türk bölgesinin nihayet bu mes'ud akıbete kavuşması bugün tahakkuk etti. Türk milleti için büyük bir bayram teşkil edeceğinde şüphe olmıyan bu çok sevincli hâdise bugün, Hariciye Vekâletimizde Hariciye Vekilimizle Fransız büyükelçisi arasında ımzalanan vesıkalarını müteakıb, saat 17,30 da Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından alkışlar içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine arzedildi. Bu mes'ud neticenin anavatana kavuşan Hataylı yurddaşlarımızla beraber, baştanbaşa bütün vatan ölçüsünde büyük Türk milletini sürur ve iftiharla doldurmuş olduğunda şüphe yoktur. Davamızda haklı idik ve onun arkasında bütün Türk vatan vc milleti vardı. Hakkırnızda hiçbir fedakârlığa tahammül etmemekle beraber sabretmesini ve haklı davamızı sulh yolile takib etmesini bildik. Safha safha hallo'unan Hatay düğümü dost Fransanın hakkımızı teslim etmesile nihayet bugünkü nihaî ve kat'î şeklini almış oldu. Haklı Türk davasma az çok zorluklarla ve biraz geç de olsa Fransanın safha safha ve nihayet bugün tam ve kat'î olarak iltihakı Türk milletinin kalbinde ayrıca memnuniyet hisleri uyandırmış olduğunu ilâve etmeliyiz. Bu memnuniyeti artıncı ayrıca mes'ud bır hâdisedir ki Akdeniz ve Balkanlarda emniyetin ve sulhun muhafazası için İngiltere ile akdettiğimiz anlaşmanın bir ayni dün Fransa ile de akid ve imza olunarak beyannamesi gene dün hemen hemen ayni saatte Ankara ve Pariste millet mec Türkiye hükumeti ve Fransa hükumeti, vuku bulacak bir tecavüz hareketininAkdenizmıntakasında bir harbe saik olması hatinde yekdiğerile bilfiil işbirliği yapmaya ve yeddi ikiidarlarında bulunan bütün yardım ve muzahereti birbirlerine gostermeye hazır bulunduklarını beyan ederler. Satie binası meselesi Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kevkeb, İsmail Isa, Sadun Galib, Neşet Kasım ve Meteos dün tevkif edildiler Beyannameyi imzalamadan evvel Hariciye Vekilimiz ve Fransız Büyük Elçisi bir görüşme esnasında Ankara 23 (Tebliğ) Türkiye ile Suriye arasında arazi mesailinin kat'î surette hallini ve binnetice Hatay arazisinin Türkiyeye ilhakını tazammun eden an laşmalar bugün Hariciye Vekâletinde Hariciye Vekili Saracoğlu ve Fransa büyük elçisi M. Masigli tarafından marasimi mahsusa ile imza edilmış ve iki devlet murahhasları bu münasebetle dostane nutuklar teati etmişlerdir. (a.a.) İmza merasimi Ankara 23 (a.a.) Hatayın Tür kiyeye ilhakına mütedair mukavele ve merbutatı bugün saat 13,30 da Hariciye Vekâleti kütübhane salonunda Hariciye Vekili Saracoğlu ile Fransız büyük el çisi Masigli arasında merasimle imza edilmiştir: Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] Otobüs yolsuzluğu, Sürpagob ve asrî mezarlık işleri Temyiz Dördüncü ceza dairesi muhakemeleri bitirdi, iddia ve müdafaaları dinledi Dünkü duruşmaya aid tafsilât (9) uncu sahifede Yusuf Ziya Öniş (1), Avukat İsmail İsa (2), Tahir Kevkeb (3) ve Hamdi Emin Çap (4) bir arada YUNUS NAD1 LArkası Sa.,5 sütun 3 tel (Yazm9 uncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog