Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Yazan: General SHERRILL Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal Rilkneddln Fiatı 100 kuruştur. Her kitabcıda bulunur. Kemal Atatfirk Ruzvelt Mussolini Ü Ç A D A M . . CAf)Q İSTANBUL CAĞALOGLU yil Sflyi '. Ü4&0 Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, îstanbul Posta Kutusu: İstanbul No 248 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuriyet Cuma 23 Haziran 1939 Ankara 22 (Telefonla)Hatayın Anavatana ilhakınt temin eden anlaşma üzerinde hükumetimizle Fransa hükumeti arasındaki müzakereler tamamile bitmiş ve mukavelenin metni hakkında lam bir mutabahat hasıl olmuştur. Itilâfnamelerin yarın (bugün) imzalanması muhtemeldir. Ayni zamanda gene bugün fngütere ile aramızda imzalanan karşılıklı yardım deklârasyonuna müşabih bir Türk Fransız deklârasyonu Pariste imzalanacaktır. Büyük Millet Meclisinin yarınki (bugün) içtimatnda Türk Fransız anlaşmalarımn imzası dolayiBtle hükumet tarafından beyanatta bulunulması muhtemeldir. Anavatamn bir vilâyeti olarak idare edilecek olan Hatayda yeni idari teşkilâtın Her gencin, her m sabırstzlıkla bekled ıer ailenin e okuduğu Bugiin 8 inci sayıs ardı. 36 Sahife 1 0 kuruş Uzakşarkta Ingiliz Japon ihtilâfı çıkmaza giriyor Japonlar, Svatov limanındaki harb gemilerinin derhal cekilmeleri icin bir ültimatom verdiler, fakat Ingiliz, Amerikan pemüeri çekilmiyecek Uzakşarkta Japonya Bütün bu oyunda Avrupa devletlerinin Japonyaya alabildiğine fırsat veren ihtilâflarındaki mantıksızlık doğruyu görmemenin şaheseridir. Ankara: 22 haziran aponya, Avrupa devletleri arasındakı ıhtılâfın derinliğınden istıfade ederek Mançuriden başlıyan bir istilâ hareketıle çoktan Uzakşarkta istedığı gıbi at oynatmaktadır. Ilkönce Mançurmin istilâsı hayretle karşılanmış ve hatta o zaman hâlâ nıspeten kuvvetlı sanılan Milletler Cemiyetinin gönderdiUzakşarkta Japon askerleri bir istirahat anında ğı tahkık heyeti Japon hareketinın haksızLondra 22 (Hususî) Başvekıi mini için icab eden tedbirler alınmıştir. lığı iızerınde bir rapor bıle vermişti. AnÇemberlayn Avam Kamarasının bugünkü Hükutnet vaziyeti ciddıyetle ve ehemmîcak Japonya Avrupa ahvalinm çok dıkcelsesınde Uzakşark vaziyetinden bahse yetle takıb etmektedır. katlı bir mütaleası neticesinde kimsenin derek demiştir kı: Salâhiyettar mehafılde temin edildıği kendısıne birşey yapamıyacağı kanaatıle [Arkası Sa. 8 sutun 1 de] « Ablukada kalan halka erzak te o vakıt tevcih edılen ıtirazlara Milletler Cemıyetini terkedip gıtmekle cevab vermiştı. Mecliste hükumet tarafından beyanatta bulunulması muhtemel kurulması ve sair hususlar etraftnda mühim kararlar almak üzere içtima etmekte olan komisyon da mesaisini bitirmiş bulunmaktadır. Hazırlanan proje derhal Meclise sevkolunacak ve müstaceliyetle görüşülecektir. Hatay itilafnamesı bugün imzalanıyor Hatay büyük bayram için hazırlanîyor İskenderun 22 (Hususî muhabirimizden) Hatayın Anavatana iltihak bayramını en parlak bir şekilde kutlulamak için haztrlıklara başlanmıştır. İltihak şenliklerini tesbit ve idare etmek üzere Antakyada Başkonsolos Fethi, İskenderunda Konsolos Ahmed Umarın başkanhklarında birer kcmisyon teşekkül etmiştir. Bütün Hataylılar bu mes'ud günü büyük bir heyecan içinde beklemektedirler. J Kremlin sarayında bir içtima Sovyet Haridye Vekili, hükumetin resmî cevabını Fransız İngiliz sefirlerine tevdi etti Habeşistan macerasmı takiben Avrupa memleketleri arasındakı ıhtılâfların şıddetlenmesi Japonyayı bütün şımalî Çini istilâ etmeğe teşvık etti. Üç senedir devam eden bu ılânsız harb bütün geniş Çin kıtasına tahakkum etmeğı istıhdaf eylemekte ve hakıkatte Japonya bu yolda yürüyerek bütün Asya üzerinde hegemonyasını kurmağı gözönüne almış bulunmaktadır. Tıyençindekı İngılız konsesyon'unun ablukası Japonyanın Avrupa ıhtilâflarından istıfade etmeği pek ıyi bıldığini gösteriyor. Bu Tıyençin ablukası Avrupa devletleri arasmdaki tezadı şiddetlendır mege hâdimdir. Bu hâdıseden mihver devletleri Uzakşarkta demokrasi devletlerine müşkülât çıkarılıyor dıye memnundurlar. Ve hatta belki bunu teşvik bile etmişlerdır. Hakıkatte ise Japonya, mihver devletleri dahıl, bütün Avrupayı Uzakşarktan kovmağa el atmış bulunuyor. Ekmek meselesi halledilmedi Yeni un halitası aranılan randımanı vermiyor, masrafları fazla olan fırınlar ekmek çıkarmamaya başladılar Eğer Avrupaîıların Habeş seferile alevlenen ve artan ihtılâfları olmasaydı Japonya Çin seferine bu kadar geniş mikyaslı bir cesaretle girişmiş olamazdı. Jaİstanbul fırınlarından birinin vitrini ponya antikomintern paktına iştirakle Avrupanın ihtılâfını artırdıktan sonra Uzakîstanbulda buğday, un ve nihayet ek mektedir. İstanbulun buğday ihtiyacını Londra 22 (Hususî) Sovyet Başşarkta daha rahat iş görmeğe koyulmuş mek meselesi kat'î olarak henüz halledı temin etmek vazifesi bugün tamamıle vekılı ve Hariciye Nazırı Molotof bugün tur. O zamanlarda söylenmişti ki Uzak lemediğinden değirmenci ve kırmacılar Toprak Mahsulleri Ofisinin üzerine yiıkYUNUS NAD1 dan başlayarak fırıncıları ve en mühimmi lenmiştir. Ofis* devlet hesabına yalnız İngılız fevkalâde murahhası M. Strang'ı ; [Arkası Sa 8 sütun 3 tc] Kremlin sarayına davet ederek İngılız [Arkası Sa 8 sütun 3 te] ' halkı mutazarrır eden vazive*, devam etIIMmıllllHIIIIIUIimii llllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MMIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIMimiil llllll lımmııııııııııııııııııııııın IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMIIIIM ııııııır lllllllimiillHIMIIIl I Fransız Sovyet paktı etrafında uzun bir mülâkatta bulunmuştur. İngiliz ve Fransız elçilerile Sovyet Hariciye Komiser Âlmanlar, Sovyetlere kredi açmak istiyor muavini Potemkin de mülâkatta hazır bulunmuştur. Molotof, İngıltere ve Fransanın son teklifleri hakkında Sov^etlerin noktaı nazarını izah ederek bazı mukabıl teklıflerde bulunmuştur. Moskovadaki Kremlin şarayı ve tngiliz [Arkası Sa 8 sutun 5 tc] fevkalâde murahhası Strang ııııımıı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII ı ıııııııııııııııı Yahya Paşa bugün Bursaya gidiyor ııınııi""" <>ııı<'|ı|''<<ıı>ııııııııııiMiıııııiMiııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıı Satın alınan elektrik şirketleri Mukavele dün Ankarada imzalandı Ankara, 22 (a.a.) Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Türk Anonim şirketleri, hisse senedlerile bu şirketlerde Alman didıer ve E. L. G. şırketlennin matlubatı, hükumetimiz tara fından satın alınmış ve bu husustakı mukavele, bugün saat 19 da hükumet namına Nafia Vekili Konya meb'usu General Ali Fuad Cebesoy ile bu şirketlerin ve İngiliz R. Benson şirketinin mümessilleri arasında, Vekâlet salonunda imzalanmıştır. Bu mukavele esaslanna göre, muba yaa bedelı üç mılyon yüz bın Türk lırasıdır. Satın alınan hisse senedlerinin iti barî kıymeti mecmuu dö'rt milyon ve alacakların mecmuu 6,616,131 Türk lırasıdır. Satın alma bedeli olan üç milyon yüz bin liranın 450 (dört yüz elli) bin lirası peşin ve mütebaki 2,650,000 hİArkası Sa. 8 sutun 6 da] Tozkoparanda feci bir kamyon kazası oldu ^M Frenleri tutmıyan bir kamyon dün akşam bir kadının ölümüne sebeb oldu Abdiilfettah Yahya Paşa dünkü merasimden sonra Cumhuriyet abidesinden ayrılıyor (Yazışı 3 ünçü şahifemizde) Kamyonun kazadau sonraki hali (Yazısı 8 inci şahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog