Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r Kemal Atatürk Ruzvelt Mussolini Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RUkneddin Fiatı 100 kuruştur. ÜÇ A D AM Yazan General SHERRILL Her kltabcıda bulunur. yil umhuriyet • K/I97 İSTANBUL CAĞALOĞLU i r 0**L.( Telgraf ve mektub adtesl: Cumiturlyet, fstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No 248 rBrŞBITlDG LL n & Z i r â l i 1 0 0 0 Telefon: Başmuharrir ve evf: 22366. Taürlr heyetl: 24298. tdare ve matfcaa feısmı 24299 24290 p Büyük Edı)Qflalid Ziya Uşaklıgifajyş cildlik Her kitabctra bulunur. KIRbYIL nefis iS^sseridir. h 09 U " IÛQQ Mısır Hariciye Nazırı radyo ils bir hitabede bulundu « Tarihi, uzun bir zaman Türk İmparatorluğunun tarihine yeni Türkiyenin sulhçu ve sadık bir dostudur» karışmış olan ve bugün istiklâline sahib bulunan Mısır, Japonlar, Çindeki son açık limanı da dün işgal ettiler Londra'da yapılan askerî müzakereler Türk İngiliz Leh konuşmaları bitmek üzere Londra 21 (Hususî) îngiliz Türk ve ingiliz Leh erkânıharbiye heyetleri arasında cereyan etmekte olan müzakereler hıtam bulmak üzeredır. Başvekil Çemberlayn Avam kamarasının bugünkü celsesinde bu müzakerelerden bahsederek demiştir ki: « Türk ve Leh erkânıharbiye he yetlerile İngiliz erkânıharbiyesi arasmda cereyan etmekte olan müzakerelere mucibi memnuniyet şekilde devam edilmektedir. Bu hususta izahat vermek umumî menfaatlere uygun değildir.» Uzakşarkta yeni hedefler TienÇin'deki imtiyazlı mıntakayı gösterir kroki Yalova kaplıcaları Işletmeye aid lâyiha encümenden çıktı Muhterem misafirimiz, Ebedi Şefin manevî huzuruna girerken İngiliz Hariciye Nazırı vaziyeti izah ediyor «Hükumetimiz, Japonya'nın, esasen son derece nazik olan vaziyeti daha fazla artırmak istemediğine kanidir» mektedir. Bu sabah, Japon bahriye makamları, Suvatov'daici askerl harekât dolayısile bu limana girmemeîerini üç İngiliz gemisıne tavsiye etmiş ve bu gemileri fArkası Sa. 9 sutun 5 ie] Mısır ülkesinden Balkanlara kadar Sulh cephesinin aşikâr kudreti karşısında biz, Avrupa ufuklarım karartan bulutları geçici telâkki etmekte hâlâ ısrar ediyoruz Ankara: 20 haziran aha once Tuna uzerınde Yugoslavya Hariciye Nazırı Çınçar Marko\iç'le konuşmuş olar Rumanya Hariciye Nazırı ve Balkan Antantı konseyının şimdıkı reısı Gafenko ahıren Ankara ve Atinayı da zıyaretle Balkanlara aıd turnesıni ıkmal ederken genc Mısır Krallığı Hariciye Nazırı Abdulfettah Yahya Paşa Türkiyeden başlıyan mıimasil bir turneye başlamış bulunuyor. En samimî kabuller ve en heyecanlı kucaklayıslarla temayüz eden bu ziyaretler şarkî Akdeniz ve Balkan devletlerinin aralannda zaten mevcud kuvvetli dostluk rabıtalarmı çok sıkı bir tesanüdle takviyeye lüzum gördüklerinin ifadesidir. Mısır da dahil olduğu halde Yakınşark mütesanid memleketleri şimalde büyük Rus komşumuzun ve şarkta Sadâbâd Paktı devletlerinin en kat'î emniyet ve muzaheretlerile müeyyeddır. Küreiarzın bu kadar geniş bir mıntakasına yayılmış olan mületler kütlesi Balkanlarla Akdeniz devletlerinin ve binnefis Akdenizin ve bıttabi Karadenızm de selâmet ve emniyetile en hayatî bir ehemmiyetle alâkadar bulunuyorlar. Bazı ittifaklar kendi kudretlerini nüfus yekunile tebarüz ettırerek 150 160 milyondan bahsediyorlar. Ayni keyfiyeti bızim taraf için de tebarüz ettirmekliğimiz lâzım gelse bizim lehimize olarak çıkacak yekunlann her türlü mukayeseyi gülünc kılacak bir azametle tecellı ettiği görülür. Işte rakamlar: Sarkî Akdenizin Mısır dahil Balkan An'antı devletleri nüfusu 80 milyon! Buna Sadâbâd Paktının diğer devletleri nüfusu olan 30 mılyonu da ilâve ederseniz yekun I 10 mılyona varır. Buna İngiliz Rus anlaşması olsun olmasın Balkanlarla Kara ve Ak denizlerde en hayatî alâkası bulunan Sovyetler devletının 1 70 milyon nüfusunu da ilâve ederseniz yekun 280 milyon miktarına yükselir. Buna 35 milyon nüfusu ile Polonyayı katar, İngiltere ıle Fransayı da yalnız 135 milyon nüfus dıye alırsak sulh cephesi mütesanid devletlerinin 450 milyon nüfusluk bir kütle teşkil etmekte olduklarını Dün akşam Ankarada resmî bir tebliğ neşr edildi Abdülfettah Yahya Paşa, dün Orman Çiftliğini gezdi, İran Büyük Elçisinin ziyafetinde bulundu Ankara 21 (a a ) Muhterem misafirimiz Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya Paşa, bugun. öğleden evvel Or man çiftliğini ve Yüksek Ziraat Enstıtülerini gezmişlerdır. İran büyük elçisi ekselâns Halil Fa himi, muhterem misafirimiz şerefme büyük elçılıkte bir oğle yemeği vermişlerdir. Muhterem misafirimizin radyodaki hitabesi Abdülfettah Yahya Paşa, saat 16 30 da Ankara radyo merkezini zıyaret etmiştir. Burada Munakalât Vekılı Ali Çetmkaya tarafından karşılanarak şereflerıne tertıb edılen hususî konserde hazır bulunmuştur. Konserin sonunda Ekselâns Abdülfettah Yahya Paşa, Turk mılletme aşağıdaki hitabede bulunmuştur: « Türk halkma. Mısır halkmın kardeş selâmlarını sunmak, Mısır Hariciye Nazırı için bir zevk ve şeref teşkil eder. Şanlı tarıhi birçok şerefli hâdıselerle bezenmiş olan. kardeş, büyük milletin topraklarma ayak basarken, bütün düşün Dün aksam radyoda mühim bir hltabe irad eden Abdülfettah Yahya Pasa \Arkası Sa. 9 sütun 5 ie\ Ankara 21 (Telefonla) Yalova kaplıcalannın, ışletmesı ve kaplıcaların inkişaf işinin Sıhhat ve îçtımaî Muavenet Vekâletine devri hakkındaki lâyiha MecHongKong, 21 (a.a.) Japonlar, lisin alâkah encümenlerinden geçerek son Suvatov civarında sahilin iki noktasına asşeklini aldı. Mülga Denizbank hizmetle ker çıkarmıştır. Japon kıt'aları şehre doğri arasında idare edilmekte olan teşekkül ru yürümektedir. Çin kıt'aları, Japon kıtlerden Yalova kaplıcalarından maadası alarına karşı hafıf mukavemet gösterMunakalât Vekâletine bağlı idarelere devredilmişti. Kaplıcaların hususî mahi yet ve icabı nazan dıkkate almarak Sıhhiye Vekâletine bağlı bir işletme idaresi halinde yürütülmesi, encümenlerce de muvafık görülmüştür. Lâyihanın ald'.ğı son şekle gdre Yalova kazası dahilinde olup, Heyeti Vekılece musaddak harita smda gösterilen, hudud içindeki devlete aid sıcak ve soğuk su kaynaklarile kaplıcaların, bunlara aid binalann, tesisatın \e arazınin istısmar, intifa ve idaresi bütün hukuk ve vecaibile Sıhhat Vekâletine devrolunacak ve Yalova kaplıcaları iş Ankara, 21 (Telefonla) Büyük letme idaresi namile hükmî şahsiyeti haiz Mıllet Meclısi bugünkü toplantısmda bir teşekkül \ücude getirilecektir. Harita da memurlar bareminı müzakereye deharicinde kalan devlete aid araziden lü vam ettı ve yalnız muvakkat 2 nci mad7um görülecek kısımlar icabında Heyeti de üzerinde saatlerce çahştıktan sonra Vekıle kararile, buna ilâve edılebilecekkanununun müzakeresıne devarn etmek tir. üzere celseyi cumaya bıraktı. • Mecliste dün hararetli münakaşalar oldu .••**» Dünkü müzakerelerin merkezi sikletini teşkil eden barem kanununun muvakkat maddeleri kabul edilmiyerek encümene iade olundu hazırladığı mazbata okundu. İnhisarlar ve Demiryolları umum müdürlerine alacakları ücretten başka ayda 100 liraya kadar tazminat verilmesi hakkındaki fıkrayı encümen de maddeden çıkarmıştı. Bundan baska 25 inci madde yeniden yazılmış, bu maddenin ikinci fıkrası lâyihanın 7 ncı muvakkat maddesile alâkadar olduğundan yeniden hazırlanmıştı. Encümenden gelen 18 inci1 [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] Bu sahanın Sıhhat Vekâletince tayin edılecek mıntakalarında hususî mesken, otel, pansiyon, kapalı eğlence yerleri, kazino, lokanta ve dükkân inşa ve tesis etmek isteyenlere parasız olarak hazineye aid araziden lüzumu kadar arsa ferağ ve temlık edılebılecektir. Yalnız ikinci maddede bu ferağ ve temlike aid bazı şartlar tespit edilmiştir. Ruznamenin ılk maddeleri görüşülerek sıra barem kanununa gelince lâyihanın Bütçe encümenıne gönderilmış olan maddeleri hakkında encumenın Moskovada yapılan müzakereler Bir anlaşmaya varılması Vergiler hakkında ihtimalleri kuvvetlendi yeni bir lâyiha Baltık devletlerine verilmesi istenen garanti, kat'î neticeyi geciktiriyor Tahakkuk usullerini değiştiren lâyiha Meclise verildi Her bina için parasız verilecek arsa mik darı 2000 metre murabbaını geçemiyecektir. Lâyiha kanunlaştığ: takdirde 1 temmuzdan itibaren muteber olacakhr. Fransa, Şimalî Afrikada mühim tedbirler alıyor Başvekil Daladye, yakında Fas'a giderek askerî hazırlıkları teftiş edecek YUNUS NAD1 Moskova müzakerelerini idare eden dört diplomat Moiotof Strang Seeds Naggiar [Arkası Sa. 9 sütun 8 dal (Yazıaı ZüÇİ şahifemizde) Ankara 21 (Telefonla) Muhtelif vergılerin tarh ve tahakkuk usullerini birleştiren bir kanun projesi geçen sene Meclise verilmişti, hükumet, daha az mad deli bir lâyihayı yeniden Meclise vermıştir. Bu lâyihanın Meclis kapanmadan evvel çıkarılması için, Maliye Vekili Fuad Ağralı bugün heyeti umumiyede söz ala rak şu beyanatta bulundu: « Vergilerimizin tarh ve tahakkuk usullerini mümkün olduğu kadar basitleştirecek ve mükelleflere de kolaylık temin İArkası Sa. 3 sütun 6 da\ Elyevm Pariste bulunan Fas Sultaıu Fransada istikbal edilirken (Yazısı 3 iincü şahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog