Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CDMHURfTET 20 Haziran 1939 GUNUN BULMACASI 1 1 1 4 5 * 7 8 9 10 11 1 2 1 • • • Cumhurıyet! Haıfllk sütyıınıyı Posta ve Telgraf idaresinin nazarı dikkatine İznikten aldığımız bir mektubda, İznlğe postanın araba ile nakledilmesinden doğan mahzurlar anlatılmakta ve denilmektedir ki: «İzniğe posta araba ile gelmektedir. Bu yüzden gazeteleri üç gun sonra okuyoruz. Yani Dıyarbakırdan sonra.... Bunu goren Iznikliler kazamrza nakliyat yapan Otomobıl Birliğinden ricada bulundular, Otomobil Bırlıği bu ricayı kabul ederek (30) liraya postayı hergun getirip götürmek üzere işe talib oldu. Fakat arabacılar da bu müzayedeye iştirak ederek nakliyat muteahhidliğıni (15) liraya aldılar. Bursa Posta müdiriyeti umumî merkezin arabayı tercih ettiğini soyliyerek postayı gene araba ile naklettirmektedir. İstanbulun bir mahallesi gibi olan İznikte gazeteyi şarkın en uzak bir köşesinden sonra okumak bir hayli garibdir. Yinninci asırda seri vasıtalar mevcudken bunlardan istifade etmemek bilmiyoruz ne dereceye kadar dogru ve ne zamana kadar devam cdecektir» Haydar Rifatın eserlerinden Kadın Kalbi Kadın Aşkı Aşk Peşinde Karagömlekliler ihtilâli F*rüsk Vazosu tlk A§k İliçin Ölümü Efendi île »Tşak Vikontun ölumü tklimler Ölüler Evi Felsefe Küçük hikâyeler Mev'ud Toprak Stalin Lentn Mezhebi Tarih Felsefesi Fannasonluk Anarşizm 30 ] 1 S 4 6 • • • • ÇOCUKLARINIZIN SAGLIGI İÇİN Bütün Münevver Annelerp Q g p ^ f j J^»i Bilirler. Fosfatb, Vitaminli bir gıdadır. e 1 6 » K X •• • • • • • • !• F O S F A T İ N: 1 1 Soldan sağa: 1 1 Evden dışanya fırlıyan (iki kelime). 1 2 Gizli manalı lâkırdı (iki kelime), sıfat 1 edatı. 3 Beygıre takılır, açılmış el. 4 Bir deniz, büyuk odun parçası. 5 Eve I lâzım temizlik vasıtalarından. 6 Anlat1 ma, bir peygamber. 7 Karıştıran, BelI çikanm meşhur şehirlerinden. 8 Uzuvlarımızdan, ters çevirin evin kısımlarmdan olur, eski bir mabud 9 Lâkırdı, rivayet. 10 Yaşanan bir maceranm sonu, iki harf yanyana 11 Asyanın cenubunda bir bo1 Nafıa kamyonları için c 1100» teneke benzin açık eksiltmiye ğaz, kumaş yapmaya yarar. konmuştur. 2 Bedeli muhammen beher teneke için « 305 » kuruş hesabile «3355> Yukarıdan aşağıya: liradır. 1 Politlka kaıdelerine uygun söz (iki 3 Bu benzinler müteahhidin deposunda kalacak ve ihtiyaca göre kelime). 2 Vücudümüzün kısımlarmdan, almacaktır. eski mekteblerde bulunurdu. 3 Gemlle4 Eksiltme 26/6/939 pazartesi günü saat * 15 » te Hükumet konağı rin tuvaleti, bir hayvan 4 Bir isle ilişiği içinde Vilâyet Daimî Encümeni odasında yapüacaktır. olan, pederin yarısı. 5 Boş ve nihayet 5 Eksiltmiye gireceklerin «252 » lira muvakkat teminat vermeleri bulmıyan lâkırdı, Avrupada bir nehlr, bir lâzımdır. tane. 6 İskambilde bir kâğıd, bir h&rfin 6 Şartname bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. (4395) okunuşu, eşya 7 Yıkılış, ters çevlrlnce bir vilâyetimiz olur. 8 Ters okununca bir Sarıyer Sulh icra Memurluğundan: cins köpek olur, bayan. 9 Vergiler. 10 Kostantinin alacağından dolayz Büyük maya çıkanlacak ve sonunda en çok artBudala, hayvan haydayıcı. 11 Yugoslavderede Büyükdere caddesinde 367 No. tıranın üzerinde bırakılacaktır. Satılayada bir şehir, slyahlaşan. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekll borçlu Vayaya aid ve ehli vukuf tara cak bu gayrimenkulün satış tarihine kafından heyeti umumiyesine 2000 lira kıy dar olan bilcümle bina, belediye vergileı 2 S 4 B S 7 « » 10 11 met takdir edilen mezkur dükkân ve o ri, borcluya ve evkafın yirmi senelik daların 60 ta 15 hissesi açık arttırma ile taviz bedeli yüzde 2,50 tellâliye resrai İKİOİC AİB U LİA R A K satılacaktır. Arttırma 24/7/1939 tarihine ve ihale pulu bedeli müşteriye aid olaÖ TİE D E B E R IİD E müsadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya caktır. Daha evvelden bu hususta aid olTİUİZ A K • İY AİMİAİK kadar icra dairesinde yapüacaktır. Art duğu dairelerden tetkikat yapmalan tırma şartnamesi 17/6/939 tarihinden i kendi menfaatleri icabındandır. BİE LİA RİB P A K ]L tibaren herkesin görebilmesi için açıktır. Gayrimenkulün evsafı: 367 mükerrer K A B A R A N •İL AİU 1 Arttırmaya iştirak eden kıymetin mec No. h ev üç katlı kârgir bina 0/30 metro \N İ Z Y A N • İR E muundan yüzde 7,50 nispetinde pey ak cepheyi havi ve elli metro murabba saT|» R A M A K •İYİB § çesi veya millî bir bankanın teminat hada inşa edilmiştir. Birinci katta bir omektubunun tevdi edilmesi lâzımdır. î cağı havi ve zemini beton ve çimento A Z A R A K G AİN İ potek sahibi veya alacaklılarla diğer alâ sıvalı bir dükkândan ibaret olup ahşab N A Z 1 MI C E V A B kadarlann ve irtifak hakkı sahiblerinin bölme ile bir koridorla tefrik edilmiş ve 10 T • İK A R Z O işbu ilân tarihinden itibaren 20 gün için bir ahşab merdivenle yukarı kata çıkın H IİMİAİYİE S İ 1 de gayrimenkul üzerindeki haklannı ve larak dükkânm üstünde ve cephede balhususile faiz ve masarife dair iddiaları konu hsvi büvük, arkada küçük bir oda m evrakı müspitesile birlikte satış me ve üst katta da ikisi cephede olmak üzemuriuğuna bildirmeleri icab eder. Aksi re üç bir sofadan ibarettir. Bu Ankara Borsası 19/6/939 halde haklan tapu sicillerile sabit olmı şartlar oda vegayrimenkul uhdesine ihaiçinde yanlan satış bedelinin paylaşmasından le edilen kimse derhal veya verilecek K A PA N 1 S I haric bırakılacaktır. Gösterilen günde mehil içinde ihale bedelini ödemezse iAcılıs Kapanı* arttırmaya iştirak edenler arttırma şart hale k a r a n feshedilerek kendisinden ev1 İngiliz lirası 5,93 126,665 namesini okumuş ve lüzumlu malumatı vel en yüksek fiatı verene teklif edılir 100 Dolar 3.355 100 Fransu frangı almış addedilirler. Satış bedeli mee O da razı olmazsa veya. bulunmazsa he100 Liret 6,6625 mu kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya men on gün içinde başkaca arttırmağa 100 tsviçre frangı 28,54 satış isteyenin alacağına rüchanı olan çıkarılarak en çok arttırana ihale edi100 Holanda diğer alacaklılar bulunup da bu bedel lecek ve iki ihale arasındaki fark ve geflorini 67,2575 bunların bu gayrimenkuller ile temin e çen günlerin faiz ve masarif ve diğer zainn Ravhişmark 50.82 dilmiş alacaklann mecmuundan fazlaya rarları ayrıca hükme hacet kalmaksızın 100 Belga 21,53 çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü ba şarta riayet etmiyen alıcıdan tahsil edi100 Drahml 1,0825 ki kalmak üzere arttırma on beş gün lecektir. Daha fazla izahat almak iste100 Leva 1.56 daha temdid edilerek 7/8/939 tarihine yenlerin 938/151 No lı icra dosyasmın 100 Çekoslovak fcr. 4^3375 müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya tetkiki için Sanyer îcra Memurlu§una 100 Pezeta 14.035 kadar gene icra dairesinde ikinci arttır müracaatleri ilân olunur. (18673) 100 Zloti 23.8725 100 Pengo 24.8425 100 Ley 0,905 Istanbul Defterdarlığından: 2.8925 100 Dinar 100 Yen 34,62 Kesif bedeli 100 İsveç fcrona 30.53 Lira K. | 100 Ruble 23,9025 Defterdarlılc'bması içlnde betonarme, ööşeme vesair tamirat işi: 9756 02 Esham ve Tahvilât Yukarıda yazılı inşaat ve tamirat hizasındaki keşif bedeli muhammeni 1938 % 5 İkra. 19.12 üzerinden açık eksiltme suretile 6/7/939 tarihine müsadif perşembe günü 19,68 SıvasErzurum I saat on dörtte ihale olunacaktır. Taliblerin ( 732 ) liralık teminatı nakdive 19^82 » fflveV veya banka mektublarile beraber en az beş bin liralık bu işe benzer iş 110, Merkez Bankası yaptığma dair idarelerinden alacaklan vesaike müsteniden İstanbul Vilâ F O S F A T İ N: F O S F A T İ N: En kuvretli çoctık gıdasıdır. Çocuklann, 3 aylıktan itibaren tagaddilerini karşılar. L\ F O S F A T İ N: Renksiz yanaklan pembeleştirir. Niğde Vilâyet Makamından: F O S F A T İ N: Canlı, kanlı, fcuvvetli yavrular yetiştirir. F OSF A T İ N: Fransadan gelir, taklidlerinden sdkınınız, FOSFATİN FALYER Markasile isteyiniz. Diyarbakır Iskân Müdürlüğünden: Cinsi Tek tip göçmen evi » » > » > » » > » » » » Mevkii ı Bismil kazasınm Çöltepe köyü * Özmen köyü D. Bakır merkezi Matrani köyü » Karabaş Kö. Adedi 100 50 100 50 Muhammen bedeli 70361 34256,5 58082 26721 Güveni % 7,5 5278 2570 4357 2005 Iihale şekli kapah zarf > » » îhale îhale tarihi günü 7/7/939 Cuma 8/7/939 Cumartesi 10/7/939 Pazartesi 11/7/939 Salı İhale saati 11 11 11 11 • 1 • • •• u zl« 300 Yekun... 1 Diyarbakır Vilâyeti göçmen evleri için keşif, plân ve şartnameleri mucibince mevki ve miktarlan, keşif bedelleri ve ihale gün ve saatleri vukarıda gösterilen tek IX köy tipi kerpiç. iskeletli 300 acLed göçmen evinin inşaatı kapah zarf usulile eksiltmive konulmuştur. 2 İhale günleri her köy için yukarıda gösterildiği ü zere ve sırasile 7, 8, 10 ve 11 temmuz 939 günleri saat on birdedir. 3 Eksiltme ve ihale işleri Divarbakır İskân Müdiriyeti binasmda müteşekkil Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 4 İsteklilere usaılen verilmesi lâzım gelen keşif ve eksiltme, idarî ve fennî şartname, plân ve buna müteallik evrak ve tafsilâtı hergün İskân Müdürlüğünden alınabilir. 5 Eksiltmive iştirak edecekl^rin kanunda muayyen ve kabule şavan olan % 750 güvenlerine aid evrakla ehlivetnamelerini ihtiva eden teklif mektublarmı gavet açık ve okunaklı bir surette kapah zarfla mühürlü olarak ihale saatinden bir saat önce Komisyon başkanlığma vererek sıra numaralı makbuz almaları lüzumu ilân olunur. « 2393 > ( 4397 )' 1 Kırşehir Vilâyetin den: 1 Eksiltmive konulan iş : Kırşehir Yenic? mahallesinde vapılacak on vedi bin beş vüz yetmiş dört lira doksan altı kuruş keşif bedelli beş dersaneli ilkokul binası ikmal inşaatı işidir. 2 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavelename C Bavmdırlık fsleri genel şartnamesi D Fennî ve hususî sartname E Keşif ve keşif hulâsası F Proie 3 Eksiltme 15/6/939 gününden 3/7/939 pazartesi gününe kadar kapah zarf usulile eksiltmive konulmuştur. 4 Eksiltme 3/7/939 pazartesi günü saat 15 te Vilâ.vet Daimî Encümeninde toplanan Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 5 İstekıiler bu işe aid tafsilâtı Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin c 1318 » lira « 12 » kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve aşağıdaki yazılı vesikaları ibraz etmeleri lâzımdır. A Ticaret odasında kavıdlı olduğuna dair vesika. B Bu işler için bir hafta evvel Vilâyetten almmış ehlivet vesikası. 7 Teklif mektublarmın eksiltme tarihi olan 3/7/939 pazartesi günü saat 15 ten bir saat evveline kadar Vilâvet Daimî Encümenine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Bundan sonrakı teklifler ve postadaki gecikmder kabul edalmiyecektir. (4432) İLÂN tkhsadî ve sınaî tesisat ve işletme T. A. Şirketinden: 7 mart 1939 tarihinde sureti adiyede toplanmış olan heyeti umumiye içtimaındaki karar mucibince 1938 senesi temettüü olarak beher hisseye (50) elli kuruş tevzi edileceğinden hisse hamillerinin 15 temmuz 1939 tarihinden itibaren Şirket yazıhanesi olan Galata, Karaköy Palas 4 üncü kat 3 numaralı daireye müracaat ederek mezkur temettü bedellerini alabilecekleri bildirilir. Meclisi İdare Urolog Operatör Pr. Behaeddin Lütfi Varnalı Böbrek, mesane, idrar ve tenasul yollan hastahklan mütehassıSL Beyoglu • îş Bankası karşıa Emirnevruz sokak 10 Pananiya ap. No. 2 . Telefon: 42203. Kiralık apartıman Beyazıd, Soğanağa, Nur sokak 9 nu marah bütün Marmarayı gören güzel manzaralı, tramvaya 2 dakikalık mesafede, 5 oda, banyo, mutfak, dört etrafı açık ve her türlü konforu bulunan bir daire kiralıkür. Alt kattakilere müra caat. yetinin eksiltme tarihinden sekiz gün evvel almış olduğu ehlivet ve 939 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatleri. ( 4431) I İstanbul Kilo 469,000 400,000 Beledivesi Tahmin bedeli 25,795 9,000 llânları Arpa Saman Satılık kotra aranıyor 78 metre boyunda motörlü veya motörsüz bir kotra isteniyor. Satmak isteyenlerın Eminönü İzzetbey hanmda Dr Bay Mehmed Aliye müracaatleri. TASHİH Ankara Okulları Satınalma Komisyonundan: Gazetenizin 15 ve 19 haziran 939 tarihli nushasmdaki Ankara Okulları Satınalma Komisyonuna aid ilândaki Kefal balığına aid rakam 1850 kilo gram olacak yerde sehven 1950 kilogram şeklinde çıkjrııştır. Keyfiyet tashıh olunur. maharetli idi. Iyice anladmız mı çocuklar? diyordu. Bana dikkat edin, benim gibi yapın. Ayaklarmızm ucuna basıp böyle yükseleceksiniz, nefes alacaksınız; çiçek koklar gibi... Şimdi, tekrar yere basın, aldığmız nefesi dışan verin; mum söndürür gibi üfleyin... Tamam, işte öyle. Haydi bakalım. Biiir... Ikiii... Çiçek... Mum... Çiçek... Mum... Gelibolu Asliye Mahkemesinden: Gelibolu Liman civannda 70 No. lı tiTemizlik hayvanatı icin lüzumu olan vukarıda miktar ve tahmin bedelleri yazılı arpa ve saman karvalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. Şart carethanede (Ataöv Tecimevi) namı alnameleri Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 5/7/ tmda icrayi ticaret etmekte olan Ahmed 939 çarşamba günü saat 15 te Daimî Encümende vapılacaktır. Taliblerin Ataövün bu nam altındaki unvanı tica2609 lira 62 kuruş ilk teminat makbuz veva mektublarile 2490 numaralı ka reti, bu suretle sicilli ticarete tesçil enun çevresinde hazırhyacaklan kapah zarflarını ihale günü saat 14 e kadar dilmiş olmakla Ticaret kanununun 42 nDaimî Encümene vermeleri. ( 4426 ) l ci maddesi mucibince ilân olunur (18677) MAURİLI KOPuyoR 29 DEKOBRA ÇFV/RfN: HAMDİ VAROüLU duğu gibi cevabın da, maksadı telmihYalnız: Madmazel Menestye ^ok iyi kız, le anlatan bir şekilde olması lâzımdı. Madmazel Menestye hem çok tededi. Sabin, onu bize tavsiye ettiğinizmiz ahlâklı bir kız, hem de mükemmel den dolayı size çok müteşekkir. îkinizi bir arada görmek için sa bir mürebbiye, dedi. Çocuklarımı çok seviyor. bırsızlanıyorum. Âlâ, âlâ; memnun oldum. Sabin'i değil mi? Zannederim uy #*# kudan kalkmıştır, haber gönderelim. Mişel'le îzabel arasında bu muhave Hayır, Madmazel Menestye'den re cereyan ederken, Madmazel Menestbahsedıyorum. Bu defa, İzabel, doğrudan doğruya ye, havanın güzelliğinden istifade ederek, hücuma geçmişti. Bunu da anlamamaz çocuklara beden terbiyesi dersi vermekle lığa gelmeye, bu derece aşikâr bir tel meşguldü. Üç minimini talebesi, Nikol, mihi cevabsız bırakmaya imkân yoktu. Reymon ve Olivye, elleri kalçalannda, Susup itiraf eder görünmekten3e, hücu yüzlerini ona doğru uzatmışlar, verdiği ma mukabele etmek daha doğru idi. izahatı dinliyorlardı. Madmazel MenestMaamafih, hücum telmihten ibaret ol ye, dersini izah etmek hususunda çok bir ifade vardı. Gencliğine rağmen ha masa, saatlerce bu galatı his içinde kalaîzabel, ısrarlı bir bakışla ikisini de yatta birhayli tecrübe görmüş, felekten bilecekti. dikkatle süzüyordu. Bu bakışta sıkıcı bir birhayli sille yemişti. O sabah da, ayni duygu içinde kenhal vardı. O kadar ki, Mişel de, MatmaFakat Pampers şatosuna geldiğinden dini derse tamamen vermiş, küçük talezel Menestye de, söyliyecek söz bulaberi talih kendisine o kadar güleryüz gös belerine teneffüs talimi yaptırıyordu. mıyorlar, üzüntülü ve huzursuz bir hava teriyor ve saadeti öyle fasılasız bir şekilBirdenbire, Mişel'in: içinde, hareketlerini, sözlerini şaşınyor de devam ediyordu ki, genc kızı bazan Madmazel! korku alıyordu. Hayatın inişlerle çıkışIardı. Diye seslendiğini duyarak ürperdi. Arlardan ibaret, sarpı düzünden fazla bir Nihayet Mişel, bu sıkıcı hale nihayet kasına baktığı zaman, çocuklann babasıyol olduğunu ö'ğrenmişti. Her saadetin nın yanında Madmazel Duvil'i görünce vermek için lâkırdıyı değiştirmek lüzumuBu şairane nefes alış ve bu eğlenceli peşinden mutlaka bir felâket geldiğini ve hayret etti. nu hissetti. Çocuklarını işaret ederek: nefes veriş, çocuklann çok hoşuna gidi her darbeden sonra, kaybedilen saadete Ivon, şimdiki saadetini tamamenAÎza Ümid ederim ki bu sabah bu yarayordu. Madmazel İvon'la çalışmak, on tekrar kavuşmak için, araya giren fasılabel'e medyundu. Onu bu şato sahiblerine mazlara biraz daha ciddî muamele edilar için bir zevk yerine geçiyordu. Bu nın binbir türlü mezahimile uğraşmak tanıtan, mürebbiye olarak şatoya yerleş yorsunuz. kadar şirin bir mürebbiyeyi sevmemeye mukadder olduğunu biliyordu. Onun itiren oydu. Onu, Mişel'in yanında görünimkân var mıydı? Bu, ancak onun yü çin, şimdiki rahat, asude, saadete pek Genc kız, hiç beklemediği bu âmirane ce, hayretle karışık bir sevinc duymuştu. zünü görmemekle, sesini işitmemekle benziyen bu vaziyetini kaybetmketen korhitab ve alışmadığı bu muamele karşısın A ! Matmazel Ruaye Duvil! diye da şaşırdı, hatta azab duydu. Safiyetle mümkün olabilirdi. Çünkü, Madmazel kuyor; bunun ilerisini düşünmeye cesahaykırdı. Ne güzel sürpriz. Menestye'nin sesi de, kendisi kadar ca ret edemiyordu. cevab verdi: Koştu, îzabel'in boynuna sanldı ve zibdi. Mişel'in, Sabin'in ve çocuklarınm ara Melek gibi çocuklar, Mösyö Mi Bu genc kız, sanşın güzelliğini bir sında, ailenin bir ferdi gibi yaşıyor, ba şapur şupur öptü. îzabel, bu muhabbet şel; hiç yaramazlık ettikleri yok. Her dekat daha artıran, endammın bütün tena zan, bu şatodaki sıfatmm mürebbiyelik tuğyanını gülerek karşıladı. diğimi yapıyorlar! Bonjur yavrucuğum. Nasılsm? sübünü gösteren siyah robunun içinde, ten başka birşey olmadığını adeta unutu Öyle olsun. Allahaısmarladık Sonra, onu yukarıdan aşağı süzerek: mavi gözlerinin tatlı bakışı, yüzünün te yordu. Hele çocuklarla meşgul olduğu matmazel Menestye. Talebelerinizle miz çizgileri, çukur çenesinin çapkın ca zamanlar, bu unutuş daha fazla idi. Ken Seni en son gördüğüm zamandan meşgul olun. zibesile, büyükleri de, küçükleri de kendini, bu çok sevdiği miniminilere o ka beri daha güzelleşmişsin, dedi. Mösyö Mişel böyle soyliyerek îzabel'in koludine meftun bırakıyordu. dar yakm hissediyordu ki, onların, arada Blanjars'ı selâmlamıyor musun? na girdi. Birlikte şatoya doğru yürüdüMişel, biraz zoraki bir sesle: Yüzünde, hayatın kermü serdini gör sırada bir sual sormak için kendisine ler. müş insanlara mahsus ciddî ve enerjik «madmazel!» diye hitab etmeleri de ol Bonjur matmazel, dedi. < [Arkası varl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog