Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

DUYDUNUZMU? Essükut».. Bir Macar karı koca, tam yarım asır birbirlerine tek bi fena söz söylemeden, birbirinin kal bini kırmadan, gü zel güzel geçinmenin çaresini bulmuşlar. Şimdi, yarım asırlık evlilik hayatının ellinci yıldönümünü tes'id ediyorlar. Bu sırrın ne olduğunu soranlara, bu nümune çift, bir tek kelime ile cevab veriyor: CUMHURIYET 20 Haziran 1939 RO R Kulüblerin isimleri Tekirdağındaki tarihe karışıyor güreş müsabakası Kazinocudan dayak yiyen talebe DIKKAT Mahkeme davacının vaki iddiasını haklı gördü, Cemîyetler kanununa Başpehlivan Tekirdağl suçlu mahkum oldu göre mıntaka isimleri Hüseyin, Bulgar güreşSultanahmed üçüncü sulhceza mah çisini mağlub etti kullanılamıyacak kemesi, bir kazinoda geçen hâdisenin da vasına bakmıştır. Hâdise, evvelki gün Tekirdağ, 19 (a.a.) Dün yeni stad14 temmuz 1938 de Cemiyetler kanuYenikapıda «Meral» kazinosunda geç nunda yapılan tadilât üzerine mmtaka yom sahasında yapılan büyük pehlivan miştir. Davacı, Güzel San'atlar Akadekulüb isimlerinin 13 temmuz 1939 tari güreşlerine Trakyanm her köşesmden binlerce yurddaşımız gelmiştir. Halkevı misi mimarlık şubesi talebesinden Ertuğ hine kadar değiştirilmesi hususunda ve rilmiş olan karann tatbikı için, İstanbu nin Başpehlıvanımız Tekirdağlı Hüseym ruldur; dava edilen de kazinocu Süley mıntakası alâkadar kulüblere tebliga adma tertib ettıği bu güreşlerde yirmı man Necatidir. Sükut! Dün mahkemede davacının anlattığına yapmıştır. Uzun bir spor tarihi ile isim pehlivan güreşmiş ve yedi bin seyirci Evet, elli sene, bu sayede kavgasız lerini memleket dışına kadar tanıtmış bulunmuştur. Yedi saat süren bu güreş göre, kazinoda otururken iki masa öte dırıltısız yaşamışlar. Evlendikleri gün, a olan büyük, küçük, bütün kulüblerden ler, şimdiye kadar Trakyada görülmemiş sinde kavga çıkmış, kendisi kavgadan hoşbir alâka ve intizamla yapılmıştır. Başa ralannda hafif bir ağız dalaşı olmuş. Er senelerdenberi taşıdıklan isimler, yirnr lanmadığından çıkıp gitmek üzere ayağa güreşenlerden Smdırgılı Şerif, çok gütesi gün dargın durmuşlar, konuşmamış üç gün sonra tarihe kanşmış olacaktır zel güreşile halkm sempatisini kazanmış kalkmıştır. Yürürken bir masa kenarına lar. O gün bugün konuşmuyor'armış. Eh, Bir senedenberi, bu hususta hiçbir ha ve bir saat on dakikada Babaeskili İbra çarparak sendelemiştir. Bu aralık, Süleyzırlık yapmamış olan kulüblerimiz, müdkonuşmaymca elbette kavga olmaz. himi ayakta savurarak yenmiştir. Mülâ man Necati kendisini kavga edenlerdcn detin azalmış olması dolayısile fevkalâde Şimdi: «Yarım asırlık sükut bize, kayimle Manisalı Halil bir saat otuz beş biri sanarak döve döve dışarıya atmıştır. kongreler yaparak yeni alacakları isimlerı kocanın nasıl konuşması icab ettığini dakika güreştikleri halde berabere kal Sağ gözünün altından, sol gözünden, kuri tespit ve ilân edeceklerdir. Haddi zatm mışlardır. Hakem heyetinin kararile bi lağmdan yaralanan ve burnundan kan geöğretti. Artık konuşmaya başlıyacağız» da pek basit görülen bu isim değiştirme rinciliği Sındırgılı Şerif kazanmıştır. len Ertuğrul, yüz lira tazminat istemiştir. diyorlarmış. meselesi pek acaib isimler ortaya çıkaAman, elhazer! Yarım asırlık asude racaktır. Kulüblerimizin acele ile ras Serbest güreşte Tekirdağlı Hüseyin Süleyman Necati, «Kavga eden buyhayatı, yarım dakikada mahvedersiniz. gele bir isim kabul etmemelerini tavsi Bulgar Başpehlivanı Kiru Andirezefi yir du, ondan dolayı kendisini dışarıya çıkarSiz gene, susmakta devam edin. Süku ye ederken, artık tarihe geçecek olan mi dakikada yenmiş ve şiddetle alkışlar. dım, dövmedim.» demiş, hâdise yerinde tun altm olduğunu ispat etmişken, gümüş isimlerini muhafaza edebilmek için de i mıştır. Bu güreş çok heyecanlı oldu. Hü bulunanlar şahid olarak dinlenilmiştir. seyin mütemadiyen Kiro'yu sıkıştırarak söz nenize gerek! cab eden makamata toplu olarak mübirçok defalar tuş yapmış, sade üç sani Kazinocunun suç işlediğini sabit gören racaatte bulunmalarımn faydalı olacaye sırtını yerde tutamamıştır. Bilhassa hâkim Münib; Süleyman Necatinin bir Topyekun yemek ğı kanaatindeyiz. Hüseyin bacak bükmeleri, kol kapmala ay hapsine ve derhal tevkifine, davacı ErSilâh şakırtıları, Yapılacak teşebbüs. müspet bLr şekil rı göze çarpıyordu. Nihayet 20 dakikada tuğrula yirmi lira tazminat ödemesine harb hazırlıkları a de neticelenmediği takdirde, isimlerini hasmını yenmiştir. karar vermiştir. Kazinocu otuz lira kefarasmda, birkaç sene değiştirmiş olacak kulüblerimiz şunlar Millî takım güreşçilerimizden Musta et verirse, salıverilecektir. dir, «topyekun harb» olacaktır. Galatasaray, Fenerbahçe, Be fa Çakmak, federasyon öğretmeni Saim diye bir lâf dolasır şiktaş, Vefa, Beykoz, Süleymaniye, ts Ankan da misaf ir olarak bulunmuşlardır Merinos fabrikasınm güzel durur. Amerikalıla tanbulspor. Topkapı, Beylerbeyi, Anado Tekirdağlılara eşsiz bir spor günü yaşarın, yemek bahsinde lu, Anadoluhisar, Boğaziçi, Arnavudköy, tan Tekirdağlı Hüseyine yakmda şehir bir kararı yeni bir icadı var ki, Ortaköy, Karagümrük, Kasımpaşa, Fe namına iyi bir ev yaptırılacaktır. Bursa (Hususî) Merinos fabrikası, bana bunu hatırlattı. neryılmaz, Galatagencler, Davudpaşa ku Güneş kulübünün yeni idare İznikten Bergamaya kadar olan genış Topyekun harb, düş lübleridir. Altınordu, Hilâl, Demispor bLr mmtaka dahilinde yetişen merinos heyeti manı, kökünden silip süpürmek istiyen kulübleri için isim almak mevzuu bahs Güneş kulübü, dün yaptığı fevkalâde koyunlarımn yünlerile yerli yapağıları bir temayülün ifadesi. Topyekun yemek değildir. borsa fiatı üzerinden bizzat satın almışde sofrada tabak bırakmıyor. Romanyalılar Italyanlarî toplantıda yeni idare heyetini seçmiştir. tır. Bunun için fabrika, bu işe tavzif ettdare heyeti riyasetine Sedad Rıza, tiği memurlan bu mıntakadaki kazalara Önünüze bir tabak biftek getiriyorlar. yendi kinci reislige Kemal Rifat, umumî kâtib ;öndermiştir. Doğrudan doğruya köylü Maa patates. Yiyorsunuz. Bitti miydi, Bükreş, 19 (a.a.) Bükreşin Venus iğe Hayreddin, muhasibliğe, Muammer, ve müstahsilden yapılan bu mübayaat, çekinmeyin, tabağı da elinize alın, çıtır utbol takımı, İtalyanın en mükemmel müstahsili hem çok müstefid etmiş, çıtır yiyin. Çünkü nefis bir et suyu hu takımı olan Bologne takımmı sıfıra kar veznedarlığa da Zarifi seçilmişlerdir. Bu mevsim yapılacak deniz müsabaka hem de sevindirmiştir. Çünkü, tüccarlar lâsasile yapıîmış, bir nevi hamurdan ma şı 1 sayı ile mağlub etmiştir. Maç esnalarına iştirake karar verilmiştir. arafından evvelce daha ucuza alman mul, leziz bir çörekür. smda birtakım hâdiseler olmuştux. Dayünlere, fabrika yüksek fiatlar vermiş, Çilek kompostosu mu yiyorsunuz? Bi ha oyunun başlangıcmda her iki taraf Fransız bisiklet şampiyonu bu suretle komisyonculuk ortadan kalkMonthery, 19 (a.a.) Georges Speitince, tabak emrinize amade. Çilekli bir oyunculan asabiyet göstermeğe başlamış ve fabrikaya yün ipliğinin maliyet mışlardır. Birinci haftaymda Romanyalı cher, bugün 250 kilometrelik bir mesaçörek gibi indirin gövdeye. Ona da çilek iatı ucuza mal olmuştur. Satın alınan oyuncular sıfıra karşı bir sayı ile galib feyi 6 saat, 46 dakika ve 35 saniyede kakokusu sindirmişler. yün miktan 200 tonu bulmuştur. Merivaziyette bulunuyorlardı. İkinci haftay tederek Fransa bisiklet şampiyonasmı nos yününün beher kilosunu fabrika Bu, bizim bildiğimiz kâğıd helvası mın başlangıcmda îtalyan oyuncuları, kazanmıştır. Thelart ikinci, Louviot ü 110 kuruştan almıştır. Yerli yapağıya da nev'inden birşey olsa gerek. Yalnız, şu iki Romanyalı oyuncuyu döğmüşlerdir. çüncü ve Galateau dördüncü gelmişler vasatî olarak 60 kuruş vermiştir. Merivar. Amerikahlar herşeyde ifratı sevdik Bu îtalyan oyunculardan meşhur An dir. nosçular ayrıca fabrikaya verdikleri lerine göre, kabiliekl olmak hassasını, dreolo, Macar hakem tarafmdan oyunDanimarka Norveç merinos yününün beher kilosu için hütabaktan çatala, bardağa, hatta belki sof dan çıkanlmıştır. Diğer îtalyan oyuncukumetten 15 er kuruş prim alacaklardır. millî maçı ra örtüsüne kadar teşmil ederler mi der lar da hakeme küfrettiklerinden çıkarılKopenhag, 19 (a.a.) Danimarka futsiniz? mışlardır. Bu suretle İtalyanlar, maçı 8 bol takımı, Norveç futbol takımını, 35 Bursa köylerinin vaziyetleri Tabak meselesi bu şekilde halledilin oyuncu ile bitirmişlerdir. bin seyirci müvacehesinde yapılan bir tetkik ediliyor ce, bulaşık derdi ortadan kalkıyor. ÖrAlmanya Avusturya maçi maçta, 3 sayıya karsı 6 sayı ile yenmiştir. Bursa (Hususî) Vilâyet köycülük tülerle peçeteler de, ütü meselesini halBerlin, 19 (a.a.) Vestfalya ekibi bürosu, vilâyetteki 766 köyün muhtelif leder vesselâm! Uludağa otobüs seferleri Schalke> dün 90.000 seyircinin karşısınbakımlardan vaziyetlerini tespit etmek da Viyana ekibi «Admira» ya, 90 galib başladı için bir büroşür neşredecektir. Bunun Müfettişler Nafıa Müdürlü elerek Almanya futbol şampiyonasmı Bursa (Hususî) Uludağa günübirlik çin bütün köylere ve kazalara bir tamim kazanmıştır. Maç esnasmda bazı şiddetli ğünde tetkikata başladılar hâdiseler vuku bulmuştur. Viyanalı bir gidip gelme muntazam otobüs seferleri ;önderilmiştir. Bu tamimde köylerden ne başlanmıştır. Otobüsler sabahlan sa u malumat istenmektedir: Beledıyede tetkikatta bulunan mülki oyuncu bir Vestfalya'lıya vurmuştur. at 8,30 da Yeni Tayyare otobüsleri yazıye müfettişlerinden üç kişilik bir heyet Alman sporlan şefi Avusturyah oyunKöyün tarihî ve coğrafî durumu, idahanesinin önünden hareket etmekte, akNafıa Müdürlüğünde de tetkikata baş cuları Alman sporlan birliğinden çıkarrî bilgiler. muhabere ve münakale, sağşamlan da saat 18 de otelden geri dön lamışlardır. mış. oynamalarım bu suretle tamamile mektedir. Bu otobüslerle Uludağa çıkıp k. maarif, iktısad, ziraat ve bayındırhk durumlan, içtimai vaziyet, bunların cemenetmiştir. «Admira> klübü de azasıbir Erzincanda çalınan gümüşler na sporculuk zihniyetini telkin edeme inmek bir kişi için 100 kuruşadır. Ayrıca vabları geldikten sonra vilâyetin köy otelde öğle yemeği yemek istiyenler dıği için mevsim sonuna kadar faaliyette 180 kuruşluk bir kombine bilet almak lerine aıd mükemmel bir istatistik elde Sürmenede bulundu edilmiş olacaktır. Erzincan, (Hususî) Bundan bir bu bulunmaktan menedilmiştir. tadırlar. çuk sene kadar evvel Haçin nahiyesi ciWooderson Amerikada Bursa Mudanya yolunda Sıvasta mahsul durumu vannda Altmtepe mevkiinde taş çıkarmağlub oldu bir kaza Sıvas (Hususî) Bu sene, mevsiminmakta olan ameleler, Asuriler devrine Bursa (Hususî) Bursa Mudanya de başlıyan faydalı yağmurlardan mahaid bazı eserler ve bu meyanda külçe Bir mil dünya rökordmeni tngiliz atleti halinde on beş kilo gümüş bulmuşlardır. Wooderson Amerikada yaptığı yarışla arasında yapılmakta olan asfalt yoldaki sul. azamî derecede istifade etmiştir. Bir silindirde çalışan Bursalı Kerim Ezen, kaç haftadanberi de hava durumu ba Bu eserler ve külçe gümüş Erzincan beşinci olmuştur. Ingiliz atletin meşhur raamelelere su dağıtmakta olan Fethiye zan güneşli ve sıcak ve bazan da yağ millî kütübhane müzesine nakledılmiş. köyünden Hasanm sağ ayağmın parma murlu devam ettiğinden bu vaziyet günfakat buradan çalınmıştı. Bir seneden kibi Cuningham ikinci olabilmiştir. Wooderson iki yüz metreye kadar baş ğmı silindirle ezmiştir. Makinist yaka den güne ekinlerimizi olgunlaştırmak beri yapılan tahkikat neticesinde, çaîınan gümüşler Sürmene kazasmın Gü ta gitmiştir. Bir mil dünya rökoru 4.6.4 lanmıştır. Yaralı da müteahhid tarafın tadır. Bu itibarla yeni sene rekoltesinin neşara köyünde kuyumcu Azizde bulun dakikadır. Bu yanşta 4.19 gibi fena bir dan tedavi edilmek için hastaneye kal geçen yıllara nazaran çok verimli ola dırılmıştır. cağı kuvvetle umulmaktadır. muştur. derece alınmıştır. Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. Gripin kutularının Uzerine reslmde gördUğUnUz şekilde kabartma pullar ilfive edilmlştlr. Dahiliye Vekâleti nden: Bor kasabasmın 180 hektarlık meskun ve gayrimeskun sahasının halihazır hartalarile bunu çevreliyen 60 hektarlık arazi ile 240 hektara varan sahanm 1/4000 mikyaslı münhanili takeometrelik hartasınm alımı işi eksiltmiye çıkanlmıştır. İşin maktu bedeli 4800 liradır. Eksiltme 10 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 te Bor Belediye dâiresinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapıalcaktır. Muvakkat teminat 360 liradır. Eksiltmiys iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler Imar Heyetinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektubuna koymaları lâzımdır. Şartnameler «Bor > Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler İmar Heyetinden parasız olarak alınabilir. Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Bor Belediye Riyasetine verümesi yahud posta ile bu saate kadar gönderılmesi lâzımdır. :2264 (4193 ) Çok sık baş yıkama, Permanat, saç boyası, güneş, ve rüzgâr saçları sertleştirerek kırar. BRİYANTİN! Terkibindeki hususiyet itibarile saçlann kınlmasına ve koruyarak kepeklenmesine mâni olur. Saçlan haricî tesirattan korur. Tatlı bir yumuşaklık ve tabü bir parlaklık bahşeder. Her eczane ve ıtriyat mağazalannda bulunur. PERTEV SINIR İ L AC I BROMOFLORİN Sinir. Çarpıntı, Tıkanıklık, Baygınlık, Uykusuzluk evham gibi üzücü halleri giderir, en emin ve kat'i tesirli bir ilâçtır. Sinir cümlesini teskin ve tanzim eder. Bromoflorin her eczanede vardır. INGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, İstanbul «Yok, vallahi, ben eminim, sen tuttuğunu daki miknatıs hassası gibi gözleri çeken arkandan neler gelir, ne şanslar!..» Bunu roman, fiir ve musiki, başkalarmın aşka ve koparırsın, mutlaka bir baltaya sap ola canlı ve parlak sarısile altm saçları, pem söylerken de bahsi değiştirmeğe can atı evlenmeğe aid maceralan, ay ışığı, dağbaşı, orman, engin deniz... gibi büyük tabe beyaz, ince tenli ve ipekli yiizünü en yor, çünkü Türkânın güzelliği onu çok caksın!» Kahve falı Ferihaya özlediği istikbali dikkatsiz bakışların alâkasına arzediyor rahatsız ediyordu. Feriha ile hiç münaka biat parçaları. İclâl aşkın budalahk cldu. Sisli ve dalgın, gri yeşil gözlerinin şa etmediği halde Türkâna çok hücum duğunu söyledikçe, Türkân, gülümsiyen vadetmişti. Türkânın babası yoktu. On sene evvel, her kımıldanışı güzeldi. Öfke, nefret ve ettiği için bir gün ağzmdan kaçırdı: «Bu gözlerile uzaklara bakarak: «Ben, di karısına ve kızına hiçbir şey bırakmadan, ya endişe, uzun kirpiklerin gölgesine sığı kibir nene? Güzellik kalmaz ayol. Bir yordu, sevecek hiç kimse bulamasam bile, bir deniz kazasında öldü. Birinci süvarisi nan bu gözlerin biçimini ve tesirini boza hastalık onu alır, götürür, meselâ: bir çi içimden yeryüzünde mevcud olmıyan bir adamı sevmeliyim. Bunsuz yaşıyamam.» Yazan : Server Bedi olduğu vapur, siste kayalara çarpmıştı; mıyordu. Kızın en kederli zamanîarında çek hastalığı.» Roman: 4 bile bu gözler, ayn ve mes'ud bir ruha Türkânın da hastalıktan, hele çiçekten Ve insanı bir tek sevgide derinleşmekten kumpanya, Şeref kaptanın ailesine küçük bir tazminat vermişti ama bu para onlara, bağhymış gibi, sahibinin haberi olmadan ödü patlardı. Sıtmanın Ferihayı ne hale meneden maceradan, değişjkli hayattan, Küçük yüzünde arada bir çok paria iradesinin hazırlığı. Kendine emniyeti ve gururu vardı. bir sene bile yetmedi. Annesine ve Türkâ gülümsüyordu. İnce ve pembe kanatl: bu getirdiğini de görüyordu. Küçükten beri, meçhule doğru koşmaktan nefret ediyor yıp kararan hummalı, iri siyah gözlerı, Müthiş açlık ve sıkmtı günleri geçirdigi na dayısı bakıyordu. Kaymakamdı. Ana run, daima ıslak, hareketli ve kırraızı du hasta olmak ihtimalini düşündükçe neka du. Nefret ediyor ve korkuyordu. İclâlin, rastıklı gibi kahn kaşlarınm altında garib ıstıhaleler geçirıyordu. Dışlerı çok halde İclâlden hiç borc istememiş, onun doludan para gönderiyordu. Fakat geçen daklar, boyun ve bütün vücudün her par dar ağlamıştı. Sokakta ve mektebde her bilhassa Ferihanın aksine Türkânın her bozuktu ve ağzı kokuyordu. Fakat o kabazı yardım tekliflerini de reddetmişti. sene evlendi, parayı azalttı ve onu da çası bir mükemmeliyeti tamamlaiıağa kese elini vermiyor, onun bu korkusunu meçhulden, her yabancıdan, her tesadüfbilmiyenler kibir sanıyorlardı. Kapı to ten ürken bir tabiati vardı. Evin içinde dodar çalışkandı ki mektebde uyandırdığı Üç arkadaş arasında eğlenmekten ve ev muntazam gönderemez oldu. Son mektub muvaffakiyetle çalışıyordu. lenmekten bahsedildiği zaman Feriha su larında: «Bende hal kalmadı, Türkân bir Iclâlin kendisine ve başkalanna istemi puzlarına elini sürmez, yere birşey dü laşan bir ayak sesi, bir kapı vunıluşu, merhamet kadar takdir de kazanmıştı. sardı. Onu konuşturmak için Türkânın, işe girsin, çahşsın, başınızm çaresine ba yerek itiraf ettiği birşeydi bu: Türkân şerse eğilip almaz, sık sık musluğa gider uzaklarda bir çığlık, herşey ona fena bir Islâl onun notlarından istifade edıyordu. mektebden çıkınca bir kızm hayatmı ka km!» demek istiyordu. Kız mektebin son güzeldi. Herkesin ilk bakışta da. k'skanc ve ellerini, ağzını yıkar. Dalgın bir kız vak'anın başlangıcı olmak ihtimalini düSevileceğinden çok şüphesi olduğu için zanmak için uğrayacağı zorluklardan Hahsınıfma geldiği için, tam diploma alacağı ve uzun bir dikkatten sonra da kusur olduğu halde mikrob ve hastalık bahsinde şündürüyordu. Macerayı bunun icin sevFeriha da evlenmek istemiyor ve erkek setmesi lâzımdı. O zaman Feriha bir çok miyor, sakin, temiz ve güzel bir ev hayasene tahsilini bırakamazdı. İki aydanberi, suz buldukları bu güzellik, Türkâna ko her zaman uyanık bir dikkati vardı. gibi yasamağa hazırlanıyordu. Fakat İc bahislerde tekrarladığı ve diline doladıgı Dalgın ve saftı. Budala değil; fakat tını bunun için özlüyordu. Beşiktaştaki üç odalı eski evlerinde satıp lay ve iyi bir evlenme ümidi veriyordu. lâl gibi eğlenmek için değil, çal'şmak, ha bir vecizeyi, kimbilir kaç yüzüncü defa Kahve falı, onu bu hayalinin tam aksisavma devresi başlamıştı: Karyolalara Senelerdenberi evinde çok sıkmtı ve mah hulyayı sevdiği için, amelî hayatta beceyatını kazanmak ve çetin bir meslekte yo söyliyecekti: «Muvaffak olmamak için varıncaya kadar. Türkân yer yatağına rumiyet gördüğü için de onun 1 numaralı riksizlikleri, yanlış tahminleri, aldanışlan le tehdid etmişti. rulan babasmı ihtiyarlığında rahata ka hiçbir sebeb yok»! O zamana kadar su düşüncc, uykusundan uyanıp uyanıp is hayali güzel bir yuvaya sahib olmaktı. pek çoktu. Geniş muhayyilesi, ona, her2 vuşturmak için. Sitmasına rağmen çok be san İclâl de gülmeğe başlar, Ferihanın tikbali düşünüyordu. Imtihanlara üç ay Bunu iki arkadaşma da söylediği zaman şeyin mümkün olabileceği vehmini veri Üç kız, terzinin sokağından çıkhklan cerıkli ve gayretli bir kızdı; ve çok cesur. kaşlarım kaldınsını, başını iki yana salla kalmıştı. Fakat diploma aldıktan sonra bi larda Feriha onu anlıyor, fakat çicekli bir yor, her söze inanmasını kolaylaştırıyordu. zaman, Beyoğlu caddesini cumartesi gün' Belki tehlikeli bir mesleğin adamı olan yarak arkaya alısını taklid ederken ayni le iş bulmak kolay mıydı? Ferihamn ne de sofra hasretinin ne olduğunu bilmiyen îc Çocukluğundanberi, hakikî hayatın bo lerinin öğleden sonra kalabalığı doldurubabasından hep cesaret telkinleri aldığı sözü tekrarlardı. Fakat onun gücenir gibi olsa bir babası vardı. lâl, ona: «Budala, diyordu, bir evde ne zamadığı bir masal dünyası içinde yaşadı. yordu. için; biraz da istikbalin tehdidleıine karşı olduğunu gb'rünce hemen ilâve ederdi: Fakat, Türkân da güzeldi. Kehribar kapanıp kalacaksın, dünyayı dolas, bak Hulya veren herşeyi seviyordu: Sinema, Arkası var] UÇURUMDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog