Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUEİYET 20 Haziran 1939 Kadın sevilmek ı Taksirnde biı aparlımanda Sezai Bey Taksimde, M.. sokağındaki yeni apartımaniardan birinin önünde otomobilden indi, şoföre borcunu ödedi ve ağır ağır merdıvenleri çıkmağa başladı. Sabahtan akşama kadar yomlnıuş olmasına rağmen, içinde taşkın bir neş'e vardı. Üçüncü kata gelince, oturduğu dairenin kapısı önünde durdu. Yorulan vücudünıin sükunet bulmasını bekledi. Neden sonra, zili çaldı. Kapıyı açan hizmetçinin yanağını okşadı ve: Nasılsın, Eleni! diye sordu, yılıçık yıhştk güldü. lkinci kansından da aynldîktan sonra, artık bekâr yasamağa başlıyan bu genc banka müdürii, doğru kendi odasına gitti, kapıyı kapadı, yazıhanesinin başma geçti. Başını avucları içine aldı. Şakakları zonkluyordu. Kendı kendinc* Bu yorgunlukla sabaha kadar nasil dayanacağım! diye sordu. Fakat, bu suali: Halimenin yanında uykusuz günler de geçer, geceler de! cevabile reddetÜ. Dcrhal, kendini toparladı ve: Eleni buraya gel! diye bağırdı. Gcnc hizmetçi koşarak odaya gırdi. Nefes ncfese: Bir emriniz mi var, efendim? diye sordu. Benim elbisclerimi getirdiler mi? Getırdıler, efendım. O halde, söjle, bana banyoyu hazırlasınlar. Başüstüne efendim! Genc hizmetçi dışarı çıkınca, Sezai Bey yazıhanesine bitişik olan yatak odasına geçti. Soyundu, bornuzuna sarındı. Dışarıda, insanı ev içinde kaloriferlere rağmen donduracak kadar şiddetli bir soğuk vardı. Sezai yatak odasındakı kaloriferin yanında duruyor, hizmetçinin banyoyu hazırlandığı haberini vermesini bekliyordu. Birkaç defa, kendini gardrobun aynasmda seyretti. Hatta, iyice yaklaştı; yüzünde yeni bir çizgi belirip belirmediğine dikkat etti, saçlanna dü?müş yeni bir beyaz tel var mı yok mu, diye bakh: Gözlerimde bir durgunluk var! Bunu Halime derhal anlar, ne yapmalı? Diy« düşündü. Bu gece Halimenin karşısına biitün tazeliğıle çıkmak istjyprdy. Istiyordu ki, sevgılisi daha doğrusu yeni metresi arzuların biitün ihtirasile şahlandığı bu geceyi bu odada, ve kendi kolları arasında sona erdırsin. Gardrobu açtı. Sol köşede asılı duran açık mavi tül pijamayı çıkardı. Sevgilisinin vücudıinü bu pijaona içinde, ve erguvanî abajurun isığmda kaç kere avuclarmda, gözlerin de, dudaklarında dinlendirmişti. Pijamayı bir çocuk safiyetile okşadı; sonra, yatağın ayakucuna koydu. Halimenin mınimini ayaklarını okşamış, öpmüş tavşantüyü terlikleri yatağın altına sürdü. Onu şimdi, bu gece, sabaha karşı bu odada, pencerelerin perdelerini indirirken, oda kapısını kilidîerken, ev içindeki ayak seslerine kulak kabartırken, ve inceliğine rağmen, kuvvetli hislerinin heyecanmı durtnadan fısıldıyan kalb çarpıntılarile burkulurken görüyor gibiydi. Kendı kendine: Bu gece gözlerinin, bal renkli gözlerinin bebeklerıni öpmek istiyonım! dedi. Sevincini yakalamak istermiş gıbi. kollarını açtı, parmaklan tekallus etti. Hizmetçinin, oda kapısına vurup: Banyonuz hazır, efendim! demesile bu tatlı uykudan uyandı. Bır ıki oda kapısı açıp kapadıktan sonra, dar koridoru geçti, banyo dairesine girdi. Kapıyı kapadı. Soyundu. Banyoya girdi. Ilık bir kadın eline benziyen suyun temasını vücudünde her dakika daha başka bir sihirle hissediyor, ve yorgunluğu başmdan ayaklanna doğru bir ağırhk halinde akıp gidiyordu. Şircdi, kafasında hiçbir rakam, vücudünde arzulara: «Artık, fazlasına tahammülüm yok!» diyebilecek bir kudretsizlık kal madığını anlayınca, banyodan çıktı. Vücudünü kurularken, gözlerile hatlarını tetkik etti. Sonra, yatak odasma gitti. Ilık vücudünü dısannm soğuğile ürküt memek icin, perdeleri indirdi. Erguvanî ışıklı abajuru yaktı, biraz dinlenmek için ipek yorganlı yatağına uzandı. ister Insan sıkısınca Uç değil, beş metroluk yükseklikten de atlarmış! RADYO Junie Astor Romada filim çeviriyor Tanınmış Fransız artisti rejisör Augusto Genina'nm idaresi altında «Toska» operasından iktibas edilen filmi viicude getirmektedir aksamki program J Şerif Hulusi II Pariste bır kahvede Rüştü Bey, Fransız sevgılisi Fran çoise'in kolunda, Parisin iki üç gündür çamura benziyen havasını koklamamak istermiş gibi, başını önüne eğerek, StMichel bulvarında meşhur Soufflot kahvesine girdi. Kapıyı kapayınca, seveili ve âşık münasib ve rahat bir köşe arad:!ar. İleride, basba=a vermis iki ihtiyarın sağ tarafında boş bir ma«a buldular, ve oturdular. Oturur oturmaz, Françoise cebindeki ki'tuvu çıkardı. Ve âşıkına: Art.k, tahammül edemivecen;iın! dedi, b?na vaptıSın sürprizi öğrenmek ıstiyoıum. Mü^aade et, acavım sevgilim. Kutu gayet ince bir kâğıdla sarılmış, I ve ipek ince bir bandla bağlanmıştı. Turkiye Radyocüfüzyon Postalajı Françoise ince parmaklarile bandı çöz Istanbul asliye ikinci ceza mahkemesi, DALGA UZÜNLUGÜ meğe çalışırken, gözlerıni sürprizi daha 1639 m. 183 İS.CS. 120 Kw. iyi görmek için, bilemek istiyormuş gibi, dün Eminönünde Baker hanı altındaki T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. depodan kâğıd çalmağa tesebbüs ettiği durmadan kırpıştırıyordu. Bir aralık durT. A. P 31.70 m 9465 Kcs. 20 Kw. iddiasile meshud suç Müddeiumumiliğine 12,30 Program, 12,35 Turk muziği 1 Fedu. Rüştünün elkrini tuttu ve: rahfeza peşrevı. 2 Dede Sultaniyegâh Haydi söyle! dedi, bana ne getir gönderilen Osmanın muhakemesine başikinci beste Canu dilimiz lutfu. 3 Lemi ladı. Evvelki gece çalmağa tesebbüs etdin? Sultaniyegâh şarkı Andıkça geçen günleri. 4 Refık Talât Sultaniyegâh şarkı Duş Acele ediyorsun, onu bu gece saat tiği kâğıdlardan otuz kilo kadarını deponun duvarı üstüne çıkardığı ve Hub tü görnil şımdl bir nevres gule 5 Yesarl Paristen yazıhyor: on ikiye kadar açmamalıydın. Asım Sultaniygâh şarkı Biz Heybeüde yar bekcisi Kasım tarafından görülerek Fransızlar son günlerde Pariste gösteFrançoise çapkın bu gülüşle: bır gece mehtaba. 6 Cemil Bey Ferahfeza saz semaisı. 13,00 Memleket saat ayarı, O zaman, gene. . dedi. Şimdi de.. yakalandığı iddiası karsısında, Osman, rilmekte olan «Dostane anlaşma» filmine ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 Müzik çok büyük bir siyasî ehemmiyet atfedi Kutuyu açtı. İçinden, çok güzel işlen söyle söyledi: (Operetler Pl.) 13,45 14 Konuşma (Ka Bu, doğru değildir. Ben oradan yorlar. Çünkü bu kordelâ, bugünkü Franmiş, ince ve ıncı taşlı bır yüzük çıktı. dın saati Ev hayatına daır) 19,00 Program, 19,05 Muzık ıBır uvertür Pl.) 19,15 Genc kadın sevincınden Rüştünün ya geçiyordum. O depodan evvelce kâğıd sa Ingiltere ittifakının menşelerini ve Turk muziği (Karışık program) 19,45 Türk naklarmı ısıracak hale gelmişti. Fakat, çalmağa tesebbüs edenler varmış, lâkin ana hatlarını gösterıyor, ayni zamanda muziği (Saz şairlerinden örnekler). 20,00 bir türlü ele geçirilememişler. Bekçi «Gel, yirminci asnn iptıdalarında her iki memsadece öpmekle iktifa etti. Memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji Beni bu kadar sevdiğini bilmiycr beraber arayalım; galıba hırsız girdi» leketin basında bulunan ricali beyaz perhaberleri. 20,15 Neşelı plâilar R. 20,20 Türk müziğı (Klâsık program) İdare eden: dedi. Ben de kendisine yardım maksadi dede yaşatıyor. Siyasî ricalin yanında dum. Mes'ud Cemil, Ankara Radyosu Kume heye Ya, demek seni sevdiğimden şüphe le yürüdüm, deponun tahtaperde ile ka büyük san'at şahsiyetleri de gözleriinizin ti, 1 Cemil Beyin Muhayyer peşrevi. palı deliğinden duvarı geçtik. Içeriye gi önünde resmigeçid yapıyorlar. Eserin reediyordun? 2 Hafız Post Muhayyer birinci beste Vakti supholdu. 3 Sadullah Ağa ağır rince, bekçi yakama yapıştı, beni gerisin jisörü bu resmigeçide hâlâ hatırası gönülGenc kadm, hatasını tamir etmek için: semai Hali seyehi nazik terindedir. 4 lerde yaşıyan Fransanm ölmez artisti Hayır, böyle bir şüpheye düşnıe geri dışarıya çıkardı, karakola da «HırArif Bey Muhayyer şarkı Humarı yok dim, dedi. Yalnız bu kadar çok.. demek sız budur, içeride buldum, getirdim» di Sarah Bernhardt'ı iştirak ettirmek iste bozulmaz meclisi 5 Şevki Bey muhayyer şarkı 01 gonca dıhen bir guli handan. yerek, o depodan yapılan kâğıd hırsızlı tniştir. Fakat kendısinın, ölümünden sonistedim. 6 Keman taksimi. 7 Arif Beyin Mura hiçbir filımde canlandınlmamasını va Küçük karttaki cümleyi okudun ğını bana yükletti! hayyer şarkı Meyhane tarapgâhı mey 8 siyet eıfliiş olan Sarah Bernhardt'm bu mu? Rahmi Bey Muhayyer sarkı Serapa husReis Nef'i, Osmana sordu: arzusu yerine getirilmek için ona benzer nü arLsm. 9 Muhayyer yuruk semai Bır Françoise kutu içindeki kadife kapağı Peki kâğıdlardan bir kısmmı du şekılde maquıllee edılmiş olan Junıe Aselif çekti gene. 10 Saz semaisi 21,00 Kokaldırdı, beyaz bir kart gördü. Ustünde, nuşma 21,15 Müzık (Radyo orkestrası Şef: var üstüne kim koydu? tor bu role çıkarılmıştır. O devre aid piminicık harflerle: «Askımız bir yas daHasan Ferid Alnar) 22,15 Konusma, 22,30 Ihtimal içeride başka biri bulunu yeslerden birinin kısa bır sahnesinde Junie Müzık (Neş'eli muzık Pl.) 23,00 Son ajans ha büyüdü.» cümlesini okuyunca, ince Junie Astor yordu, dısarıdan ayak sesleri işitince du Astor'u seyreden Ingiltere Kralı VII nci haberleri, ziraat, esham, tahvilât, kambldudaklarını büktü ve: tini son zamanlarda Katherine Hepburn yo nukud borsası (fiat) 23,20 Müzik (Cazvardan atlamış, kaçmış olabilir! Edvvard artisti: band Pl) 23,5524 Yarmki progıam. Çok güzel yazmışsın ama, sevgi Duvar, üç metre yüksekmiş? Madam, Sarah Bernhardt'ı gölge da Amerikada ihya etmişti. lkn! dedi, yaşından bahsetmeseydın! Junie Astor bugünlerde İtalyadadır. Operalar ve operetler Eh, insan sıkısınca beş metre yük de bırakacak derecede muvaffakıyet gösRüştü cevab vermedi. Fakat, Fran Çünkü Roma stüdyolarmda üç filim çe 20,35 Ingıltere (Wales Regional): Faust terdiniz! sekten de atlar! çoise'in ellerini okşadı: (1 ıncı ve 2 ncı perdeler). Cümlesile tebrik etmekte, san'atkâr da virmek üzere bir İtalyan kumpanyasile 21,20 Hamburg: Beklenılmıyen tesadüf. Hobyar bekçisi Kasım, şahid yerine Müsaade edersen, dedi, beni Is hükümdara şu cevabla mukabele etmek kuntrat akdetmiş ve ilk kordelâsına aid 21,35 Paris (P.T.T.): Carmosine. tanSulda bekliyen bir kadın var. Ona bir çağırıldı, o da şöyle dedi: faaliyete başlamıştır bile.. Bu filim, meş 21,35 Paris (1648 162): La Habanara ve tedir: mektub yazayım. Bu depodan kâğıd çalmmağa te Sicilyalı kadm. hur «Toska» operasından iktibas edilmiş Majeste, o büyük artistle mukaye22,05 Milâno: Anima Allegra. Françoise arasıra bahsi geçen bu ka şebbüs edildiğinden ötedenberi şikâyet se ederekten bana büyük bir şeref bah tir. Junie, eserin kahramanı Floria Toska Büyük konserler dını, Rüştünün eski sevgililerinden biri geliyordu. Ben önceleri sade bir şüphe şettiniz. Lâkin itiraf edeyim ki bende o yı temsil edecek ve bütün dünya sahne sanıyor, kendisi daha yeni olduğu için olduğunu sandım. Sikâyetler devam edin20,50 Londra (Regional): Handel, Wagner, nun ne altın sesi, ne de inkâr kabul etmez lerinde milyonlarca seyirciye gözyaşı dökÇaykovskı ve sair bestekâriarın eserhiçbir kıskanclık hissi duymuyordu. Kal ce gözkolak oldum. Bu suretle bunu detürmüş olan hâdiseyi beyaz perdede yedehası maatteessüf mevcud değildir. leri. dı ki, bu kadın şimdi onlardan binlerce poda görerek derhal karakola götürdüm. 21,20 Königsberg: Balet musikisl. Hakikaten Junıe Astor «Dostane an niden canlandıracaktır. kiJometre uzaktadır, ve bu akşam yasa Ben öyle herkese iftıra etmekten hoşlan21,20 Viyana: Çaykovski, Dvorak ve SibeliKordelânın rejisini vaktile Fransada us'un eserleri. mağa hazırlandıkları geceyi âşıkile be mam, kimseyi incitmek istemem; işin doğ lastna» filminde Sarah Bernhardt'a çok benzemiştir. Hususile alnının üstünde top çalışmış olan italyan rejisörü Augusto 21,20 Oslo: Vivaldi, Schubert vesair besteraber yaşaması bütün hayatınca knkân rusu budur! Hatta, ben bunu büyük kakârların eserleri. lanmış perçemlerile.. Bu tarz saç tuvale Genina idare etmektedir. sızdır. pıdan çıkarmak üzere kapı demirini yok21.35 Stokholm: Isveç musikisi22,05 Saarbrucken: Şehrazad'dan parçalar Peki yaz, ben de gazetemi oku layınca, bu, «Orası kilidlidir, sağlamdır, (Rımski Korsakof). rum! dedi. açılmaz!» dedi. Demek ki evvelce orayı 22,05 Varvosa: B€e:hoven, Ravel, Debussy Rüştü garsondan kalem kâğıd istedı, zorlamıs da bunu anlamış! ve sair bestekârların eaerleri. ve mektubunu yazmağa başladı: Oda musikileri Müddeiumumî muavini Ubeyd, zab:t «Sevgili Halıme, tutan polis Ahmed Mazharm şahid ola*jç Her sene eylul ayında «Venedik» •İf Geçen gün çalışmanın başladığı sa 19,05 Munih; Haendel, Schubert ve sair be3 tekârlarm eserleri. İnsanm en neş'eli, ve her sene hayatı rak çağırılması ve Osmanın tevkifi isteği te açılmakta olan «beynelmilel filim seratten sonra stüdyoya girmek istiyen 19,35 Leipzig: Beethoven, Pizzettl ve sair mızda mühkn bir merhale olan gününü ni ileri sürdü. Reis NeFi, aza Hahl ve gisi» ne İtalya ile hükumetlerinin arasm Georg Raft ile kapıcı arasında bir gürülbestekârların eserleri. yabancı bir memlekette, sevgili kansın Nigâr, kısa bir müzakereden sonra Ah daki siyasî gerginlik dolayısile Amerikan tü çıkmış, netice kavgaya müncer olmuş 20,20 Melnik: Brückner'uı eserleri. 21.35 Doyçlandzender: Ev musikisi. dan uzak, ve sevgisiz insanlar arasmda, med Mazharm çağırılmasını ve Osmanın sinema şirketleri iştirak etnıemeğe karar ve kapıcı Georg Raft'ı tekme tokat ka 21,35 Paris (1648 162): Mozart, Bach ve yalnız başına, bir odaya kapanarak gevermişlerdir. Amerikalıların iştirak etmi pıdan dısarı atmıştır. Birçok filimlerde sair bestekârların eserleri. tevkifini kararlaştırdılar. çirmesi çok acı. Sana imreniyorum. Yeyecekleri bir filim sergisi beynelmilel ol boksör rolü oynıyan Georg'un mazhar 22,25 Brüno: Serenad. ğenlerinle beraber kimbilir, bu gece nemak mahiyetinden tamamile çıkacağı ci olduğu iltifata ve düştüğü akıbete bakın! Solistlerin konserleri ölen talebe kadar çok eğleneceksin?» hetle Fransızlar da bu işten el çekmişler •jf Genc artist Vivien Leigh, Clark 19,35 Droıtvich: Flüt, klârlnet, piyano konBeyoğlunda Hamalbaşında oturan Rüştü yazmakta zorluk çekiyordu. seri. ve «Cannes» şehrinde ayni ayda bir sine Gable ile birlikte çevirdiği «Uçtu da gitRum lısesi talebesmden Papadopulos, Genc kadının ellerini acıtıncıya kadar ma festivali tertib etmeğe karar vermiş ti!» filminde birinci defa büyük role pazar günü denize girmek üzere Kadıkösıktı. Sonra, göz bebeklerini bile saran yüne geçmiştir. Denize gırdiği yer oi lerdir. Yapılacak hazırhklara nezaret etEminönü Halkevinin güzel çıkmıştır. Bundan dolayı çok sevin bir sıkıntı ile: dukça derin olduğundan yüzmek bilmı mek üzere Fransanm tanınmış siyasî şah mektedir. Hatta o kadar ki, kordelânırt bir teşebbüsü Eski bir sevgiliye, dedi, senebaşm yen Papadopulos. bır an içinde çırpın siyetlerinden Albert Saraut'nun riyaseti ilk temsilinden sonra kendisini birinci deEminönü Halkevinden: da olsun, mektub yazmak pek zor. mağa ve feryada başlamıştır. Etraftan altında bir komite teşekkül etmiştir. Bu fa olarak tebrike gelecek erkek seyircinin Evimiz Sosyal Yardım Şubesi her sene yetişenler Papadopulosu. boğulmak üze sene temsil salonu olarak belediye kaziFrançois, alay ederek: boynuna sarılacağını ötede beride söyle olduğu gibi bu sene de Galatasaray Yer Seni çok seviyorum, bu geceyi sen re iken güçlükle kurtarmışlardır. Bay nosu kullanılacak. Gelecek sene için miştir. Birçok delikanlılar bu haberi du li Mallar sergisinde ticaret kasdile ol» den uzak geçirmek çok zor, diyiver. Sahi gın bir halde hastaneye nakledilen genc. 2000 kişiyi istiab edecek hususî bir sayunca «Uctu da gitti!» nin ilk temsilinde mıyarak geçim için evlerinde çalışanlayapılan bütün tedaviye rağmen biraz zanneder, zavallıcık sevınir. lon inşa edilecektir. Bu seneki festival bu serefe mazhariyet için salonda hususî nn her türlü elişlerini teşhir ve satışa sonra ölmüştür. şenliklerine sinemanm emektar mucidi delâlet etmek üzere bir sergi açacaktır. Rüştü bu fikri beğendiğini anlatmak tertibat almaya hazırlanmaktadırlar. Satılan eşyadan hiçbir masraf alınmıyaLouis Lumiere riyaset edecektir. için başını salladı. Sonra mektubuna de•^ Madeleine Carroll kocası yüzbaşı caktır. Sergiye iştirak edenler eşyalarıvam etti: kabil, bu neş'eli günde biririmizden ayrı ^ Komik Şarlo, müstakbel filmi «Sana çok kıymetli bir hediye yolla olmak.. Ben seni, sen eni düşünerek azab «Diktatör» ün Avrupa sinema salonla Astley'den ayrılmıştır. Bu talâk öteden nı sattırabilecekleri gibi ajTica da sipariş alabileceklerdir. Arzu edenler elişmak isterdim. Fakat, maalesef raümkün içinde günler geçiriyoruz. Şimdi Ertuğ rında gösterilmesınden hasıl olacak kârın beri beklenmekteydı. Çünkü artistin Holerini her gün ve serginin devam ettiği değıl. Maamafih, en kıymetlisıni tam rulu kanlı gözlerile karşımda görüyomm. tamamının Viyanadan hicret etmek ar livud'da yaşamasına mukabil yüzbaşı müddetçe saat 14 ten 18 e kadar Cağalgününde değil geiirken getireceğim. Sen yatakta yarı çıplak.. Birden kapı a zusunu gösterecek olan Yahudi kolonisi Astley Ingilterede oturuyordu. oğlu merkezindeki Ev bürosuna makbuz •^ Joseph Schildkraut «Yağmur ge mukabili teslim edebilirler. Dün akşam yatakta hep seni düşündüm. çılıyor. Elinde tabancalı biri.. Neyse, nin seyahat masraflarına tahsis olunması Orada yalnız olduğunu, benitn burada kapatalım bu bahsi. için kordelâlannın tevziatile iştigal eden liyor!» filminde Rancipur tnihraçesinin kâtibliği rolünü deruhde etmiştir. içi çöl gibi ıssız bir adam haline geldigi«Sevgili karıcığım, üzülme. Geleceğim kumpanyaya salâhiyet vermiştir. Bir muallimin ölümü mi acı acı tekrarladım. Gözlerinden saç günler herhaîde uzak değil. Yakında im•^ Uzun zamanlar stüdyo faaliyetin~Jr Yeni yetişen genc kadm artistlerîstanbul Öğretmenleri Yardım Cemilannı oksıyarak öpemedi?ime teessüf et tihanları verıp, bütün azabımı ateş du den Nancy Kelly ile Spencer Tracy den uzak kaldıktan sonra tekrar filim ceyetinden: tim, ediyorum. Bu teessüf çok uzun sür daklarında aleve vereceğiz. Sevgi ve has «Aşka veda!» isminde bir kordelâ vücu virmeğe başlamış olan Richard Arlen Büyükçekmece Kumburgaz köyü okumese bari.» «Eski Kaliforniya» filminde bir İspanyol lu öğretmeni Zeyneb Saide Şaylavı maaretle yanaklarından, gözlerinden, dudak de getireceklerdir. Genc kadın Rüştünün kolunu çimdir larından öperim. lesef aramızdan ebediyen kaybettik. • r Amerikan filimlerinde şimdiye ka asılzadesi rolünü oynıyacaktır. ^di: ^f «Eski rütbe!» filminde parîamış o Kederli ailesine ve sayın arkadaşlara tadar hain rollerine çıkmakta olan Joseph Seni daima seven Ne çok yazdın, sevgılım! Daha Calleia'ya son bir kordelâda papaz rolü lan Dick Foran'îa «Ya aşk, ya para!» ziyetlerimizi sunarız. kocan» bitmedi mi? Beni dınle. Bu akşam için, Rüştü büyük bir yükten kurtulmuş gi tevdi oluntnuştur. Mensub olduğu kum kordelâsında muvaffakiyet kazanmış o güzel bir eğlence plânı hazırladım. §ımbi, geniş bir nefes aldı. Françoise da içi panva bu işe hayret edenlere Calleia'n:n lan June Long bir filim çevireceklerdir. diye kadar misline raslamadığın bir tuvakardesinin hakikî bir papaz olduğunu bil Kordelânın adı «Dahilî istihbarat» olaGirid Hanya eşrafmdan müteveffa ni çekti: let yaptırdım. Bu gece beni her zamanDerviş Bey zade Mustafa Kadri Beyin dirmektedir. caktır. Oh, çok şükür bitti! dedi. Ah, bu kinden daha fevkalâde bulacaksın. Gece haremi merhume Bayan Esna Müldürün nezaket denilen şey olmasa. On beş, y:rruhuna ithaf edilmek üzere haziranm 21 saat onda sana geleceğitn. İstiyorum ki.. mi dakikamız boşu boşuna geçmezdi. inci çarşamba günü ikindi namazmdan Anlıyorsun değil mi? sonra DİVANYOLUNDA FİRUZAĞA Sahiden, seninle konuşulacak bu Rüştü sevincle sordu: CAMİİNDE mevlidi şerif okunacağındau vakti harcadığımıza ben de üzüldüm. Çok mu öpüşeceğiz, bu gece! Söyarzu edenlerin teşrifleri rica olunur. Maamafih, çaresiz.. Senede bir defacık Cağaloğlu eski Düyunu Umumiye yeni Erkek Lisesi le, Françoise! olsun lâzım! yanında, kapısı Cumhuriyet matbaası karşısındadır. TÜRK REVÜ OPERETİ Genc kadın, göz kapaklannı oynataRüştü mektubu katladı, zarfa koydu, Sinema Bayan ve çocuklara 5 Kuruştur. Üstad Muhlis Sabahaddinin riyasetir.rak, tatlı bir tebessümle başını salladı ve de, kırk kişilik kadro ve 16 baletle pek ve adresi yazdı. Garsona kahve borclansözüne devam etti: yakında yaz temsillerine başlıyor. nı ödedıler, ve caddeye çıktılar. Birbır Albert'le sevgilisi, Gaston, Maurice de bizimle bfraber. Evvelâ, Cou lerine sokulmuş olarak, iki gündür sulu Eğe Tiyatrosu 1 Nafıa silindirlerinde kullanılmak üzere Niğde istasyonunda tespole'da saat 1 1 de buluşacağız. Orada sulu yağan karın altında yürümeğe baştemsilleri lim şartıle s 100 » ton kriple maden kömürü açık eksiltmıye konmuştur. bir iki aperitif aldıktan sonra, Mon ladılar. Birkaç saat sonra, evvelâ evde Nureddin Gencdıır ve 2 Bedeîi muhammen beher tonu « 20 » lira hesabile « 2000 » liradır. martre'de, veya Büyükbulvarda bir bara buluşmanm, Françoise'ı güzel tuvaleti arkadaşları 3 Eksiltme 26/6/939 pazartesi günü saat « 15 » te Hükumet konağı 20 haziran salı akşamı gideceğiz. Daha sonra... Sırası ge'ince içinde istiğrakla seyretmek zevkini şimdi içinde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. Üsküdar Beyleroğlu bah 4 Eksiltmiye gelenlerin «150 » lira muvakkat teminat vermeleri lâöğrenirsin. Haydi, şimdi mektubuna de den yasamağa başlamanın verdiği derin bir hazla Rüştü sevgilisinin elini sıktı. zımdır. çesinde (İki süngü aravam et ama, bitsin artık. 5 Şartname bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. (4394) smda) Murad Şamil varyetesi Bedriye Lüksenburg bahçesi önünde ayrıldılar. Peki sevgilim. Süheylâ konseri. «Doğru söylüyorum, Hahmecığım. Genc kadın, âsıkına vereceği büyük ziBu geceyi kimbilir nasıl kâbuslarla gecire yafete hazırlanmak için, yüreğini kabarERTTTÖRUL SADÎ TEK Malî sene sonuna kadar mektebe lüzumu olan 65000 kilo ekmek ve ceğim ve bir odanın içine, bir kalebend gibi tan bir sevincle Ulm sokağına doğru yüBu gece Üsküdar Hale c 1000 » kilo mangal kömürü, * 300,000 > kilo kriple ile « 125,000 » kilo odun kapanarak sevgilimden uzak bir cehennem rüyord~u. Bir iki defa arkasına bakh. bahçesinde (ERKEKmünakasa ile alınacağından ilk muvakkat teminat ekmek için «480» lira. tecrübesi yaşıyacağım. Burada hiçbir Genc adatnın orada durduğunu görüııce, mangal kömürü için 3 lira, kriple kömürü için 315 lira, odun için 86 LER 40 INDAN SONsey, hiçbir cnahluk insana yaşamak zevki elile isaret etti, ve sür'atli adımlarla tekliradır. Seraiti öğrenmek istiyenler Nuruosmanive'.le Türk Okutma KuruRA AZAR) Vadvil 3 munda görebilirler. Ekmek ihalesi 30 haziran 1935 cuma günü saat 10 da, vermiyor. Olüm kadar korkunc eı'denn rar yoluna devam etti. perde. Okuyucu Aysel mahrukat ayni günde saat 14 te gene orada yapılacaktır. (4415) (Yartn bitecek) bile bizi birbirimizden ayıramayışına mu DTÛ orD c MEVLÎD ÇİFTESARAYLAR SİNEMA ve BAHÇESiNDE Bu akşam Bayan M U A L L Â Kemanî S A D İ ve arkadaşları Niğde Vilâyet Makammdan: Darüşşafaka Direktörlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog