Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUİMHLJK1İÜ.T 20 Haziran 1939 KiRUZ Tarihî roman: 59 Yazan: Kadircan Kaflı ( Şehlr ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Et meselesi Beş senelik imar programı için... Ekmek fiatları Deniz kapıları ugünkü gergin vaziyette dikkati celbeden siyasî ve diplomasî hareket ve faaliyetler; Moskcva ile Danzig'de tetnerküz etmişse de askerî cihetten bütün dünyanın zihnini işgal eden noktalar mühim deniz kapıları ve bahusus Akdenızin methallerinin vaziyetidir. Amerika bir harb vukuunda kendisinin şark ve garb sahilleri arasındaki bahrî muvasalanın kesilmemesi için fevkalâde ehemmiyet verdiği Panama ka nalınm şarktan gelecek taarruzlara karşı ileri müdafaa hattı olmak üzere Amerika kıt'asmın Akdenizi olan Karaib denizini Atlas Okyanusundan ayıran Antil adalarında büyük üsler ve müstahkem mevkiler tesisini düşünmekle cneşguldür. Hind Okyanusunun ve Hindistanın şark kapısı Singapur'un Japon donan masının muhtemel hücumuna ve Mala ka'ya askerî fırkalar ihracı teşebbüsüne karşı müdafaa tedbirlerini artırıp İngil tere kendisinin Hindistan İmparatorlu ğundan, Fransa dahi Hindiçiniden emin olmak için Fransız ve İngiliz general, amiral ve erkânıharb zabitlerile mütehassıslar bir konferans akdine başlamışlar dır. Cebelüttank ve Malta kadar mühim olan İngiliz bahrî üssü ve müstahkem mevkii Singapur'da toplanan bu konferansa iştirak eden büyük donanma, ordu, hava zabitlerinin sayısı altmışı bulmuş tur. İtalyanın manevra vesilesile şimdi Cebelüttanka yüz parçalık bir donanma göndermekte olması ve en büyük zırhlıların da bu donanmaya iştirak eylemesi Ingiltere ile Fransanın Cebelüttarık boğazına aid endişelerıni tekrar canlandırmışhr. 42 parçadan mürekkeb bir Alman do nanması geçenlerde Cebelüttarık boğazı etrafmda bir ay manevra yapmış olduğu zaman İngiliz matbuatı hayli endişe göstermişti. Şimdi İtalyanın; Almajı donanmasınm iki buçuk misli bir kuvvetle Cebelüttarık boğazında uzun müddet kalacak nümayişte bulunmağa karar vermıs olması İngiltere ile Fransayı Cebelüttarık konferansı kararlarına munzam olarak yeni tedbirler almağa sevkedecektir. Fakat İngiltere ile Fransanın en ziyade dikkat ettikleri bahrî kapı Süveyş kanalıdır. İngılterenin Filistinde Hayfadı vücude getirmekte olduğu üssübahrî ile müstahkem mevkıden ve Kıbrısa muMnfiyet vererek hâlkı memnun etmeğe ça lışırken burasını Maltanın yerine Akdenizin en mühim bahrî üssü haline getirmek üzere Magosa'da tesisat ve tahkimat vücude getirmekten ve Fransızların Beyrutta büyük bir hava üssü ve Trablus şamda bir bahsî üs yapmaktan maksadları hep Süveyş kanalı için ileri müdafaa hattı vücude getirmektir. Şu kadar var ki Süveyş kanalının deniz cihetinden ziyade kara tarafından müdafaa tertibatı İngiltere ile Fransayı düşündürmektedir. Umumî Harbde on beş bin Türk askerinin bir miktar Alman zabitlerile birlikte Süveyş kanalına yaptıkları akın îngilizleri gaflette avlamıştı. Geçen Umumî Harbde İngilizler kanah muhafaza etmiş olmalarını sırf bir tesadüf ve talihe medyun olduklarım asla gizlemezler. Şimdi Ingilizlerle Fransızlar kanalın muhafazasına herşeyden ziyade ehem miyet vermektedirler. Arabistan ve Habeşistan tarafından kanal için ciddî bir tehlike beklememekle beraber Trablus garbdan cidden endişe etmektedirler. Fransız membalarına göre İtalyanlar Trablusgarbda yüz yirmi bini Tunus ve seksen bini Mısır hududunda olarak iki yüz bin kişilik bir ordu tahşid etmişîerdir. Hava Mareşalı Balbo'nun kuman dası altındaki bu kuvvetlerden Mısır hududunda bulunanların çoğu motöriü fırkalardan mürekkebdir. Maamafih îial yan ve Alman fırkalannm şayed çölü geçerlerse kanala kadar gidememeleri için deltadaki Nilin bütün sedlerini bir anda yıkmak için tertibat almmışür. Dün yapılan içtimada Ofis, piyasadan daha Birinci Ahmed Bursada halkın şikâyetlerini Vekâlete verilecek ucuza buğday verdiği Hükumet, Belediyeye 10 cevab hazırlandı için nark değişmiyecek dinlerken, Sadrıazam Derviş Paşa da Istanmilyon liralık yardımda Dün Belediyede İktısad MüdürlüğünYeni buğday mahsulünün neşvü nebulda ortalığı kırip geçiriyordu de Beiedıye Reia Muavini Lutfi Aksoyun bulunmıya karar verdi ması yurdun her tarafında ilerlemiş ve iştirakıle bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya Beiedıye Mezbaha Müdürü de ıştirak etmıştir. Aldığımız malumata nazaran Dahiliye Vekâletı, Belediyeden et mevzuu etrafmda bir rapor istemiştir. Malum olduğu üzere Büyük Mıllet Meclisinde ve Parti Kurultaymda cereyan eden müzakereler esnasmda bazı mebuslar İstanbulun et işine temas ederek bazı tenkidlerde bulunmuşlar ve bu meyanda İstanbul mezbahası aleyhinde de idarei kelâm etmişlerd:. Vekâlet bu sebeble et mevzuunu tetkıke karar vermiş ve bu sebeble Belediyeden bu iş hakkında ittihaz edılen kararlar ve muhtelif zamanda verılen raporlann bir hulâsasını ve Belediyenin mütaleasmı istemiştir. Dünkü toplantıda bu mütaleanm hazırlandığı anlaşılmaktadır. Evvelce de yazdığımız gibi Belediye ete mevzu narkı kaldırmak tasavvurundadır. Bundan başka et tevziatmı da B lediye yapmak için Vekâlete müracaat etmiştir. İstanbul mezbahasmm etin pahalı satılmasma sebeb olduğu hakkındaki iddialan Belediye doğru bulmamakta ve geçen sene mezbaha rüsumundan tenzilât yapıldığını iddia etmektedir. Celebler de aksi iddiadadırlar. Maamafih demiryolunun Erzuruma ulaşmasile mahallinde kurulacak bir mezbahada kesilen koyunlann soğuk hava tertibatmı muhtevi vagonlarla îstanbula nakli halinde îstanbulda et piyasasmm yüzde otuz, kırk ucuzlayacağı evvelce yapılan bir etüd neticesinde anlaşılmıştı. Bu suretle hem hayvanlar yürütülmek suretile zayıflamaktan kurtulacak, hem de vapurla nakliyeden tasarruf edilecektir. Evvelce celeblerle rekabet ve îstanbula ucuz et temin için teşekkül etmiş olan Devlet Ziraat Kurumu teşkiîâtı da halen piyasadan çekilmiş bir haldedir. Nafıa Vekâleti tarafından şehrin imar plânı tasdik edildikten sonra, bu nâzım plânı tasdik edildikten sonra, nâzım semtlere göre hazırlanması lüzumu bildirilmiştir. Mütehassıs Prost, Belediye imar müdürlüğündeki mühendislere şehrin muh telif semtlerinin plânlarını etüd ettirınf{;e ve tatbikat plânlarını hazırlatmaya başlamıştır. 15 milyon lira sarfile ilk plânda yapılacak yollara aid program ufak, tefek bazı tadilâtla kabul edilmiş ve son tasdik kararı Nafıa Vekili General Ali Fuadın Ankaraya avdetine talik olunmuştur. Vekil tarafından yapılacak olan tetkikatın bugün ikmali, ve Ankaradaki heyetin de şehrimize avdeti bekleniyor. Hükumet, Belediyenin koyacağı on milyon liraya on milyon daha ilâve ede rek birinci imar plânınm tahakkukunu temin eyliyecektir. Şu halde beş sene zar fında yalnız imar plânmın tahakkuku için yirmi milyon lira sarfedilecektir ki Belediyenin yapacağı diğer işler buna dahil değildir. Hükumetin bu yardım haberi şehrimizde memnuniyet uyandırmıstır. Hünkâr Divanma giden yol na«ıl Mahfiruz etrafındakiler üzerinde bir saltanat korkusu yaşatmakla beraber ken kapanır! Elbet arzuhalimiz vardır. Beş disine karşı yer yer korkunc kıskanclık bin sipahi adına gelmişiz! Meded Padıu ateşlerinin kıvılcımlandığına da şüphe •'•', meded!.. yoktu. Saraydaki yüzlerle carıyenin çoğu Birinci Ahmed elini dizine vurdu ve genc Padisahın koynuna girebılmek için bostancıbasıya bağırdı: heyecanla bekliyorlardı. Ne ^amandan Niçin komazsız? beri saraya yeni cariyeler de alınmıyor Devletlu hünkânm, asi sipahi redu ve bu hal cariye vermek suretüe me isleridır; lâftan anlamazlar; bir edeb^izmurıyet almak istiyenleri, İstanbulun o lik ederler deyu ihtiraz üzere davranınz! meşhur ve zengin esir tüccarlarını kızdı Kaç kişidir? nyordu. Dokuz kişi... Mahfiruz bunları hiç düşünmüyordu. Burada dokuz yüz kişi varsız; doO giinlerde yalnız bir adamdan hiç, hoşkuz kişiden mi korkanz! Elbet gelsinlanmıyordu: Derviş. Paşa... ler!.. Vaktile beş renkte üçer kızdan yapaPala bıyıklı, saçlı sakallı, renk renk rak verdiği koleksiyonu, Birinci Ahmedin kaftanlı, kırmızı şalvarlı, kırmızı veya bir müddet onlara kapıldığmı unutmamıştı. Fakat son zamanlarda Padisahın sarı pabuclu dokuz kişi solaklarla bosDerviş Paşaya ehemmiyet verdiğini, o tancılann safları arasından geçtiler, Panun ögüdleripe göre hareket ettiğini görü disahın önünde yere kapandılar. Padişah sordu: yordu. Hele Padişah Bursaya gittiği za Ne dilersiz? man îstanbulun muhafazasına bakacağıIçlerinden biri koynundan bir kâğıd nı öğrenince büsbütün kızdı. Bir aralık çıkardı; Padişaha doğru uzattı. Nakkaş sözü gene devlet işlerine çevirdi: Derviş Paşa bir mağrur ve had Hasan Paşa onu alarak Birinci Ahmedini bilmez kişidir; İstanbul muhafazası de verdi; sonra onların kim olduklarını ona emanet edilir mi> Kaymakam pa anlattı: Padişahım, bunlar Yemişçi Haşa, yahud şeyhülislâm buna razı mıdır? Derviş Paşa kulum yigit kişidir; san Paşanm defterden çıkardığı beş bin onu çekemezler, söylediklerlne inanma! sipahinin reisleridir. O zaman Anadolu Padişah bunları oldukça sert söylemiş eşkiyasına katılmışlardı. Şimdi ise Yeti; Derviş Paşanın yüksek meziyetlerini mişçi ölmüştür, Osmanlı tahtına dahi sisaymakla tüketemiyordu. Mahfiruz bir zin gibi bir âdil Padişah geldiğin bilmişfırsat bularak sözü başka tarafa çevirdi ler; eski hakları tanmmak şartile hizmeve bir daha Derviş Paşa meselesine dön te girmek içün can atarlar. İşte şu pala medi. Çünkü Padisahın bu adama pek bıyıklı yiğite Gedüslü Ali, onun yanmçok güvendiğini, şimdilik bu hisleri sars daki Köse Hamza, öteki sakallı da Deli Derviştir. mak kabil olmıyacağını anlamıştı. Nakkaş Paşa diğerleri hakk'nda bilDavud ve Nasuh Paşalar otuz kırk bin kişilık yeni ordunun basmda, Padi diklerini ve isimlerini de sayıyordu: Kışah Bursada bulunduğu sırada Celâliler zılbaş Mehmed, Küçük Halil, Arnavud tarafından oraya bir hücum yapılmaması Hüseyin, Tepesitüylü, Kumkapılı... Padisah onları beğenmişti. Böyle yiiçın Anadolu içlerine gitmişlerdi. Padişah da annesinin ölümünün ertesi giinii ğitleri devlete gücendirmek olur muydu? üç kadırga ile İstanbuldan ayrıldı. Gü Yemişçi Hasan denilen ol nabekâr kalzel bir havada Mudanyaya vardı. Ora leşin bozduklarını düzeltmek elbet farz dan da büyük bir alay!"a Btfrs'âya yoHam idi. Bu dar lamanda bir tek sczie beş dı. Parlak bir surette karşılahdı; Nakkaş bin tane yiğit sipahiyi Anadolu ordusuna Pasa tarafından hazırlaîımiş uİBîTSâTaya •katabilmek' büyük bir kazancdı. indi. Birikmiş akçeleri verile ve kendıleri ikiye taksim olunup Nasuh ve DaBu sırada Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa da para toplamak için A vud Pasa ordularına gideler!.. Padisahın emri hemen yapıldı. nadoluya gidiyordu. Bu kunıaz dalkavuk İstanbulda Derviş Paşa ortal'ğı kınp yola çıkmadan önce kızlarağasını ziyaret geçiriyordu: Bir gün, saraya Venedik kaetti: Sultanımızın ne emirleri vardır? difesi satan bir Yahudiyi Babacafer zinHaseki sultan hazretlerinin eteklerin bus danına attırmış, dükkânda rastladığı iki eylerim. Sarıkçının idam etmek istediği «yakalı baltacı» kadifeyi almadan gitYürük oğlanını himaye ettiğim <unutul miyeceklerini söyleyince dayakla sokağa attırmıştı. Mahfiruz Sultan kızlarağası masa gerek... vasıtasile: Mahfiruzdan cevab geldî: Bazirgânı bıraksın; bizimdir! Hoşnud oldum. Sağlıkla gidip sağlık ve ak'çe ile geleler. Eğer yollan Diye bir hadım yollamış; fakat saduğrarsa ol himaye ettikleri oğlanı dahi rıazam onu da kovmuştu. bir soralar. Aklımda kaldığına göre YeMahfiruz ertesi gün Derviş Paşaya nişehirde, Akpınar isimli bir köyden idi. haber gönderdi: Canboladzadeler Halebe döndükleri Esir pazannda kızlardan ceşid sırada Çakır Alinin kulağına bazı fısıltıyapmasını iyi bilirsin! Esirci Keklik Ahlar çalınmıştı: medi de tanısan gerektir. Sultan Meh Keleş Hamza, Canboladoğlunu med zamanında İbrahim Paşa katında bırakıp gidermiş! vezir tatarağası idi. Bu mevsimde ıstan Doğru ider, zira Canboladoğlu bula gelür; hemen bulup gönderesin! Padişaha baş kaldırdı ise biz kaldırmaDerviş Paşa o sırada ecza ve bahadık. ratçı demek olan kökçü esnafından para Devlete baş kaldıranlardart musızdırmak için onların kâhyalarile çekirada erenler var mı? şiyordu. Pazarlığın en tatlı zamanında Yoktur. Elbet biz de onunla gigelen saray kapıcısı hiç de iyi karşılanderiz. madı. Derviş Paşa çıkıştı: Gideriz... Kapı ağası, kapı kethüda«ı ne güKeleş Hamza, Çakır Alinin de içinde ne dururlar? Görmez misin ki İstanbubulunduğu bir sipahi müfrezesine kumanlun muhafazası işlerile uğraşmaktan bada ediyordu. Şehre varmadan bîr gün önce bir pı şım bir an rahat değıldir. Mahfiruz Sultan kapıcıbaşıyı çağırdı: nar yanmda mola vermişlerdi; herkes de Hemen şimdi bütün kapıcılan ve rin uykuya daldıgı sırada Keleş Hamzanın müfrezesi uyanıktı; atlara bindiler; baltacılan alıp şehre çıkasın; Keklik Ahaysız fakat bol yıldızlı bir gecede şima medi ve kadifeci bazirgân Yasefaçiyi gele doğru dörtnal uzaklaştılar. Arkadan tiresin. Hünkânmız için kadife v; cariye gelen nal sesleri biraz sonra işitilmez ol hazırlasam gerektir. mustu. Yüz kadar kapıcı ve kırk kadar balKeleş Hamza dosdoğru, Nasuh Paşa tacı şehrin sokaklarında ve çarşısmda göordulanndan birine katılacaktı. ründüğü zaman herkes bir kenara çekiliİlk altı Osmanlı Padişahı Bursaya gö yor, adeta birer köşeye siniyordu. mülmüşlerdi. Birinci Ahmed onlarm Kapıcıbaşı, Babacafer zindamnın ötürbelerini parlak alaylarla, ardında ye nünde Böcekbaşı ile karşılaştı; yeniden şü ve beyaz sarıklı bir şeyh ve hoca kala getirilen birkaç hırsıza falaka attırıyorbabğı olduğu halde ziyaret etti; sonra du. kaphcalan gezdi. Bir taraftan da BursaFalakacılar saray adamlarını görünce nın içinden ve yakınlanndan gelen şikâ çekildiler; Böcekbaşı ise kamçısmı heyetçiieri dinliyor; bazı ağır hükümler ve men sarı saçaklı kuşağının arasma sokariyordu. Fakat asıl büyük şikâyetler ve rak baş igdi: büyük yolsuzluklann akisleri ona kadar Hoşgeldin sultanım! varamıyor; etrafı saran vezir, hora, şeyh, Hoş bulduk, ağa! Kadifeci bazirkapıcı ve yeniçeri kalabalığımn gerisinde, gânı buraya kapatmışsın. Haseki sultan kayalıklara çarpan cılız dalgalar halinde emreder, onu hemen veresin! eriyordu. Aman ağa, kulun kölen olam. Bir gün gene Divan kurulmuş, şikâ Derviş Paşa bana emanet etmlştir; soyetlere bakılıyordu. Bostancı ve yeniçeri rarsa ona ne derim? ' 'labalığ'mn ardında homurtular oldu. Söylediği lâfa bak hele! Bre ver! Bir ses gürledi: ı \Arkasi varl ı mahsulün vaziyeti hakikate yakın bir şekılde öğrenılmeğe başlanmıştır. Bu seneki buğday rekoltemizin 3,000,000 ton kadar olacağı tahmin edilmektedir. Geçen seneki rekolte mikdan, 3,200,000 ton idi. Rekoltenin tahmin edilen miktardan da fazla olması muhtemeldir. Çünkü cenub vilâyetlerimizde bu sene mahsul çok fazladır. Bu fazlalık, yüzde 15 20 derecesindedir. Yeni mahsul, şimdilik mahallinde ve ihrac iskelesi olan Merslnde pahalı olduğundan henüz İstanbul piyasasına devamlı olarak gelmemektedir. Fakat bir ay sonra İstanbula her taraftan yeni mahsul geleceği ve piyasanm bugünkü sıkıntısmın zail olacağı muhakkak sayılıyor. Ofisin yeni satışları Toprak Mahsulleri Ofısı Belediyede ya pılan içtimada takarrür eden esaslar dahilinde brosada buğday satışlarına başlamıştır. Yeni halita, yüksek evsaflı bir beyaz, bir kızılca, bir sert mahlulünden mürekkebdir. Beyazlar ve kızılcalar yumuşak ve sertler de sert fiatı üzerinden satılmaktadır. Bu halita ile İstanbul ekmek narkımn bugünkü fiat seviyesinde kalması temin edilmektedir. Nark yükseltilemez Cür'etkâr adam! Kızdan zorla randevu aldı, fakat dün Beyazıd meydanında yakalandı Genc bir kızın peşine düşen bir deli kanlı aleyhinde adliyece takıbata başla nılmıştır. Bu kız, Hataydaki Fransız Kolleji talebesinden Perihandır. Perihan, tatil müddetini geçirmek üzere îstanbula gelmiş, evvelki akşam gezerken sonradan ismi Mehmed olduğu anlaşılan bir deli kanlı kendisine yaklaşmış, «ben sivil memurum, halinizden şüpheleniyorum. Sizı karakola götüreceğım.» demiştir. Kızı karakola götürecek yerde Gülhane parkına götüren Mehmed, orada sarkıntılık etmek istemiştir. Kız yüz vermiyerek yanından ayrıl mak isteyince, «Ancak bir şartla bırakırım, yarm saat on dörtte Beyazıd mey damnda buluşacağız, yoksa karîşmam, ha!» diye tehdid savurmuştur. K:zm ailesi bu hali polise haber vermiş, tertibat alınmış, Perihan dün saat on dörtte jki sivil memurla beraber Beyazıd meydanına gidince, şık giyinmiş olan Mehmed yaklaşmış, kızın koluna girmiştir. Bu sırada memurlar yakasına yapışmışlardır. Mehmed aleyhine kendisine memur süsü vermek ve tehdidde bulunmaktan takibata girişilmistir. Diğer taraftan Perihan, kolunu, Mehmedin çekerken incittiği iddiasında bulunmuş, kız, bu cihetten rapor alınmak üzere muayeneye gönderilmiştir. ŞEHİR tŞLERt Halk plâjı Üsküdarda yapılan Halk plâjmın inşaatı tekemmül etmiştir. Şimdi Belediye burada plâja girenlerin eşyalarını muhafaza etmek üzere dört barakadan müteşekkil vestiyer mahalli yaptıracaktır. Bu inşaat bugünlerde ikmal edilecek ve sahanın etrafı tel ile çevrilecektır. Evvelce bu sahaya dikilmiş olan çamlar büyümüş olduğimdan Üsküdar Halk plâjmın bulunduğu saha gittikçe güzelleşmektedir. Aldığımız malumata nazaran Beledive bu plâjdan maada biri Yenikapıda, diğeri Beşiktaşta olmak üzere üç Halk plâjı daha tesis etmek tasavvurundadır. Alâkadar makamlar, îstanbulda ekmek narkınm yeni mahsule kadar yükseltılmiyeceğini beyan etmektedirler. Çünkü, hükumet, büyük fedakârlıklarla Toprak Mahsulleri Ofisi namma îstanbulda buğdayı piyasa fiatından aşağı satmaktadır. Bu zarar hazinece karşılanmaktadır. Devlet namma satılan buğdaym fiatı, Îstanbulda ekmeğin 9,5 kuruşa satılmasına göre hesablanmıştır. Bu fiat değişmedikçe narkın da değişmemesi lâzımdır. Halbuki değirmenciler un fiatını yükseltmişlerdir. Dün İstanbulda ekmek halitasmda kullanılan ikinci cins undan birincisi 615, ikincisi 670 kuruştan satılmıştır. Bu vaziyette un fiatlannın da normalden yukan çıkmasma mani olunacak ve fırıncılar müşkülden kurtarılacaktır. 1 Dünkü toplantt f stikraz mukavelesini vekâlet tasdik etti tstanbul Belediyesinin Belediyeler Bankasından akdedeceği beş milyon liralık istikrazın akdine aid mukavele Dahiliye Vekâletince tasdik edilmiştir. Vekâlet, bu iş hakkında Belediyenin banka ile temasa geçmesini bildirmistir. KÜLTÜRIŞLERİ Mekteblerin kampları DEMtRYOLLARINDA Bu sene liselerin ve muallim mektebAvrupa hattmdaki trenlere lerile muadili olan meslek mekteblerinm askerî kamplan her mektebin içinde ya memleket resimleri asılacak pılacaktır. Kamplar neharî ve sivil olup Belediye Turizm şubesi, Avrupa deisteyen talebe kendi parasile resmî el miryolu hattmdaki trenlere İstanbulun bise tedarik edecektir. manzaralarını gösteren levhalann asılmasını Münakalât Vekâletinden rica etOrtamekteb muallimliği miş ve Belediyeye müracaat cevabı veimtihanları başladı rilmiştir. Ortamekteb muallimliği için açılan türkçe grup imtihanlarına dün başlanBir sandal motöre çarptı mıştır. İmtihanlar sabah saat 9, öğleden Baltalimanmda oturan Rasih eşi Leysonra saat 14 te iki devreli ve tahrirî lâ, oğlu Turgud ve kızı Türkânla birlikolarak yapılmaktadır. Bugün ayni saat te Ömer isminde birinin sandalile gete tarih coğrafya, yarın da son olarak zerlerken, sandal dikkatsizlik netice^i metamatik gruplanna talib olanlann im Mehmed isminde birine aid olan motörtihanlan yapılacaktır. le çarpışmıştır. Sandahn içmdekiler kurtanlmıştır. İktısad istışare heyeti, dün bir topîantı.yvapmıştır. Bu topiantıda ekmekçılerm müracaatleri tetkik edilmiştir. Malum olduğu üzere, dört ay evvel toplanan istişare heyeti ekrrieği ucuzlatmak içnî imaliye işini tetkik etmiş, ekmek narkında esas olan bir çuval unun işleme masrafı olmak üzere alınmakta bulunan 193 kuruşu 156 kuruşa indirmişti. İstişare heyeti bu kararı verirken müteaddid fırınlarda tetkıkat yapıldığını, 17 çuval un işleyen fırmlarda bizzat bulunup imaliye işinin inceden inceye tetkik edilip bu fiat üzerinde karar kılındığını söylemiş, karannda ısrar etmiştir. Heyet, dört ay evvel verılmiş olan bu kararm yeni işçî şeraitine ve diğer iktısadî hususlara göre değiştirilmesine lüzum olup olmadığım bir kere daha araştırmağa karar vermiştir. Şehrimizde ekmek satışma mevzu narkm elli altmış senelik bir tarihi olduğu anlaşılmaktadır. İstişare komisyonu, pazartesi günkü toplantısında ekmekçilerden mürekkeb üç kişilik bir heyeti dinleyecek ve buna göre kendilerine bir cevab verecektir. Fabrika îçin teklifler Ekmek fabrikası tesisi hakkında muhtelif firmalann müracaatleri devam etmektedir. Ekmekçiler de ayni suretle Belediyeye müracaatte bulunmuşlardı. Belediye bunlara verdiği cevabda müspet tekliflerle başvurmalannı tavsiye etmiştir. ÜNİVERSÎTEDE Yaz lisan kurları Üniversite yabancı diller mektebinin yaz kurlarma dünden itibaren başlanmıştır. Bu sene kurlara isteyen lise talebeleri de iştirak edebileceğinden kurlar bu vaziyete göre tanzim edilmiştir. İlkmekteb muallimlerinîn Müvazenei umumiyeye devri işi f Tarsus köylerinde kültür faaliyeti j Maarif Vekâleti, ilkmekteb muallimlerinîn Müvazenei umumiyeye alınmaları işile meşgul olmaya başlamıştır. Vekâlet, bu hususta Dahiliye Vekâletile de temaslarda bulunmaktadır. Tetkikatm neticesine göre bir karar verilecektir. Muharrem Feyzi TOGAY I INHİSARLARDA Tütün satışları Bir taş ocağı ameîesi kaza neticesinde öldü Dün Kısıklıdaki bir taş ocağmda b'r amele kazaen diğer bir amelenin ölümune sebebiyet vermiştir. Vizeli Murad oğlu Ömer ile İbrahim oğlu Adem, Kısıklı Maliyesine bağlı Çayır mevkiindeki Dursun Çavuşa aid taş ocağında çahşırlarken, Ademin tuttuğu demir burguya Ömer demir balyozla \oırmak istemiş, fakat bu sırada sapından kurtulan balyoz Ademin böğrüne isabet ederek ağır surette yaralanmasma sebebiyet vermiştir. Vak'ayı müteakıb Adem, Nümune hastanesine götürülürken yolda ölmüştür. Kazaya sebeb olan Ömer yakalanmıştır. j Mısır ile ticarî mübadelelerimizde takas mevzuu teşkil eden tütün hakkında Ticaret Vekâleti yeni bir karar ittihaz etmiştir. Bu yeni karara göre İzmir. Samsun ve Bafra tütünlerinin F. O. B. kıymetinin yüzde ellisi, diğer menşeh tütünlerin yüzde 80 i için takas hakkı kabul olunmaktadır. Tarsus (Hususî) Tarsusun Sağlıklı köyü, üç sene ev\'el elbirliğile üç senelik bir mekteb binası inşa ettirmişti, bu sene bu mekteb ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Resim, imtihanlarda muvaffak olan yavruları göstermektedir. Bu köyden ibret alan Kurbanh, Kayadili, Eskişehir, Kadirli kövleri de aralannda anhsarak tam devreli bir mekteb vapmağa karar vermişlerdir. Arsa temin edilmiş ve temel hafriyatına da başlanmıştır. Mektebin gelecek sene ikmal edileceğı ümid edilmektedir. C u m h u r i yet Nüshası 5 kuruştnr I Türkiye Haric icin icin Senelik 1 1400 Kr. 2700 Ki Altı aylık 750 > 1450 » Üç aylık 400 » 800 > Bir aylık 150 » l'oktur Abone seraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog