Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

12 Daima genc Hasan gazoz özü Daima güzel 20 Haziran 1939 Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN meyva özünün evsafına maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahatsızlıklanna şifalıdır İngilız Kanzuk eczanesi müstahzaratından Krem Balsamin KANZUK üe Eğlencel tenezzühlerinizi en yüksek marka ve kaliteden Meşhur B i A N K i bisikletlerile yapınız Eksir Balsamin KANZUK isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en mükemmel güzellik müstahzarlandır. Ötedenberi memleketımiz kibar âlemmın takdirine mazhar olmuştur. Krem Balsamin Kanzuk Kadın gıizelliğinin sihrini terkıbmde sak lıyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Genc ve ıhtiyar bütun kadınlar için zarurî bir ihtiyacdır. Cildin letafet ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve acıbadem cinsleri vardır. İŞTİHASIZLIK HAZIMSIZLIK ŞİŞKİNLİK BULANTI GAZ SANCI MİDE BOZUKLUĞU • DİL BARSAK ATALETİ İNKIBAZ SIKINTI SİNIR i S i K L E T L E R i S A Ğ L A M H A F i F ZARi F Eksir Balsamin Kanzuk Cildin daimî yumuşaklığmı temin eder. Yüzdeki çü ve lekeleri alır. Sivilceler: tamamen izale eder. Traştan sonra cıide lâtıf bir serinlik verir İngiliz KANZUK eczanesi Beyoğlu İstanbul HASAN MEYVA özü Mide için her yemekten sonra 1 . 2 tatlı kaşığı j a n m bardak su içinde ve müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYVA ÖZÜ Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlanndan daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türltt olup şekersizdır ve çok köpürüı ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklanna karşı KULLANINIZ. G A L A T A M E Z A R E N C A O O E S i N o .8 *• 30 1 50 22 80 kr. Dört misli Edirne Belediye Riyasetinden: 25 mayıs 939 tarihinde ihalesi icra edılmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulan 72822 lira 60 kuruş bedeli kesıfli rrezbaha soğuk hava deposu ve buz fabrikasının münakasası feshedilmış ve budefa inşaat kısmile tessiat kısmı ayrı ayrı olmak üzere ve 20 gun müddetle tekrar münakasaya konulmuştur. inşaat kısmma istirak edecekler 32564 lira 36 kuruş üzerınden ve tesısat kısmma istirak edecekler 40258 lira 24 kuruş bedeli keşif üzerinder yüzde 7,5 vedı buçuk teminat vermeğe mecburdurlar. Talıbler 2490 sayılı kanun ahkâmma gbre ıhzar edecekleri teklıf mektublarmı 3 temmuz pazartesi günü saat 16 va kadar Edirne Beledive Encümenme tevdi etmeğe mecburdurlar. Ihale 4 temmuz 939 salı günü saat 15 te Edirne Beledive Encümeninde vapılacaktır. Proie ve şartnameler 360 kuruş bedel mukabilmde Edirne Belediyesinden tedarık edilir. (4272) Dr. HORHORUNi Hastalannı akşama kadar Siriteci Viyana Oteli yanındaki muayenehanesinde tedavi eder. Telefon: 24131 Kırklareli Belediyesinden: Şehri iki yüz lira ücretli Kırklareli elektrik makine fen memurluğu münhaldir. Talib olanlarm vesikalarile Riyasete müracaatleri ilân olunur. (4400) DEMIIKTIDAP BEL GEVŞEKÜGİ DERMANSI2UK VÜCUT*DİNA6 Y0R6UNLUKLARI HOR OTOSİKLETLERİ iktısadî, randımanlı ve fazla kullanışlı bir makineye sahib olmak isterseniz SEKSCJLİN KUTUSu2oO KURUŞ. BEŞİR KEfİAL • Î1AHMUT CEVATİCZA * ' SİRKECİ İSTANBUL SON PIŞMANLIK PARA ETMEZ Sandalyalarını görünüz' Toptan ve perakende umumî satış yeri: K A RT A L Mahmudpaşa BUyUK Yıidız han Sandalya almadan bir defa HOREX MOTOSİKLETİNİ Tercihen isteyiniz. Kayseri Vilâyetinden: Bayanlara mahsus 14 syar altm saatlerin çok zarif yeni modelleri gelmişt r. Fiatlan 44 ilâ 68 liradır. Ayda 3 Lira Taksitle İ L Â N ADRIATICA S. A. N. İstanbul ıle Batum arasmda her 14 gunde bir kendi vapurlarıle yapılan muntazam seferlerine tekrar başlanacağmı ve ılk sefer, yolcu ve eşyayı ticariye alarak haziranın 30 uncu günu ALBANO vapurile yapılacağını muhterem muşterilerme bildırir. Kayseri memleket hastanesine muktazi 160 kalem eczavi tıbbıye açık eksiltmeye konulmuş ve talıbler tarafından verılecek bedel haddi lâyık görüldüğu takdırde 12/7/939 carşamba gunu saat 16 da ıhalesinin icrası mukarrer bulunmuş olmakla taliblerin şeraiti anlamak ve listeyi görmek üzere İstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet müdürlüğüne ve Kayserıde Encümeni Vılâyete müracaatleri ilân olunur. (4284) Sırkecide Liman hanı sırasında Yelkenci han No. 8, saat 9 14 te müracaat Z O R L U ökçe lâstikleri n SAĞLAMLIĞI, ŞIKLIĞI, HAFİFLİĞİ ve bilhassa UCUZLUĞU ile PİYASAMIZDA büyük rağbet kazanan B 1939 model B i S i K L E T ve hafif A U ER MOTOSİKLETLERİ En mUşkUlpesend binlciyi bile memnun eder. ZAYl 31 32 senesı Ünıversıte Hukuk Fakültesmden aldığım muvakkai vesıkamı kaybettım. Yenısmı alacağım dan hükmü yoktur. 3683 Mehmed Daniş m Mühendis aranıyor •! Istanbula yakın bir mıntakada çalışmak üzere dıplomalı ve Nafıa ıle ılışığı olmıyan bir Turk mımar veya muhendıs aranıyor. Buro ve hesab ışlerinde çalışmış olanlar tercih edılır. Talıbler İstanbul Asmaaltı No. 12 de Temel Sunar yazıhanesme müracaatleri. (h ZORLU ÖKÇE LÂSTİKLERİ En son teknikle vücude getirilmiştir. Emsalinin fevkindedir. z« BAUER fı Türkiye Umumî Vekili: Mamulâtını yalnız, istanbul, Beyoğlu Istiklâl caddesi No. 3034 Hakikî GONOKOK AŞISI Belsoğukluğu ve ihtilâtlanna karşı pek tesirli ve taze asıdır. Divanyolu Sultanmahmud türbesi No. 113 Sahtb ve Başmufıarrtri: Yunus Nadi Umumi ne$rtyaU tdare eden Yazı tjleri Müdürü: Hikmet Münif Vlgen Çumhurtyçt matbaan Dr. İHSAN SAMı TEMİZDİR • ŞIKTIR GARANTİDİR. ARŞiMiDiS MÜESSESESi T. A. Ş. de bulabilirsiniz. Telefon : 44750/9 1000 LİRA VERİLİR Her ökçe satan mağazadan ısrarla isteyiniz. Aksini ispat edene
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog