Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

20 Haziran 1939 ClTMHTTRtYET çabuk, daha kolay, daha kat'î bir tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: MaZOn ve Boton ec 2a deposu. Yenipostane arkası N O . 31 Hazımsızhk, şişkinlik, bulantı, gaz, S M | C B P t A 7 » sancı, mîde bozukluğu, barsak ataleii I H I ı V I D M a f a karaciğer ekşilik ve yanmalarında ve bütün MiDE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z m a r k a s ı n a d i k k a t . Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha Adanada Açılacak Artezyen Kuyusunâ Aid Eksiltme Ilânı AZON MEYVA TUZU sarıllk 11 SAPiKSIN DEP OSU : '\ MİDE Saç dökülme va kepeklen mesinin önUne geçer. Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi Çemberlitaş Peykhane sokak No. 4 KALORİFER VE SICAK SU TESİSATI Deutsche Lufthansa Junkers Ju 52 tlplnden 3 motorlu bilyllk tayyare lla Dahiliye Vekâletinden: Zonguldak Ereğli Kömürleri Pazar günleri müstesna olmak Uzere seyrüsefer tarifesi: İstanbuldan harsket 7,55 Sofyaya muvasalat 10,45 Belgrada 11,40 n Budapeştsye „ 13,35 Vlyanaya „ 14,45 Berllne „ 17,10 Gldlş DönUş bllet Ucretl aynl zamanda tedlye edllecek olursa, dönllş blletl Ucretlnden Yüzde 20 tenzilât yapılır. Bu hava hattının, Amsterdam, Atina, Brüksel, Bükreş, Kopenhag, Londra, Milâno, Malmö, Paris, Roma, Venedik, Zürib gibi büyük Avrupa şehirleri ile de trtibatı olup ayni günde bu şehirlere varılır. I Adanada tahtelzemin su araştırmalan için artezyen sondaj kuyusu açılması ve mezkur kuyuya icab eden tulumbaların verilmesi işi 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. İşin keşif bedeli 29620 liradır. Muvakkat teminat 2221,50 liradır. İhale 28 haziran 1939 tarihine raslıvan cuma günü saat 11 de Adana Beledivesinde toplanacak Eksiltme Komisvonunda yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin buna muadil sondai işi vaptıklarına dair Nafıa Vekâletı vesikasım teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. Sartnameler bilâbedel Ankarada Belediyeler İmar Heveti Fen Şefliğinden ve Adana Belediyesinden almabilir. Bu hususta fazla izahat almak istivenlerin Belediveler İmar Heyeti Fen Sefliğine ve Adana Beledivesine müracaatleri ve kanalı teklif zarflarınm muayyen günde saat 10 a kadar Adana Beledivesine vrdlmiş veya posta ile bu saate kadar gönderilmiş olması lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. «2144 » (3983) İŞLETMESİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: İşletmemiz tarafmdan Zonguldakta Karadon, Asma ve Çaydamarı mevkilerinde inşa edilmekte bulunan işçi yatakhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin kalorifer ve sıcak su tesisatı için yapılan teklifler haddi lâyıkında görülmediğinden işin ihalesi 21/6/939 tarihine talik edilmiştir. 1 Tesisatın muhammen bedeli: 97,045.50 liradır.. 2 Fennî ve idarî şartnamelerle mukavele projesi, fiat cetveli. proje ve resimler 10 lira mukabilinde işletmemizden alınabilir. 3 Teklıfierin 21/6/939 çarşamba günü saat 15 e kadar Zonguldakta İşletmemiz Genel Direktörlüğüne tevdi edilmiş bulunması meşruttur. Dahiliye Vekâletinden: İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: İzahat ve malumat almak Uzere ve kayıd muamelesl Içln, tayyare blletl umumî satış acentası u H a n s Walter Feustel,, istanbul Oalata Rıhtım caddesl No. 45 adreslne mllracaat olunmalıdır. (Telefon: 41178, Telgraf: Hansaflug) îstanbul Muhammen bedeli 50 850 5 450 Daimî Teminat miktan 3754 25 405 Encümeninden: Almacak malzeme 339000 litre benzin 90000 » motorin I Şartnameleri ve listeleri mucibince ( 3758) metre mikâbı müskirat, € 953» metre mikâbı tütüne aid olmak üzere cem'an (4711) metre mikâbı sandıklık kesilmiş tahta pazarlıkla satm almacaktır. II Tahtalar memleket haricinden getirildiği takdirde metre mikâbmın muhammen bedeli sif İstanbul 30, memleket dahilinde verildiği takdirde 36,30 liradır. Muvakkat teminatı haricden getirilecekler için (10.599,75) lira dahilden verilecekler için (12.825,75 ) liradır. III Pazarlık 26/VI/939 pazartesi günü saat 14 te Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnamelerle eb'ad listeleri hergün Kabatasta Levazım ve Mubayaat şubesi Müdürlüğü veznesinden ( 855) kuruş mukabilinde almabilir. V Tamamı veya bir kısmı, için pazarlığa iştirak etmek istiyenler muayyen gün ve saatte verecekleri miktarm % 7,5 kuruş hesabile teminat paraları veya banka mektublarüe ve diğer kanunî vesaikle adı geçen Komisyona gelmeleri. ( 4084 ) Muhammen B. fc 7,5 teminat Eksiltme Lira K. Lira K. Şekli Saati 351,00 114,00 1270,00 320,00 26,32 8,55 95,25 24, Açık Ek. Pazarlık Açık Ek. Açık Ek. 14 14,30 15 15,30 Develi kasabasınm 170 hektarlık meskun ve gayrimeskun sahasmm halihazır hartalarile bunu çevreliyen 60 hektarhk arazile 230 hektara varan sahanın 1/4000 mikyaslı münhanili takeometrelik hartasının alımı işi eksiltmiye çıkarılmıştır. İşin maktu bedeli 4600 liradır. Eksiltme 3 temmuz 939 pazartesi günü saat 15 te Develi Belediye daireSınde toplanacak Eksiltme Komisvonu tarafmdan yapılacaktır. Muvakkat teminat 345 liradır. Eksiltmiye iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler İmar Heyetinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektubuna koymalan lâzımdır. ŞartnameJer * Develi > Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler İmar Heyetinden parasız olarak almabilir. Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Develi Beledive Riyasetine verilmesi veyahud posta ile bu saate kadar gönderilmesi lâzımdır. c 2262» (4194) Muhammen bedellerile teminat ve mubayaa miktarlan yukarıda vazılı benzin ve motorin kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltojiye konmuştur. İhale 5/7/939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamelât Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat makbuz veya meklublarile 2490 No h kanun çevresinde hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale tarihi olan 5/7/939 çarşamba günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri. (4340 ) Miktan Cinsi 30 m/m dört köşe 260 Kg. perçin çivisi Perçin çivisine göre bakır pül 60 31 m/m kızıl kontr plâk 1000 aded Vantilâtör 8 I Isparta Şehri Içme Suyu Tesisatı Şebekesinin Tevsii işi Kapalı Zarf Usulile Eksiltmiye Konulmuştur Isparta 1 2 3 * " •« 4 A B C D Belediye Reisliğinden: Satılık diş hekimi alâtı Fotöy elektnk turu ile bir kabineye lâzım bütün alât ve edevat, laminuvar kazan, atölye turu, formalar ve protez aletleri satılacaktır. Bursa Mektubcusu Bav Şevket Ertene müracaat olunması. n III IV V VI Dahiliye Vekâletinden: • Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazılı « 4 » kalem malzeme hizalarmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. • Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hizalarmda gösterilmiştir. r • Eksiltme 28/VI/939 çarşamba günü Kabatasta' Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. Vantilâtör eksiltmesine girecekler fiatsız tekliflerini tetkik için bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lâzımdır. • İstekîiler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisvona gelmeleri. (4112) Bünyan kasabasınm 90 hektarlık meskun ve gayrimeskun sahanm halihazır hartalarile bunu çevreliyen 60 hektarhk arazi ile 150 hektara varan sahanın 1/2000 mikyaslı münhanili takeometrelik hartasmm alımı işi eksiltmiye çıkarılmıştır. İşin maktu bedeli 2500 liradır. Eksiltme 6 temmuz 939 cuma günü saat 15 te Bünyan Belediye daire. sinde toplanscak Eksiltme Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. Muvakkat teminat 187,5 liradır. Eksiltmive iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler îmar Heyetinden iştirak vesikası almaları ve bunu teklif mektubuna koymalan lâzımdır. Sartnameler «Bünyan» Beledyiesinden ve Ankarada Belediyeler İmar heyetinden parasız olarak alınabüir. Tekliflerin tayin edilen günde saat 14 e kadar Bünyan Belediye Riyasetine verilmesi veyahud posta ile bu saate kadar gönderilmesi lâzımdır. « 2265 » ( 4192 ) I Cibali Tütün fabrikası için alınacağı evvelce ilân edilmiş olan ( 3 ) aded yüksek randımanlı sigara makinesi muhammen bedeli sif 28,000 liraya çıkanlmış olup yeniden kapah zarfla eksiltmiye konmuştur. II Eksiltme 14/VII/939 cuma günü saat 10,30 da Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat « 2100 » liradır. III Şartnameler hergün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 140 kuruş mukabilinde almabilir. IV Mubayaa olunacak makineler Molens, Standart, Müller, Skoda fabıikaları mamulâtından olacaktır. V Eksiltmiye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu havi kapaîı zarflarını eksiltme için tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon. başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. (3697 ) Muh. B. 7,5 teminatı Eksiltme Lira K. Lira K. Şekli Saati 4800, Kamyon 2 aded 3 tonluk 360, Açık Ek. 14 4000, 300, » » 14,30 1 » 6 3100, Satış kamyonu 232, » » 15 1.2» I 21/IV/939 tarihinde talib zuhur etmediğinden cem'an 4 aded kamyon yeniden açık eksiltmiye konmuştur. II Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarmda gösterilmiştir. III Eksiltme 29/VI/939 perşembe günü Kabatasta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameden hergün sözü geçen şubeden parasız ahnabileceği gibi kapalı satış kamvonu plânda görülebilir. V istekîiler tavin edilen gün ve saatl^rde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. ( 4176 ) Cinsi Muhammen ^ 7 , 5 Eksiltme teminat Şekli Saati B. Lira K. LiraK. 750, Kapalı Z . 15 10,000, Galon mantarı 48X26 eb'ad 1,000.000 A. sif 16 821.25 10.950, Sarab » 45X24 » 1.000.000 » » 356,25 Acık Ek. 16,30 4,750, Likör » 23X35 » 500,000 » » I Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı 3 cins mantar hizalarmda gösterilen usullerle satm alınacaktır. II Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarmda gösterilmiştir. , III Eksiltme ll/VII/939 salı günü Kabatasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Aiım Komisvonunda yapılacaktır. VI Şartname ve nümuneler hergün sözü geçen şubeden parasız alınabüir. V Kapalı zarf münakasasma iştirak edecekler, mühürlü teklif mektublarını kanunî vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veva banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarm eksiltme saatlerinden birer saat evyeline kadar Komisvon Baskanlığma makbuz mukabilinde vermeleri açık eksiltmive iştirak edecekler de % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmeleri. (4403 ) Cinsi I Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eb'adında (17) milyon rakı mantarı pazarlıkla satm alınacaktır. II Muhanvnen bedeli beher bini sif ( 358) kuruş hesabile (60,860 ) lira muvakkat teminatı ( 4564.50 ) liradır. III Pazarlık 10/VII/939 pazartesi günü saat 15 te Kabatasta Levazım. ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Sartnameler ve nümuneler hergün Levazjun Şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara Başmüdürlüklerinden (304) kuruş mukabilinde alınabüir. V İstekîiler pazarlık için tayin olunan, gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur. Komisyona gelmeleri. (4325) Miktan Miktan 5 İşin muhammen bedeli 52314 lira 64 kuruştur. İstekîiler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı bilâbedel 262 Ankarada Dahilive Vekâleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden veya Isparta Belediyesinden alabilirler. Eksiltme 17 temmuz 939 tarihine raslıvan pazartesi günü saat on beşte Işparta Belediyesinde toplanacak Eksiltme Komisyonunda ya. pılacaktır. Eksiltmive girebîlmek icin isteklilerin aşağıda vazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları İâzımdır. 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 3685 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat. Kanunun tavin ettiği vesikalar, Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mânii bulunmadığına dair imzalı bir mektub. Münakasaya iştirak edecek müteahhidlerin su tesisatı işleri yapmış olduklarma dair vesikalarmı teklif zarflarile beraber vermeleri lâzımdır. Teklif mektubları ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde Beledive Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Belediveye gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine ve Isparta Belediyesine müracaat etmeleri. « 2058 » (3830 V Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 1 haziran 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar bir senelik iaşelerine 1/6/939 perşembe günü istekli çıkmadığmdan 23/6/939 tarihinden 31 mayıs 1940 tarihine kadar iaşeleri ayni'şartlar dahilinde aşağıda gösterildiği üzere tekrar kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Azamî aded Günlük iaşe muhammen bedeli c 585» talebe «54» 99011,70 « 10 » muid " «54» 1863,00 c 150» müstahdemin «30» 15525,00 116399,70 bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin 21 haziran 1939 tarihine musadif çarşamba günü saat 11 de Rektörlük binasında müteşekkil Komisyon tarafmdan ihalesi yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat «7070» liradır. Teklif mektublan ihale saatinden bir saat evvel almır. 4 Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri. «2119» (3935) ASFALT YOL ÎNŞAATI Nafla 1 İstanbul Edirne volunun Kuleli köyünden Edirne şehri methaline kadar 37 4 860 kilometre uzunluğundaki kısmm asfalt kaplamalı yeni şose olarak insası (1.709,792) lira ( 5 1 ) kuruş keşif bedeli üzerinden ve kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 26/6/939 tarihine musadif pazartesi günü öğleden evvel saat ( 1 1 ) de Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği odasında yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( 50) lira mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabüir. 4 İsteklilerin eksiltme tarihinden lâakal sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası aîmaları lâzımdır. (îstekîiler müracaat istidalarına bu işe benzer inşaatı iyi bir şekilde yaptıklarına dair vesikalarmı da raptedeceklerdir. ) 5 Eksiltmive gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen vesika ile 939 senesine aid Ticaret Odası vesikasım ve ( 65,044 ) liralık muvakkat teminatlarını havi olarak 2490 savılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıvacakları kapalı zarflarını ikinci maddede vazılı vakitten bir saat evveline fcadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. c2117» (3938) Vekâletinden: İzmir Belediyesin den: Ordu Halkevinin 2 nci Kısım İnşaatı Yaptırılacak Karşıyaka 1717 ve 1843 sayılı caddelerde yapılacak parke ve kesme döşeme işi Basmühendislikteki keşif ve şartnamesi veçhile kapalı zarfla eksiltmive konulmuştur. Muhammen bedeli 22.383 lira 34 kuruştur. İhalesi 30/6/939 cuma günü saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilir\£e hazırlanmış teklif mektubları ihale günü azamî saat 16 ya kadar Encümende Riyasete verilir. Muvakkat teminatı 1679 liradır. Öğleden sonra kapalı olmasrna binaen öğleden evvel İş Bankasına yatırılır. (4327) Ordu C. H. P. Başkanlığından: 1 2 3 4 c 5 25000 îira kesif bedelli Ordu Halkevinin ikinci kısım inşaatı vahidi fiat esas üzerinden eksiltmive konulmuştur. îhale 29/6/939 perşembe günü saat 15 te Parti kurağmda ilyönkurulca yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulile vapılacaktır. Bu işe 3İd evrakı keşfive ve proieler Parti kaleminde görülebilir. Eksiltmive girebilmek icin isteklilerin 1875 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden nihavet sekiz gün evveline kadar Vilâvet makaraına müracaatle alacakları ehlivet vesikasile 939 yılma aid Ticaret Odası vesikasım ibraz etmeleri lâzımdır. Teklif mektublarınm ikinci maddede vazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde İlvönkurul Başkanlığına verilmesi lâzımdır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet saat 15 e kadar gelmiş olmaları aksi takdirde postada olan eecikmeler kabul edilmiyecektir. £ 3985) Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden: 6 Üsküdar cezaevi mahkum ve mevkuflarının malî haziran 939 tarihinden 31 mayıs 939 tarihine kadar bir sene zarfmda verılecek ikinci neviden azamî 175200 kilo ekmeğin kapalı zarfla 14/6/939 günü yapılan eksiltmesinde talibler tarafmdan vaki teklif komisyonca muvafık görülmediğinden tekrar 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme ve ihale 3/7/939 pazartesi günü saat 15 te Üsküdar C. Müddeiumumiüği dairesinde toplanacak.) komisyonda yapılacaktır. 2 Teklifler kapalı zarfla o gün saat 14 e kadar komisvona verilecek ve bu raatten sonra vukubulacak teklifler kabul olunmıyacaktır. 3 Muhammen bedel 17520 lira olup % 7,5 u hesabile muvakkat teminat 1314 liradır. 4 Arzu edenlerin tatil günlerinden maada hergün mesai saatlerinde Üsküdar cezaevi müdürlüğüne müracaatle şartnamesini görebilecekleri ilân olunur. (4319)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog