Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

10 CÜMHURtYET 20 Haziran 1939 DiKKAT EN BİRÎNCİ KAN, KUVVET, İŞTIHA ŞURUBUDUR FOSFARSOL' u bütiin kuvvet şurublarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette Kan, ^^^MH^^HMM^^^^M^M^^H^MMİ^HMM^^ Kuvvet ve Iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini bulunur. •HBM^HH^HH^M^M^B^^H^^MHM^^B^^^^^H derhal göstermesidir. Her eczanede Dahiliye Vekâleti nden: Amasya kasabasmın 190 hektarhk meskun ve gayrimeskun sahasının halihazır hartalarile bunu çevreliyen 100 hektarhk araziîe 290 hektara varan sahanm 1/4000 mikyash münhanili takeometrelik hartasmın alımı işi eksiltmiye çıkarılmıştır. İşin maktu bedeli 7000 liradır. Eksiltme 30 haziran 939 cuma günü saat 15 te Amasya Belediye dairesinde toplanacak Eksiltme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Muvakkat teminat 525 liradır. Eksiltmiye iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler İmar Heyetinden iştirak vesikası alrnalan ve bunu teklif mektublarına koymaları lâzımdır. Şartnameler c Amasya » Belediyesinden ve Ankarada Belediyeler İmar Heyetinden parasız olarak alınabilir. Tekliflenn tayin edilen günde saat 14 e kadar Amasva Belediye Riyasetine verilmesi veyahud posta ile bu saate kadar gönderilmesi lâzımdır. « 2263 » ( 4195 ) Bu sıcak günlerde Anadolu &*) Birahasesi ni tercih ediniz. Şehrin en serin ve en hoş muhitidir. Yeni mezeler slslemi Tenzilâtlı flatlar Beyoğlunda Fransız tiyatrosu karşısında ANADOLU pasajında ÇOK ve NEFİS MEZELERLE BUZLU BiRA ve RAKI Uzunköprü İskân Memurluğundan: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Kurumumuz santralında 100 lira ücretli elektrikçilik münhal olduğundan talibler arâsında 3 temmuz 939 pazartesi günü imtihan yapılacaktır. Talib olanlar mekteb şehadetnameîerile, askerlik ve nüfus vesaikile beraber şimdiye kadar çalıştığı mahallerden ve Nafıa Vekâletinden almaları lâzım gelen ehliyetnamenin birer suretlerile fotoğraflı olarak istidalarile Ankarada Yüksek Ziraaj; Enstitüsü Daire Müdürlüğüne imtihan gününe kadar müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. « 2428 » ( 4405 ) 1 939 malî senesi için kaza merkezinde 42, Hamidli köyünde 17, Kavacık kövünde 43 ve Kiremidci Salih köyünde de 23 ki cem'an 125 aded Tip IX muhacir evinin yalnız kerestesi haric inşaatı bütün malzemesile talibine ihale edılmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 2 Kapı ve cerçeve imaliyesi dahil olmak üzere inşaatın muhammen bedeli 30068 lira 85 kuruştur. 3 İhale kapalı zarf usulile 1/7/939 günü saat 15 te Uzunköprü iskân dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 TalıbJerin teklif mektublarile % 7,5 teminat akçelerini yatırdıklarına dair makbuz veya teminat mektublarını ve şimdiye kadar taahhüd ettiği işlere aid bonservislerini muayyen saatten bir saat evvel komisyona vermeleri lâzımdır. » 5 Bu ışe aid şartname ve keşifnameleria Uzunköprü iskân memurluğunda göıüJmesi kabildir. (4320) Yüksek Mühendis, Y. Mimar, Ressam Aranıyor Toptan ve perakende satış yeri: İstanbul Sultanhamam Hamdi bey geçidi No. 48 56 Tel : 21295 Kütahya Garnizonu Satmalma Komisyonundan : A Kütahyada tayyare birlikleri için mayıs 940 sonuna kadar aşağıda tahminî miktar ve tutarları yazılı ekmek ve sığır eti eksiltmiye konulmuştur. B Eksiltme 29 haziran 939 perşembe günü Kütahyada Merkez Komutanlığmdaki Komisyonumuzda yapılacaktır. C Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. D Ekmeğin muvakkat teminatı 1282 Hra 50 kuruş, sığır etinin 937 lira 50 kuruştur. E Şartnameleri görmek istiyenler hergün Komisyona müracaat edebilirler. F Eksiltmiye iştirak edecek olanlar kanunun icab ettirdiği vesaik mev. cud olmak şartile teklif mektublarını 29 haziran 939 perşembe günü (Ekmek için saat 10, et için saat 14 ) e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Bsgkanlığına vereceklerdir. ( 4106 ) Cinsi Miktan Muhammen bedel Eksiltme Kilo Lira K. Gün Saat Birinci nevi undan ekmek 180,000 17100 00 29/6/939 Perşembe 11 Sığrr eti 50,000 12500 00 » 1 5 Biçki Derslerî Biçki Profesörü Şükrü Canahn kadın terziliğini hocasız öğreten 3 cildden ibaret Biçki dersleri kitablarını Biçki yurdlan ve akşam san'at mektebleri oğrenci ve öğretmenleri, zabit ve memur ailelerile bütün aüe kadınlarınm daima yanlannda bulundurmalan lâzımdır, terziye, hocaya ihtiyac bırakmaz, kolaylıkla anlaşılır ve her modele tatbik olunur. 3 cildi birden ( 5 ) liradır. (Perakende birinci cildi 2, ikinci ve üçüncü cildleri ikişer buçuk liradır.) Bedeli gönderildiğinde posta ile gönderilir. Satış veri: Beşiktaş Dikiş Yurdu. Vişnezade Dibekçikâmil sokak No. 1/2 Toprak Mahsulleri Ofisinden: Merkezde teknik büroda çalışmak üzere betonarme hesabatmda ve her türlü proje işlerinde tecrübeli 2 inşaat mühendisile bir mimar, bir ressam, kadrosundaki ücretlerle alınacaktır. İsteklilerin bilumum vesikalarile Toprak Mahsulleri Ofisine ya şahsen veyahud yazile 25/6/939 tarihine kadar müracaatleri ilân olunur. (4393) Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 1 Güzel San'atlar Akademisi için açık eksiltme usulile «225» ton Zonguldak Kriple maden kömürü ile «100» ton kok kömürü alınacaktır. 2 Kriple kömürünün heyeti umumiyesinin muhammen fiatı «3498,75>, muvakkat teminat miktarı «262,50» lira, kok kömürünün ise muhammen fiatı «1805». teminat miktan da «135.38» liradır. 3 Buna aid şartnameler bedeîsiz olarak Akademi idaresinden alınabilir. 4 Açık eksiltme 3 temmuz 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te Cağaloğlunda Yüksek mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 5 Eksiltmeye iştirak edeceklerden kanunun aradığı vesikalardan başka 939 malî yılına aid Ticaret ve Sanayi Odası kâğıdı da tal/b edilecektir. ' (4269) Buldan Belediyesinden: 1 Satm alınacak olan 1200 lira bedeli muhammenli 15 beygir kuvvetinde bir aded motopomp 28 haziran 1939 çarşamba günü saat 15 te açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme Buldan Beledive Encümeni huzurunda yapılacaktır. Eksiltmive iştirak için bedeli muhammenin % 7,5 u olan 90 liramn teminat gösterilmesi lâzımdır. 3 Fazla bilgi edinmek ve şartnamevi görmek istiyenlerin hergün mesai saatlerinde Belediyeye müracaatle şartnameyi bilâbedel alabilecekleri ilân olunur. ( 4322 ) Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: Saraç el işi ve makine kalfasile makine ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor Zonguldak Amele hastanesi için 275 lira ücretle bir bevliye mütehassısı > bakteriyoloğ > 300 Operatör Kandilli » 350 Gelik > Dispanseri bir doktor 275 Kozlu » 275 ve 1 temmuzdan eylul gayesine kadar 3 ay müddetli yeni kart Armudcuk ve Çamlı 250 Kilimli İnağzı 225 abonemanlanmızın Köprü gişelerile idaremizde jşimdiden saülığa Kireçlik 225 çıkarıldığı ilân olunur. Methar şefliği ve eczacı başılığı için 130 eczacı 10 Gelik, Kilimli ve Kandilli için 100 er lira ücretli üç eczacı 11 Zonguldak hastanesi ikinci ecza80 lira ücretli bir eczacı cılığı için 60 ar lira ücretji beş sıhhat memuru 1 Ankara Cezaevinin haziran 939 iptidasmdan mayıs 940 sonuna 12 Zonguldak ocaklarında kullanılacak kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri (960 ) gram itibarile şartnamesinde 13 Zonguldak hastanesi için 70 er lira ücretli dört hemşire yazılı şartlar dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün müddetle ve kapah zarf Yukarıda yazılı yerlere talib olanların ikişer kıt'a fotoğrafterile birlikte usulile münakasava çıkarılmıştır. 2 İhale 21 haziran 939 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te kısa tercümeihai varakalarını 30/6/939 gününe kadar Zonguldak Sağlık Komisyonu başkanhğma göndermeleri. ( 4414 ) Ankarada Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 3 îstekliler muhammen bedelin % 7,5 u olan 2424 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat verecektir 4 Eksiltmeden mütevelild rüsum, tekâlif ve damga resmi ilân ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücret masarifi vesair bilcümle masarif müteahhide aiddir. 5 Teklif mektubları 21 haziran 939 çarşamba günü saat 14 e kadar sıra No.lı makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı Komisyon Reisliğine verilecektir. 1 Karabükte Köprübaşında istifte mevcud (781) aded muadili (452) 6 Şartnamevi görmek ve fazla izahat almak istiyenler mesai saati metre mikâb ( 552 ) desimetre mikâb çam tomruğu açık arttırma ile zarfında Cebecide Cezaevi Djrektörlüğüne müracaatleri ilân olunur. satılacaktır. «1961> ( 3657 ) 2 Tomruklarm ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmuş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 3 Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, Ankara. îstanbul Orman Çevirge Müdijrlüklerinde ve Karabükte Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinde görülebilir. 4 Tomruklarm muhammen bedeli (13) lira ( 65) kuruştur. 1 Tophanede 2 No.lı dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası 5 İsteklilerin °c 7,5 muvakkat pey akçesile 4/7/939 günü saat 14 te ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadm terzi aîmacaktır. Karabükteki Revir Merkezine müracaatleri. (4332 ) 2 Yaş ve askerlik nazarı dikkate almmıyacaktır. 3 Ücret haftahk verilmek üzere taliblerin hüsnühal ve tifo aşı kâğıdJarile birlikte hemen Dikimevi Müdürlüğüne müracaatleri. . ( 4009) Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek için raekteblerin tatilini bekliyen sayın halkımıza bir kolaylık olarak Tarifeden yllzde 4 o tan 5 0 ye kadar Şirketi Hayriyeden: Fevkalâde Tenzilâtlı Zonguldak Kömür Havzası Sağlık Komisyonu S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makina Mühendisi alınacak Malatya Bez ve İplik fabrikası santralı için bir diplomah mühendis alınacaktır. Taliblerin tercümeihai suretlerile taleb edecekleri maaş miktarmı (Ankara Yenişehir Posta kutusu 2) adresine bildirmeleri. Başkanlığmdan: Liseler Alım Satım Komisyonu Başkanlığmdan: Nev'i Zeytinyağı Sabun Kilo 17450 4704 Kuruş 50 32 İlk teminat Lira K. 1007 18 îstanbulda pansiyonlu yatılı liselerin 1939 malî yılma aid ihtiyacları olan miktar ve muhammen fiatlarile ilk teminatı yukarıda yazılı zeytinyağı ve sabunun 3 temmuz 1939 pazartesi günü saat 14 te Beyoğlu İstiklâl caddesi 349 No.da Liseler Alım, Satım Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzu ve ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekâletnamelerile birlikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektublarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatıracakları teminat tezkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatleri. ( 4267) Çoruh Devlet Orman Satılık Çam , Tomruğu İşletmesi Revir Amirliğinden: Devlet Orman Işletmesi Karabük Revir Amirliğinden: istanbul Defterdarlığından: Erzurum Valiliğinden: 1 Erzurumda veniden yaptırılmakta olan maden nümune evinin 25455 lira 1 kuruş keşif bedeli ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksıltmiyp konrlmuştur. 2 îhalesi 28/6/939 çarşamba günü saat 15 te Hükumet Konağı içindeki Daimî Encümen odasında yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 1909 liradır. 4 İsteklilerin eksiltmeye girebilmek için ihale gününden sekiz gün evvel Vilâvete müracaatle ehlivet vesikası alması mecburidir. 5 Talibler bu işe aid şartname vesaireyi hergün Vilâyet Daimî Encümeni kaleminde ve Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 6 İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı vesikalarla birlikte teminat ve teklif mektublarını 2 nci maddede yazılı veçhile ihale saatirıden bir saat evveline kadar Vılâyet Daimî Encümeni Reisliğine vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin muteber sayılmıyacağı ilân olunur. (4226 ) Muhammen bedeli Lira K. Aksaray Yusufpaşada Muradpaşa mahallesinin Hacıahmed sokağında bir numaralı arsayı müştemil Sofular caddesinde bir numaralı dükkân ve Topkapı caddesinde 76, 78, 80, 82 numaralı üç dükkâmn dörtte üç hissesi. 2325 00 Bebek mahallesinin eski Küise, yeni İnşirah sokağında 14 eski. 18 yeni sayılı 62 metre murabbaındaki ev arsa.sı. 155 00 Bveoglunda Tımtım mahallesinin Bostanbaşı caddesinde 72. 74 sayılı dükkânı müştemil hanenin altıda iki hissesi. 2223 33 Yukanda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller isimleri hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. Müzayede 26/6/939 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşinen veya mübadil ikinci tertib vesikasile alınacaktır. Taliblerin % 7,5 pey akçelerini vakti muavyeninden evvel yatırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatlerl (4138 ) ı Borçkada kurulacak kereste fabrikası için cif Hopa lokomobil ve aşağıda aded ve isimleri yazılı ormancılık alât ve edevatı satın alınacaktır. 1 ) aded Lokomobil normal 200 beygir kuvvetinde. 1) » Elektrik generatör alternatif. 231/400 volt 40. KW. 4) » ( K a t r a k ) çerçeve açıklığı 850750650550. m/m 2) » Yuvarlak tezgâh masasız. 600 m/m. 2) » (Pendula) duvar için , elektrikli 600 m/m. 1) » Şerit bıçkısı elektrikli otomatik 1000 m/m. 1) » Tomruk başkeseni. elektrikli. 1000 m/m. 1) » Çapraz makinesi. elektrikli. 1) > Torna tezgâhı 300/1500 m/m. orta tip. 2) » Bileme makinesi. Otomatik. 1) » Makkab. Makine kabiliyeti 1/30 m/m. 2) » Transmisvon ve kayış kasnaklar. (Projeye göre > 1) s Nihayetsiz zincir. Nakliyat için. (Proieve göre) 1) > Dekovil hattı. 600 m/m. ( Projeye göre ) 1) » Yumurta talaş makinesi. 1) » Prese (talaş balya tazyik makinesi ) 1) » Talaş makinesi bıçak bileme tertibatı. 2 Bu alât ve edevata aid fennî şartnameler Ankarada Orman Umum Müdürlüğü, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğü. Çoruh Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğinde görülür ve parasız alınabilir. 3 Vermek istiyenlerin kataloğ, Türk lirası üzerinden son teklif mektublarını 20 temmuz 1939 tarihine kadar Çoruh Devlet Orman İşletmesi Revir Âmirliğine bildirmeleri. ( 4271) Kütahya Garnizonu Satmalma Komisyonundan: 1 Kütahyada Tayyare Garnizonuna şehir şebekesinden itibaren yaptırılacak su tesisatı eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen keşif becteli 20125 yirmi bin yüz yirmi beş liradır. 3 Eksiltme 6 temmuz 939 perşembe günü saat 11 de Kütahya Merkez Komutanhğmdaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Muvakkat teminatı 1510 bin beş yüz on liradır. 6 Keşif ve şartnamesini görm«k istiyenler hrrgün. eksiltmiye gırecek olanlar da kanunun icab ettirdiği vesaik ve teminat mektublarını havi teklif mektubiarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermiş bulunmaları. ( 4402 )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog