Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

*~ Kenıal Atatürk Ruzvelt Mussolini Yazan General SHERRILL ÜÇ A DA M * Birleşik Amerika tıükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RUkneddin Her kitabcıda bulunur. Fiatı 100 kuruştur. umhuriyet yil l KER PLAY | a s ı aş ğında C/loc İSTANBUU CAĞALOĞLU l ÜHdO Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. îstanbul Posta fcutusu: tstanbuL No 248 Telefon: Ba§muharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 IQQQ Fevkalâdelik alâmetidir. Büyük Millet Meclisi, dün de müzakerelere devam etti Maliye Vekili ve Bütçe Encümeni reisi, yapılan tenkidlere karşı beyanatta bulundular Dr. i. Sumenkoviç Yeni Yugoslav elçisi dün geldi Mısır Hariciye Veziri Abdülfettah Yahya Paşa, Yalovada, Cumhur Reisimiz tnönü tarafından kabul olunduğu gün Yeni Barem lâyihası Mısır hariciye nazırı Yahya Paşa dün Ankarada büyük merasimle karşılandı Misafirimiz muhtelif ziyaretlerde bulundu, gecekî ziyafette samimî nutuklar irad ediîdi Yeni bir Akdeniz devleti: Mısır Mösyö ve Madam İlia Sumenkoviç . \ Meclisin dünkü celsesinde söz alan meb'uslaFdan Hikmet Bayur Ali Rıza Esen Mümtaz Ökmen Ziya Gevher Etili Ankara 19 (Telefonla) Büyük vermeden beş buçuk saat devlet memur" Vlillet Meclisi, bugün saat 15 te Refet ları barem kanun lâyihası üzerinde müanıtezin başkanlığında toplandı. Fasıla [Arhası Sa. 9 sütun 1 de] Filistinde kanlı hâdiseler Hayfada patlıyan bir bomba, 18 kişiyi öldürdü Arablar bir îngiliz polis kamyonunu tahrib ve polis karakoluna hücum ettiler. Ateşi söndürme saati ilân edildi Muhterem misafirimiz Mısır Tü'k . Yugoslavyanın yeni Ankara elçisi Dr. Ankara 19 (a.a.) Mısır Hariciye Nazırı Ekselâns Abdülfettah Yahya bayraklanle donatılmış olan istasyonda îlia Sumenkoviç, dün sabahki ekspresle şehrımıze gelmiş ve Yugoslavya baş konPaşa ile Hariciye Vekilimiz Şükrü Sarac Hariciye Vekâleti umumî kâtibi Numan solosu Hacı Corceviç ile elçilık ve konoğlu refakat ve maiyetlenndeki zevat ı'e Meneenencioğlu, Ankara Valisi Nevzad solosluk erkânı tarafından karşılanmışbirlıkte hususî bir trenle bu sabah 8,30 da Tandogan, Ankara mevki kumandanı tır Dost ve müttefık Yugoslav elçisi, lArkası Sa. 9 sütun 5 ie] Ankara, 19 haziran (Telefonla) şehrimize gelmiştir. Ankaraya tayıninden dolayı büyük bir ısır Krallığı hükumetının sayın memnunıyet duyduğunu beyan ederek Hariciye Nazırı Ekselâns Absulhun devam edeceğını gösteren iyi alâdulfettah Yahya Pasa dun metler mevcud olduğuna işaret etmış ve Yalovada Cumhur Reisimiz tarahndan Balkan Antantına temas ederek Yugoslavyanın vaziyetinin malum olduğunu kabul olunduktan sonra bugün de devlet so'vlemiş ve itımadnamesini Cumhur Remerkezımızin azız mısafiri bulunuyor. isimıze takdım ettıkten sonra bu hususKendısıni Ankarada dahi samimî bir sevta daha fazla ızahat verebıleceğini söygının canh tezahürleri karşıladı. Cumhurilemiştir. yet hükumeti ve Türk milleti Abdülfettah Yahya Paşanın şahsında kardes Mısırı kucaklamış olmanın zevk ve heyecanını yaşıyor, ve bunu bütün samimiliğıle gbstermekten bahtiyar bulunuyor. Hususıle mılletlerarası vaziyetinin son yıllarda ve hatta son aylarda aldığı garib ve karışık şekiller arasında yeniden tecelli eden mukadderat birlıği kardeş Mısırdan bize gelen sayın devlet adamının bu seyahatine hususî bir kıymet ve ehemmiyet ızafe eylemektedir. Mısır, emniyeti tehdid olunParis 19 (a.a.) Arnavudluktaki mak istenılen Akdenizde hürriyet ve istikİtalyan kıtaatının mevcudü bir ay evvel Filistinde ardıarası kesilmiyen hâdiselerden: Kudüs civarında lâlini istirdad ederek kendi sahasında 80 bin ıken bugün 120 bin olarak tahmın berhava edilen bir demiryolu olanca azmile millî hayatını yaşamağa edılmektedir. Bu rakam mahallî asayiş Hayfa 19 (a.a.) Bu sabah pazar eden galeyan, Arabları bir İngiliz polis baslamış olan genc bir devlettir k: on beş için ıcab eden mıktardan çok yüksektir. yerinde bir bocnbanın infılâkı neticesinde merkezine taş atarak hücum etmeğe sevmılyon nüfusile gerek memleketinin. gerek Libya'da bir teftiş seyahatinden dönen [Arkası Sa. 9 sutun 6 da] onu muhit olan denizlerin ve bilhassa AkMareşal Badogho bugün Tiran'a gitmiş 18 kişi telef olmuştur. Bu infılâkı takıb llllllllllflllllllllllllllll1tlllllllllllllllllllMMIII1ll1MIIIIMIIin denizin emniyetile lâakal bu denize sahiltir. dar her memleket kadar hakkı ve alâkası Japon askerlerinin barikad kurmakta olduklan Tientsin sokaklanndan biri Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanlar bu haolan maddî ve manevî bir varhktır. beyanatta bulunarak ezcümle demiştir ki: kikî sefer ordusunu Adriyatik kıyılarında Londra 19 (Hususî) Basvekıl « Abluka sahasında bulunan halkın tutmakla, icabında Balkanların herhanMısırın yakm tarihi, millî şuuruna er , emberlayn Avam Kamarasmm bugünkü [Arkası Sa. 3 sutun 3 de] gi bir noktasında, İtalyan kurmayının mi§ Mısır halkının haklı hürriyet ve istik celsesinde Uzakşark hâdiseleri hakkında nazariyesine ııııııııııı <» mııııııııtıııııınmtınııı.ııııiMiııııııııımıtıuııtınııtııı " IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHI «yıldırım sür'atile hücum» lâl davalarile geçmiş ve nıhayet bu dava ıınnıuımııınıiMiııımıı uygun bir şekılde müdahale edebilecek kardeş memleketın bütün Türklerce tıpkı vazıyette bulunmak isliyorlar. kendi işleriymiş gibi sevinclerin takib ettikleri tam ve kat'î bir zaferle neticelenArnavudluktaki bu İtalyan kıt'alarının mıştir. İmparatorluğun tasfiye he=ab:nı Yugoslavya üzerinde bir tazyik yapmagören ve fakat ayni zamanda mülî Türğa matuf olduğu faraziyesi İtalyanm bu kiyenin istiklâlini tasdik eylıyen Lozan istisnaî gayretinı izaha kâfi değildir. İtalkonferansında biz imparatorluktan ayrıyan mevcudünün bu mıktarı bulması dün lan memleketler arasında Mısırın dahi Gafenko ve Metaksas arasında müzakekendisini hürriyet ve istiklâli gayesine göreye mevzu teşkil eylemiştir. Vali ve Beledıye Reisi Lutfi Kıcdaun turecek olan mukadderatına tamamile sa 1940 senesinde İstanbulda bir fuar açlArkası Sa. 3 sütun 3 de] hib olmasını açık ifade etmistık. Nıhayet mak niyetinde olduğu yazılmıştı. bu istiklâl tahakkuk etti ve kapitülâsyonBu haber İzmirde hoş görülmemiş, lan ilga eden Montrö konferansile tekem hatta İzmir Şehir Meclisi azaları tarafmmül eyledi. dan itirazla karşılanmıştı. Bu hususta Mısırın İngiltere ile alâkası şimdi artık kendısile görüşen bir muharririmıze ValiD^n sabah Yunanıstandan ayrılan dos bir ittif ak sekline inkılâb etmiş olup Habe mız Lutfi Kırdar, §u beyanatta bulun ve müttefık Rumanya Hariciye Nazın şistan meselesi esnasında bız ışte bö>!e bir muştur: Ekselâns Greguar Gafenko bugun şehneticenin makuliyet ve hatta zaruretine « Geçen gün Yalovada bir arkadarımıze muvasalat edecektır. Muhterem isaret etmekten hâli kalmamıstık. Müsta şınızın suallerıne cevab verirken 940 semisafirimiz istanbulda ıki gün kalacali kil Mısırın büyük mertfaatlerde Işt'.rak do nesi için düşündüğüm bir fuar meselesi etve bazı gayrıresmî ziyaretlerde bulunalayısile bugün müttefıki bulundnŞu ingil rafında da bir kaç kelıme söylemiştim. caktır M. Gafenko bu meyanda Fene. tere, Akdenızin emniyeti \e Balkanlar İstanbulda senelık fuarlar açılması fıkriPatrıkhanesım de ziyaret edecektır. Bı zıyaret için Rum patrıkhanesinde hazır statükosunun mahfuziyeti husus'.arında nin birkaç senedenberi ayni mevzu üze lıklar yapılmıştır. Ekselâns Gafenko va bizim de kendısile ıttıfak etmiş uulundu rınde meşgul olan İzmirde endişeler ve Danzigde, Alman S. A. teşkilâü mensubları, bir geçid resmi esnasında rın akşarr Kbstence yolile Bükreşe YUNUS NADt suitefehhümler uyandırdıgını gördüm. CYazıst ,3 iincü sahifemizdeX Beledjye Reisi Lutfi Kırdaı; det edecektır. LArkası Sa. 3 sutun 6 dai lArkası 5o. 3 sutun 6 Öal tngiliz Japon ihtilâfma Amerika tavassut edecek İngiltere, abluka sahasındaki halkın iaşesi için esaslı tedbirler aldı Arnavudluktaki İtalyan kuvvetleri 120 bin kişilik ordu ne maksadla toplandı? Istanbal fuarı meselesi Vali: «Teşebbüsümüzün îzmire zarar vereceğini anlarsam, bu işten sarfınazar edeceğim» diyor Danzigdeki kültür haftası sona erdi Göbbels tarafından söylenen nutuklar, bir korkutma propagandâsı olarâk tavsif ediliyor Rumen Hariciye Nazırı bugün Atinadan geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog