Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. yil KIRK Y I L umhuri SHJfir 5 4 0 7 TelgTaf ve mektub adresl: Cumhuriy«t, fstanbul Posta kutusu: fstanbuL No. 248 Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 20,000 okuyucusu olan 2 H&Zİrflli 1939 Londra, Ingiliz teklifinin kabul edileceğini zannediyor Sovyet Hariciye Komiserinin nutku kat'î bir cevab olarak telâkki edilmemekte ve bugünlerde resmî cevaba intizar olunmaktadır Molotofun sonra nın bugün çıkan beşinci sayısını mutlaka alınız. Şimdıye kadar hiç bir mecmuada bulamadığınız nefaset ve zengin bir münderecatla karşılaşacaksınız. . Kurultay müzakereleri Parti genel sekreteri, aza olarak hükumete giriyor ( Nizamname tadilâtı İttifakla kabul edildî ) Kurultayın evvelki günkü celsesinden intıba lar; solda: Fikri Tuzer beyanatım Sağda: Vekiller Heyeti az ası müzakereler esnasında okuyor. İzmitte şeni bir hâdise oldu Bir rnuallim, talebelerine tecavüzde bulunmak cürmile tevkif edildi Dünkü içtimada program encümeninin raporu da tasvib olundu, umumî heyet bugün dilek encümeninin raporunu tetkik edecek len delegelerin hava genclerimizin çahşmalarını yakmdan görmeleri ve takib edebilmeleri için Türkkuşu tarafından yapılacak gösteriye davet edılmekte olduklarını bıldirmiş ve bunu takıben de nizamnamenin encümene tevdi edilmiş olan 28 lArkası Sa 8 sütun 3 tel Londra, 1 (Hususî) Sovyet Başvekili ve Hariciye Nazırı Molotof ougün Stalin'i ziyaretle İngiliz Fransız teklıfleri hakkında mühim bir mülâkatia bulunmuştur. ovyet Rusya Başveküi ve HaSiyasî ingiliz mehafilinde, Sovyet riciye Komiseri Molotofun nuthükumetinin bugünlerde İngiliz Fransız ku, dış memleketlerde uyandırdığı akisler itibarıle müphem ve yumuşak bir nutuktur. Ajansların neşrettiği metin hulâsasmdan edinilen intıba, Rusyanın hareket ve kararlarında son derece ihtiyatlı davrandığı merkezindedir. Molotof, istilâ emellerine karşı Sovyet hükumetinin ötedenberi aleyhtar bulunduğunu, son zamanlarda demokrat devletlerin siyasetinde bu noktai nazar lehine hasıl olan değişıklıkten Rusların memnunıyet duyduklannı, onlarla görüşmelere devam edileceğini söylemekle, LondraMoskova müzakerelerinin istikbali hakkında beslenen ümidleri takviyeye çahşmış oluyor. Parisin tavassutile İngiliz hükumetî tajafından yapılan son anlaşma tekliflerine Rusyanın derhal muvafakat cevabı vereceği esasen tahmin edilmiyordu. Birinci teklıfe nazaran Sovyet devletinin hududlarını kâfi derecede emniyet altına almış olmasına rağmen, Ruslarm, bu ikinci müracaati de olduğu gıbi kabul etmiyerek kendi noktai nazarlarma daha uygun bir şekil arayacakları bekleniyordu. Moskova hükumetinin fikrini temsil eden Molotof, demokrasilerle «tam mü Molotofun Nutku StaLn, Mutoivt va diğer Rus ricali bir merasımde tekliflerine resmen cevab vermesine intizar edilmektedir. Ayni mehafilde temin edildiğine göre, tngilterenin son teklifleri Sovyetleri tatmin edici mahiyettedir. Ingiltere, herhangi bir istilâ hareketi [Arkası Sa. 3 sütun 1 del Prens Pol Berlinde Yugoslav Kral Naibi, Hitler tarafından karşılandı, şerefine ziyafetler verildi Ankara 1 (a.a.) C. H. Partisi beşinci Büyük Kurultayı bugün öğleden sonra reis vekili Hılmi Uranın başkanlığında üçüncü toplantısını yapmıştır. Reis müzakereyi açarken Türk Hava Kurumu Riyasetinden gelen bir tezkerede îzmit, (Hususî) İzmitte Ulugazi ilkmektebınde vuku bulan çirkin bir hâ Kurultaya iştirak etmek üzere haricden gedisenin tahkikine Adliyece vaz'ıyed edilmiştir. Adlî makamlardan yaptığım tahkikata ve aldığım malumata göre Ulugazi ilkmektebi muallimlerinden Habib Kocabalkan isminde 45 yaşında birisi, kız talebelerden sekizle onbir yaş arasındaki on kadar çocuğa tecavüzde bulunmaktan suçlu olarak tevkif edilmiştir. Tecavüze uğradıkları iddia edilen çocuklar muayeneye sevkedilmiştir. Yapılan muayenede Ankara 1 (Telefonla) Münakale ve bu yavruların tecavüze maruz kaldıklan Muhabere Vekâleti teşkilât kanunu kadoktor raporıle sabit olmuştur. Muallim bul edilmiş olduğundan tayinler yapıldı. Habib Kocabalkan, aslen Pomak olup Bildiriyorum: Müsteşar muavinliğine Nafıa muhaseevlidır. Çocuklan, hatta torunu vardır. be müdürü Mahmud Nedim, BaşmüHayatının birçok maceralarla dolu olduğu söylenmektedir. Mekteb başmuallimi fettişliğe Behçet Yalçındağ, müfettişİbrahim Alp, bir müddettenberi rnuallim liğe Arif Demirer, kara nakliyab dairesi {Arkası Sa. 7 sütun 5 del reisliğine Kadri Musluoğlu, kara nakliyatı reis muavinliğine Ali Aıza Akat, kara Yeni limanlar teşkilâtı nakhyatına bağlı fen heyeti müdürlüğünde yüksek mühendislıklere Fahreddın, Galib, Aslan, Mahir, zat işlerı müdürlüğüne Nafiz Kut, deniz nakliyat dairesi reisliğine Ayet Altuğ, liman hizmetleri dairesi reisliğine Zeki Sak, vekâlet birinci hukuk müşavirliğine Raşid Çelebioğlu, ikinci hukuk müşavirliğine Ubeyd, hukuk müşavirliğine Talât Toroslu, deniz nak[Arkası Sa. 7 sütun 5 del Münakale ve Muhabere Vekâletinin tasdikından çıkan tayinler listesi dün tebliğ edildi Eminönü meydanındaki faaliyet NADtR NADÎ lArkası Sa 8, sütun 5 te] Prens Pol'un Berlinde ikamet edeceği Belvü şatosu Gafenkonun Ankara ziyareti Rumen Hariciye Nazırımn bu seyahatine aid resmî program hazırlanıyor Belgrad gazeteleri, bu ziyaretin ehemmiyetini tebarüz ettiriyoılar Berlin 1 (Hususî) Dün akşam saat 20 de Alman hududuna muvasalat eden Yugoslavya Naibı Prens Pol bugün saat 15,30 da Berlinin Lehrter is tasyonuna vâsıl olmuştur. Prens Pol, istasyonda Hitler, Mareşal Göring, Von Rıbbentrop tarafından karşılanmıştır. Prensle Prenses saat 16 da ikametlerine tahsis edilen Belvü şatosuna gitmişlerdir. Hitler'le maiyeti, şatoya kadar misafirlere refakat etmişlerdir. Devlet reisi Hitler saat 17 de Prens Pol'u kabul etmiş, ve 1 7,45 te bu ziyareti Belvü şatosunda iade etmiştir. Gece saat 20,30 da «Führer Evinde» misafirler şerefine Hitler tarafından bir ziyafet verilmiştir. Prens Pol şerefine yarın Brandemburg dan Charlottenburg'a giden «Zafer Yolu» nda bir geçid resmi yapılacaktır. Gafenko'nun memleketimize bundan evvel yaptığı ziyarette Hariciye Vekilimiz Siyasî müzakerelere öğleden sonra Şükrü Saracoğlu tarafından karşılanmasına aid bir intıba baslanacaktır. (Yazısı 7 nci sahifemizde) [Arkası Sa. 8 sütun 4 de] Eminönü meydanının dün tayyareden alınan resmi (Foto: Zeki Bükey) Düzeltilmetine çalışılan Eminönü meydamnda faaliyet devam etmektedir. Tayyareden alınmış olan yukarıki reaimde meydanın müstakbel şekli, daha iyi tayin olunabiliyor: 1Halic sahilini takib edecek cadde, 2 Sarayburnuna gidecek cadde, 3 Süleymaniyeye çıkacak cadde, 4 Sirkeciye kadar açılacak cadde, 5 Ytkılacak saha, 6 Ytkılmakta olan saha, 7 Yıkılarak yeri ağaclarla süslenecek ve bir kısmı Eminönü Sarayburnu yoluna ayrılacak saha...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog