Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Kemal Atatürk Ruzvelt Mussolinî Birleşik Amerika hükumetinin eski Ankara sefiri Türkçeye çeviren: Cemal RUkneddln Fiatı 100 kuruştur. Ü Ç A DA M Yazan General SHERRILL Her kltabcıda bulunur. yil Çindeki imtiyazlı mıntakanm ablukası tehlikeli şekil aldı Amerika da işe müdahale edecek Çabuk olmak lâzım eko Slovakya ve Arna\udluk felâketlerınden sonra İngılterenın onayak olduğu sulh cephesi teşebbüsü başlangıcda büyük muvaffakıyetler kazanmıştı. O zamana kadar meydanı boş bulan totahterler: îsmet İnönü, Mtstr Hariciye Naztrile görüşüyor (Solda: Şükrü Saracoğlu) Karşımızda cıddî bir mukavemet uyanıyor. Biraz daha dıkkatli olalım! Demeğe ve adımlarını hesablamaya baslamışlardı. Bu müşahede ispat ediyordu ki şiddete karşı şiddetle mukabele etmek, sulhu kurtarmak hususunda başlıca, hatta belki de yegâne tedbirdi. O yolda çalışmalara devam olundu: millî menfaatleri müşterek hareket etmeUzakşarkta ıhtilâf mevzuu olan beynelmüel imtiyazh lerıni icab ettıren devletler arasında anmıntaka sokaklanndan bir manzara laşmalar yapıldı. İngıltereden başlayarak Fransa, Mısır, Surıye, Türkiye, Yunanistan, Rumanya ve Polonyayı içine alan bır müdafaa çemberi kuruldu. Fakat muhtemel bır harbde bu çemberin en mühım cephesmi teskil edecek olan şarkî Avrupanın takviyesi lâzımdı. Polonyaya ve Rumanyaya yardım vadetmesi içın Sovyet Rusyaya muracaat edıldi. 8 u yüzden çıkan müşkülâtın içinde hâlâ yaşamaktayu. , ..^ Senelerdenberi dış dünyaya karşı kapaBırkaç gündenberi devam eden sıkıcı h bır halde bulunan Ruslar, garb demokve bunaltıcı hava, dün bğleye doğm derasılerıle anlaşmak hususunda son derece Londra 18 (a.a.) Lord Halıfaks avdeti Moskovada İngıliz Sovyet mü ğısmiş, yağmur baslamıştır. Yağış, fasılaihtiyath davranıyorlar. Insana, Londranın her teklıfı Moskova tarafından sanki dün öğleden sonra «Yorkshire» den av zakerelerınin cereyan ettığı ve İngıltere ıle larla geceyarısına kadar sürmüş, bılhasJaponya arasında Tıentsin hâdisesi dola sa, gece saat 22 den sonra şiddetlenmiş, bır tuzak telâkkı edılıyormuş hıssi geliyor. det etmiştır. [Arkast Sa. 9 sutun 1 del sabaha karsı da hava, kısmen açılabıl Hafta sonu tatili esnasmda Lor.c'raya Üç ay evvel Londrada başlayan, sonra / mistır. Cenevre ve Parıste de\am eden müzakereler, şımdi Moskoyava ıntıkal etmiş olAksam, Ankara ile civannda ve Aramakla beraber, muspet bır netıce vermekdolunun muhtelıf şchırlerınde yağış gd ten henüz uzaktır. Bır haftadanberi Rus rulmustur. Baz: yerlerde, yağmur, dolu hükumetıle mutemadi temas halinde buile birhkte yağmıs, bazı hasarata sebeb lunan İngiliz Hariciyesinın en muktedır olmuştur. ı , eksperi Strang, acaba Londraya bir anEskişehirde laşma vesıkasıle dönmeye muvaffak olaEskisehir 18 (Telefonla) Bugün bılecek mı? sehrimızde saat on beş bucukta yağmurla Danzig 18 (a a.) Danzig tıyatro dısinden rıca etmiştir. *** karısık bıiyiık bır kasırga oltnus, bazı evAlman Propaganda Nazırı îngıltereyi Unutmamalıyız ki Rus lngiliz müza sunda soylediğı bır nutukta doktor Gdbler çökmüş, birçok duvarlar çatlıyarak akerelerınin böylece uzayıp gıtmesı yüzün bels Danzıg'ın bir Alman şehri olduçu Polonvayı îstedığını yapmakta serbest bığadar de\rilmiştir. den, sulh cephesinin bugüne kadar ka nu ve Polonyanın bu şehır üzerinde bır rakmakla ve Almanyayı ıhata etmek is[Arkası Sa. 3 sutun 4 te\ zandığı muvaffakiyetler sarsılma tehlıke hakkı olmadığını şıddetlı bır lisanla ıddia temekle itham ettıkten sonra demıstır ki: « Fakat karsılarında zayıf ve bursine maruzdur. etmiştir. Göbbels saat 20 de buraya gelmis, juvalasmıs bır Almanya bulmağı iimid Bir iki adamın ruhî vazîyetine bağlı bulunan dünya mukadderatı, en ufak bir Danzig tiyatrosunda Bale'leri seyretmis edenler aldanıyorlar. Nasyonal sosyalist NADİR NAD1 tir. Tıyatro binası önünde halk Gbbbels'i Almanya zayıf değildır. Almanya kuv[Arkası Sa. 9 sutun 1 de] [Arkası Sa. 3 sutun 6 da] alkışlamış ve bir hitabe irad etmesini ken Uzakşarkaki ihtilâf İSTANBUt CAĞALOĞLÜ yi '. 5 4 t 4 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurly«t, İstanbul Posta kütusu: İstanbuL No. 246 Telelon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuri Traş Bıçağında M ar k a s ı POKER PLAY I 939 Fevkalâdelik alâmetidir. Millî Şef, dün Abdülfettah Yahya paşayı kabul etti Yağmur ve kasırga Dün Eskişehirde bir kişi öldü, bir çocuğun belkemiği kırıldı MISIR HARİCJYE NAZIRI ANKARADA lngiliz mmtakasında gıda maddeleri azaldı Daiyl News gazetesi lngiliz ve Amerikan donanmalarımn iştirakile Japon sahillerinin ablukasını tavsiye ediyor Göbels'in nutku Alman Propaganda Nazırı, Danzigde heyecan uyandıran bir hitabede bulundu İtalyan sermayeli elektrik şirketleri llllillllllllllllllllltllllHlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIMMIIIIimmıl ingiliz takımı Ankarada yenildi itlMI I MIMIMItl || IMIIIMII Mllli IH'l IMI llllllllh MI11II11 III llllll IIIMIMIIIK I IHIlllMmiMII Satın alınma mukavelesi imza edildi Memleketimizdeki İtalyan sermayeli elektrik sırketlerinın sat'n alınması münasebetıle Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy asağıdaki beyanatta bulunmustur: « Bursa Cer, Ten\ir Kuvvei Muharrike Türk Anonım şirketine aid Bursa elektrik müessesesile Müttehid Türk Anonim şııketine aid, Bursa, Gazianteb, Bahkesir, Tekırdağ, Edirne elektrik müesseselerile Mersin Elektrik şirketine a'A hisse senedlerinden bir mıktarının hukumetçe satın almması hususundaki mukavele l^azırlanmış olduğundan bugün bu şirketlerin murahhasları mühendis Neri ve Bertola ile aramızda tanzicn edilen mukaveleye göre müesseseler 1 temmuz 939 dan itibaren fılî devri teslime başlanacaktır. Sirketlere «850,000» lirası pe[Arkası Sa. 3 sutun 5 te\ Cumhur Reisimizin Mısır Haricive Nazırile samimî bir musafahası Misafirimizin beyanatı «Türkiye ile Mısır arasındaki münasebetler fevkalâde dostane ve iyidir; bu ziyaretten sonra daha çok iyileşecektir» kıye Elçisi Cezairli Bey, M<sınn Kâbil, Bağdad ve Cidde Elçisi Abdurrahman Azzam Bey, Mısır Hariciye memurlarından Sefaret kâtibi paye'i Huseyin Aziz Bey, Kahire Sefırımiz Mehmed Ali Şevki Alkan ve misafirimizin rmhmandarlığına tayin edilen Haricive Vekâleti protokol memurlarından Mennan Tebelen ve Sadun Teren oldiğu halde Pera Palas otelınden çıkarak Tophane rıhtımına inmiştir. [Arkası Sa. 3 sutun 3 de] Iki gündenberi misafinmiz bulunan dost ve kardeş Mısınn kıymetîi Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya Pa«a. dün sabah Yalovaya giderek Reisicumhunımuz Millî Şef İsmet İnbnü tarafından kabul edilmiştir. Ekselâns Abdüîfettah Yahya Paşa, dün sabah saat sekizde refakatinde Mısır Vüzera Meclfsi Hukuk Müşaviri Abdülhamid Bedevî Paşa ve refikası, Hariciye Vezirliğı Umumî kâtibi Mehmed Abdülhalik Hassune Bey, Mısırm J ü r Bugün: Baltık memleketleri Letonya, Estonya, Litvanya Dün şehrimizde Galatasar ay Doğansporla karşılaşmış, 70 galib gelmiştir. İngiliz takımt da Ankarada Demirs pora 20 yenilmiştir. Yukarı ki resim Galatasaray Doğanspor maçından bir enstantane dir. Dünkü spor hareketlerini n tafşilatı 6 nçı Yazan: M. F. T. 7 nci sahifemizde okuyunuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog