Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Büyük Edib Halid Ziya Uşaklıgilin beş cildlik nefis bir eseridir. Her kitabcıda bulunur. KIRK YIL umhuri KemalQjİttflrk /elt FD A M ^ İSTANBUL CAĞALOĞLt) |0 p Telgraf ve mektub adresl: Cumhurly«t, İstanbul Posta kutusn: tstanbuL No 248 raZâr l ö Teleîon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa feısmı 24299 24290 IQQQ Ankara Türkçeye çeviren: ClemafilipRneddin Fiatı 1OO kuruştur. Yazan: Geneı Inj^teRRILL Birleşik Amerika IrimyJtinin eski mssolini Her kitabcıda bulunur. V Çindeki imtiyazlı mıntaka büyük ihtilâflara yol açıyor Uzakşarkta vaziyet J Aziz misafirimiz Abdülfettah Yahya Paşa, vapurdan çıktıktan sonra kendisini karşıljyanlarla beraber Mısır Hariciye Nazırı, dün akşam şehrimize geldi Millî Şef Inönü, bugün Yalovada misafirimizi kabııl ediyor Biz hangi Harbi severiz? Türkiye Mısır temasları Abdülfettah Yahya Paşanın beyanatı Misafir, Ankarada milletimize hitaben mesaj neşredecek Çindeki imtiyazlı mıntakada İngiliz ve Japon askerleri el sıkışıyorlar Moskova müzakereleri Görüşmelere dün de devam edildi Sovyetler İngiliz murahhasına cevab verdi ir kısım tanıdıklarımm ağzında şoyle bır şikâyet var: Sulh kelimesi, gazetelerimizin vitrinlerine daimı surette ycrleşen bir kelime oldu. Hemen bütiin Türk muharrirleri başımıza birer ha kesildilet. HanKardeş Mısır Hariciye Nazırı Abdülgısini okusak bize sulhun fazileÛerinden, fettah Yahya Paşa, dün saat 16 da Benimeilerinden, insanlığa olan jaydalarmsarabia vapurile İskenderiyeden limanımıdan bahsediyor. Onlara g'ore harb, yalnız za gelmiştir. Muhterem misafirimi?, Gaipiidaî, halta aşağdık cemiyetlerin gbze lata rıhtımında Mısır elçisi Cezayırl: Bey, alabiîeceği çirkin ve nefrcj. uyandıncı bir elçilık ve konsolosluk erkânı, mezunen hareketiir. sehrimizde bulunan Mısırın Bağdad elçisi Peki ama bu yazdann genclik üzermde Azam Bey, Vali Lutfi Kırdar, İstdnbul yapabileceği menfı tesir düşiınüiö'jor mu? Kumandanı, Merkez Kumandan:, Polis Uyuşturucu barış propagandasına kapıMüdürü ve kalabalık bir halk kullesi talanlann sayısı çoğalırsa yurdumuz ne karafından karşılanmıştır. Bir müfreze as zanır? Harbi cinayelmiş gibi gostemek, kerimiz resmi selâmı ifa etmiş, mızıka Mınetice iiibarile zaran yalnız bize dokunasır ve Türk marşlarını çalmıştır. cak bir hareket olmaz mı? Ekselâns Abdülfettah Paşa, kendile Bu şikâyete cevab verirken harb ve sulh kelımeleri üzerinde biraz durmak is rini karşılıyanlara teşekkür ettıkten sor.ra terim. Milletlerin nazarında bu iki mefmaiyetindeki zevatla birlikte otomobillerhum, tarihle beraber bir tekâmül, bir de le doğruca Perapalas oteline gitmistir. [Arkası Sa. 7 sütun 5 te] ğişiklık gösterir. Bir zamanlar harbetmek, ne şekilde olursa olsun, bir kahra Mlll tHIM manlık, bir celâdet, hatta ileri bir medeniyete mensub olmak demekti. O zamanın gencliği de bu gayeye göre terbıye edıliyordu. Bünyeleri zayıf da olsa, cemiyetler, yetişmekte olan nesıllerine «harbculuk» ruhu aşılamaya çalışıyorlardı. Çünki tarihin o devresi, bu birinci şartı nefsinde taşımıyan kütlelere hayat hakkı \enniyordu. Amerikanın istiklâline kadar devam eden bu zihniyet, 1 776 dan sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. «Ne olursa olsun harb» çirkin görülüyor, ancak izahlı harbler meşru telâkki ediliyordu. Bir millet ne kadar kuvvetli olursa olsun, sebebsiz yere zayıfların üzerine saldıramıyordu. Napoleon, giriştiği uzun harb silsiîesıni: Keyfim için yapıyorum! Diyemedi. Avrupaya ve dünyaya yeni biı nizam vereceğini iddia etti. 1814 te kurulan mukaddes itilâf, muayven bir nizamm muhafazası uğrunda harbi göze alıyordu. Sonralan, milliyet prensipi kuvvetlendikce, taarruz harblerine sebeb bulmak da büsbütün güçleşti. 1870 te Fransa ile çarpışmayı kafasında kurmuş olan Bısmark, dünya efkân umumıyesını hıçe sayamadığı içindir ki Ems telgrafmı icad etm = ve taarruz mes'uliyetini Üçüncü Naı < po eon'un omuzlarına yüklemişti. Tarihle beraber kütlelerin ruVııına isliyen yeni telâkkinin ehemmiyetini inkâr edemeyiz. Bugün milliyet fıkri her tarafta büyük bir inkişaf gö'steriyor. Ve bundan dolayı da taarruz harbleri her tarafta IIII > IIIII Miri IIII llll IIMIIIMIIIIIl I Kardeş millet Nazırınm Ankara ziyareti, şarkî Akdenizle Balkanlarda sulh lehine mes'ud bir faaliyetin bariz delili addedilmektedir îngilterenin tedbirleri Tespit edilen esaslara göre İngiliz Japon anlaşması feshedilecek ve Japon mallarına yüksek tarife konulacak Londra, 17 (Hususî) Hariciye Nczareti memurları hafta tatiline rağmen bu gün vazifeleri başında bulunmuşlar ve Çin hâdiselerile meşgul olmuşlardır. Hariciye Nazırı Lord Halifaks da sayfiyesinden Londraya donmüştür. Siyasî mehafilden alınan malumata nazaran, Hariciye, Bahriye ve Ticaret Nezareti mütehassısları bugün daımî surette istişarede bulunmuşlardır. Müzakereler Japonlann noktai nazarlannda ısrar ettikleri takdırde İngiltere tarafından ittihaz edilecek mukabele bilmisil tedbirleri etrafında cereyan etmiştir. Şimdiye kadar tespit edilen esaslara göre, İngiltere, 1911 tarhli [Arkası Sa 7 sütun 3 te] Atina 17 (Telefonla) Evvelki gün buradan hareket eden Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya Paşa, Türkiyede, Türk milletme hitab eden bir mesaj neşredecektir. Bu mesaj. Mısır Türk dostluğunun kuvvetli bır vesıkası olacaktır. \Arkası Sa. 3 sutun 6 dal llllllllllllllllllt IIIII llllllil IMIIMIIMIIIIIIMIMIIIIMIMIII Bulgar casusların 3 üncü grupu da mahkum oldu Kırklarelinde yakalanan bu adamlar, Trakyada askerî malumat topluyorlarmış İzmir, 17 (Telefonla) Casuslukla girdiği, fakat menfi ef'alini ikmal edemiİngili fevkalâde komiseri Strang Londradan Moskovaya hareket ederken maznun biri Bulgar, diğer altısı Türk ta yerek nakıs teşebbüs derecesinde kaldığı biiyetinde 7 Bulgann Ağırcezadaki mu için beş seneye ve görülen esbabı muhafLondra, 17 (Hususî) Sovyet Başhakemeleri bitti. Karar alenî olarak tef fefe sebebile cezasının üçte bir: ındırilevekili Molotof, bugün İngiliz fevkalâde rek bir sene db'rt aya, diğer suçlu Ralen'in him edildi. murahhası M. Strang ve Fransız, İnSuçlulardan Bulgar Kostantin oğlu Di Dimıtri'ye yardım suçundan cezası yarrya giliz büyükelçilerile uzun bir mülâkatta [Arkası Sa. 9 sütun 6 da] mitri casusluk maksadile hududlarımıza [Arkası Sa. 3 sütun 3 de] llllllllllllllllltllllllllllllllllllllMtlltlllllllllHlll lllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIir IIMIIII Gafenko'nun gazetemize beyanatı Balkan Antantı her zamandan kuvvetlidir Dün akşam bir resml tebliğ neşredildi j Türkiyenin Dobruca meselesine dair tavassutta bulunduğu doğru değil Dahiliye Vekili Faik Oztrak, dün şehrimize geldi Dahiliye Vekili Faik Öztrak, dün akşamki Ankara trenile şehrimize gelmiş, Haydarpaşa istasyonunda Vali ve Beledive Reisi Lutfi Kırdarla Vali ve Belediye reis muavinleri tarafından karşılanmıştır. Vekıl, bu sabah Yaîovaya gidecektir. Dün yapılan maçlar YARIN: Baltık memleketleri Yazan: M. F. T. Rumen Hariciye Nazırı, Atinada Payitaht Nazırı Koçyas ile beraber Atina (Telefonla) Rumanya Ha miştir. Bu müzakereler sonunda iki devriciye Nazırı Gafenko ile Başveki1 Gene let Nazırları, aralarında tam bir mutabaLArkası Sa. 3 sütun 6 dai ral Metaksas arasındakı müzakereler bit[Arkası Sa, 9 sütun 5 le] NADİR NAD1 Dün sehrimizde tzmirli Doğanspor takımı Beşiktaşla karşılaşmış ve 5.1 yenilmiştir Ankarada da İngiliz takımile Ankaragücü arasında bir maç yapılmıştır. Bu maçı da İngilizler 41 kazanmışlardır. Yu* karıki resim, İngiliz takımım 19 mayıs stadında göstermektedir. Dünkü müsabakaların tafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog