Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Çubuklu gazinosunda Kıymetli san'atkâr Her pazar Bayan IVİU2Üİ2I ve kemanî Bay S A D I Seanslarma devam etmektedirler. u m h u riyet Onaltıncı yıl sayı: 5 4 2 2 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366 Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Tel graf v e mekt ub adrea: cumnunyet, btanbui.. posta kntusu: tstanbuL NO. 246 Cumartesi 17 Haziran 1939 ZEKİYE HAMDAN ısunda ;ı ve iskele LE İ Ingiliz Sovyet müzakereleri Dost Mısır Hariciye Nazırı Moskovada devam ediyor bugün şehrimize geliyor Üç taraflı pakt meselesi tetkik ediliyor, yeni içtimalar yapılacak Harb ve sulh karşısında milletler î Set yarın misafiri kabul edecek Abdülfettah Yahya Paşanın memleketimizden ayrıldıktan sonra Sofya, Bükreş, Belgrad ve Atinaya da gitmesi mukarrerdir Mısır Hariciye Nazırı Aböğle yemeğine davet edecekdülfettah Yahya Paşa, butir. Abdülfettah Paşa ve Şükgün memleketimizi ziyaret eTürlü rejimler kendi ideolojilerirü Saracoğlu saat 16 da gene decektir. Nazırın istikbali için Ülevle Yalovadan Pendığe ha nin sevkine tâbi olarak ne kadar bir program hazırlanmıştır. < reket ederek orada hazır bulu* harbcı bir hareket hattı tutmuş Misafir, Rumen bandıralı Ba/ nan hususî trenle Ankaraya haolurlarsa olsunlar milletlerin meşsarabya vapurile gelecek, Abreket edeceklerdir. Dost nazıru ve hayati bir sebeb olmadıkça dülfettah Paşa, rıhtımda İs '/ rın Ankaradaki temaslan, aharbe sürüklenmekten aslâ memtanbul Valisi ile Nferkez Ku/ ym yirmisine kadar devam enun olmadıklarına ve olmıyacakmandanı ve Mısır sefiri ta decek ve o gün akşarn îstanlarına şüphe yoktur. rafından karşılanacaktır. Bir bula müteveccihen hareket eibtiram kıt'ası selâm resmini derek perşembe günü sajjahı Ankara, 16 (Telefonla) ifa edecek, bando Mısır ve şehrimizde bulunacaktır. Fransız Hariciye Nazırı Bone (solda) Londr,ndaki Rus sefiri Maiski ylul ayında akdolunan Münih Türk İstiklâl marşını çalacakAbdülfettah Paşa, şehrimi(ortada) ve Lord Halifaks bir görüşme esnasında konferansında İngiltere Başvekili tır. Mısır Hariciye Nazın rıhze döndükten sonra burada iki, Mösyö Çemberlayn, Fransa BaşBu içtimaa iştîrak etaıiş olan Potemkiu tımdan aynldıktan sonra PeMoskova 16 (a.a.) îyi haber alan iç gün kalacaktır. Bu müddet velcıli Mösyö Daladye, Italya Başvekıli mahfillerde söylendiğine göre dün ak tercümanlık etmiştir, rapalas oteline gidecek, ak • zarfmda şchrin şayanı temaşa Mösyö Mussolini, Alman devlet ve hükuİngiliz Fransız Sovyet müzakere şam yemeğini otelde yiyecek( •nahallerini gezecek olan misaşam Kremlin'de akdedilen ve iki buçuk met reisi Mösyö Hıtler'le birleşmişler, Süfir, Cumhuriyet âbidesine çesaat süren içtima esnasında Strang, Seeds lerinin başlangıcındanberi en uzun olan tir. detler meselesıni hallederek o zaman tehMisafir Nazır yarın sabah lenk koyacak, Vali ve Beledive Naggiar İngiliz ve Fransız hükumet bu içtima esnasında, derpiş edilen İngilıkeye duşen sulhu kurtarmışlardı. Mösyö ^e Reisi Lutfi Kırdar tarafınlerinin noktai nazarlannı Molotof'a bil liz Fransız Sovyet pakti münasebetile saat sekizde refakatindeki zeMussolını'nin müdahalesıle akdolunan bu [Arkası Sa. 3 sütun 5 te\ vat ve mihmandarlarile bir Jan Tarabyada Tokatliyan o* dirmişlerdir. > konferans netkesinde harbin önür.e geçillikte denizyollarının Ulev vaelinde verilecek mükellef ziAbdülfettah Yahya Paşa miş oluyordu. Sulhu temın eden bu büyük puruna râkiben Yalovaya gi^afette bulunacaktır. murahhasları herkesten ve her yerden evdecektir. Misafirimizi Yalovada Hariciye Vekili Şükrü Atina, 16 (Hususî) Dost Mısırın kıymetli Hariciye vel Münihin Alman halkı kalblerinin büSaracoğlu karşılıyacaktır. Cumhur Reisimiz Mıllî Şef İsmet Nazırı Abdülfettah Yahya Paşanm Ankaradan döndükten tün samımılığ' ve ellerının biitün kuvvetile İnönü, saat 1 1,45 te misafir nazırı kabul edecek ve kendisini [Arkası Sa. 9 sutun 2 de] alabildığine alkışlamışlardı. Az zaman sonra büyük murahhasların memlekçtlerine avdetlerinde ayni alkışlarm Londrada, Pariste ve Romada tekerrür ettiğine şahid olduk. Fakat bilhassa Münih alkışları müstesna bir ehemmiyetle daima kulaklarımızda çınlayor gıbi bir hali var. Zahır bunda, haklı veya haksız, dünyanın en harbcu bir memleketi olarak gösterilen Alman halkının dahi sulha müştak ve mütehassir bir memleket olduğunun pek açık alâmet ve Bükreş 16 (a.a.) Rumen matbudelilini görmüş oluyorduk da onun için. atı, Hariciye Nazın Gafenko'nun An Evet, türlü rejimler kendi ideolojilerinin karayı ziyaretıne sütunlar tahsis etmekte sevkine tâbi olarak ne kadar harbci bir hadevam eyliyor. reket hattı tutmuş olurlarsa olsunlar, milÜniversul gazetesi, Türkiye Hariciye letlerin meşru ve hayatî bir sebeb olmadıkVekili Saracoğlunun, Ankaraya gönderça harbe sürüklenmekten asla memnun oldiğı hususî muhabırine }vptığı beyanatı madıklarına ve olmıyacaklarına şüphe yokneşretmektedir. tur. Hâlâ kulaklarda çınlayan Münih alDost ve müffetik Rumanyanın H a kışlarınm bitip tükenmiyen açık manası buriciye Nazırile yaptığı mülâkatın neti dur. celerinderv yıemnuniyetini beyan eden Bir millet severek döğüşmeğe gîrebilSaracoğlu, demiştir ki: mek için ortada meşru, zarurî ve hayatî se« Daimî olarak birleşmiş olan iki bebler bulunmak lâzımdır. Münıhten sonmemleketimiz Balkan Antantı çerçevesi ra ve orada Almanlarca da alkışlanmış içinde ayni sulh ve teşriki mesai hedefi olan sulh neticesine rağmen ÇekoSlovaktakib eylemektedir. Şuna kaniiz ki, tebya ile Arnavudluğun istilâ ve işgallerile liğimizde de ehemmiyetle kaydetmiş olmılletlerarası emniyeti tekrar bozuldu. Taduğumuz gibi Balkan Antantının birliği, rihî saha ve hayat sahası gıbi nazariyeleristiklâl ve sulh siyaseti sayesinde bizzat Ali Rıza Çevik Şükrü Sökmen Süer le doğruluğu ispat olunmak istenilen bu menfaatlerimizi olduğu kadar Avrupa Ankara 16 (Telefonla) Büyük mesindeyken hükumetin talebile müzake sulhunu tatmin eden bu hedefimizi te gelişi güzel istilâ hareketlerile onların ifşa Uzakşarktaki Fransız deniz kuvvetleri kumandam Amiral Decoux Şanghay'ı ziyareti esnasında... ettiği yeni yeni fütuhat emelleri ufukları Millet Meclisinin bugün kabul ettiği ka resi bugüne bırakılmıştı. Bugünkü top min edebiliriz. Balkan Antantı çerçevesi tekrar harb bulutlarile karartmış buîunu nunla, Hatayla aramızdaki hudud mua lantıda Başvekil doktor Refik Saydam, içinde, Türk Rumen dostluğu, günün Londra, 16 (Hususî) Bugün Lon eden tedbırleri almaya karar verdiğini bil yor. Bu yeni vaziyett totaliter memleket melâtı tamamen kaldırılmış oluyor. Lâ ruznamenjn beşinci maddesinde olan bu kararsızlıkları arasında sulhun emin bir drada neşredilen bir tebliğ, Japonlar hat dırmektedır. [Arkası Sa. 3 sütun 3 de\ temelidir. İşte bunun içindir ki, gayret tı hareketlerinde ısrar ettikleri takdirde, ler halklarmın nasıl telâkki etmekte olduk yiha Meclisin geçen cuma günkü ruznaTebliğ, İngiltere ile alâkadar diğer devllillllflMMIIIMIMtMMnillMIMIIIIIIItllMIIIIMIIIIIIMtlllllllllltMIIIMIIIIIIIIIIMIIIIMiniilllHIIIMIIIIIMIMIIlllllllHltllllllllilllflllllllllllllllllMIIIIIIIMMIII lerimiz rabıtalarımızm her an daha ziya İngilterenin menafiıni müdafaa icır. icab ları merak olunacak bir mesele teşkil et[Arkası Sa. 9 sütun 5 te\ de kuvvetlendirilmesini istihdaf ediyor.» IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIMIIIIIlllllllllllllll MlirilUll IIIKIII lllllll llltlllllllllllllllllllllllllllllllilllllMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mektedir. Münih alkışlarının samimüiği Timpul gazetesi de Saracoğlunun kenpek âşikâr olduğuna göre yeniden meydan di hususî muhabirine yaptığı beyanatı alan harb ihtımalleri karşısında bu alkışlaneşrediyor: rı yapanların kalblerinin şimdi daha ziyaSaracoğlu, Timpul muhanbine şun de büyük bir eza ile burkulmakta olduğunu tahmin etmek yanlış olmasa gerektir. Geları şöylemiştir: « İki memleketimizi birbirlerine lişi güzel istilâ harblerinin yirminci asır mübağlıyan dostluk bağlan bu zıyarete bir letlerini asla memnun etmiyeceğine hiç ŞÜDsamimiyet ve hatta hususiyet mahiyeti he yoktur, ve elbette totaliter rejimlerin vermekte ve basit bir nezaket veya siyasî milletleri dahi bu kaide haricinde kalahaberleşme ziyareti çerçevesini kat kat mazlar. aşırmaktadır. Siyasî işlerimiz, dünya efNıçin harbedileceği onun bütün ağırlıkkârı umumiyesini alâkadar eden meselelarını omuzlarında taşıyacak olan milletler konuşmalarımız esnasında Balkan lerin yakinen malumları olmak icab eder. Antantının şimdiki reisile tetkik edildi. YUNUS NAD1 Hariciye Nazırı Gafenko, Avrupa hüku[Arkası Sa 9 sutun 4 ie] met merkezlerine yaptığı seyahattan henüz dönmuştür. Bu seyahat, bugün Avrupada hâkim olan siyasî hava hakkın da bu müdekkik müşahede geniş intiba[Arkası Sa. 9 sutun 4 te] Türk Hatay Hudud muameleleri kaldırıldı Vilâyet teşkilâtma aid işler tetkik ediliyor, Valiliğe Emniyet Umum müdürü Şükrü Sökmen Hariciye Vekilimiz Rumen gazetelerine mühim Süerin getirileceği anlaşılmaktadır beyanatta bulundu Türk Rumen dostluğu Uzakşarkta son vaziyet İngiltere kat'î tedbirler almıya karar verdi ^ Londrada neşredilen bir tebliğde Çinde menfaatlerden vazgeçilmiyeceği bildiriliyor Bir Denizaltı faciası Föniks tahtelbahri, içinde 61 kişi olduğu halde Fransız Hindiçinisi açıklarında battı Hava turnesi devam ediyor Tayyareler, bugün Kemalpaşa, Turgudlu, Ahmedli, Alaşehir ve Inegöl üzerinde uçuş yapacak Mecliste barem müzakereleri Dün Fransız Hindiçinisi açıklarında batan Föniks denizaltı gemisi r Lâyihanın dünkü celsede görüşülen maddeleri ve müzakere tafsilâtını 9 uncu sahifemizde bulacaksınız. Bugün Paris 16 (Hususi) Fransız Hin mî endişe uyandırmıştır. diçinisinden alınan malumata göre Föniks Kurtarma gayretleri akim kalıyor adındaki Fransız tahtelbahri bugün SayParis 16 (Hususî) Hindi Çaini gon açıklarında denize dalmış ve bir da sularında batan Feniks tahtelbahri hakha çıkmamıştır. Tahtelbahirde 61 kişi kında alman mütemmim malumata navardı. Bu felâket haberi Fransada umu|^ lArkası Sa g sutm 3 te\ 7 nci sahifede Kadın ve Moda Türkkuşu tayyarecileri, İzmir hava meydanında kendilerini karşıbyanlar arasında... (Yazısı 9 uncu sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog