Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

16 Haziran 1939 CUMHURIYET < Seyahat ve macera hikâyeleri merakh şeyler | İki ihtiyarın akibeti MCMLCkCTLnK FAYDAU BTIGÎLER j tstikbalin çiçekleri Bir gün gelecek, Ankara veya İstan buda bır taraftan hattı üstüvada, dığer taraftan da kutublarda yetışen çiçekleri bır araya getirmek mümkun olacak'. Çünkü, tayyare seferlerı sayesinde hsr Kum çöllerinde [Ceçen defa çıkmış olan kısimların hulâsası: Jean Fabret kimsesiz bir Fransız çocuğüdur. Mekteb taulinden istifade ederek Afr'ıkada Büyük Sahra civannda Gao'daki kıtalarm birinde zabit amcası Robert'in yamna gitmek istiyor. Fakat ijolda yankeslciye parasını ve biletlerini çaldırdığı için başmdan bin bir macera geçiyor. Nthayet Pierre isminde diğer bir delıkanhnın otomobilinde colü katederken arabanın makinesi bozuluyor. İkisi de ümidsiz bir vaziyette kahyorlar.] Holanda, malum ya, ticaret filosu ehemmiyetlı olan devletlerden b rıdir. Orada, bundan tam 58 sene evvel yani 1881 de inşa edılmiş Rapide ismindeki bır vapur, artık fena halde ıiıtiyarladığı, kullanılamıyacak bır hale geldiğı için ortadan kaldınlmak ıstenılmış. Parçalanıp demırlerınden istifade ed.lmek üzere Rotterdma'daki hurdacılar tarafm dan satın alınmış. Vapurun kaptanı da seksen yaşında ımış Rapıde'm ılk genclığı anında bu gemı üzermde mıçolukla ışe başlamış ve kaptanlığa kadar yuk selmış. Zavallınm eskı dostundan ayrı lırken duyacağı ıztırabı tahmin edersiniz Fakat ne dersmız, Rapide hurdacılara teslım edılmek uzeer yola çıkarıldığı zaman anî bir fıxtma kopmuş, vapur batmış, bütun memurlar ve tayfalar kum dalgaları içinde bocalarlarken rad kurtulmuş. İhtiyar kaptan alil vapurla Beklenilmedık bir yarchmın zuhuruna yo merkezi «Gencleri tekrar arayınız!» bırlıkte denıze batıp gıtmiş. Acaba, me. intızar ederek uzun saatler geçirdıler. talimatmı bütün istasyonlara yayıyordu. sele bır tesaduften mi ıbaret, yoksa ihtiBırden Pierre hiddetle yerinden fırlıyaHemen yerli süvarilerden bir kısmı yo yar kaptan bu işi mahsus mu yaptı? Esrak: a çıkarıldı. Tayyareler çölün üstünde u ki dostunu yabancılar elinde parçalanmaya mahkum etmektense, bırlikte öl Öyle de böyle de mahvolduk, de çarak keşifler yapmaya çahştılar. Heymeğı mı tercih etti? di, çünkü su ve yiyeceğimiz bıttiği zaman hat... Bütün bu çalışmalar faydasız kalıolüme rnahkumuz. Hareketsiz oturup can yordu. Seyyahların hangi istikamette buKopek yunu \ermeyi beklemektense kervan yolunun i Iunduklanna delâlet edecek bir iz ve işaKöpeklerm tuyünden kumaş yapmak zini bulmaya çahşmak herhalde daha bir ret ele geçirmek kabil olmuyordu. acaba şimdiye kadar kimsenin aklma n ; akıllıca hareket olur sanınm!.. Pierre ile Jean'm Adsar'dan geçtik ye gelmedi. Camdan ipekli kumaş, köArabanın başmda yalnız kalmayı iste lerinin ancak üçüncü günü bir tayyare e mürden tereyağı çıkaran Almanlar niçin saslı yoldan epeyce uzak mesafede ku bunu düşünmedıler? Bır İngıliz kadım miyen Jean: Allahaşkma, dedi, birbirimizden ma saplanıp kalmış olan otomobiii gör evlâdı gıbı sevdiği dört köpeğınm tüylemeye muvaffak oldu. Pilot, arabanın yol rıni toplayıp birıktırmekte, onları bayağı ayrılmıyalım! Sonsuz ve hududsuz kumluk içinde bir culannm pek uzağa gidemiyeceklerini yün gıbi iğ'rdikten sonra örüp kendi yürüme mücadelesidir başladı. îki arka tahmin ettiği için o mmtakayı adamakılh sıne bloz ve elbise yapmakta imiş. Bu daş pek az bir zaman sonra müthiş bir taradı. Güçlükle, uzanmıs, kalmış ıki vüyorgunluk hissi duymaya başladılar. Çün cudü farkedebildi. kıi nekadar gıdecekleri malum değildı Birkaç dakika içinde tayyare en yakı... Sıcak riizgâr boğazlanm kurutuyor, km merkezi vaziyetten haberdar etti. keskin güneş gözlerini yakıyordu. Serab Geldiler, iki genci ahp doğru Gao'ya gelarm vücud bulup kaybolmalan yekdıge tirdiler. Hastane otomobilinde cansız girıni takib ediyordu. Akşama doğru ne bi yatan genclerden birinin yeğeni Jean Jean'da, ne de Pıerre'de tek adım ata olduğunu görünce, mülâzim Robert Fabcak takat kalmamıştı. Yiyecek ve içecek ret'deki hayret ve dehşeti tabiî tahmin olarak sırtlarına aldıklan yükleri de ağır edersiniz. geldıği için attılar. Son ümidleri de ar Delıkanlılar artık ölüm tehlikesinden tık elden gitmişti. Yarı bavgın bir halde kurtulmuş sayılabilirlerdi. Mülâzim: işe evvelâ daha küçük ve ehemmiyetsiz uzanıp serildıler. Bir aralık Pierre tekrar eşya vücude getirmekle başlamış. llkön• Hay aksi çocuk hay, dedi, ona kalkıp kervan yolunun izine doğru yürüce kısa çorab, eldıven, eşarp vücude getarif ettiğim nakil vasıtalanndan istifade mek istedi. Jean da onu takib etmek artirmiş. Ş mdi baştan aşağıya insan vüedeceği yerde neden bu otomobile bindi zusunu gbsterdı. Heyhat... İkisi de ıki cudünü örtecek entariler vücude getirüç metre ilerüyemeden yeniden yıkıldılar. bilmem... Fransadan hareket ettiği gün mesi her halde faaliyetini muvaffaki denberi merak ve endişe içindeyim... Artık ortada hiçbir ses ve hareket yokAmca, benim de halim şudur, diye iki yetle ilerlettiğme delâlet eder. Yakmda tu. Yalnız kumların üstünde kımıldamayüzlerce, binlerce kdpeğı toplayıp on dan yatan iki vücud... Rüzgârın savurup satırlık bir mektub bile yazmadı. lann kıllarından İstifade ederek bir fabJean ancak kendine geîdiği vakit amgetirdıği kumlar yavaş yavaş bu karaltırika açmasma kim mâni olabilir. Hâlâ ları örtüyor, Afrikanın korkunc gecesi casınm zihninde hasıl olan bu istifham otede berıde kendılerine tesadüf olunan işaretlerinin esrarını çözdü. Başmdan geıra\i gökte parlak ısıklarını yakıyordu. çen maceraları uzun uzadıya anlattı. bızim sokak köpeklerimızin itıban da IV belki bu yüzden artar.. Fakat her kopeMülâzim Robert Fabret merak ve he Mülâzim, yeğenine pek fazla çıkışmak cesaretini gösteremedi. Onu bu hasta ha ğin tuyünden ayni netıcenin elde edileyecan içinde sordu: bıleceğinı pek ümıd etmiyoruz. , Iinde üzmekten korkuyordu. Yalnız: • Peki netice ne oldu? Bin nasihatten bir musibet iyidir, Tayyare pilotu, zabite, deruhte ettiği vazıfe hakkmda tafsilâtlı malumat verdı. dedi, bu felâket de sana adamakılh bir Jean ve Pierre tam çb'lde yollannı şa ders olsun... Çölle oyun olur mu hiç?.. şırdıkları zaman, Adsar'da radyo istas Sen galiba, Büyük Sahrayı Paristeki yonu, her tarafa, iki gencin akıbetıle alâ meydanlardan biri sandın... Kum deryaMantar oyunu kadar olunması hakkmda telâşlı telâşlı sının kat'iyyen şakası yoktur... Hele senin Kışın salonlarda, odalarda oynanacak haberler uçurmuştu. Hele fırtına çıkıp da ve arkadaşm gibi ihtiyatsız davranılacak oyunlardan bahsettik. Bir müddetten arabadan Hiçbir yerde eser görünmeyince olursa... Bir müddet sonra belki de tatili beri de açık hava oyunları tarif ediyoruz. endışe fazlalasmıştı. Seyyahlar sonsuz burada geçirmeyi arzu ettığin için pişman Bu sefer de su ve denizde oynanacak bir lillilllltllllllllinillilllllillllllMIHIIIIIMIIIItlllllMIIIIIMIIIlllilllllllllllin olacaksın... Fakat, mektebe döndüğün oyunu ele aldık. Yalnız şunu söyliyelim zaman muhakkak ki hayat hakkmda da ki, mantar oyununun oyunculan arasına Çocuk portreleri ha derin ve mükemmel fıkirler edinmiş dahil olabilmek içm mutlaka iyi yüzme bulunacaksm! bilmek şarttır. Bundan sonra da oyun Geçen hafta tngiltere Krahna takdim edilmiş olan Kanadalı bcşizlerin beşinci doğum > ıldönümlerindeki halleri OYUNLAR Çınin, eski Türklerin memleketi gibi ilk medeniyet yatağı olduğunda şuphe yoktur. Av rupalılar henüz vahşı hayvan derılenne sarınıp mağaralarda yaşarlarken, Çınhler ve Türkler, Asyanm ortasmda bugünku medeniyet saraylarmı andıran konforlu kâşanelerde oturuyorlardı. Bunlan henüz bütün dünya bılmez. sadece bılmedığı o mu? Çındeki meşhur «Buyuk Sed> in memleketm hancden tecavuz edümesine mâni olmak gıbı mühim bır vazıfesi yanmda dığer ehemmiyetli bir rol oynadığma da herkes vâkıf mıdır? Çin duvannın bir hassası da bir tarafından sÖylenen lâkırdmın 1500 metre kadar uzaklarda duyulmasıdır. Bu suretle 14 Kemaliye tstiklâl ılk okulu 336 beher 1500 metreye bir telefon memu Bilmeceyi doğru çözenlerden bize foresi konarak Pelcnden Tıbet'e 24 saatte toğraf gönderenlerın resimlerıni bas Refet Oğuz. mıya devam ediyoruz. Fakat burada 15 Beyoğlu Faıkpaşa 30 numarada konuşmak mümkün oluyordu. Şımdi aradan 2000 sene geçti. Ayni netıceyi elresmi çıkmak mutlaka hediye kazanmış Yani Drakulis. de etmek için iki ay lâzım. Çünkü Pekm olmaklığa delâlet etmez. Mükâfat ka 16 Adapazan Kemalpaşa ilk okulu le Tıbet arasmda telefon ve telgraf muzananların ism: her aym ilk haftasmda 39 Nacıye Güler. haberesi henüz tesis edılmemiştir. neşrolunan büyük listeye yazılır. Sol17 Çeyhan Sakarya ilk okulu 277 dan sağa sıra ile: Fir'avunun boruları Ahmed Akar. 1 Hendek merkez ilk okulu 134 MuTutankamon'un 18 Ordu orta okulu Doğan Sayer kaddes Bayrakçı. mezarında tetki man. 2 Kırklareli orta okul 320 Hüseyın kat yapan îngiliz âSert. lımlerınin orada bir Ben de para verdim! çok eskı eşya ele 3 Karabük îstasyon caddesi Yıldız Kuçuk Fethi sınemaya g.rerkon iki geçirdikleri ma lokantasında garson Hasan. üç gundür gündeliğinden bırıktirdığı lumdur. Bu arada 4 Mudanya ılk okul Zıya Uyanık. 5 Gölcük deniz fabrikalan ince iş yirmi beş kuruşun bir anda cebinden Fir'avunun saray bandosu tarafmdan kaybolup gitmesmden dolayı müteess r kullanılan bir takım borular da mev tornacısı Muammer Düz. dı. Fakat güzel bir fılm göreceğı için de 6 Cenub Demiryolları Çobanbeyde cuddur. Bazı Amerıkalı zıyarteçıler Kaseviniyordu. Kendısine yerı gosterilince Servet Akture. hire müzesinde bu borulan görünce ne 7 Divanyolu Tıcarethane sokağı 9 neş'esı yeniden kaçtı. Çünku tam önun tarzda ses çıkardıklannı merak etmişde kocaman şapkalı bır hanım oturmuşnumarada F. Güngör. ler ve Mısır hükumetinden Tutanka 8 îstanbul 3 üncü ;lk okul 427 Tur tu. Başka bir tarafa oturmasma da im mon'un borularile bir konser verilmeğe kân yoktu. Çunkü salon ağzına kadar han. müsaade etmesini rica eylemişler. Mısır dolu idi. 9 Diyarbakır avukat Metinin oğlu hükumeti, teklıfi reddetmemış. Çalgıcı Bayan teyze, dedi, şapkanızdan gö lar bu borulardan ancak iki nota, yalnız Muzaffer Çağm. remiyorum. Lutfen şapkanızı aşağı alır csi> ile <re> sadalannın çıkanlabıldıği10 Üsküdar Paşalimam Susuzbağ 17 mısmız?. numarada Cemil Pamir. ni, fakat o seslerin de bazı parçalan çal Alamam. maya kâfi geleceğini söylıyerek işe gi11 Izmir Bayraklı caddesi 27 numa îyi ama, ben buraya girmek için rişmişler. Amerikalılar konseri sade rada Nezahat Özdamar. yirmi beş kuruş para verdim. bizzat dinlemekle kalmamışlar, bır 12 Daday ilk okulu 77 Salâhaddin Kadın «ha ha ha..> dıye güldü ve şu stüdyoda tekrar ettirip plâğa da çektirSezer. cevabı verdı: mişler, b.rer hatıra olarak o plâklan a13 Kemaliye tstiklâl ılk okulu 472 Ben de bu şapkaya tam on iki lira lıp memleketlerine götürmüşler. Ne tuHüseyin Bali. verdim. haf insanlar! Bilmeceyi çözenler memleket muhtelif uzak yerlerdeki çiçekleri pek kısa bir zamanda smesinde toplıyabılmektedır. Şimdiye kadar araba, ş^mendıfer ve vapurla taşınan çiçekler, yolda solmakta, yıpranmakta ve bozulma^ta ıdi. Bugün tayyare vasıtasile arzımızm her hangi bir îıoktasına çar ^ çabuk götürülebileceği için o mahzur dan eser kalmamıştır. Muhtelif memleketlerde bu şekilde celbolunan fıdan vs kökler hemen toprağa daldınlarak tut turulmaya çalışılmakta ve o iklime alışıp yetışmesine gayret edılmektedir. Onun için yakında hiç görmedığımiz, hatta vücudünden haberdar olmadığımız çiçekleri koklayıp vazolarımıza koyacağımıza, yahut elbiselerimizin yakasına takacağımıza emin olabil nz. 2000 sene evvelki telef on Haziran bıılmacası / BÎTTİ I Dünyada neler oluyor? | cul"an"i sayısmm iki mislı kadar bayağı şışe mantarı lâzımdır. O halde banyo kostümlerinizi giyerek deniz kenarına dızJınız. Içınızden oyun şeflığini derühde etmış olan arkadaşımz sızden evvel denıze gırer ve mantarlan suyun yuzune serper, 30 a kadar saymayı müteakıb: Dikkat! Dıye bağırır O sesi işıtir işıtmez herkes denize atılır Her oyuncunun gayesı mümkün olduğu kadar fazla mantar toplamak olacaktır. Çünkü birinciliği bu gayeyi elde eden kazanacaktır. Eğer küçük bir gölde veya havuzda banyo ediyorsanız, oyun şefinin suya girıp mantarlan serpmesine şuphesız hacet yoktur. Kenardan bu :ş yapılabilir ve 30 sayıyı müteakib oyuncular suya girerler. Karsta küçük Mes'udenin geçen kış çektirdiği resim * Kanada âlimlerınden mürekkeb bır seyahat kafılesı memleketin şımal mıntakalannda şrmdıye kadar vücudlerı kimsenin malumu olmıyan birkaç yerlı kabile keşfetmişlerdır. Bu kabılenm kadmlan erkeklerden tamamile ayrı birer kampta yaşamakta, evlı olanlar, koca larıle ancak haftada bir defa buluşmaktadırlar. * Atmada TeofA Rafini isminde bir köylü herkes.n el yazısmdan ahlâkını, tabiatini anlamak ve istıkbalini keşfetmekle şöhret bulmuştur. Her gun binlerce merakh kendısını zıyaret etmektedır. Işın garıbı, bu kdylü, kat'iyyen okuyup yazma bılmemekte ve hatta imzasını atamamaktadır. * Çocuk hikâyeleri yazmakla maruf Danımarkalı muharrır Andersen'm otuz mektübu Londradaki bir artırma esnasında bızım paramızla 450 lıraya satılmıştır. II S /3 2 Yukarıki şekıldeki boş hanelere 1 le 16 arasındakı rakamlan o suretle yer leştırınız k., her hangi taraftan olurja olsun, toplandığı zaman yekunları 34 çıksm. Hatta köşeleme bıle.. Yalnız 1 le 16 arasındaki sayılardan buraya kon muşlan bir daha yazmamak ve kendi koyacağınız rakamlan da ancak bır defa yazmak şarttır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog