Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Adliye Vekili gazetemize beyanatta bulundu [Baştarafı 1 inci sahifede] Ienmesi işine biz de muzahir olalım.» Fethi Okyar, gann önünden otomobiline binip bir müddet istirahat etmek üzere Modaya gitmiştir. Modada yeni Adliye Vekilinden ilk mülâkatı almak üzere Cumhuriyet namına kendisine müracaat eden muharririmizin ricasım lutfen kabul eden Fethi Okyar, yorgun bulunmasına rağmen arkadasımızın suallerine cevablar vermiştir. Mülâkatı bildirivoruz: davasmı takib hususunda azamî kolaylığa mazhar olması lâzımdır. Fakat derhal şunu söyliyeyim ki bu arzumuzun tahakkuku herşeyden evvel eldeki eleman mevcudunun çoğalmasına bağlıdır. Kadromuzu mevcud elemana göre tanzime mecburuz.» icra kanunu değigiyor 16 Haziran 1939 Almanlar, Slovakyada Sevgili Hatay, anavatabüyük tahşidat yaptılar nın kucağında IBaştaraft 1 inci sahifede] [Basmakaleden devam] malî Slovakyada, yani Leh hududunda millî h a y a t t a k i kuvvetli devamımı25,000 asker tahşid edilmiştir. zın p a r l a k belgesini vermiş oluyor. Hitler nutuk hazırhyor Bu beşaret haberini millete verebilen Berlin 15 (a.a.) İyi malumat almak Refik Saydam hükumetinin bahtiyarlığı ta olan mehafile göre, Hitler'in temrrmz ise gıpta olunacak bir mazhariyettir. Tek başlangıcmda Bremen'de 10,000 tonluk başına bu muvaffakiyet bir hükumet için beşinci kruvazörün denize indirilmesi münasebetile bir nutuk söylemesi muh kâfi derecede büyük bir muzafferiyet sayılmağa değer. Halbuki bizim hükutemeldir. metlerimiz millî işlerde tek tnuvaffakiBütün yollar işgal edildi yetle iktifa eder heyetler değildir. KazaLondra 15 (Hususî) Almanlarm nılan her netice hallolunmuş bir iştir. Slovakyadaki faaliyetleri hakkmda veriHükumetlerimiz ondan sonra, sanki hiçlen mütemmim malumata göre, son 48 bir şey olmamış gibi, dahilî ve haricî bü, saat zarfında Bratislava'da 50 kişi tevr kif edilmiştir. Mevkuflar, Almanlar a yük işlerimizi ayni kuv\ etle takibde deleyhine beyanname dağıtmak suçile it vam ederler. Cumhuriyet Türkiyesinin hayatında Refik Saydam hükumetinin ham edilmektedirler. Slovakyadaki bütün yollar Almanlar bu kaideden bir istisna teşkil etmediğini tarafından askerî işgal altına alınmıştır. ve etmiyeceğini ilâve edelim. Hatay meselesinin bugün yarın tahakGarb cephesinde de manevralar kuk edecek kat'î hallile evvelâ büyük bir yapılacak hakkı yerine getirmiş oluyoruz. Sulh muLondra 15 (Hususî) Bu akşam Berlinde neşredilen tebliğde Alman ordusu ahedesinde bu millî Türk belgesinin ırk nun garb cephesinde uzun müddet de ve kültür bakımlarından Türklüğü esasile vam edceek manevralar yapacağı bil ona göre hususî bir idareye tâbi tutulması dirilmektedir. Ayni tebliğde manevra Fransa ile bizim aramızda takarrür etlann, askerleri yeni tahkimata alıştır miş bir keyfiyetti. Hususî idare muhteîif mak gayesile yapılacağı ilâve olunmak safhalardan geçtikten sonra onun bu mıllî tadır. bölgeyi Türk anavatanına ilhaktan başka Mühim hâditeler bekleniyor bir şekille tam tahakkuk şeklini alamıLondra 15 (Hususî) Times gazetesi yacağı anlaşılmış ve işte şimdi bu icabdır nin Prag muhabiri, Almanlann yeni bir ki yerine getirilmekte bulunmuştur. harekete hazırlandıklannı haber verSonra Hatay meselesile ikinci bir kamektedir. Marauşka Ostrava mıntakazanc olarak Türk Fransız dostluğunu sında külliyetli miktarda tank ile piyaihya ve iade etmiş oluyoruz. Hakikaten de ve topçu kıtaatı tahşid edilmiştir. Almanya polis müdürii Himmler refa an'anevî bir mahiyeti olan bu dostluğun katinde müteaddid polis zabitleri oldu Türk millî vicdanında kuvvetle yer tutan ğu halde Prag'a muvasalat etmiştir. Çe haklı bir davadan dolayı azçok gölgeli koSlovakyada mevcud bilumum polis bir vaziyette kalması ötedenberi dost ve karakollarının Almanlar tarafından iş adeta ötedenberi dost olmak için yaratılgal edileceği haber verilmektedir. Çeko mış iki büyük millet için ci<lden yeri olSlovakyadaki Alman polis zabitleri, ka mıyan bir eksikükti. Uzun izahlara ne rılannı Almanyaya göndermek için emir hacet vardır ki son yılların milletlerarası almışlardır. Bütün bu hazırlıklar, bamünasebetleri bakımından önümüze koygünlerde mühim hâdiseler cereyan edeceğine delil addediliyor. Prag istasyo duğu safhalar Akdeniz ve Yakınşark sanundaki bilumum lokomotifler harekete halarında Türk İngiliz Fransız ve Rus dostluklannın tabiiliğini ve zaruriliğini müheyya bulundurulmaktadır. bütün açıklığı ve bütün kat'iliğile ortaya Numaralı bilet usulünün tat koymuş bulunuyor. Uzakşarkta vaziyet vahamet kesbediyor {Baştarafı 1 inci sahifede] hükumetin icab ettiği tedbirleri almakta olduğunu, Amerika ve Fransız hükumetlerile de ayrıca istişarelerde bulunmakta olduğunu söylemiştir. GÜNÜN BULMACAS1 • • • • 1 • •1 • • • • • Japonlar yeni tedbir altyorlar Tokyo 15 (a.a.) Tientsin'den Japon telgraf ajansına gelen bir telsizde Tientsin'deki imtiyazh İngiliz mıntaka sına karşı yeni bir takım tedbirler ahnacağı haber verilmektedir. Bu telsizde Tientsin'deki Japon makamatının şimdiki tedbirlerin matlub gayenin elde edilmesine kifayet etmemesi halinde yeni bir enerjik harekette bulunmağa karar vermiş olduklan beyan edilmektedir. Ayni haberlerde Tientsin meselesini halledecek yegâne çarenin mevziî müzakereler olmayıp Ingilterenin Çine karşı takib etmekte olduğu siyasetin tamamile yeniden gözden geçirilmesi olduğu ilâve olunmaktadır. Ayni haberde mevzii hal suretleri devresinin maziye karışmış ve bütün imtiyazh ecnebi mmtakaları meselesini esaslı su rette halli zamanmın gelmiş olduğu ne tice olarak kaydedilmektedir. m 4 • 1 Hâkimlerin terfi ve terfihleri « Hâkijnler kanununa göre iki sesenede bir terfi etmesi lâzım gelen hâkimlerin bazı kadro darhkları ve sair sebebler dolayısile terfileri üç, dört ve hatta daha fazla senelerde kabil olabilmektedir. Bunun önüne geçmek ve iki senesini ikmal eden hâkimi terfi ettirmek kabil değil midir?» « Her medenî memleket gibi, bizde de çok mümtaz bir mevkii olan hâkimlerimizi manevî cepheden olduğu gibi maddeten de tam bir refaha kavusturmağı nasıl gözönünde rutuyorsak terfilerinin zamanında yapılması da o nispette ehemmiyet verilen bir husustur. Fakat kadro vaziyetleri, derhal münhal bulırnamayışı ve sair mücbir sebebler bu gibi halleri doğurmaktadır. Bunu önlemek tabiî gayemizdir.» Tapu ve kadastro ifleri « Tapu ve kadastro işlerinin Adliye Vekâletine raptının sebebleri nelerdir? Bu sekilden ne gibi bir netice almacağını ümid edivorsunuz?» « Tapu ve kadastro işleri, herseyden evvel bir rnıkuku tasarrufiye isidir. Bu işler halkı bu bakımdan alâkaland'rır. Bu itibarla tapu ve kadastro işi, Adlive Vekâletini daha çok yakından alâkadar eden bir mesele halindedir. Birçok cnemleketlerde de ayni vaziyet mevcuddur. Maliye encümeni biitün bu cihetleri gözönünde bulundurarak raporunda bu nokta üzerinde lehte bulunmustur. Esasen evvelce de bu mevzu üzerinde durulmustu. Bunun üzerine Vekiller Hevetinde de bu iş görüşüldü ve tapu ve kadastro işlerinin Adliye Vekâletine raph takarrür etti. Bu husustaki kanun proiesi hazırlanmıştır. Yakında Büyük M'^et Mec1;inin m ^ h a n tasvibi o'^s»! bekleniyor. Tapu ve Kadastronun Vekâletimize raptile şu mucib sebeblerden dolavı daha ivi netice alınacaema, halkn da d^tfıa büyük kolaylığa mazhar olacağına kaniim.» Boşanmalar kolaylaşmalı mt? « Boşanmalann kolaylastınhp kolaylaştırılmaması üzerinde Kurultayda bazı müzakereler geçmişti. îki tarafm rızasile yapılan müracaatlerde ve alelumırm ahvalde boşanmalann kolaylaşmasına taraftar mısınız?» « Bu husustaki mevzuatımız bu gibi içtimaî hâdiselere karşı çok hassas ve normal hükümleri muhtevidir. Boşanmaların kolaylaştırılmasma taraftar değilim ve bunu cemiyet için doğru bulmam.» • • ır •1 ı Soldan sağa: 1 Züğürd grupu (iki kelime). 2 Mekteb, ters çevlrirsenlz Asyanın oenubunda bir ada olur. 3 Etrafını çevlren, bir da. ha tekrar ederseniz tavugun çıkardığı seslerden olur. 4 Bir musikl aleti, harbda ele geçirllen eşya. 5 Şekerl çok bir madde, islm. 6 Sürüklenip gelen âdetler (cemi), blr soru edatı. 7 Sllâhm kısımla rından. 8 Tatlı arzular (cemi), blr kadın Isml. 9 Akar sulardan, kötek. 10 Evln yuksek yerindeki çıkıntı, güzel sanat. 11 Yanlış, eskl devrin meşhur kuman * danlarındanYukandan aşağıya: 1 Rayiha neşreden (iki kelime). 2 Öğretmen, eşya. 3 Blr hayvan, küçu) cürüm 4 Vuiuu kabil, blr cins para. 5 Harb gemllerlnde bulunur, eski mabudlar dan. 6 Bir vakitler başa sarılmak içll Mıntaka hududunda bir hâdise kullanılan Iramaşlar (ceml), blr emrin teı Tientsin 15 (a.a.) Japon abluka si. 7 Sovyet Rusyayı vücude getlrene Iba sının ikinci günü bir hâdise ile başlamış det eden (lkl kellme). 8 Bir renk, mu vafakat. 9 Amca oğlu, cahilin İşine ya tır: ramaz. 10 Hararet veren, vücuddekl 1 ] Bu sabah, imtiyazh mıntaka Jvudu tlhabü yer. 11 Göktekl mahluklardan. dunda tahrikâtçılar, 2000 Çinliyi, Japon Evvelki bnlmacamn halledilmig şekU barikadlarına taarruz etmeğe teşvik ey1 2 3 4 f > B T « » 10 11 lemişlerdir. Mitralyözlerle müsellâh bir OİTİOİMİAİTİIİKİB P ingiliz askerî müfrezesile mühim miktarDİUİD AİKİB MİAİS AİL da polis kuvvetleri vak'a mahalline geleTİA R A K • İM AİZ rek halkı dağıtmıştır. • t t ingiliz prestiji ne olayor? AU • 0 N lı 5 icra işleri « İcra işleri üzerinde bir Tiviçreli mütehassıs, geçen sene geüo tetkikat yapm'ş ve bir raDor vermi=ti. Bu rapor üzer : "e kanunda bir değişiklik yapılacak mıdır?» « Profesöf"m tetkikat'ndın islif°d° erl'!°rek ve kendi husu^ivetlerimız aö 7 önünde tut"larak icra işlerim'zi ypnider t^nzim ed°"°k bir kanun lây'ha01 ha7'rlanmişfır. Bu lâyihayı yakında Meclise vereceğiz.» îngiltere seyahati Fethi Okyar Yalovada « Sulh mahkemelerinin nahive merAdliye Vekilimiz, bundan sonra Kake7İen'ne kadar çogaltılması için zaruret Sütçiye gîrerken öldü dıköyüne geçerek, 9,50 vapurile Cumhur ve :mk*n görüvor musunuz?» Kuzguncukta oturan ve muamele ta « Bu elbette ki bir zarur^ir. Hf IICT Reisimize tazimlerini arzedip veda et kibile geçinen Ahmed Şükrü isminde dava eden, perek<e ed'lpn sıfatile mek üzere Yalovaya gitmiştir. biri, dün Beyoğlunda Necatibey cadde sinde Dimitrinin dükkânına süt içmek üzere girdiği sırada, düşerek ölmüştür. Sırb Hırvat müzakereleri Ahmed Şükrünün kalb sektesinden öl olamıyacaktır. Diğer taraftan radikal bir düğü anlaşılmış, defnine ruhsat verii Belgrad (Hususî) Başvekil Tsvvetkoviç'in Hırvatlarla yapılan müzakere liği partisi merkez bürosu azalan, fevka mi^tir. İçtimaa davet sırasında Sırblar aleyhine fazla müsaa lâde bir kongre yapılarak Stoyadinoviç Türk Oftalmoloji cemiyetinden: dekârlıklarda bulunduğunu iddia eden ve arkadaşlarının partiden ihracı için faYeni cemij'etler kanununa göre ni eski Başvekil Stoyadinoviç, meb'usan ve aliyete geçmişlerdir. Stoyadinoviç taraf zamnamenin bazı maddelerinin değişmeâyan meclislerinin içtimaa çağırılmasını tarı meb'uslar partiden çıkarılacak olursa si zaruri olduğundan 21 haziran 939 çaristemektedir. Elyevm tatil bulunan meb radikal birliği partisi ikiye aynlacaktır. şamba günü saat 18 de Beyoğlunda Türk usan meclisinin fevkalâde olarak içtimaa Maçek'in beyanatt Tıb cemiyeti binasmdaki fevkalâde topçağırılması için meclis riyasetine 73 mebBelgrad 15 (a.a.) Yugoslavenski lantıva îstanbulda bulunan azanm be usun imzasile bir sual takriri verilmiştir. Posta gazetesi, bir muhabirinin Maçek'le hemehal teşrifleri. bilhassa rica olunur. Ayan meclisinin toplanması için de 20 yapmış olduğu mülâkatı neşretmektedir. Zavallı ihtiyar azanın imzasını taşryan bir takrir tevdi Maçek, muhabire şöyle demiştir: îzmir (Hususî) Ballıkuyu mahalleolunmuştur. Bu takrirlerde, Hırvat lideri « Sırblarla uzlaşmaya mâni olmağa sinde oturan tüfekçi Adem nammda 61 doktor Maçek'le yapılan müzakere ve çalışan esrarengiz kuvvetler daha büyük yaşında bir ihtiyar, evvelki gece, evinin anlaşmalarda Yugoslav birliğini ihlâl de olsaydı, bu uzlaşma gene yapılacaktı. aptesanesine gitmiş, karanlıkta çürük edecek bazı maddeler kabul olunduğu, Zira, Sırb milleti, bu itilâfı arzu ediyor. tahtalara basarak aptesanenin içine yuBinaenaleyh Başvekilin izahat vermesi Bunun da sebebi, Sırb milletinin tatmin varlanmıştır. Sukut esnasında başı taşicab ettiği yazıhdır. Fakat, hükumetin edilmiş bir Hırvatistanm kuvvetli bir Yu lara çarpmış, dimağ nezfinden ölmüştür. Zavallı, kimsesizmiş. Komşular, ihtiyameclisteki ekseriyeti 300 kişidir. Bu iti goslavya demek olduğunu bilmesidir. nn evden çıkmadığmı görünce şüphe barla Stoyadinoviç^in meclisteki 70 80 Bundan dolayı yakında bir itilâf ak lenmişler, içeriye girilmiş ve cesed, apkisilik grupu, hükumeri iskata muvaffak dedileceği tahmin olunmaktadır.» tesaneden cıkanlmıstır. lı, kadm ruhunun inceliklerini az çok görebilecek, derecede hayatı anlamış, hele kadına karşı yapılacak muameleye vâkıf bir erkek zannediyordu. Halbuki Andre, anlayışlı olmak şöyle dursun, apta! denecek derecede hissiz; kadını erkekten farksız bir rnahluk telâkki eden, kadının arzusunu yerine getirmeği değil, böyle bir YA1AN • MAURiC E DEROBRA ÇtVIRÎN HAMDİ VAROOLU • arzunun mevcudiyetini dahi aklından geçirmiyen hodperest, kaba bir adamdı. Bunu, tayyareye bindikleri dakikadan iti 26 baren muhteîif vesilelerle ortaya koymuş yordu. Sigara artıkları ve sigara külleri değil miydi? le tepeleme dolu olan bu tabla, genc kaAvdet Velev yirmi dört saatlik olsun, müştedının ilk gelinlik akşamının sembolü idi. rek hayat, insanın içyüzünü nasıl da meyLondra şehri de, kahn bir sis ortasınMizzi, bütün geceyi, o masanm başındana çıkarıveriyordu! Işte Andre, kenda, uykudan uyanıyordu. Kırmızı tuğlada, o sigara tablasım doldurmak, ve o kül disile bir odada yaşadığı şu birkaç saat dan evlerin duvarına çarpan pencere keyığını kadar bulanık renkli düşünceler i zarfında, dişlerini uvarken insanı iğrendipenklerinin sesi, bu kahn sis içinde boğukçinde bunalmakla geçirmişti. recek şekilde gürüldü ile gırtlağını temizlaşıyor gibiydi. Müthiş bir sukutu hayalîe karşılaşmış leyen, kadın karşısında, don paça gezIslak denecek derecede rutubetli, so tı. Daha Sen Klu'daki köşkün kapısından mekten sıkılmıyan, kansına güler yüz gös ğuk bir hava vardı. Yağmur tanelerinden çıkar çıkmaz, Andre'nin, hiç de göründü termeği bile akıl etmiyen bir adam oldupek farkh olmıyan sis zerreleri, camlan ğü gibi, daha doğrusu kendi tahmin ettiği ğunu, ona anlatmıştı. Mizzi, incelik, zebuğulandırıyor; her deliğe, desiğe sokugibi bir erkek olmadığını anlamış; tayya kâ, güler yüz beklediği Andre'den, kabaluyor, iliklere ürpertiler veriyordu. re seyahati esnasında bu kanaati büsbülün lık, aptallık ve surat görünce, geceyi siMizzi, soğuğa ve rutubete aldırmadan, kuvvetlenmiş; hele Londraya vardıktan gara dumanları arasından, Londranın sipencereyi ardına kadar açmış. karşısına sonra, artık bu kanaatin değişecek hiçbir sini temaşa etmekle geçirmekten başka geçip oturmuş, düşüncelerine dalıp gittarafı kalmamıştı. çare bulamamıştı. mıstı. Mizzi, bir aralık, Andre'nin yatakta O, Andre'yi, zeki değilse bile anlayışYanıbaşmda bir sigara tablası duru Mahkemelerimiz « tngiltereyi sebebi ziyaretiniz nedir?» « îngijtereye îskoç üniversitelerinİT» en eskisi ve İngiliz üniversitelerininen büyüklerinden olan Saint Andreus Universitesinin bana tevcih ettiği fahrî hukuk doktorluğu münasebetile yapılacak Tieıasim dolayısile gidiyorum. Seyahatim tamamilft iıusuaidir. Başka hiçbir resmî mahiyeti yoktur. Kısa bir müddet sürecektir. Yarın aksam hareket edeceğim.» bikına başlandı Devlet Demiryollannda Ankara Haydarpaşa hattı ekspres katarlarile Anadolu sürat katarlannda numaralı bilet usulünün tatbikına dünden itibaren başlanmıştır. Eksprese binmek için mutlak şekilde numaralı bir bileti almak lâzımdır. Demiryollanmn bütün hatlannda ve ona merbut olarak Kadıköy Haydarpaşa vapur hattında dünden itibaren yeni tarifenin tatbikına başlanmıştır. fi Londra 15 (a.a.) Avam kamaraK 1 sında muhafazakârlardan Moreing, Ja • ponlan, Şanghay'daki beynelmilel imti V £ yazlı mmtakada îngiliz iplikhanelerini Japon askerlerine işgal ettirmek için bu 10 D iplikhanelerde kasden grev çıkarmakla U A itham etmiştir. Milletlerimiz için ne büyük şereftir ki Moreing, istikbalde bu gibi hâdiselerin bu samimî dostluk esasen hiçbir millete tekerrür etmemesi için muktazi tedbirlerin Topçu dairesi reisi merhum Ali Rens Paşa ile Şekercibaşı Hacı Bekir zade karşı herhangi derecesinde bir tecavüz alınmasını istemiştir. merhum Muhiddin Ef. torunu ve Nâzım kasdini ihtiva etmeyip münhasıran sulhun Bütler, Moreing'in beyanatının haki Oskay kızı Muallâ ile emekli albay Musmuhafazası gayesini takib etmektedir. Bu şerefli kazancın büyük kıymetini biz kate muvafık olduğunu söylemiş ve icab tafa Eşref Lüleburgazoğlu ve M. M. Vekâleti Hava müsteşan albay Zeki DoğaTürkler kadar Fransız efkârıumumiyesi eden tedbirlerin alınmış olduğunu ilâve nm kaymbiraderi İş Bankası memurlanin dahi ayni ehenuniyet ve kuvvetle tak etmiştir. nndan Behzad Lüleburgazın nişan me dir etmekte olması cidden çok sevinilecek Mumaileyh, zikri geçen iplikhaneler rasimi dün gece Ankarada Karpiç sa ve hatta iftihar olunacak bir keyfiyettir. deki tahrikâtın Japonların kuvvetile ya lonlarmda akraba ve dostlan huzurile yapılmıştır. Tarafeyne saadetler temenIşte Hatay millî davamızın en haklı pılmış olduğunu ve Şanghay ve Tokyo ni ederiz. olan şeklile en kat'î bir haî suretine iktidaki Japon makamatı nezdinde icab eden ran eylemesi dahilî ve haricî böyle büyük ölüm neticeleri doğurmakta ve ondan dolayı teşebbüslerin yapılmış bulundugunu ilâve Polis müdürü Agâh Bey kızı Bayan kıymet ve ehemmiyeti alabildiğine artmış etmiştir. Fıtnat, dünkü perşembe günü vefat etve yükselmis. bulunmaktadır. Bunun üzerine amele fırkasından Ben miştir. Cenazesi cuma günü öğleyin ÇaTürk Fransız dostluğu Hatay davas: Smith, şöyle demiştir: pada Kız Öğretmen okulu yanındaki üzerinde safha safha büyük imtihanlar « îngiltere, kendi prestijini ne za evinden kaldınlarak Şehremini camiingeçirdi. En nihayet vanlan kat'î hal şekl: man tanıttıracaktır?» de namazı kıhndıktan sonra Topkapıda nihaî bir imtihamn iki taraf için de büyük aile kabristanına defnedilecektir. Butler, bu suale, cevab vermemiştir. muvaffakiyet ve hatta muzafferiyetini teskil ediyor. Yapı işleri tesisatı ilânı A R A R A K II • A İ Y İ I İ R • §I K A R EİMİE L A L A R R AİN 1İPİBİPİA Ç A A K • s t N A N • İB K • S 1 C P N • Lll • B A R E M • D U|T C i Z • • A|C A B A Nişan merasimi Son söz olarak Hatay millî davamız üz.erinde Türk efkârının Millî Şeflerimizin görüş ve isteyişlerine tamamen mutabık asabî yekpareliği bugün büyük bir zafer halinde en haklı mükâfatını kazanmış olduğunu tebarüz ettirelim, ve bundan dolayı büyük şeflerimizle millî hükumetlerimize millî şükranlarımızı arzetmiş olalım, ve bizzat büyük Türk milletini bütün sacnimiliğimizle tebrik edelim. Nafıa Vekâletinden: 1 2 3 4 Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta olan Atatürk lisesi tesisatıdır. Keşif bedeli 141,969 lira 21 kuruştur. Eksiltme 3/7/1939 pazartesi günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar işleri reisligi Eksiltme komisyonu odasında kapala zarf usuİÜ£ yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 710 kuruş bedel mukabilinde Yapı >e İmar işleri reisliğinden almabilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8348 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz edeceklerdir. Bu vesika eksiltmenm vapılacağı günden en az sekia gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaatleri ve dilekçelerine en az bir kalemde yüz bin liralık bu işe benzer bir iş yaptıklarma dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri lâzımdır. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıvanlar eksiltmeye giremiveceklerdir. İstekliler tekli* mektublarım ihale günü olan 3/7/1939 pazartesi günü saat 14 e kadar Eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim. edeceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2270» (4190) lursa! Andre, huşuneti bırakıp yaltaklanma ihtiyacı duydu: Mizzi, diye yalvardı, gel banşalım... Gel yavrucağım. Ben kabalık ettim. Affet... Bizi bekleyen korkunc tehlikenin, senin gibi bir genc kızm tahammülünü aşacağını düşünemedim. Andre, düşündükçe, Mizzi'yi haklı buluyordu. Akşamdanberi aralarında geçen sahneler, hakikaten, hep genc kansımn izzeti nefsine ağır gelecek şekilde netlcelere bağlanmıgtı. Bir bakıma kendisi de pek haksız değildi. Bekârlığa o kadar ahşmış ve bekârlıktan evliliğe o kadar anî olarak geçmişti ki, bu yeni hayatın icabatına derhal intıbak etmekte zorluk çekiyordu. Yalmz kendini, kendi ihtiyaclannı düşünen, her hareketinde serbest yaşamağa, hiçbir kayıd tanımamağa aiışık bir insan, nasıl olur da, kendinden evvel bir kadını düşünmek mecburiyetine, günü gününe katlanır ve ahşırdı. Mizzi'nin cevab vermediğini görünce, tekrar yalvardı: Haydi Mizzi... Gel, seni teselÜ edeyim... Haydi, unut artık... Mizzi göğüs geçirdi. İArkası var\ YUNUS NADI Çocuğa çarpan kamyon Şoför Süleymanm idaresindeki kamyon, Beyoğlunda Necatibey caddesinde oturan 6 yaşlannda Turhana çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Suçlu şoför yakalanmıştır. döndüğünü işitti. Andre uyanmış, bir gözünü açmış, pencerenin açık olduğunu görünce ürpererek ona: Lutfen pencereyi kapar mısın? diye seslenmişti. Mizzi cevab vermedi. Yalmz başmı çevirdi ve kocasına sert sert baktı. Bu bakışta gizli manalann milyonda birini anlamak zahmetine katlanmıyan Andre, yorganına bürünerek tekrarladı: Pencereyi kapa diyorum Mizzi, donuyorum burada! Mizzi işitmemezliğe geldi. Andre bir sıçrayışta yataktan çıktı. Geldi, pencereyi hızla vurarak kapattı. Sonra: Çattık yahu! Elâlemi donduracak mısın burada? Diye homurdanarak tekrar yatağa girdi, yattı. Andre'nin yatağa uzanmasile beraber Mizzi yerinden fırlamıştı. Andre, öfkesi başına sıçramış bir halde haykırd:: Eğer pencereyi tekrar açmağa kalkarsan, tokadı yersin. Onceden haber vereyım Mizzi omuzlarmı silkti, sonra eğildi, yerden bir iskarpin teki alarak var kuvvetile cama fırlattı. Cam, büyük bir şangırtile kırılmı§, 5 Kf/AMET KOPUYOR x Andre'nin, tehdidini yerine getirmesi farzolmuştu. Fakat, Mizzi, camı açmış değil, sadece kırmıştı. Şu halde, ne onun dediği olmuştu, ne de ötekinin. Andre yerinden kımıldamadı, sadece homurdan d.: Madam cenablarının siniri tuttu diye, biz burada bronşit olacağız! Fakat Madamm siniri artık yatışmıştı. Öfkesini, kırdığı camdan almış, birdenbire sükunet bulmuştu. Soğukkanlıhkla cevab verdi: Bronşitten korkmana mahal yok. Ölmezsin, merak etme. Şunun §urasında otuz altı saatlik ömrün kaldı. İhtannıza teşekkür ederim. Mizzi, kocasının yüzüne dikkatle baktı. Andre'nin tıraşı uzamışb. Uyku sersemliği de inzımam edince, bu tıraşlı yüz, yalmz Sen Klu'daki sevimli Andreyi değil, birgün evvelki kaba saba, sinire dokunur Andre'yi bile fersah fersah geride bırakan karmakarışık bir manzara arzediyordu. Genc kadın, Andre'nin yüzünde dolaşan gözlerini, yüzünü buruşturarak öteye çevirdi: Aman, tıraşı uzamış erkek ne sakil şeymiş yarabbi! dedi. Hele esmer o
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog