Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET ADLİYEDE V E = MAHKEMELERDE Dolmabahçe stadı Zavallı Şetaret Kalfa... Dün yapılan istişare heyeti içtimaında, sahanın Trablusgarblı kadın, içi ateş dolu ütüyü sokağa düşürmüş, birisinîn yaraJanmasına sebeb olmuş küçük mikyasta yapılmasına karar veriidi 16 Haziran 1939 M E C M U A MECAAUA AAECAAUA AAECAAUA Her sayısile okuyucularına haftanın en yeni ve en giizel resimlerlnl, en olgun ve faydalı yazılarını veren Şetaret sen misin? Gel bakalım Nasıl ikrar ediyorum ? Ütüyü pen Bugün çıkan yedinci sayısile TUrk matbuatına eşsiz kalfa, geç şöyle otur şu tarafa! cereden bu adamın başına atmadım ya! ve rakibsiz bir mecmua kazandırmıştır. Şetarete salonda gösterilen yer, dava e Pencere önüne koydumsa, bu adam ge dilenlere mahsus yerd. Kaşlarını b:ra çerken başına insin diye koymadım! çatmış, muğber bir halde içeriye ayak baTurhan Tan Hakkı Siiha Nlzameddln Nazlf ömer Rıza Nu Orası öyle; zaten seni bu işi kasden san kadın, gösterılen yere ilışti. Davacıs yaptı da bu adamı yaraladı, diyen yok rullah Ataç • Hlkmet MUnir Salâhaddln GUngör • VâNu • Barnak, yerini kendi kendisine bulmuştu ki! Eğer öyle olsaydı, vaziyetin daha Sermed MUhtar Aslan Tufan Ahmed Hldayet'in en nefis Bu aralık avukat Rober Danyel de geid; başka, türlü, daha ağır olurdu. Sen bu ha yazılarını bulacaksınız. ve heyete bir baş selârnı vererek, davacı reketinle tedbirsizlik gösterdiğin için bu ile dava edilen arasına geçti, Şetaretten rada muhakeme edıliyorsun! yana oturdu; kendisi, bu kadmın vekiliy Dikkatsizlik, tedbirsizlk niçin gös^ di. Topkapı Sarayının asırlardanberi kapalı duran ve kimsenin gireroediği, göremetereyim? Bu kabahatse, asıl kabahat ken diği esrarengiz dairelerin maceralı tarihini anlatan bol resitnli bir röportaj. Başı matruş, irice bir adam olan Bar disinde! Öyle ya; sokak dediğin kcca nak'ın seyyar sahcı olduğu anlaşıldı. Ve Macar caddesi; sığamamış da bula bula sonra, Şetaretin hüviyeti araştırıldı: benim evimin önündeki kaldırımı mı bul İranda sesleri sayesinde milyonlar kazanan hanendeleri Nizameddin Nazif size İsmin Şetaret, soyadm? İstişare heyeti stadyom plânını tetkik ediyor muş? Oradan geçmeseydi! çok cazib yazısile tanıtmış olacaktır. Birgül! Beden terbiyesi yüksek istişare heye17/6/939 cumartesi günü yapılacak Bu söz üzerine salonda akis bırakan Nerelisin? ti, dün öğleden sonra Beden Terbiyesi maçlar: gülüşmeler arasmda, reis: Trablusgarblı! umumi müdürü Cemil Tanerin başkan Şeref stadı: Maşallah, dedi, maşallah! demek Fevkalâde nefis bir karikatür serisi Pekâlâ; yaşın? lığında Parti bmasında toplanarak, DolAnadoluhisar Beykoz saat 14.30 hasenin ütünün düşmesi kabahat değil de mabahçede yapılacak stadyomun inşası Otuz... kem Refık Osman Top. Otuzdan ötesi iyi işitilmedi. Reis, tek ütünün düşeceği zamanda bu adamın hususunda son konuşmalarım yapmışYan hakemleri: Rıfkı Aksay ve Ziya pencerenin altından geçmesi kabahat ha! tır. Dünkü toplantıda şehırcilik müte rarlamağa davetle: Kuyumlu. Şetaret, başını yana çevirdi, kaşîann hassısı Prost ve mimar Viyoli de hazır Süleymaniye, Şişli Topkapı, Arna Hızlı söyle biraz, a Şetaret! dedi, biraz daha çatıp, dudaklarında iğbirar bulunmuştur. vudköy saat 16,10 hakem Şazi Tezcan. hızlı söyle de yanlış olmasın! Otuz iki mi, Geç vakte kadar süren toplantıyı müçizgisi, omuz silkti: Yan hakemleri: Neşet Şarman ve Fıkotuz yedi mi? teakıb, Beden Terbiyesi umumî müdürü ret Kayral. Öyle ya! Ütünün düşeceği varmış! Otuz sekiz! • bir arkadaşımıza şu beyanatta bulun Doğanspor Beşiktaş saat 17,45 hakem E, onun da geçeceği varmış, işte! Şetaret hızlı söyleyînce, iş değişti ve remuştur: İzzet Muhıddin Apak. Şetaret, senin bu sözün müdafaa değil... is: c Bugünkü toplantıda Prost ve ViYan hakemleri: Necdet Gezen ve HaYol geçilmek içindir, ama pencere kena yoli ile beraber şehir ve teknık bakım Haa, dcdi, demek ne iki, ne da yelid Ezgü. rı ütü konulmak için değil! dan Dolmabahçe mmtakasmdaki stadyo 18/6/939 pazar günü yapılacak maçlar: di, ne biri, ne de diğeri! Gördün mü ya, mun inşası imkânlarını görüştük. Şetaret, sustu. Bu sırada Barnak, Taksim stadı: bak! Yaz oraya, otuz sekiz! Ne iş gö'rürBu iş, Gazhaneyi de alâkadar ettiğinkırk sekiz gün hekim tedavisi gördüğünü, Fenerbahçe Hilâl (şild f inali) saat 10 sün? Nemlizade Bay Galibin 11128 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı işinden gücünden olduğunu, «maddî ve den toplantıda bu müesseseden de bir hakem Ahmed Adem Göğdün. Hiçbir iş görmem, evim var, bir (21000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermemütehassıs hazır bulundu. Gazhanenin manevî» tam üç yüz lira zarara uğradığını Yan hakemleri: Feridun Kılıç ve Ba diğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı çocuğum var, evimin işini görürüm! büyük gaz deposu şimalinde kalan bos haeddin Uluöz. sayıp doktü. Bu arada şöyle derd yandı: maddesinin matufu 40 mcı maddesine göre satılması icab eden Bevoğlunda Mademki evinin işini görürsün, detanlar sahası, arazinin tabiî bakımmdan Demirspor Kadıköyspor saat 12 ha Nışantaşı Meşrutiyet mahallesinin eski Cabi, yeni Rumeli caddesi ve Ni İçi ateş dolu kızgın ütü, kafamm stadyom inşasma elverişli olmadığından mek ki hiçbir iş görmez değilsin! Oyle gâr sokağmda eski 2, yeni 4, 5, 7, 9, kapı numaralı ahır ve bahçe ve ortası budur, diye çattadak inmesile bera gerek Prost ve gerek Viyoli'nin tavsiye kem Sıtkı Eryar. değil mi ya? Doğrusu böyle! Yan hakemleri: Neşet Şarman ve Ha arabahğı müştemil kârgir bir evin tamamı bir buçuk ay nıüddetle açık Daha birkaç sualden sonra, reis, elin ber, bereket ki pencereden kaydığı gibi leri üzerine stadyomun bu sahada inşaarttırmava konmustur. Satış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttır. paşımdan da kaymış, kaldırıma fırlamış sından sarfı nazar edildi. Stadın, büyük lid Uzer. maya girmek ıstiven 3375 lira pey akçesi verecektir. Millî bankalarımızdan deki kâğıda şöyle bir gözgezdirdi: Galata Gencler Beylerbeyi saat 13,45 birinin teminat mektubu da kabul olunur. da gene ucuz kurtuldum. Yoksa, tepeden gaz deposile ahırlar arasmda kalan sa Bakalım sen ne yapmışsın! hada inşası da, Gazhaneye aıd olan tesi hakem Sami Açıköney. inme, o dakikada öteki dünyayı boylaBııikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz Ben birşey yapmadım! Yan hakemleri: Şevki Çanga ve Fik bedeli ve tellâliye rüsumu borcluva aiddir. Arttırma şartnamesi 30/6/39 mıştım. Ben, önce ne olduğumu farkede satın oradan kaldırılarak başka bir yere ret Kayral. Dur, telâş etme Şetaret! Yapmışsın nakli ve bu arazinin istimlâki için stadtarihinden itibaren tetkik etmek istivenlere sandak Hukuk İşleri servisinde medım. Tepemde kaskatı, ağır bir şey îstanbulspor, Beyoğluspor Beykoz, açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartna. demekle hemen yapmış olmazsın; bu, bayom inşasma tahsis edilmiş olan paradan küt etti, gözlerim karardı, sendeledim, yımede ve takib dosvasmda vardır. Arttırmıva girmiş olanlar, bunları tetkik kalım ne yaptığını iddia ediyor, demekbaşka daha bir milyon liraya ihtıyac gös Kurtuluş saat 15 45 hakem Nuri Bosut. kıldım, bir de kendime geldim, baktım terdiğinden, malî imkânsızhk dolayısile Yan hakemleri: Rıfkı Aksay ve Selâ ederek satılığa cıkarılan gayrimenkul hakkında her şevi öğrenmiş ad ve tir! Şunu okuyalım da sonra sana soracaki başım yarılmış, kan akıyor, yerde de bunun da kısa blr zamanda tatbik edi mi Akal. itibar olunur. Birinci arttırma 31/7/39 tarihine müsadif pazartesi günü ğız!. «İçi ateş dolu ütüyü sokaktan geçen Doğanspor Galatasaray saat 17,30 ha Cağaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar vapılacaktır. Muatesler saçılmış, kapağı açık bir ütü! Et lemiyeceği netıcesine varıldı. Barnakm başma...» vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması kem Adnan Akın. rafıma toplananlar, bu karıyı gösterince, Esasen şehir için büyük stadyom yeri Haa, bak, sen bu adamın başına ütü düYan hakemleri: Şazi Tezcan ve Ah icab eden gavrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağmı tamamen geçmiş olan işin farkma vardım! Saksı olsa bile olarak Yenibahçe mıntakası intihab eolması sarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile şürmüşsün, sonra onun başı yanmış, kamed Adem Göğdün. abahattir, değil ki ütü! dildıği ve burada bir mmtaka stadyonıu 15/8/39 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve avni saatte son artnamış... Cezalandırılan oyuncular tırması vapılacaktır. Bu arttırmada gavrimenkul en çok arttıranın üstünde Şetaret, davacısının bu anlattıklarını ba yapılması mevzuu bahsolduğuna göre, Hulâsa, başmdan yaralanarak, günlerAnadolu kulübünden Necati Çelikörs bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak :iz bir hoşnudsuzlukla dinliyordu, itiraz elimizde bulunan arazi ve para ile tahakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialace hasta yatmış, hem canacısı çekmiş, hem hakkuk ettınlecek bir sahanın inşasını (104) bir ay. >ız bırakmadı: de ışinden gücünden olmuş... Söyle badüşündük. Bunun için gene ahırlann buBeylerbeyi kulübünden Lefter Yorgi rını ilân tarihinden itibaren virmi gün icinde evrakı müsbitelerile beraber dairem:ze bildirmeleri lâzımdır, Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla Bu adam benden ne üç yüz lirası .unduğu sahada, yalnız Gazhanenin bu yadis (1430) bir ay. kahm, nasıl oldu bu iş? hakları tapu s'cillilerile sabit olmıvanlar satış bedelinin pavlaşmasmdan haric Zayıfça, ortaca boylu bir kadın olan stiyor? Zarannı ispat etsin! Hafifçe başı gün için mühim bir vazife görmiyen baYukonda adları, soy adları, kulübleri kalırlar. Daha fazla malumat almak istivenlerin 938/945 dosva numarasile Setaret, koyu renkte gıymmıştı; basortü izilmiş, belki azıcık da ateş dokunmuş zı kısımları da ilâve edilmek suretile ve bölge sicil sayıları yazılı bulunan ıd Sandjğımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. ceket, eteklik, çorab, iskarpin hep koyu :ur! Kırk sekiz gün hekime baktırdığı da küçük bir stadyom yapılması ittifakla mancılara iştirak ettikleri müsabaka kabul edildi. lardaki sui hareketlerinden dolayı hizarenkte ve gayet sade... Trablusgarblı ol endi lâkırdısı! Halbuki bütün Beyoğlu, Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isonun ertesi günü işinin başına gittiğini. soBugün verilen kararı, Valiye bildire lannda yazılı müddetler için geçici mütiyenlere muhamminlerimrzin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz masına rağmen, dilinin Arab şivesine hesabaka boykotu cezalan verilmiştir. etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık men hiç çalmaması, Istanbulda büyüdü kak sokak dolaştığını biliyor. Ben de bu :eğiz. Belediye, gerek Gazhaneye ve ge•ek plânm yapılması kendisine venlmiş Teblığ tarıhi olan 15/6/939 tarihinden i göstermektedir. (4310) IU ispat edebilirim! ğüne delâlet ediyordu, bir İstanbul kadını olan Viyoli'ye tahriren tebligat yapa tıbaren kulüblerinin ve hakemlerin bu Dosyadaki muayene raporu, Barnakın gibi konuşuyordu; düzgünce konuşan bir caktır. Bu tebligat üzerine mikyası bü futbolcuları ceza müddeti içinde müsa^arasının on gün işine gidemiyecek dereİstanbul kadmı gibi... Sual karşıs'nda. /ük tutulmuş olan maket, mevcud aıa bakalara iştirak ettirmemeleri lüzumu kaş'.arını biraz çatmış, muğber halini mu ede hastalığını mucıb olduğu şeklindey :iye kabıli tatbik olacak şekle getirile tebliğ olunur. di. İkinci Asliye ceza, herşeyden evvel, ek ihdesi yapılmak üzere münakasaya hafaza ederek, cevab verdi: Galatasaray, Beşiktaşla yeniısmen tahta, kısmen de taş olduğu söy conulacaktır.> YALNIZ Nasıl olacak?. Ben o gün çamaşır enen pencere önünün düz mü, yoksa maıl den karşılaşacak ütülüyordum, ütü kızsın diye kömür yakUmumî müdür yarın gidiyor mi olduğunun keşifle tayinini kararlaştırMillî küme maçları başmda yapılması tım, içine doldurdum, kızınca da işe başŞehrimizde bir müddettenberi su spordı. icab eden ilk G. Saray Beşiktaş müsalan ve saha işleri üzerinde tetkikler yapladım. Derken sokak kapısı çalındı, ütüyü Naib sıfatile azadan Nef'i, Şetaretin e makta olan Beden Terbiyesi umum mü bakası malum ihtilâf yüzünden G. Saray elimden pencere önüne koyup kapıyı açlılann sahaya gelmemesile yapılamamış mağa gittim. Döndüğümde baktım, ütii ine gidecek, vaziyet yakından tetkikle dürü Tümgeneral Cemil Taner, yarm İzve Beşiktaşlılar o gün seromoni yapmışslzl memnun eder yerinde yok?. Pencereden eğıldim, sokak ğrenilecektir. Son olarak Şetarete sorul mite gidecektir. Umum müdür, İzmit ve lardı. Galatasarav kulübü bu maçm tekAdapazarmda birer gün kaîdıktan sonra ÇUnkU R E X sağdu: ta benim evin önünde bir kalabahk bmkBoluya geçecek, oradan Ankaraya avJet rarı için Beden Terbiyesi genel direk lamdır ve gayet Düşen ütü kırıldı mı? mişti. Sebebi de, meğer ütü kaymış da törlüğü nezdinde teşebbüste bulunmuşedecektir. Ince Ipekll lâstlkCevab vermeğe Barnak atıldı: bu adamın başına inmiş! lardır Beşiktaş da oynamağı kabul ettiBu hafta yapılacak millî ten yapılmıştır. Hayır, ütü sağlamdır, lâkin az ğinden genel direktörlük Galatasarayın Gördün mü bak, bir de «ben bir$ey Eezacınızdan isteyiniz. bu talebini haklı bularak maçm 16 temküme maçları yapmadım» diyorsun. Sonra da kendı ağ alsm benim kafam kırılacaktı. muzda yapılmasına karar vermistir. İstanbul futbol ajanlığından: M. SELÎM zmla yaptığını ikrar ediyorsun! 2 5 8 odalı kadınlar hapisanesi: Harem İranda milyon kazanan hanendeler Kıymetli san'atkâr RAMİZ'in 3 6 sahife 10 kuruş Gayrimenkul Satış Ilânı Istanbnl Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Dikkatle bakınız! I Unutmayınız ! REX Prezervatifleri UÇURUMDA Roman: 1 i Iclâl durdu: İşte bu sokak! dedi. Ferıha tereddüd etmeden sapmıştı. Türkân, sokağa bakınca, ürktü. Güpe gündüz bu ne karanhk, Beyoğlunun ortasında bu ne dar, bb'yle kalabahk bir günde bu ne tenha sokak! Ferihanın arkasından yürüyen Iclâl, sağ taraftaki viran taş evlerden birinin önünde durmuş, kapıya bakıyordu. Başın; çevirdi ve hâlâ yerinden kımıldamıyan Türkâna seslendi: Yürüsene... Önde giden Feriha kapıların numaralarına baka baka epey uzaklaşmıstı. Türkân yürüdü. Fakat bu sokakta herşey onu korkutuyordu: Bu karanhk, bu tenhalık, bu cer^e'eri bir duvar gibi dümdüz, dü: «Bu evlerde can çekişmekten başka lü bir kız açtı. Yüzü çok soluktu ve babirşey yapılamaz!» Iclâl ve Feriha da kışlarmda rüzgârı kalan güzelliği bütün evin pencerelerine buna benzer bir şüphe yüzünden uçmuştu. Karnmda, eteklerinde beyaz iplik parçaları vardı. içinde baktılar. Oriste... dedi. Iclâl zile bir daha bastı. Türkân Ferihaya sokulmuştu: Feriha emin olmak için sordu: Gidelim, dedi, bu sokak benim si Terzi madam burada değil mi? nirime dokunuyor. Evet. Buyurunuz... Küf kokan dar ve uzun bir taşlığa girArkadaşı omuzlannı kaldırdı ve cevab vermedi. Türkân onun bu histe beraber diler. Rum kızı sokak kapısını kaoavınküçük pencereli, kara suratlı, harab taş olmadığını biliyordu. Feriha sınıfın ve ca birbirlerini göremez olmuşlardı. Gö'zevler, bu ağır süprüntü ve çöp kokusu, bu mektebin en ce>ur kızıydı. Pişkinliği ve Ieri karanhğa alışıncaya kadar bekledipis ve bozuk kaldırımlar... becerikliliğiîe meşhur. İclâle gelince, on ler. Rum kızı ö'nlerine düstü. Dik bir merFeriha uzakta durmuş, işaret ediyor ları kandınp buralara getiren kız, tekrar, divenin yırtık muşambaları ayağa takıdu. Arkadaşları ona yaklaştılar ve gös ısrarla zile basarken, pişman olmuşa hıç lan dar basamakları çıktılar. Bu katta aterdiği kapmın numarasına baktılar: 17. benzemiyordu. ğır bir kireç ve halâ kokusu birbirine kaBurası. En üst katta bir pencere açıldı ve bir rışıyordu. Bütün oda kapıları kapahvdı. Ferihanın da, îclâlin de elleri zile doğ kadın başı uzandı. Rumca sesleniyor ve İkinci katta da öyle; yalnız koku değişru gitti. Türkân ikisinin de cesaretine şa galiba «kimi istiyorsunuz?» diye soruyor mişti: Kömijr. şıyordu. Başını yukarı kaldırdı. Bu dar du. Terzinin katı soğan kokuyordu. \ erde sokakta evler ne yükse"k, gökyüzü ne uzak kumaş parçalan, makine sesi ve kapısı aIclâl de biraz titreyen sesini yükseltegörünüyordu: Ne uzak ve ne az! Derin rek sordu: çık bir odada çalıştıkları görülen dikişçi lere doğru kaçan, uzun, dar ve uçuk bir Burada bir terzi madam oturuyor kızlar Türkânı biraz teselli etti. mavilık. Rum kızı onları karanhk ve büyücek mu? Hiçbir pencerede hayat yoktu: Ne bir bir odaya almıştı. Yer gösterdikten sonra Cevab verilmedi ve pencere kapandı. insan başı, ne bir saksı, ne de ipe serili bir Tecessüsle korku arasmda sıkışan Tür çekjldi. çamaşır. Caddenin gürültülerini dondu kân: Üç arkadaş, yanyana oturduklan karan bu sessiz, hareketsiz ve güneşsiz sonapenin ta karşısına düşen büyük aynada «Uff...» diye mınldanıyordu. kakta oturan var mıydı? Türkân düşünKapıyı yirmi yaşlarında, siyah önlük kendilerini gördüler. Iclâl ayağa kalkmış, Yazan : Server Bedi aynada saçlarını düzeltiyor, Feriha ve Türkân etrafına bakıyorlardı: Köşede bir manken. Üstüne bir emprime rob ve bir spor ceket asılmış. Yanında büyük bir masa, üstünde kumaş parçalan, terzi makası, mezura ve saire. îclâl de aynanın içinden spor ceketi gördü ve mankene doğru koştu: Ne güzel kumaş! Desen harika! Şunu bir giysem... dedi. Kapı açılmıştı. Boylu, zayıf, esmer bir kadın içeri girdi: «Safa geldiniz!» dedi ve üç kıza da ayrı ayrı baktı. Çatık kaşlarını yukarı kaldırıp indiriyor, oir omuzunu hafifçe oynatıyor, ellerinin parmaklarını çıtlatıyordu. Sinirli bir hali vardı. Soluk yüzünde küçük siyah gözleri çok parlaktı. Iclâl meram anlattı: Affedersiniz, dedi, biz esvab diktirmeğe gelmedik. Sizden bir ricamız var. Geçen sene bizim mektebden çıkan bir arkadaşımızın... siz... kahve falma bakmışsmız. Bütün dedikleriniz çıktı: «Sevdiğinizle evleneceksinız» demişsiniz, evlendi. «Bir erkek çocuk...» demişsiniz, oldu. Rir kazadan bahsetmişsiniz, merdivenden düştü arkadaşımız... Biz de bu sene mektebin son sınlfındayız. Çıkaca ğız. Falımızı çok merak ediyoruz. Sizin gizli baktığınızı da biliyoruz. Emin olun... Hiç kimseye söylemeyiz. Hem biz de korkanz. Buraya herkesten, ailelerimizden gizli geldik. Terzi kadının kaşları biraz daha çatıldı ve gözleri birer çitlenbik kadar ufaldı. Dikkat edilmezse, karanlıkta, hiçbir yere bakmıyor gibiydi; fakat üç kızı da birer birer süzüyordu. Bakışı îclâlden 1 ürkâna, ondan da Ferihaya gitti. sonra tekrar Türkânın üstünde durdu. Gözgöze geldiler. Türkân önüne baktı. Terzi kadın onun, eski şapkasınm altında parlayan saçlarınm tabiî altın renginden gözlerini bir an ayıramamıştı. Türkân buna alışıkh. Kadın ve erkek, onu ilk defa gören herkes, bu saçlara böyle bir an hayretle bakmağa mahkumdular. Bu renk, bu parıltı, bu yumuşaklık, yalnız bu saçlara mahsustu. Terzi birdenbire doğruldu: Peki... dedi, fakat var bende biı âdet, üç adam bakmam bir arada. Iclâl sordu: Ayrı ayrı mı? Evet. Bekliyecek ikiniz bitişik odada. Birer birer. [Arkası var\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog