Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

16 Hazlran 1939 CUMHURtYET Tetkikler ve denemeler Boşanma meselesi üç portre Yazan: SAFAEDDtN KARANAKÇ1 LONDRADAN MEKTUB Sömikok fiatları Son tenzilât, henüz Bele diyeye bildirilmedi îktısad Vekâletinia Sömikok fiatlarında 225 kuruşluk bir tenzilât yaptığını Evlenme adedi 1934 senesinde 21.792 Büyük Parti kurultayında memleketin yazmıştık. Vekâletın yaptığı bu tenzilât içtimaî ve siyasî hayatuıa taalluk edea yi bulmuşken 1935 yılında 20,765 e düşhenüz Belediyeye tebliğ edihnemiştir. mevzular arasında, boşanma meselesi de müş, talâk adedi 1934 senesinde 2479 a konuşuldu. Gazetelere akseden kurultay yükselmişken 1935 senesinde 2383 e Sömikok, şimdiye kadar 1725 kuruşa müzakerelerine nazaran, söz alan hatib düşmüştür. satılmakta idi. Yalnız hükumet îstanbul, lerden bir kısmı boşanma müessesesinin İzmir ve Ankara Belediyeleri tarafından Vazıı kanunumuz, boşanma sebeblerialeyhinde, bir kısmı da lehinde bulun ni tayin ve tespit ederken icab ettiği kadar bu miktara nakliyt ve kira masrafı ilâve muşlardır. edilerek satış yapılmasına müsaade etmiş objektif bulunmuştur. Bugünkü mevzu bulunmaktadır. Buna istinaden îstanbul Muhtelif murahhasların beyanat ve atımıza nazaran zina, cana kasd, pek fena Belediyesi evvelce ton başma 4 liralık bir dileklerine cevab veren Adliye Vekili, muamele, kan veya kocadan birinin diğemasraf formülü bularak sömikokun tonuboşanmanın medenî kanunun neşrinden ev rini terzil edici bir cürüm işlemesi veya nun yirmi bir linya satılmasma müsaade vel çok kolay olduğunu, bir çok aile yurd haysiyetsiz bir hayat sürmesi, evlenmenin etmişti. larmın haklı ve haksız sebeblerle nasıl tahmil ettiği vazifeleri yapmamak maksaMahrukat kanunile memleketin belli dile karının kocayı, kocanın karıyı terketbozulduğunu işaret ederek demiştir ki: başlı şehirlerinde ve bilhassa bu şehirler«.... Boşanmayı kolaylaştırmağa mesi, müşterek hayahn devamını diğer taLondra 10 hazİran deki resmî binalarla müessese, fabrika, doğru yürümek meselesi, zannederim, me raf için çekilmez bir hale getirecek dimağ Türk gazetecileri heyetinin resmî mi sinema gibi yerler, madenkömürü yak nafii içtimaiyemiz için pek de jayanı arzu hastalığile gene müşterek hayatı tahamsafirliği bugün bitti. Arkadaşlardan bir çok güzeldir. Sizi böyle bir hava ile karmağa mecbur tutulmuş, orman kanununa mülsuz bir hale getirecek şiddetli geçimdeğildir.» kısmı bugün, öğleyin dönüyor, bir kısmı şıladığımıza memnunuz, fakat bütün ika| göre de odun kesilmesi menedilıştir. Bu Otedenberi, bazı profesyonel hukuk sizlik boşanmayı mucib sebeblerdendir. da hususî surette birkaç gün daha kalıyor. metiniz müddetince havayı bu kadar güIvaziyet karşısında halkm yalnız sömikok Vazıı kanunumuz, boşanma sebebleriçulanmız arasmda, medenî kanunumuzun Kalanlar gene Britiş Kansıl'in misafiridir zel yapabıleceğimizi taahhüd edemsyız. yakmak suretile teshin imkânını elde etboşanmaya müteallik hükümleri aleyhine nin mevcudiyetinde tarafların ikrar ve işmesi mecburiyeti hasıl olmuştur. Böyle amma bir programa tâbi olmaksızın ser (Halbuki Londrada kaldığımız 10 gün bir cereyan olduğunu biliyoruz. Bu cere tiraklerini kâfi görmemektedir. Hâkim, bir mecburiyet tahmil edılirken hükumel, bestçe gezecekler. Hüseyin Cahid Yal hava hep açık, güzel, hatta sıcak oldu.) yanın Parti kurultayma kadar aksetmesi, serdolunan hâdise ve sebeblerin mevcudikömürün satış fıatını indirmiştir. çın, Asım Us, ben Parise dönüyoruz. Aramızda kararlaştırmıştık. Yaln^ bize yeni bir tetkik ve deneme vesilesi ver yetine vicdanen kani ohnadıkça ne boşanSabahleyin erkenden Hayd Park ote Hüseyin Cahid Yalnıç heyet namına KOBelediye, nakil masraflarmdaki dü ma ve ne de ayrılmak kararı verebilir. di. limin altıncı katındaki odamdan büyük bi nuşacak, Bürhan Belge tercüme eaecekşüklüğü gözönünde rutarak nakliye masMedenî kanunumuzda, aile birliğinin Boşanma sebeblerini, kanunun dar naların damlan, fabrika bacalan ve kilise ti. rafı olan dört lirada da tenzilât yaoarsa çerçevesinden kurtarmağa: talâk muhake mevcudiyetini idame kaygusile îngiltere, kulelerinden mürekkeb olan Londranın kömürün ton fiatı 1725 kuruştan 1500 Hüseyin Cahid Yalçın gördüğümüz meleri için seri bir usul temin etmeğe çalı Belçika, Holanda, Yunanistan, Lehıs fevkanî manzarasını seyrederek gördükkuruşa indirilmış olacaktır. hüsnü kabule teşekkür etti ve havanın güşan bazı avukatlarımıza nazaran biribirile tan ve Amerikada olduğu gibi bizde de lerimi ve intıbalarımı düşünüyorum. BılDiğer taraftan Karabük çelik ve kö zelliğini de îngiliz misafirperverliğinin teanlaşamıyan bir çifti, kanunî kayıdlara bir ayrılık müessesesi tanmmıştır. sordu. Mıster Çemberlayn, ayni malunM mür fabrikasının ağustos sonunda faalıyemem ki nereden başlıyayım? mennisi eseri addettiğimizi söyledi. Bun1933 senesindeki boşanma sebeblerini feda ederek ömürlerinin nihayetine kadar Evvelâ, bir vazife var ki onu ifa etmek dan sonra, Başvekil ile heyet (yani hepi tı kendi dostlanndan da aldığını söyledik te geçmesi dolayısile sömikok sevkiyatı aberaber yaşamağa mahkum etmekte isa tetkik edecek olursak, sebeblerin ahlâkî mecburiyetindeyim. Bu, bize gösterilen miz için konuşan Hüseyin Cahid Yalçın) ten sonra, milletlerin sulh istedıklerini bil zalacaktır. Kömürde buhran ihtimali, îsbet yoktur. Binaenaleyh, kanunu mede ve iktısadî tezahürlerde tekâsüf ettiği fevkalâde misafirperverliğe, nezakete ve arasında samimî bir fikir teatisi oldu. Yal dığini ve dünya efkârı umumiyesini tenvir tanbul için varid görülmemektedır. ninin boşanmaya taalluk eden hükümleri neticesine varabiliriz. samimiyete teşekkür etmek vazifesidir. nız M. Çemberlayn konuşuyor; Lord Ha için İngilterece mümkün olan herşeyin yani tadil ve boşanmaya aid sebeb ve muBir senede 308 ailenin zina yüzünden Başta Britiş Kansıl namına bizi davet e lifaks dinliyordu. 20 dakika süren bu kar pıldığını, Münih'ten sonra, Almanya ve ŞEHİRÎŞLER! hakeme usullerini teshil etmek lâzımdır. dağılması üzerinde durulacak bir nokta den Lord Loyd olmak üzere, resmî ve şılıklı görüşmede, sulhtan, sulh yolundakj İtalyadan sulhu kurtardığı için kendisme Kırmacıların müracaati Bugünkü cemiyetlerin sağlam yapılı dır. Zinaya müsteniden verilen talâk hususî şahsiyetlerin hepsinden sadece ne mesaimizden Türk İngiliz anlaşmasın birçok tebrık ve teşekkür mektubları gelaile birliklerine dayandığı, kaide ve ka kararlarından 96 sının suçlusu erkek, zaket ve hüsnü kabul değil; büyük bir sa dan bahsedildi. M. Çemberlayn neşredıl diğini söyledi ve ilâve etti: Kırmacılar, bu sene kâfi yağmur yağnun halini alan bir mütearifedir. Bu müte 212 sinin suçlusu kadındır ( 2 ) . Bu hâ mimiyet de gördük. Evlerine misafir gi mek üzere beyanatta da bulunmadı; sade Hiçbir devlet ve mıllete karşı en kü madığından bahısle ekmeklerde Bele arifeden mülhem olan Türk vazıı kanu diseler üzerinde afakî bir tehkik yapacak dip yemek yedığimiz aileler, bizi kırk yıl ce görüştü. Bu samimî hasbıhali, bütün çük düşmanlığımız yoktur; bütün milletle diyece aranılan glüten mıktarı nispeîinu, Fransız ve lsviçre medenî kanunlann olursak görürüz ki, kocalarını âşıklarile lık dostlar gibi karşıladılar ve aynhrken tafsılâtile anlatmama imkân yok. Evvelre rin mes'ud ve müreffeh yasamalarını is nin azaltılmasını Belediye İktısad müda olduğu gibi, boşanma sebeblerini tayin, aldatan kadınlarm ufak bir kısmı macera daha fazla kalamadığımıza müteessir ol telgrafla da bıldirdiğim gibi, bize aid teriz. Bütün yaptıklanmız sulhu muhafa dürlüğünden rica etmişlerdir. Iktısad müdürlüğü vaziyeti tetkik etmektedır. (Medenî kanun madde 129164) ve ta ve aşkın, mühim bir kısmı da lüks ve ser dular. Londraya tekrar gelirseniz, mutla sözlerini söyle hulâsa edebilırim: za içindir. lâk davasmdan evvel, taraflar için bir de vetin kurbanıdırlar. Binaenaleyh bizdeki ka bizim misafirimiz olacaksınız, dedikr. Sonra görüşmemizin bittiğini gayet na Köprünün altındaki dükkân Türkiye, Avrupanın tehlıkeli bir sulh mecburiyeti vazetmiştir. (Hukuk mu zina vak'alannda lüks ve servet gibi iktıTanışmcıya kadar çekıngen, uzak ve mıntakasına yakındır. Bu tehlıkeli mınta zik ve kibar bir jestle anlattı. Kalktık, lar boşaltılıyor hakemeleri usulü kanunu madde 494 sadî endişeler, ruhî ve fizyolojik amiller soğuk olan îngiliz, tanıstıktan sonra, he kada sulhun muhafazası için Türkiye ile bizi kabul ettiâi için teşekkür edip ayrılBelediye, köprünün altındaki dük 500). den daha üstündür. Mutavassıt bir smıfa men, sokulgan, cana yakın ve sıcakkanlı bir anlaşma yaptık. Türkiyenin sulhu mu d'k. Hepımızde bıraktığı intıba şudur: kânlan tahliyeye karar vermıştır. BunBir aile kurmak nekadar güç ve bu te mensub bazı kadınlar lüks ve servetin csi oluyor. Onun için, bütün görüştüklerimiz, hafazaya çalışan devletler arasma girmesı 70 yaşına rağmen, \ücudce olduğu gibi lardan mukavelelerini ıkmal edeniere şekkül modern cemiyetlerin inkişaf ve te ridirler. Kocaları bunu temin edemeyince bize karşı hararetli ve samimî davrandılar. bütün îngiliz efkân umumiyesini memnun zekâca da zınde, kuvvetlı, mutedıl ve sa dün tebligat yapılmış, çıkmadıklan takkâmülü için nekadar lüzumlu ve ehemmi bu gibi kadınlar; kendilerine bunu temin Böylece îngiliz donanması gibi, îngiliz etmiştir. kın bir devlet adamı. Konusması ruha bü dirde teminat akçelerinm irad kayde yetli ise, kurulan bir aileyi ciddî ve esaslı dostluğunun meşhur ve müstesna olduğuyük emnivet, itimad ve sükun te^kın edı dileceği ve haklannda adlî teşebbüslerHüseyin Cahid Yalçın, Türkiyenin eden erkeğin olmak tehlikesine maruz de bulunulacağı bildirilmiştir. olmıyan herhangi bir sebeble sarsıp yık nu gördük. tehlike mıntakasına yakın olmakla bera yor. Hakikî demokrat ve candan sulh durlar. c mamak da o derece lüzumlu ve ehemmi *** Kadıköy Halkevi plâmnda ber asla korkmadığını ve icabında harbe dostu. Hulâ a, büyük în^ı'iz ImDaratorHarb sonu ahlâk telâkkilerinin değiş yetlidir. Bu itibarla vazıı kanunumuzun On gün içinde, îngilterenin en yüksek deceğini söyledi. O vakit Mister Çember luğunun mukadderatını elinde tutmağa değişiklik yapılıyor boşanma karan için salâhiyetli mahkeme miş olması ve bazı erkekler tarafında ko ve mümtaz simalarından yüzlerce zatla layn şu cevabı verdı: bıhakkin lâyık büy'^' ^ir siyaset recülü. Kadıköy Halkevinın ınşasını taahhüd" ye başvurmadan evvel sulh teşebbüsü lay kazanılan paranın bol sarfedılişi zina tanıştık. Siyasî, diplomat, mareşal, amiral, Türkiyenin kuvvetli olduğunu bilietmiş olan müteahhid. bina plânında bamecburiyeti vazetmesi ve talâk karannın, vak'alarını artıran sebeblerden olduğuna profesör, banker, fabrikator, tacır her sı yoruz. Dün olduğu gibi bugün de vazıfeLord Halifaks'ın selefi M. Eden'i se zı tadılât icrasını taleb etmiş ve bu takanunun işaret ettiği şart ve sebeblerin ta şüphe yoktur. nıfa mensub güzideler arasında, bugün, sini yapacağına eminiz, dedi. firımiz Tevfık Rüştü Arasm sefarethane dilâtın kısmen yapılmasına esas itibarile Talâk vaka'larının yarısından fazlası, Başvekil Çemberlayn, Hariciye Nazın hakkukile verilmesi yolundaki hükümleriHüseyin Cahid Yalçın, îngilterenin ve mizde verdığı resmi kabulde tanıdık. O, karar verilmiştir. ni biz, çok yerinde buluyoruz. 236 adedi geçimsizlikten mütevelliddir. Lord Halifaks, sabık Hariciye Nazırı M. demokrasilerin sulhu muhafaza için Mü resimlerinden çok daha yakışıklı. Sık ve tktısad müdürü Adalarda Boşanma sebeblerinin en basit hâdisele Aile arasındaki imtizacsızlığm iktısadî Eden'den bahsetmek istiyorum. nih'te yaptıkları fedakârlıklardan sonıa. kıvrık, sanşm kirpıklerin gölgeledıği yeşıl tetkikat yaptı re kadar teşmili ve muhakeme usullerinın darlıktan ileri geldiğine şüphe yoktur. O muhteşem İngiliz parlamentosunda, artık sulh temin edılmiştir zannedilirken veya mavi, yahud her iki renkte, güzel Belediye İktısad müdürü Saffet, dün kolaylaştınlmasını cemiyetlerin saadet ve Modem hayat telâkkisinin yanlış anlaşıl Başvekâletin hususî kalem müdürünün o sulhun gene tehlikeye düşmesi, bütün dün gözlerinden zekâ hşkırıyor. Hal ve tavn, Adalara giderek bu mmtakanm iktısad tekâmülü için bir noktai hareket telâkki ması yüzünden şımaran bir takım genc dasındayız, parlamento binasını şöyle bir ya gibi Türkiyeyi de ikaz ettiğmi ve sulh konusması son derece zarif ve kibar. Türkışlerüe alâkadar olmuş, tar Jeler üzerinedecek olursak, bugünkü îngiliz cemiyc kızlar, hayallerinde yaşatmış oldukları gördükten sonra, saatin tam altıya gelme istiyenlerle istemiyenlerin anlaşıldığını leri ve memleketimizi sevdiğinden bah de tetkikatta bulunmuştur. tini en bedbaht ve en geri bir topluluk ola konforu, kürk mantoyu, spor otomobilı, sini bekliyoruz. M. Çemberlayn'in biri söyledi. setti; Türkiyenin sulhu muhafazaya çahtmar programı tetkik ediliyor rak kabul etmek mecburiyetinde kalaca lüks enteriyoru ( ! ) otuz beş lira aslî ma Başvekâlet, diğeri parlamento hususî kâİngiliz Başvekili, îngilterenin sulhu şan milletler arasma girmekte tereddüd Beledıyenin beş senelık imar prograğız. Zira Umumî Harbden evvel İngilte aşlı veya mutavassıt gelirli kocalarından tıblerinden başka uzunboylu bir zat daha muhafaza için her türlü fedakârlığı yap etmesi çok merdane bir jest olduğunu, bümını Ankaraya gotürmüş olan Beledıye rede talâk hemen hemen yok gibi idi. On beklemektedirler. Koca bunu temin ede var. Yüzüne dikkatli bakmca hemen tanı tığını, buna rağmen sulhu korumak müm tün îngiliz efkârı umumiyesinin Türki^ebin evlide ancak iki evli boşanıyordu. meyince huysuzluklar, anlaşamamazhklar yorum: Hariciye Nazın Lord Haliraks. kün olmazsa artık mes'uliyetin îngiltereye ye karşı büyük bir sevgi ve hürmet besîe İmar müdürü Hüsnü ile Harita müdürü Galibin Ankaradaki temaslan devam Büyük Harb, birçok memleketlerde ol başgösteriyor ve kan koca münasebetleri Birer birer takdim edıldik. Her takdim aid olmıyacağmı söyledi. dığini söyledi. Türk atasenavah, ataşemietmektedır. Alınan malumata göre, progduğu gibi îngiliz cemiyeti üzerinde tahri çekilmez bir hal alıyor. edilene, İngilizlerde âdet olduğu üzere, Hüseyin Cahid Yalçın, bütün mületle literi ve bir vazife ile Londrada bulu ramın Nafıa Vekâletince tetkiki ilerilebat yapmış, boşanma adedi on bin evlide rin sulh isteklerinin muhakkak olduğunu, nan Türk hava zabitlerinden yüzbaşı En mektedir. Bu temaslarm pazartesı gü Burada şayanı dıkkat bir noktayı teba ilk söz olarak: 10,5 a kadar yükselmiştir. fakat bazı milletlerden hakikatin saklan verle de gayet samimî surette görüştü. E nüne kadar ıkmal edilmesi muhtemeldir. Hav du yu du: Nasılsınız? rüz ettirmek isterim. 1933 senesindeki dığını veya tahrif edilerek başka türlü den eski bir askerdir ve kahraman Türk İngiliz cemiyetinin mütekâmil ve mes2113 talâktan 1119 şehirlere, 934 köy Diyor. îngilizler, şerefyab oldum, müBelediyedeki içtima ud bir topluluk olduğunu inkâr edemeyiz. şerref oldum, şeref bendenize aid gibi söz gösterildığini, eğer, milletler hakikati ol ordusuna karşı büyük bir hürmet besleDün, Belediyede şehircilik mütehas lere aiddır. 43 talâk vak'asında, taraflarduğu gibi öğrenebilseler, harb olmıyaca mektedir. Ne yazık ki bir kabul resminin sısı Prost'un iştirakile bir toplantı ya Fakat görülüyor, ki İngilterede talâk adedan biri köyde, biri şehirde ikamet etmek lerle tanışmıyorlar. Takdim merasiminde, ğmı, maalesef bütün milletlerin demokra gürültülü havası içinde onunla uzunuza pılmıştır. Telefon müdürü Niyazinin de di pek azdır. îngiliz medenî kanunile tedir. 1 1 7 boşanma vak'ası taraflannın iki taraf da kısaca birbirine, siler ve Türkiye gibi serbest oİTiad;k;a dıya konusmağa vakit bulamadk. Sabık bulunduğu bu toplantıda Azabkapıdan Türk medenî kanunu arasında pek büyük Nasılsınız? diyor. köyde veya şehirde oturduklarını tespite farklar olmadığını nazarı dikkate alırsak Lordun sol kolu sakattır; belki de harb rmı söyledi; İngiltereye gelirken bir mem Hariciye Nazırının bıraktığı intıba şudur: Unkapamna uzatılan kablo işi görüşül diyebiliriz ki boşanma vak'alarının çoğal imkân olamamıştır. müştür. de kaybetmiştir. O çok uzun boyu ve leket hududunda memurların ilkönce ve Tam bir centilmen. Nüfusumuzun yüzde yetmiş altı buçuması veya talâka müteallik muhakeme uçehresinin enerjik hatlarile tam bir İngiliz herşeyden evvel ecnebi gazetesi var mı Bu centilmeni görüp de çehresini, enMeccanî halk plâ jı sullerinde sühulet ve sür'at ve boşanmayı ğu köylü olduğuna göre, köydeki talâk asilzadesidir. Lord Halifaks'la konuşma diye sorduklarını ilâve etti. O vakte ka dammı, zekâsını, kibarîıSmı beğenmemek. Belediyenin Harem ve Salacak iske mucib olan sebebleri çoğaltmak cemiyetin vak'alarının şehirdekilerden az olması tet ğa vakit kalmadan Başvekilin odasma gir dar sükutu muhafaza eden Lord Hali cazıbesıne kapılmamak imkânsızdır. leleri arasında meccanî bir halk plâjı tekâmülü ve inkişafı bakımmdan hiçbir kike değer bir mevzudur. Ben tereddüd dik. Burası koltuk ve kanapeleri yeşil ma faks, bu memleketin hançisi olduSnnu DAVFR vücude getirmekte olduğunu yazmıştık. süz diyebilirim ki, köydeki aile birliği şe roken kaplı, geniş bir odadır. Başvek'Hn fayda temin edemez. Bu sahada havuz temizlettirilmiştir. Başka yerden kum getirtılecektir. Be Aile, millî bünyenin esas hücresidir. hirdekiler kadar ahlâkî ve iktısadî darlık masası üzerinde imzahyacağı evrakı ihtiva lediye burada bir sıhhî oda inşa ettir Millî bünyenin, yani cemiyetin sağlam o lardan müteessir olmamaktadır. Millî an ettiğini sandığım koyu kırmızı derıden kamiştir. Bu odada her nevi tahlisiye aanelerine sadık ve faziletkâr olan Türk paklı bir çekmece duruyordu. Önünde, luşu bu hücrenin sağlamlığına bağlıdır. lâtile tedavi malzemesi bulundurula Aile, kadın ve erkek iki ferdin müşterek köylüsü için aile mistik ve mukaddes bir daktilo ile yazılmış bir kâğıd, masanın \ncaktır. hayat ifadesi olduğuna göre, bu müşterek varlıktır. Köylü vatandaşın ihtiyacları şe tünde bazı kitablar vardı. Masanın küVÎLÂYETTE hayatın çözülmez rabıtalarla bağlı ve ka hirdekilere nazaran mahdud olması itiba çüklüğü, eskiliği ve alelâdeliği nazan dikrı koca münasebetlerinin karşılıklı sevgi rile köydeki aile birliği iktısadî buhrandan katimi celbetti. Bizim bazı resmî ve yarıVali bugün Yalovadan ve saygı hislerile meşhun olması kadar ta da sarsılmamaktadır. resmî dairelerimizde ikinci, üçüncü deregeliyor biî birşey tasavvur olunabilir mi?.. Ben Türk ailesinin refah ve saadeti için cede müdürlerin bile iki kişilik karyolalar Yalovada bulunan Vali ve Belediye Aile birliğinde karşılıklı sevgi ve say bugünkü mevzuatın tadıl edilmesinde bir kadar geniş, süslü ve pahalı yazı masareisı Lutfi Kırdar bugün İstanbula dö gıyı nasıl temin edeceğiz? Boşanma se zaruret ve lüzum görmüyorum. Iarını hatırladım. 515 milyonluk muaznecektir. beblerini en basit kaprislere teşmil ederek zam împaratorluğu idare eden adam da, Yoksul Çocuklar Birliğinin Bugünkü Türk ailesinin bizce matlub bir celsede talâk kararı vermekle mi?.. odası ve masası kadar sade idi. M. Çemolan ideal hali alabılmesi için, ferdin ahkanunî vaziyeti Hayır!... berlayn, fotoğraflarmdakinden daha genc, lâk telâkkilerini, iktısad şartlarını düzeltİstanbul Kültür direktörluğünün hi daha yakışıklı ve bittabi daha canlıdır. Hâdiseyi yalnız hukuk ve bilhassa mek mecburiyetindeyiz. mayesmde bulunan Yoksul ÇocuKİar Şakakları gibi alnının üstündeki saçlan da profesyonellik bakımından tetkik ve muZina yapan, geçimsizlik gösteren vaBirliğinin kanunî vaziyeti yeni cemiyethakeme etmekte isabet yoktur. Aile, ce tandasları kolay boşatmak için çare ara beyaz, fakat başınm üstündeki saçlar simler kanunile tearuz etmektedır. Vazıvemiyete aid bir müessese olması itibarile maktansa; mazbut ahlâklı; tasarrufların siyahtır. Öyle ki bir bakışta baş;na siyah tin kanuna uygun bir hale sokulması iiçtimaî bakımdan tetkike değer. çin dün vilâyette bir toplantı yapılmış da kendi nefsine hâkim olgun vatandaş bir mektebîi takkesi giymiş sandım. Asil, nazik ve mütebessim bir çehre ile hepimiMemleketimizde 933 senesinde 20.269 yetistirmekliğimiz lâzımdır. tır. ze ayn ayrı, evlenmeye mukabil 2113 boşanma ol Kurultaya iştirak eden murahhasları İki top patiska çalmışlar! mustur. (1) Hav du yu du? mızın; kolay boşanma çareleri teminine Turgudlu (Hususî muhabirimizden) Şehrimizde îsmetpaşa ilk okulu Zehra ve Hanıfe ısımlerınde ıkı kadın, 2113 boşanma vak'asında 308 i zina matuf dıleklerden zıyade, aile bırlığini Dedikten sonra yer gösterdi. talebesi, harbde varalılara, barıs zamanında acı ve sızıva maruz kalan fclâ Mahmudpaşada Azizin dükkânmdan iki dan, 1236 sı geçimsizlikten, 9 u taaddü sarsan anza ve sebebleri izale edecek çaKendisi masasınm başına, Lord Hali ketzedelere hakikî yardım elini uzatan Kızılay Cemiyeti için dört sene evvel top patiska aşırdıklan ıddiasıle Suıtandü zevcattan, 21 i ha^talıktan, 20 si ih reler düşünmelerini beklerdik. faks da ayak ayak üstüne atarak solu.na bevinlennde vücude getırdiklerı teşkılât, gün geçtikçe tekâmül etmekte ve ahmed ikmcı sulh ceza mahkemesme gerandımanm: arttırmaktadır. malden, 8 i tagayyübden, 284 ü sair seKARANAKC! oturdu. Biz, bir yarım daire seklınde her Bu mektebı zivaret edenler, yavrularm ciddî mesaisi karşısında ati tirilmişlerdir. Sorguya çekılmışler, mu beblerden miitevelliddir. 51 boşanma ikisinin karşısına dizildik. İlk sözleri şıı hakkında buyük ümidler beslemektedırler. Gbnderdiğım resim, bu mektebin hakemelerinin kendileri serbest olarak ü) Mahkemelerce veriten vak'asmın sebeblerini tespite imkân ola ları bu rakamdan haricdir. ayrılık karar oldu: çalışkan VP muvaffakiyetli müdürlerile talebeyi öğretmenlerile birlikte gös devamı, şikâyetçi Azizin mahkemeye çağırılması karar altma alınmıstır. mamıştır. (2) İstatistik Yıllığı cild 8, sahlfe 100. Jngiltereye geldiğinizdenberi hava termektedir. HaflSfaki ( Yazan: ABIDİN DAVER ) ( Turgudlu mekteblerinde Kızılay teşkilâtı ^ 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog