Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 16 Haziran 1939 Eminönü Halkevinden: Evımizden gönderilecek muhtac hastaları bir istediğim de yoktu. Gülüncdüm: Ya parasız muayene ve tedaviyi kabul eden Evet mösyö, sizinle karşılaşmıyalı epey sayın doktorlarımızm isım, ıhtısas ve günoluyor. La Perouse sokağındaki küçük nıma gelir gelmez, sanki onu kendime a leri aşağıda gösterılmıştır. Bu doktoriarıkahve mi? Hayır, artık oraya çıkmıyo lıştırmak için, ayaklarımin ucuna basarak mızdan herhangi bırine muayene ve tedarum. Orada gene her akşam iskambil oy yürüyor ve alçak sesle konuşuyordum. vi olmak arzu eden hastalar Ev burasundan pusula alarak gidebileceklerdir. Bu hunuyorsunuz, değil mi? Larment hâlâ öyle O gün başmdan geçenleri ballandıra bal susu sayın halkimıza ilân ederken Evimizkötü mü oynuyor? Her kaybettiği sefer landıra anlatıyordu. Takdir edersiniz ki den kıymetlı yardmüarını esirgemiyen dehile yapmağa kalkardı. Hatırlıyor musu bunlar incir çekirdeğini doldurmıyan şey ğerli doktorlarımıza alenen teşekkürü bir borc büiriz. nuz? Ya Aubry baba? A h ! Ey benim lerdi: Bir arkadaşın küstahlığı, bir sokaDr. Cevdet Kerim İncedayı (Cild ve frenğın kalabalığı, bir atın yere kapaklanmaLa Perouse sokağındaki arkadaşlanm, gi mutehassısu Perşembe gunu saat 15 ten hepinizi aradığim çok olmuştur. Ne ya sı! Bana çalıştığı atölyenin dedikodula 18 e kadar, Dr. Fahreddin Kerim Gökay (Asabî hastalıklar mütehassısi) Perşembe parsınız, şimdi çok uzakta oturuyorum, rmı anlatıyordu: günü saat 10 dan 12 ye kadar, Dr H. Ce Biliyorsun ya, o bahsettiğim arka şehrin ta öbür ucunda. Niçin mi bu goç? mal Lokmanhekim (.Dahili hastahk 1873 senesinde daş artık atölyeye gelmiyor. Simdi üç bin lar mutehassısı) Cumartesi, salı gün Uzun hikâyedir, sonuna kadar dinlemek Alexandre Graham sabrını gösterir misiniz, bilmem.. Bu hifranklık roblar giyebiliyor. Sana söyledi leri saat 9 dan 11 e kadar, D r Di ya Salih İşanç (Kulak, boğaz, burun Bell isminde bir kâyeyi size anlatmak için en uzak mazime ğim gibidir. Ha sonra, demin eve gelirken, hastalıkları mütehassLsı) Sah günu saat Boston'daki bir delikanlı peşime düştü. Bej bir parde 14 ten 16 ya kadar, Dr. Mehmed Osman gene kadar çıkmam lâzım. Hayır, o kadar da pansiyonlardan biri • uzak değil.. Bu bir kaç ay içinde o kadar susu ve getrleri vardı. Kıskanmıyorsun Saka (Gğtis ve dahilî hastalıklar mütehassısı) Cuma günü saat 13 ten 15 e kadar, ne yerleşmişti. Bu 5 şey oldu ki!. Vaktiniz var demek.. Eski ya:' Dr. Nadire Sadi Yalın (Doğum ve kadın Kıskanmağa asla cesaret edemezdim. hastalıkları mutehassısı) Çarşamba gunü delikanlı akıllılığın bir arkadaşa derd dökmek insanı biraz Düşünüyordum: «Mariette beni terkeder saat 14 ten 18 e kadar, Dr. Nihad Tözge ve usluluğun bir açar. Garson! İki bira daha! timsaliydi. Ne tiyatMariette'i tanımadan önce hâdisesiz se teessürümden ölürüm. Fakat beni ter (Cild ve frengi mütehassısı) Salı günü saat 15 ten 17 ye kadar, Dr. Osman Şerefeddin rolara, k? hvelere gibir hayatım vardı. Malul mütekaid maa ketmesine mâni olamam.» Kıskanmak Çelık (Bakteriyoloğ ve sari hastalıklar mudiyor, ne de elde şım beni aç kalmıyacak kadar yaşatıyor mı? Masum kız! Hiç yüzüme bakmamış tehassısı) Pazardan başka hergun saat 14 ten 18 e kadar, Dr. Pakize Izzet Tarzi edilmesi kolay veya du. Pek de ihtirasım yoktu. Çalışmayı hiç gibi lâf ediyordu. (Doğum kadın hastalıkları Senenin sonu yaklaşıyordu. Mariette'e Çarşambavegiınu saat 14 ten mütehassısı) güç gene kızların bir zaman sevemedim, biraz yazı yazıyor18 e kadar, peşinden koşuyor dum. Yazı yazmanm nekadar zor olduğu bir sürpriz yapmak istedim. Az miktarda Dr Rabla Rahmetl Arat (Dahilî hastalıkdu. Bayram günlenu bilirsiniz. Günlerim bomboş geçiyor para biriktirmiştim. Evet mösyö, o za lar mutehassısı) Perşembe günü saat 14 ten 17 ye kadar, Dr. Ruştü Reoeb Duyar (si rinde bile odasmda du. Yazdıklanmı kitab halinde toplama man malul mütekaid maaşımdan iki yüz nir hastalıkları mütehassısı) Çarşamba gükalıyor, dilsiz ve sayı hiç düşünmüyordum. Böylece kendirne frank bir tarafa koymağa muvaffak ol nü saat 15 ten 16 ya kadar. Dr. Sani Yaver ğırlara konuşmak, mahsus ve herkesten ayrı bir hayat ya muştum. 200 frank! Bir harika, değil mi? (Kulak, boğaz, burun hastalıkları mutehassısı) Pazartesi günu sabahtan akşama ka yazmak, okumak ratmıştım. Rıhtımlarda dolaşarak ilham Bu parayı hastahk ihtimalini düşüne dar. dersleri veriyordu. Mlchal Aphaııri'dan Michel Arbaud'dan «I Mariette I Eminönü Halkevinin güzel bir teşebbüsü RADYO Telefon mucidinin hayatı sinemaya alındı Sağırlar ve dilsizler hocası Graham Bellin bu asrî makineyi nasıl icad ettiği Amerikada yapılan filmde tafsilâtile görülmektedir ^ akşamki programj Türkiye Radyodifüzyon Postalan DALGA ÜZtrNLÜĞU 1639 m. 183 KCS. 120 Kw. T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. T. A. P 31,70 m, 9465 Kcs. 20 Kw. 12,30 program. 12,35 Türk müziği Pl. 13 memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 muzik (kansık program Pl.). 19 program. 19,05 muzık (uvertür PL). 19,15 Tur^ müziği (incesaz heyeti). 20 memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 nes'eli plâklar R. 20,20 Turk müziği. 1 Şevki Bey Uşsak şarkı Gülzara nazar kıi. 2 Tamburî Faize Uşşak şarkı Niçin nalendesin. 3 Şemseddin Ziya Uşsak garkı Şu salkım soğüdun altı daima. 4 Uşsak türkü Soyleyin güneşe 5 Şehnaz pesrevi. 6 Nazım Şehnaz ağır semai Didem yüzüne nazır. 7 Tellâlzade Şehnaz şaıkı Etmedin bir lâhza ihya. 8 Santur taksimi. 9 Şemseddin Ziya Şehnaz şarkı Hem aldandım hem aldattım. 10 Rahmi Şehnaz şarkı Ey dilberl isvebaz. 21 konuşma 21,15 müzik (radyo orkestrası şet: Hasan Ferid Alnar). 22,15 konuşma. 22,30 müzik (şen şarkılar, kabare ve salre Pl.). 13 son ajans haberleri, ziraat, esham t a ^ ilât, kambiyo nukud borsası (fiat). 23,20 müzik (cazband Pl.). 23,55 yarınki progam. Operalar ve operetler !0,40 B ü k r e ş : Faust. 1,15 Budapeşte: Lohengrln. 11,20 Berlin: Halâskâr. 21,20 S a a r b r ü c k e n : Opera balosu. Büyük 6,50 konserler k ner ve sair bestekârların eserleri. topluyor, sularında kırmızı püsküllü ve rek saklamıştım. Fakat aşktan daha beter 20.05 Berlin: Balet musikisi. Bu hususta gayet güküçük bayraklı gemilerin demir attığı u bir hastahk mı var? Yirmi dört birincikîKongreye davet 20.06 Droitwich: Weber, Dvorak ve sair zel bir usul bulnundu, iki yüz frankımı sokağa serpercezak limanlar düşünüyordum. bestekârların eserleri. Türkiye Pratik Farmakoloğlanna: muş olduğu için işit21,20 Doyçlandzender: Çaykovski'nln 6 nuMariette'i nasıl mı tanıdım? Onu tanı sıne harcamağa karar vermiştim. Günümü Birligünizin senelik umuml toplantısı 25/ mekten ve söyle maralı senfonisi. mam ayni zamanda hayat gibi sade ve mağazaları gezmekle geçirdim, bir kutu 6/939 pazar sabahı saat 10 da Eminönü 21,20 Leipzig: Haj'dn, Mozart, Wagner ve Halkevınde yapüacaktır. Herhalde istira mekten mahrum zagene hayat gibi efsanevidir. Bir akşam, beslenmiş kaz ciğeri ve bir şişe köpükîü sair bestekârların eserleri. kinizi dileriz. vallı insanlar ken21,25 Beromünster: Muhtelif bestekârların evden çıkmak üzereydim ki kapım çalm şarab aldım. Tasavvurumu seziyorsunuz, Ruzname: disinden müthiş istieserleri. dı. Hiç kimseyi beklemiyordum. Eğer dı değil mi? Bütün bunlar gece yarısı içindi. 1 Idare ve murakabe heyetlerinin raDon Amech ve Loretta Young «Graham 21,35 Paris (P. T. T.): Wagner, Glasunof fade ediyorlardı. şarıda yağmur olmasaydı çoktan evden Bundan evvel, Mariette'i iyi bir lokanta porları. Bell'in hayatı > filminde ve sair bestekârların eserleri. 2 Cemiyetler kanununa uygun nizam Diğer taraftan telfırlamış olacaktım. Odamda çok az du ya ve sonra da sinemaya götürmek isti 21,45 Münih: Beethoven'in dotuzuncu graf makinesine de bazı yenilikler ilâ baren ders ve tadavi başladı. Mabel az senfonisi. yordum. Bir örtü üzerinde yemek, perde namenin tadilirurum, sokağı odaya tercih ederim, ve 3 Cemiyet relsl Nurlnin umuml heyet ve etmeğe çahşıyordu. Odasmda ki zaman içinde büyük terakki eserleri gös 23,40 Kolonya: Debussy'nin eserleri. yürümekten yorulduğum zaman kahve, ye pek yakın olmamak şartile rahat bir ten dUekleri ve bazı telüifleri. (Bllhaasa ab ve fizik aletlerinden bajka bir terdi. Söylenenleri daha iyi anlamaya Oda musikileri ışıklar, kalabalığın isimsiz ve emniyet ve koltukta oturmak. Karımı gidip atölyesin meslek kurslarının açılması). 4 İdare ve murakabe heyetlerinin se şey yoktu. Yabancı hiç kimseyi kabul başladığını pekâlâ hissediyordu. İki gene 8,10 Stokholm: Muhtelif parçalar. rici mevcudiyeti beni dınlendirir. Bir teden almağa karar vermiştim. Bunun bir çimi. etmiyordu. Zira, mütemadiyen çalısıyor mahluk arasındaki ahenk Hubbard'ı da 18,35 Prag: Müntehab havalar. reddüdden sonra kapıyı açtım. Esran hâdise olduğunu anlamak lâzım, cünkü 5 Serbest görüşmeler ve mesleki müdu. Onun için Thomas Sanders ile Gard son derece memnun ediyordu. Graham 19,05 Varşova: Tartini, Corelli ve Torelllbekletmek sevincini şimdiye kadar duy şimdiye kadar böyle birşey yapmamış nakaşalar. nin eserleri. ner Hubbard'ın onu ziyaretleri pansiyon Bell'le projelerine ve ihtiralanna dair 19,25 Leipzig: Kronke, Kaufmann v« muşluğunuz var mı? Kimseyi ve hiç bir tım. E R T U Ğ R U L SADÎ T E K sair bestekârların cserleri. Kuru bir soğukla beraber rüzgâr olduŞehzadebaşı TURAN da bir fevkalâde vaziyet yaratmıştı. Tho konuşmaktan da büyük bir zevk duyu şeyi beklemediğimi söyledim. Cebimde 21,20 Danzig: Eski ve yeni ev musikisi. tiyatrosunda b u gece mas, talebelerinden birinin babasıydı. yordu. Bir gün ona: yemek parama yetecek birkaç frankım ğunu hatırlıyorum. Pardesüm kanad gibi 23,25 Doyçlandzender; Dohnanyi'ııin bir H e r yer 20. paradi 10, Gene kız hakkında hocasile konuşmaya vardı. Başka ne ümid edebilirdim? Keş açılıp kapanıyordu. Yarabbi, hayat ne Yeni usul telgraflaşmadan ne kasserenadı. localar 100 23,35 Luxemburg: Kuvartet konserl. gelmişti. fedeceğım şeyin cazibesini ve tehlikesini güzeldi! Atmosferin müstesna şeffafheındediyorsunuz? BAKIŞLARIN Muhterem dostum, kızımın bir gün takdır edersiniz. Kapıyı çalan bir kadındı. da Noel dolayısile hazırlanmış vitrinlerin Sualini sordu. Gene adam da ona fi Solistlerin konserleri Vodvıl 3 perde altm çevreli ışıklan gözümü kamaştırıyorkonuşabileceğini zannediyor musunuz? Güzel miydı? Güzelden bile fazla, fakat kirlerini uzun uzadıya anlattı. Hubbard 16,20 Doyçlandzender: Şan konseri. Okuyucu Aysel 16.30 Hamburg: Pıyano ile şarkılar. bırdenbire farkına varamadım. Sevece du. Havada bir kebabcı dükkânı kokusu Ümid ediyorum efendim. o zaman ikinci bir sual sordu: CEMAL SAHtR 17,25 Varşova: Piyano konserL ğımiz mahluk karşısında hiçbir hissi kab vardı. Yirmi yaş gencleşmiştim. Küçüğüm înşallah!. Peki bunları yapmaktan sizi 17.25 Münih: Piyano konseri. (Vezir Bahçesi) Sirkeci lelvukua kapılmamamız garibdir doğrusu. sinemayı o kadar severdi ki! Bak, ona Her mevzu hakkında bütün fikir meneden nedir? Pek yakmda her akKadınları sevmem. Bana hiç dıkkat et «küçüğüm» dedim. Kendi kendimle koMEVLID çğ şam yeni kadrosile ye lerini ifade etmeğe muvaffak olacaktır. Parasızlık.. miş değillerdir. Bununla beraber bu kadı nuştuğum zaman böyle söylerdim. Saat Siz talebeleriniz için gokten inmiş ni eserlerini temsile Hubbard derhal ona bir şerik sıfatile Devlet Limanlan İşletme umum müna karşı nazik davrandım. Komşum oldu ler boyunca kendi kendime tekrarlıyor başlıyacaktır. bir peygambersiniz. yardımda bulunmayı teklif etti. Graham düxlüğü hukuk müşaviri Esad Çorğunun ğunu, duvardaki tablolardan birini indi dum: «Küçüğümün ayakkabıya ihtiyacı îltifatmıza teşekkür ederim, fakat oğlu Galatasaray lisesi talebesinden Hâremediği için bana başvurmak mecburiye var!... Küçüğüm eve gelince... Bu yaz ni anladım. Zavallı küçüğüm insaflı olsa ben de sizin gibi bir insandan başka birşey Bell, zengin adamla bir kuntrat imzala di Çorğunun istirahati ruhu için yarınki dı. Mabel de bu iştiraki haber alınca tinde kaldığmı söyledi. Bana öyle geliyor küçüğümü kırlara götüreceğim. Küçüğüm gerekti, herhalde, hayatıma girmesinden cumartesi günü öğle namazmdan sonra değilim. fevkalâde sevindi. Çünkü hocasma karşı Beyoğlunda Ağacamiinde Mevlid okutki tabloyu bana satmak istiyordu. Neka bu biblonun yerini de değiştirmemi ister önce başımın rahat olduğunu, kimseden Gencin bu tevazuu ve sadeliği San duymakta olduğu hissi son zamanlarda turulacaktır. Merhumun arkadaşları, abirşey istemediğimi, ve hayatimi altüst dar yanlış kapı çalıyordu! İşte böylelikle mi?...» ders'in yanında bulunan Gardner Hubdeğişmiş ve bir aşka inkılâb etmişti. Gra ile dostlarile arzu edenlerin teşrifleri riOna hitab ettiğim zaman, kalbimde edenin kendisi olduğunu anlıyordu. Bir, dir ki mösyö, aşk girdi odama. bard'ın da pek hoşuna gitmişti. Bu açık verdiğim isimden hoşlanmamasından kor iki, üç haftandanberi hayali besliyor, haham da ona lâkayd değildi. Bir gün gene ca olunur. Mariette'i izdivacımızdan sonra tanı kalbli ve açık sozlü insanın muhakkak *** dınız, o da her akşam benimle beraber La karak, Mariette diyordum. Eğer bu isim kikî muhabbet saatlerimizde öğrenilmiş dâhilerden biri olduğuna hükmetmişti. kız ona, karısı olursa dünyanm en bahtiZiraat Vekâleti teftiş heyeti reisi BePerouse sokağındaki kahveye geliyordu. onun hoşuna gitmeseydi, kendi kendime bir rol oynuyordu. Ve gelecekteki gün Halbuki bu kapıdan içeriye ilk adımını yar insanı mevkiine geçeceğini açıkça ondan nasıl bahsedebilirdim ? kir Şasenin ve eşi Mihribanın ruhuna 19 leri, ilk sabırsızhklannı, yeni arzulannî, Mağdur gözlerini ve başını omzuma koattığı vakit kalbi, şüphelerle dolu olarak söyledi. Graham: haziran pazartesi günü öğleden sonra saHasılı, o akşam, Mariette'i atölyenin yalanlannı, Önüne geçilmez isyanlannı yuşunu hatırlarsınız. On sekiz yaşındaydı Bu teveccühüne minnettarım, dedi, at 13,30 da Kızıltoprakta Zühtüpaşa caruhu tamamen mut gelmişti. mösyö. On sekiz yaş! Aradan ancak on önünde bekliyordum. Nihayet çıktı. Fa düşünüyordum. Olan bitenden degil, nasıl main bir haldeydi. Profesörü evine dayalnız bana müsaade et, izdivacımızdan miinde Mevlid okunacaktır. Arzu edenbeş ay geçmiştir. Bu, bana kırka merdiven kat ben ona yanaşmadan bir delikanlı olup da beni sevebilmiş olmasından mütelerin bulunmalan rica olunur. vet etmek istedi: evvel şu keşif ve ihtiraımı bitireyim.. dayadığımı hatırlatıyor. Hayır mösyö, Mariette'in koluna girdi. Olduğum yerde vellid bir hayretle, ona mütemadiyen baEvlâdlan Gene kız beklemeğe razı olacağını biî Lutfen, dedi, bize teşrif eder mikırktan fazla yoğum, fakat ne yaparsınız, mıhlanmı? gibi, uzaklaştıklarını gördüm. kıyordum. Evet işte, bitmişti, herşey sona dirdi. Delikanlı çahşmaya koyuldu. Saharb seneleri, sefalet seneleri, maluliyet Mariette, yüzü delikanlınm omzu üzerin ermişti. Bütün duyduklanmı size söyliye siniz? ( ASKERLÎK ÎŞLERt ~ " Beni mazur görünüz, çünkü cemi dık arkadaşı Watson da bu hususta kenseneleri insanı vaktinden evvel çökertiyor. de, ona yaslanmıştı. Beni bir görseydi, miyeceğim mösyö. Fakat inanm bana, ve Şubeye davet Evet, bildiğiniz gibi, Mariette hayatı şüphesiz bana gelirdi. Ve onun cürüm or emin olunuz ki bu zavallı küçüğe karşı yet hayatile hiç de istinas peyda etmiş disine birçok yardımlarda bulundu. Nitağı, mösyö, bej bir pardesü giymişti ve içimde hiç bir hmc yoktu. Yalnız engin değilim. hayet telefon makinesinin ilk esasları Beşiktaş Askerlik şubesinden: ma girmişti. Bu bir hâdisedir, hem de mügetrleri vardı. Beşiktaş Askerlik şubesinde kayıdlı bir hüznüm vardı ve tarif edilemiyecek Ben sizi mükellef bir suvareye ça meydana çıkmıştı. Fakat büyük telgraf him bir hâdise. Düşünün bir kere! Bir katopçu yedek subay Tevfik oğlu Celâ îlk düşüncem oradan kaçmak oldu. kadar düşünme zorluğu çekiyordum. şirketi Western bu keşfi daha meydana ğırmıyorum ki.. dın giriyor hayatıma. Nikâh memurunun leddinin acele şubeye müracaati ilân oSabahm birine doğru yattık. Bir karar nasihatlerini daima hatırlıyacağım. Ma Eve nasıl ondan evvel geldiğimi bilmiyoçıkmadan söndürmek istiyordu. Onun için O halde gelirim.. lunur. riette karımdı. Bavulunu odasmdan oda rum. Mariette'e hiç birşey söylememeğe vermiştim, bu karann nekadar acı oldu Kızım Mabel'i size takdim etmek aralarında müthiş bir mücadele başgösma taşıması ve yadigâr olduğunu söyledi karar vermiştim. Aç kalmış gibi bacakla ğunu göreceksiniz. Mariette her vakitkin istiyorum. terdi. îş mahkemeye intikal etti. Graham ği zavallı bıblolarını masanın üzerine yer rim tutmuyordu. Bastığım yer ayağımın den daha nazlıydı. Kendisini şımarttığıma Kendisine bir hizmetim dokunabi Mabel'in yardımı olmasaydı, davayı kaybana karşı minnet duyuyordu. İyi kalbli lecek mi acaba? altından kayıyordu. leştirmesi kâfi gelmişti. bedecekti. Nihayet dilsizler ve sağırlar Işte Mariette geldi. Her vakit yaptığı bir kızdı. Yanıma sokulmuş, bana, bir Hürriyetimi kaybetmekle harikulâde Pek çok.. hocasının telefonun yegâne mucidi olduBütün Amerika bu büy^k günü lâtif bir mahlukun mevcudıyetini kazan gibi boynuma sanlıyor, konuşuyor, konu küçük kızın bulabileceği bütün kelimeler Memnuniyetle kabul ediyorum. ğu kabul edildi. Graham'la Mabel ertes kutlamağa hazırlanıyor. mıştım. Böyle güzel bir kadına sahib ol şuyor! Bir itiraf izi bulmak için canla le «mersi» diyordu. Bu kelimeleri tahmin Sizin ihtimamlarınızdan mühim issene kucaklarmda nur topu gibi bir yavmak hulyam o kadar beyhude idi ki artık başla dinlediğim bir sürü şey anlatıyor. edemezsiniz, zira Mariette müstesna bir tifadeler edecegini zannediyorum. runun saçlarını okşuyorlardı. onu beklemiyor ve aynaya bakmak lüzu Yemek yiyeceğiz. Sinemaya gideceğiz. küçük kızdı. Benliğinin, yalnız benim bilHubbard masanın üzerinde duran aİşte, telefon mucidinin hal tercümesi. munu hıssetmiyordum. Itıraz etmeyin, ben Görünürde keyiflidir. Ve bununla bera diğim bütün sirlan iliklerime işliyordu. Bu letlerin ne işe yaradıkları hakkında da ber, bazıdan bazı, gene almnda bir kın sırları zihnimde tafsil ediyordum. Ona malumat almak istedi. Delikanlı: Bu tarihî vak'ayı beyaz perdeye intika kendimi bilirim. Hicbir zaman güzel olSergisine ve bu büyük güne yetişecek mamış olan yaralı bereli çehremi, kam şık, sesinde bir hüzün edası farkediyorum. dair zihnimde tutmıyacagım bir haz yok Yeni bir telgraflaşma usulü icad ettiren kahramanlar Don Amech ile Loolan seyahatler tertib etmiştir. Bütün gece onu gözetlediğimi bilmez tu. Nihayet uyudu. O zaman yataktan etmek üzereyim.. Yakında kat'î muvaffa retta Young'dur. Biri Graham Bell'i, diburlaşmış sırtımı, dirsek ve dizkapağı yerğeri de Mabel'i yaratmıştır. Bu filimd lerinde yama taşıyan elbiselerimi, şüp'neli sınız mösyo. Bana samimiyetle cevab ver sıyrıldım. Ocağm alevleri altında onu sey kiyete ereceğimi zannediyorum. durmadan rettim. Böylece nekadar müddet kaldığıçamaşırımı bilirim. Ellerimin daima mesinden korkmakla beraber Herhalde insaniyete büyük bir hiz Loretta'nın iki kız kardeşi Polly Ann Simplonla Paris mı bilmiyorum. Sonra üstünü örttüm, ve mette bulunacaksmız. nemli ve koltuk altlarımda gömleğimin ıs soruyordum: Young ile Georgina Young da gene onun Pariste 7 gün otel ve yemek karanlıkta, giyinmeğe başladım. Bu epey lak olduğunu da bilirim. Mariette'in beni Eğleniyorsun, değil mi? Ama, itiraf edeyim ki, çok güç bir kız kardeşleri rolüne çıkmışlardır. Queen Marry de Kamara ve yemek Kadınlarm gizleme kudretine pes doğ uzun sürdü, zira, hafif bile olsa, gürültü işe burnumu sokmuş bulunuyorum. nicm sevdiğ;ni izah edebilır misiniz? Nevyorkun en muhteşem oteli Eğe Tiyatrosu temsilleri Mariette bir yerde çalısıyordu. Bunun rusu. Ancak arada bir, bakışının ucunda, yapmaktan sakmıyordum. Odada Mari Bütün keşifler, ihtiralar kolay vüBarbizona Plaza'da 16 gün ikamet Nureddin Gencdur için gündüzden onu söremiyor, sigara ice uzakta, çok uzakta, bir saat evvelki deli ette'in nefes alışmdan başka birşey duyul cud bulmamışlardır ki.. Sizi muhakkak Normandie ile Havre'a avdet ve arkadaşları rek yolunu bekliyordum. Artık yazı yaz kanlının silüetini farkediyordum. Ve ya muyordu. Beni artık sevmemek teessürü bekliyorum.. 16 haziran cuma Aynca ceb parası temin edilmiştir. mıyordum ve zannedersem onun yüzün vaştan yavaşa, küçüğümün kalbini oku onu bir çocuk gibi uyumaktan alıkoya Birkaç gün sonra Graham Bell, Hubakşamı mağa başlıyordum. Bundan böyle benim mazdı. dendi. Bununla beraber, bütün yazılarmı bard'ın evine gitti ve kızile tanıştı. Mabel Şehremini İnşirah Sonunu anhyorsunuz, değil mi mösyö? de zavallı kulak malullerindendi. Babatonlayıp bir kitab yapmak ihtırasına düs için herşey olduğunu biliyordu, inanımz bahçesinde Kayıdlar kapanıyor. Acele ediniz. müstüm. Kimbilir, belki tâbiin biri kıta bana mösyö. Bunu bütün ruhile ve bütün Söylemeğe lüzum görmüyorum. O sabah sile misafirinin çehrelerindeki işmizazları ÎKİ SÜNGÜ ARASINDA bımı enteresan bulurdu. Para kazanmak vücudile duyuyordu, anlıyordu. Ve mah nekadar da soğuktu! Şehrin öbür ucunda, dikkatle takib ediyordu. O akşamdan itizun olmamı istemiyordu. Zira iyi kalb kapalı bir mahallede, terkettiğim odaya isterdim! Galatasaray, Tel: 44914 benzer bir oda buldum. Ve o zamandanYalnız yaşadığım bu hayat artık şim liydi benim küçüğüm. Yarın akşam T U R A N Tiyatrosunda Mösyö, sesim kısılıyor... Mazur görün beri, orada, yalnızbaşıma, Mariette'in hadi beni sıkıyordu. Karıma pis lokantalarbeni. Gülüncüm! Ihtiyar bir adamın ağ tırasile yaşıyorum. İşte, La Perouse sokada yemek yedirmekten, onu dar bir karvolada, atessiz, rutubetli bir odada yatır laması hoş birşey değil. Mazur görün be ğındaki kahvede bensiz iskambil oynamani, onu o kadar seviyordum ki! nız bundandır. Hayır mösyö, bildiğiniz: İstanbul, Türbe, Belediye karmakfan azab duyuyordum. şısında 19 numarah Sinanağa Aksamlayin Mariette eve geldiği za Evet ya, ellerini çırparak karşıladığı bu bana söylemeyiniz! Mariette'in ne oldu dairelerinde her türlü konforlu man beni dovasıya öperdi. Ben, onu hiç yemek müddetince kafam gizliden gizliye ğunu bana söylemeyiniz. Ben o kadar za6 numarah daire kirahktır. KapıVodvil 3 perde, Okuyucu Aysel, Varyete, Dueto, Solo bir zaman kollarım arasında endi«esiz sı calıştı. Mariette'in, başka bir erkeği henüz vallı bir adamım ki! cıya ümracaat. Fiatlarda zam yoktur. Tel : 22127 Çeviren: kamazdım; onun bana aid olmasını müm sevmemekle beraber, artık beni sevmediCAHİD ŞlTKl TARANCI kün göremiyordum, halbuki ondan başka ğini ve beni terketmeğe cesart edemediği Londra (Regional): Beethoven, 23 Temmuz 1939 TÜRK GÜNÜ NEWYORK 5 Temmuz kafilesi IV A T T A 40 gün 40 gece NATTA Karılarının Emrinde Ertuğrul Sadi Tek bükte Naşid Ozcan ve Kiralık apartman
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog