Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

12 CUMHURtYET 16 Hazîran 1939 DİKKAT EN BİRİNCİ KAN, KUVVET, İŞTIHA ŞURUBUDUR FOSFARSOL'u bütün kuvvet şurublarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve Iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ derhal göstermesidir. Her eczanede bulunur. ^mı^^^m^^^^^^^^^m^^^^m^ma^^m^^m^ Beşikten mezara kadar sağlam ve beyaz kalan dişler! Diş macunu kullananlar bir çok tecrübelerden sonra neden daima de karar kılıyorlar? 0 Şekerli, limonlu ve meyvalı olup HASAN meyva özünün evsafına maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup miâe rahatsızlıklarına şifalıdır. Hasan gazoz özü soyhye ısınız • • RADYOLİN Dişlerde (Küfeki Tartre) hu sulüne imkân bırakmaz. Mevcud olanları da eritir. Dişleri mine tabakasını çizip hırpalamadan temizler ve parlahr. Ağızdaki mikrobları yüzde yüz kat'iyetle öldürür. Çiiııkü RADYOLİN: 0 0 0 Diş etlerini besler, diş eti hastalıklarma mâni olur. Ağız kokusunu keser RADYOLİN Kull a n ı n ı z Tekirdağ İskân Müdürlüğünden: 1 Çorlu kazası dahilinde Edirne İstanbul asfalt yolunun ( 124 ) üncü kilometıesi cıvarında valnız kerestesi hükumet tarafır.dan verilmek uzere 200 goçmen evi inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 63.024 liradır. 2 Şartname ve plânlar vesair evrak 315 kuruş bedel mukabilinde Tekirdağ Iskân Müdürlüğünden alınabilir. 3 Eksütme 27/6/939 salı günü saat 14 e Tekirdağ İskân Müdürlüğünde müteşekkil Komisvon marifetile yapılacaktır. 4 Ekşiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat miktarı ( 4401) liradır. 6 Teklıf mektubları yukarıda yazılı eksıltme saatinden bir saat evvelsine kadar Komisyon Başkanlığma tevdi olunacaktır. Talib olanların ehliyet vesıkalarını hâmilen müracaatleri. (4185) Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa Bayan GABY WAGNER hakikî yaşını itiraf ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğinl izah ediyor. On gün kadar evvel çektir diğim fotoğrafımı gördükçe gözlerime ınanamıyorum. En aşağı 40 yaşında görünüyordum. Alnımda ve gözlerle ağzımm etrafında buruşukluklarım vardı. Tenim esmer ve sertti. Bugün ise cildim yumuşak ve dostla rımın gıpta nazarile baktıkları açık ve buruşuksuzdur. Herkes benim hakkımda 35 yaşında olduğum halde ancak 25 yaşında göründüğümü söylüvor. Yegâne cild unsuru olan Tokalon Kreminin gece için pembe rengini ve gündüz için beyaz renktekini kullanarak güzelleşmeye mu/rffak oldum. Tokalon kremini tavsiye ettiğim dostlarımdan birçokları da benim gibi memnuniyetbahş semeresinden hayrette kaldılar. Cild unsuru olan pembe renkteki Tokalon kreminm terkibinde Viyana Üniversitesinden meşhur bir profesörünün keşfi ve Biocel tabir edilen kıymetli genclik cevheri vardır. Akşamları yatmazdan evvel pembe rengindek: Tokalon kremini kullamnız. Siz uyurken o, besleyici ve güzelleştirici tesirini gösterir. Cüdiniz yumuşayıp güzelleşir ve buruşukluklannı gıderir. Gündüz için de beyaz rengindeki Tokalon kremini kullamnız. Siyah benleri yok eder ve açık mesameleri sıklaştırır ve cildinizi beyazlatıp kadıfe gibi yumuşatır. Bu basit usulü bilen her kadm, «günde beş dakika> daha genc görünebilir ve tene yeni bir güzellik verebilir. Tokalon kreminm semeresi garantilidir. Aksi takdirde paranız iade olunacaktır. İŞTİHASIZLIK HAZEVISIZLIK SİŞKİNLİK BULANTI GAZ SANCI MİDE BOZUKLUĞU DİL BARSAK ATALETİ İNKIBAZ SIKINTI SİNİR HASAN MEYVA özü KULLANINIZ. Mide için her yemekten sonra 1 2 tatlı kaşıgı yanm bardak su içinde ve tnüshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1 • 2 çorba kaşığı yanm bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYVA ÖZÜ Avrupa ve biihassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzaur. HASAN MEYVA ÖZÜ yalnız bir türltt olup şekersizdır ve çok köpürür ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına karşı 6 • n y o ı c • n ç l i ' ı ç I n II Permutit Tatlı Su Cihazları Caddesı No. Çamsftr I p ı ş ı r < I m e s ı ıçin İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme Komisyonundan: istimbotunun ı Merkezimize aid Kavak ettirilecektir. tekne, kazan ve makine aksamı açık eksıitme ıle tamır 30 İ 50 2 80 kr. İki misli VENÜS kadar güzel olmak isterseniz...! II PEPMUTIT tatiı su cıhazlan evıntzın ıhtiyacı ıçm tazımgeien mıktar Suvu sıze Dol Dol temm eöer hier aıienın k o i a v ' ı k l a t e m m edebıleceğı A m e n k a n fennınn hankası bu ve n ı ıhtıra memieketımızın her tarafındakı kıreclı sutannı ıcrne v><anma ve yıkarna hususuna elvensiı Dtr haie koymakla en Duvuk hayatt ıhtıyacianndan bırıni suretı katıyede haletnpıştır GalataHezareı 84 2 Keşif bedeli 2619 liradır. 3 Bu işe aid şartnameler şunlardır : A Fennî şartname ve liste B Idarî şartname 4 İstekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabilinde Merkezimiz Levazımından alabilirler. Eksiltme 27 haziran 1939 salı günü saat 15 te Galatada Karamustafapaşa sokağında mezkur Merkez binasında Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat parası 196 lira 43 kuruştur. Bu eksiltmive gireceklerin 2490 savılı kanunda gösterilen vesikalarla en aşağı 3000 liralık bu gibi ışleri yaptıklarına dair vesıka göstermeleri sarttır! ' (3971) İstanbul Defterdarlığından: 1 Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borclarile bu borclarına karşı yatıracakları paralarm mıktarını kavıdlara ve ellerindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabilmeleri maksadile 2184 sayılı kanunla ihdas edilmiş bulunan vergi cüzdanları her Malsandığında bez kaplıları yirmi ve meşin kaplıları ellı kuruşa satılmaktadır. 2 Borclu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrıca makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve her mükellef vergi cüzdanlarmdaki kayıdlarla da vergisjni ödediğini ispat edebılir. 3 Cüzdan almak mükellefler için mecburî değilAir. Ancak bütün borc ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir kolaylık temin ettiğinden her borclu vatandaş tarafından almması faydalı old.uğu ve arzu eden vatandaşların bedeli mukabilinde Malsandıklarından alabılecekleri tebliğ olunur. (4303) HAK DİNİ, KUR'AN DiLi T. C. Diyanet Işleri Neşriyatı YENİ MEALLİ TÜRKÇE TEFSİR Kocaeli Memleket Hastanesi Baştabibliğinden: Hastanemızin 34 lira ücretli iki kadan hastabakıcıhğı münhaldir. İstiyenlerin evvelce hastanelerde bu vazifeyi iyi bir şekilde vaptıklarma ve istihdama mani halleri olmadığına dair vesikaları ve polısten tasdikli hüsnühal mazbataları ve okur yazar olduklarma dair ispat kâğıdlarile birlikte Baştababete müracaatleri. ( 4248 ) Dersiâımian Elmalıh MEHMED HAMDİ YAZIR tarafındau on, on bes, senedenberi yazılmakta olup bu kere hitam bulan ve fihristile beraber dokuz büyük cild teşkil eden bu mühim eser Divanet İşleri Reisliği tarafından tabı \e neşredilmiştir. SATIŞ YERLERİ : îstanbulda: AHMED HAMDİ TOPBAS. Sultanhamam, Dikranvan han 47 numaralı mağaza. Konyada: MANİFATURACI ALİ NACİ ÖZYALVAÇ. BursadaK1RTASİYECİ AHMED MEFAİL BÂRAN. Meşhur Alman güzellik mütehassısı Profesör Doktor E. WİNTER tarafından formülü yapılan ve dünyada nıevcud miistahzaratın en mükemmeli olan VENÜS güzellik müsathzaratını kullanınız. Umumî Deposu : Nureddin Evliyazade Ecza, Alât ve Itriyat Deposu. İSTANBUL. Harb Okulu Komutanlığından: Bu sene haricden Harp Okuluna girmege istekli bulunanlar için yirmi dört yaşına henüz girmış olanlarla Üniversite ve diğer vüksek okullardan tahsilde iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf imtihan neticesini beklemeden Askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların Harb Okuluna almacaklan ilân olunur. ( 4127) Bayburd Belediye Riyasetinden: «2500» lira bedeli keşifli su projesi pazarlık suretıle eksiltmeye çıka. rılmıştır. Talıblerm eksiltme kanunu ahkâmını tamamen ifa ve ikmale mecbur oldukları gibi su mühendis ve mütehassısı olmaları şarttır. Belediveler imar birliği fen şubesinde bu hususa aid tanzim edilen evrakı tetkık etmek yahud baska tafsilât almak istivenlerin Ankarada Beled:\eler İmar Birlığine, yahud Bayburd Belediye riyasetine müracaatleri ilân olunur. (4300) Yarın akşamdan itibaren Her akşam Taksim Bahçesinde : Türkiye Ses Kraliçesi PANORAMA N A S I R İLÂCI En muanpid ve eski nasırları bile kökünden çıkarır. Elli senedenberi Avrupa ve Amerikada mazharı takdir olmuş bir ilâçtır. Kanzuk Nasır ilâcı her eczanede vardır. Kayseri Vilâyetinden: Kayseri memleket hastanesine muktazi 160 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltmeye konulmuş ve talibler tarafından verilecek bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde 12/7/939 çarşamba günü saat 16 da ihalesinin icrası mukarrer bulunnıuç olmakla taliblerin şeraiti anlamak ve listevi görmek üzere İstanbul Sıhhat ve İctim^î Muave'pt müdürl"ğüne ve Kayseride Encüeni Vılâi ele müracaatleri ilân olunur, .(4284), HAMiYET YÜCESES Bestekâr Tanburî SALÂHADDİN PINAR Kemanî NOBAR TEKYAY ve arkadaşları İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, istanbul. PANORAMAYA Taksim bahçesi yanındaki kapıdan girilir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog