Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

16 Haziran 1939 CTJMHURtYIM 11 K E S K i N K A Ş E L E R i ; Kırıklık, Nezle, Grip. Romatizma. baş ve diş agrılarına birebirdir. MADEN KOMURU IŞLERI Tiirk Anonim Şirketinden : 1 Şirketimizce Sömikok istihsalâtınm Iktısad Vekâletince tespit edilen şartlar dahilinde satışına başlanmıştır: Fiat Vinç altında F. O. B. Zonguldak veyahud Zonguldakta vagonda tesrim tonu 15 liradır. 2 Satışlarımız şimdilik yalnız Ankaraya veya Zonguldaktan itibaren demiryolile gönderilebitecek şehirlere Ağustos 1939 sonuna kadar yapılacak sevkiyata inhisar edecektir. En az bir vagon veya daha fazla mal satın almak isteyenler bu husustaki şartnameyi alarak Şirketin Zonguldaktaki merkezine veya Ankarada Yenişehirde Ölçerîer sokak 5 numaradaki bürosuna taleblerini yazı ile en geç 20 haziran 1939 tarihine kadar mezkur Şirket merkezinin veya bürosunun eline vâsıl olmuş bulunacak şekilde yapılmalıdır. 3 Şartname, Zonguldakta Şirket merkezinde veya Ankarada Yenişehirde Ölçerîer sokak 5 numaradaki bürosunda bulunmaktadır. Istanbul Bahçekapı SALiH NECATi YILDIZ* | Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden : | rterince tahmil ve tahliye ameliyesinin bir sene zarfında yapılan tahmin ton miktarile tahmin fiatlan gösterir cetveldir Maden kömürü krom ve emsali dökme cevher Ton Maden kömürü ve emsali dökme cevher Krom 46407 Beherı tonu Ku. Kok kömürü Beher briket tonu ton Ku. Muhtelif malzeme eşya ve emtia Ton. Beher tonu Ku. Ameliyenin nev'i 1 Ambar dahilinde supalana hazırlamak ve vapur dahilinde vinçle supalana yapmak veya hab veyahud istif yapmak bu ameliyede rıhtım veya silo iskelesine veya vapur güvertesine vermek ve bırakmak da dahildir, ve mütekabilen. 2 Supalandan açık vagona tahmil ve mütekabilen de vagondan supalana ve idare vincile vagondan denize vermek veya mütekabilen denizden almak. 3 Vinc iştiraki olmaksızın rıhtım veya silo iskelesine veva güverteden alarak vagona tahmil etmek veva mütekabilen. 4 Supalandan alınıp açık araziye nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 5 Silo iskelesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo iskelesinden nakil ve verleştirmek. 6 Vinç iştiraki olmaksızın vagondan tahlive ve açık araziye mağazalara nakil ve istif ve mütekabilen. 7 Vagondan idare vinçile açık arazive tahlive, istif ve mütekabilen 8 Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık ile ve el ile çıkanlarak vagona tahmil, açık araziye mağaza, mağazalara nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 9 Vagondan olukla tahlive. 10 Saatle müteahhidden alınacak amele. 11 Yevmive ile almacak amele. 10 15 23 23 16 ncı sayısı 26189 4,5 4992 9 9 BUGUN Ç I K T I Bu sayıda: Büyük vals filminin dilber yıldızı Mıhza Korjus'un hayatı Hangi rejısör, hangi yıldızı keşfetti? Üç ahpab çavuşların bir makalesi: Biz delı değiliz Stüdyolann sdndür düğü aşklar Sinemanın en tatlı kadmı: Jean Parker Gary Godper ve Morle Oberon'un son fılimleri: Govboy ve Bayan Sinema gökünde İtalyan yıldızlan Charles Boyer • Ayrıca hikâyeler, karikatürler, tablolar, fıkralar ve fılim dedikodulan v.s. Gayrimenkul Satış Ilânı Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğiinden: Bayan Meliha ve Muallânın 11703 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (1800) lirava karşı birınci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedığınden hakkında yapılan takib üzerine 3202 No.lı kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesine göre satılması icab eden Bevoglunda Kamerhatun mahallesinin Şerbetçi sokağında Kadastro tespitinde Kalvoncukuluuğu mahallesinin Ömerhayvam sokağında eski 38, 38 mükerrer, veni 36. 38, en yeni 106, 108 kapı, 443 ada, 11 parsel numaralı 7 dükkân olan kârgir bir apartımanın yarım hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmava konmuştur. Satış tapu sicil kaydma göre yapılsaaktadır. Arttırmava girmek istiven 438 Iira pev akçesi verecektir. Millî bankalarımızdan birinın teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Beledive resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellâliye rüsumu borcluva aiddir. Arttırma şartnamesi 30/6/39 tanhinden ıtibaren tetkik etmek istivenlere sandık Hukuk İşleri servisinde acık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat da şartnamede v° takib dosyasmda vardu*. Arttırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satıhğa cıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 31/7/39 tarihine müsadif pazartesi günü Cac,aloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakknt ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan almması icab eden pavrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağmı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 15/8/39 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve avni saatte son arttırması vapılacaktır. Bu arttırmada gavrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddiala. rını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları töpu sıcıllilerile sabit olmıvanlar satış bedelinin pavlaşmasından haric kalırlar. Daha fazla malumat almak istivenlerin 938/1205 dosva numarasile Sanaığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. Emniyet Sandıei: Sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek istn eııîere nml nmrnin'crimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek iizere ihale bedelinin yarıMna kadar borç vennek suretile kolaylık gösterınektedir. (4311) 44993 12325 17 5526 22 23 11776 975 14 18 23 5 9 16 25140 8 7 2103 24 5 8904 475 23 14 YILDIZ Her yerde I5 kuruş •• Türklyenln blrlclk, eşslz ve •akibslz Avrupaf mecmuasıdır 4 renkll nefls kapak, bastan aşağıya renkll 52 sahlfe. 269 20 24 7 277 18 20411 268 18 18 120 (25595) Iira (9) kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zarf ususile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 22/6/939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde b;rinci işlteme komisyonu tarafmdan yapılacaktır Taliblerin (1919) Iira (63) kuıuş muvakkat teminatla ayni gün saat 10 a kadar komisyon kalemine teklif mektublanm vermelen lâzımdır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğinden ve Ankara ve İzmir İşletme müdürlüklerinden parasız olarak ahnabilir. (3681) Karacabey Harası Müdürlüğünden: Müessesemiz merkezinde (15404) Iira (88 ) kuruş keşif bedelli bekâr pansiyon binası inşası kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. Eksiltme 26 haziran 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Bursa Baytar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. • •' ' " Muvakkat teminat (1155) Iira ( 3 7 ) kuruştur. Bu işe aid malî ve fennî şartname, mukavele ve plânlar bilâ bedel Hara muhasebesinden verilir. Taliblerin eksiltmeden sekiz gün evvel tarihle Bursa Nafıasmdan bu iş için alacakları ehliyet vesika, teminat ve diğer evraklarile biriikte saat on dörde kadar 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde teklif mektublarını Bursa Baytar Müdürlüğünde içtima edecek Komisvona tevdi etmeleri. Şartname ve diğer evrakı görmek istiyenlerin Hara Muhasebesine müracaatleri. ( 3986 ) iSTAFiLOKOK AŞISI tstafilokoklardan mütevellid (ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, arpacık) ve bütün cild hastahklanna karşı pek tesirli bir aşıdır Divanyolu No. 113 ••M Dr. ihsan Sami ACELE AHÇI ARANIYOR Diyarbakır ve Havalisi için Türk tabiiyetinde, alafranga yemekleri pisirecek bir KADIN AHÇIYA ihtivac vardır. Taliblerin (A. ) rumuzile 176 posta kutusuna vazıle müracaat. KNAPP Dr. Suphi Şenses \ idraryolları hastalıklan mütehassısı • TeL 43943 Beyoğlu, Yıldız sineması karşısı Lek I ler apartıman. Fakirlere parasız • Cenub Demiryolları Müdürlüğünden: Cenub demiryollarında bu kere 922 numaralı fevkalâde ve muvakkat bir seyri hafıf tarifesi mer'iy e t e konulmuş olup bu tarife mucibince Mardmden Akcakaleve veva mütekabilen sevkolunan 1 inci sınıf eşyaya aşağıdaki maktu doğru ücret tatbik edilmektedir: Ton başına 6,19 Türk lirası. Bu ücret ara istasvonlara tatbik olunamaz ve Akçakalede başka tarifel.erden muteh^ssıl ücretlerle eklenilemez. Kevfiyet savın halka ilân ve mütemmim malumat edinmek istiyenlerin Karakamısta Cenub Demiryolları Müdürlüğüne müracaatleri rica olunur. (4180) T. C. ZİRAAT BANKASI Kuruluş tarihi : 1888 SAPİKSIN Saç dökülme va kepeklen mesinin öniine geçer. DEPOSU: Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası Şube ve ajans adedi : 262 Ziraî ve ticarî her nevi banka muameleleri İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: I Şartnamesi mucibince 75,000 aded yüz kiloluk üzüm çuvalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. II Muhammen bedeli 31500, muvakkat teminat parası (2362.50) liradır. Eksiltme 19/6/939 pazartesi günü saat 12,30 da Kabataşta Levazım III ve Mubavaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. Sartnameler her gün Levazım şubesi veznesile îzmir ve Ankara başIV müdurîüklerinden (175) kuruş mukabilinde ahnabilir. Münakasaya gireceklerin mühürlü teklif mektublarını °c 7,5 güvenV me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflarını ihale saatinden bir saat evveljne kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mıkabilinde vermeleri lâzımdır. (3838) Şartnamesi mucibince 8 ve 2 numaralı teknelere vazedilecek makinelerin montaiı isi pazarlıkla eksiltmive konmuştur. II Birincisinin muhammen bedeli (1000 ) muvakkat teminatı (75 ) Iira ve ikindsinin muhammen bedeli (950) muvakkat teminatı (71,25 ) liradır. III Pazarhk 26/VI/939 pazartesi gtinü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisvonunda vapılacaktır. IV Sartnameler hergün sözü gecen şubeden parasız ahnabilir. V Tstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parasile biriikte mezkur Komisvona gelmeleri. ( 4065 ) I ı Dr. Ibrahim Ethem Kimyaevi Çemberlitaş Peykhane sokak No. 4 Memur Aranıyor Anadoluda çalışmak üzere hesab ve yazı işlerıni iyi bilen bir memur alınacaktır. Almanca, fransızca veya ingilizce bilmesi gerektir. İsteklilerin fotoğraflannı ve tercümei hallerini bildiren mektublarını (A/A.) rumuzile posta kutusu 176 adresine göndermeleri. 1 Dr. Kemal özsan •• İdrar yolları hastalıklan mütehassıs: Tünelbaşı Bursapazan üstü Ohanyan apt. No. 380. Fakirlere cumartesi, parasız. Teîefon: 41235. ŞOKOLAKSi 1 adedi TABİÎ, 2 adedi MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. En muannid kabızlarda bile tesiri kat'î lezzeti gavet lâtif rakipsiz müleyyin müshil cikolatasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. N « ^ ^ ıl Makinist Aranıyor Anadoluda çalışmak üzere Dizel makinelerınin işletme ve tamiratını nıüstakillen deruhde edebilecek kabiliyette tecrübeli bir makinist alınacaktır. İsteklilerin fotoğrafla rını ve tercümei hallerini bildiren mektublarını (T/T) rumuzile posta kutusu 176 adresine göndermeleri. Zile Belediy esind en: 1 Ziİ2 kazası merkezinde yapılacak elektrik tesisatı ve santral bınası ınşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konubnuştur. 2 Eksiltme Zile Beledive dairesinde 30 haziran 939 cuma günü saat 10 da teşekkül edecek ihale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Bu inşaatın keşif bedeli (47748) lıra (60 ) kuruş olup muvakkat teminatı ( 3582 ) liradır. 4 İstekliler birinci zarfın icerisinde Ticaret Odası vesikasma ve malî itibar mektubuna ve Nafıa Bakanlığından veya Tokad Nafıa Müdürlügünde müteşekkil Komisvondan en az sekiz gün önce alınmış müteahhidlik vesıkasını ve inşaatın fennî mes'ulivetini kabul etmiş bir elektrik niühendisinin noterlıkçe tasdikli bir taahhüdnamesini ihtiva edecektir. îkinci zarfın içinde muvakkat teminat mektubu ile teklif mektubu bulunacaktır. 5 Isteldiler fazla malumat almak için ihaleden önce hergün Zile Beledivesine ve Ankarada Belediveler İmar Heveti Fen Sefliğine ve İstanbulda Taksim Avyı'dız Palas numara 3 te mühendis Hasan Halid Işıkpmara muracaatle proje ye plânlan ( 1 0 ) Iira bedel mukabilinde alabilirler. (4181i Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tesarruf hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekifecek kur'a ile aşağıdaki plSnagöre ikramiye dağıtılacaktır. PARA BİRİKTİRENLERE 28,800 LiRA İKRAMİYE VERECEK 4 4 4 40 100 120 160 Aded Bir Bayan Aranıyor Para işlermde çalışmak üzere bir bayana ıhtiyaç vardır. Yazı ile İstanbul 130 posta kutusuna müracaat SaMb ve Basmuharrtnı Yunut Nadt ümuml neşriyau tdare eden Yazt İslert Müdürü: Hihmet Münif Vlgen Cumhuriyet pıattyıaa 1,000 500 250 100 50 40 20 Liralık n DtKKAT: Hesablanndaki paralar blr sene içinde 50 liradan aşagı düjrolyenlere % 20 fazlasile verilecektir. n 4,000 2,000 1,000 4,000 5,000 4,800 3,200 Lira n ikramlye çıktıgi takdirde Kur'alar senede 4 defa, 1 eylul, 1 birincikflnun, 1 mart ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog