Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

10 çabuk, daha kolay, daha kat'î bir tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: M a z o n ™ B<>ton e c Z a dePoSU. Yenipostane arkası N O . 31 Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaz, • K | | / r | C { A 7 sarılık, safra, sancı, mide bozukluğu, barsak atalefi I I ^ I ı V I E # A f c karaciğer ekşilik ve yanmalarında ve bütün MiDE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z m a r k a s ı n a d i k k a t . Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları I I Devlet Demiryollan İşletme U. Müdiirlüğünden: I Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve voJculuğun daha müsaid şartlar altında yapılmasmı temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden itibaren Ankara Havdarpaşa . Ankara arasında işliyen 1 ve 2 No.lı Andolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No.lı sür'at katarlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda mevcud yer adedi nispetinde bilet satılması mukarrerdir. Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci smıf yer için 25 kuruş ve beher ikinci smıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile : A Ankara Haydarpaşa arasında ve mütekabilen hergün seyrüsefer eden 1 ve 2 No.lı Anadolu sür'at katarı. B Pazar, salı, çarşamba ve cuma günleri Ankaradan hareket eden 3 No.lı sür'at katarı; C Pazar, salı, perşembe ve cumartesi günleri Haydarpaşadan hareket eden 4 No.lı sür'at katarı; için Ankara ve Haydarpaşa mebde garlarile Polatlı, Eskişehir, Karaköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıd istasvonlardan yer kuponu temin edeceklerdir. Yer kuponlannın satış mahalleri ve zamanlan 1 Ankara garı; A 3 No.lı katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 No.lı Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün saat 8 inden itibaren; , 2 Haydarpaşa gan; A 4 No.lı sür'at katarı ile 2 No.lı Anadolu sür'at k a t a n için hareket saatinden 24 saat evvel; 3 Polatlı istasyonu; Bu katarların Ankara ve EsMşehirden hareketlerinden sonra; 4 Eskişehir garı; Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 5 Karaköy istasvonu; Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 6 Bilecik istasyonu; Eskişehir ve Arifiveden hareketlerinden sonra; 7 Arifiye istasyonu; Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra; 8 İzmit istasvonu; Haydarpaşa ve Arifiveden hareketlerinden sonra; Yer kuponlan satacaklar, Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nispetinde yer kuponu satılabilecektir. Yolculann aldıkları yer loıponlarım gidecekleri mahallere ve kondüktörler tarafından toplanmcıya kadar muhafaza etmeleri lâzımdır. 1 ve 2 No.lı Anadolu sür'at katarlanndaki bütün birinci ve ikinci smıf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yolcular bu katarlarla sevahat edemezler. 3 ve 4 No.lı katarlarda yer kuponu alamıvan yolcular bu katarlarda bulunan serbest arabava binebilirler, ver kuponu almaksızm No.lı yerleri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdurlar. Bu mevzu hakkında Ankara ve Havdarpaşa garlarınm İstihbarat Bürolarında daha mufassal malumat almabilir. Umumî ıstirahatin! ve herkesce matlup intizamm temini için saym halkımızın istasvon ve katar memurlarınm tavsiyelerine uvmalarını ve tahsis edilip kuponlan verilen yerlerden baska yerlere oturmamalarını ve her hangi bir hosnudsuzluk vukuunda, dileklerini istasvon ve katar memurlan yanmda bulunan şikâyet defterlerine yazmalârmı eHemmivetle rica ederim. Umumî Müdür. (4023) AZON EYVA TUZU CÜMHURÎYET 16 Haziran 1939 Bozüyük asliye hukuk mahkemesın den: Bozüyüğün Kasımpaşa mahallesinden Halid oğlu Hakkının on beş sene evvel îstiklâl Harbinde sekiz yaşında iken kaybolduğu ve aleyhine gaiblik kararı verilmesini anası Şefika tarafından taleb edilmekle ismi geçen Hakkının ha yat ve mematmdan malumattar olan eşhasm 29/4/940 tarihine musadif pazartesi gününe kadar bildirilmesi lüzumu ilân olunur. MİDE I Lâboratuvar Türk Hava Yaptırılacak Semti Galat? Beyoğlu Kasımpaşa Kiralık emlâk Mahallesi Sokak No. Cinsi Yenicami 7 Arabkayyım Dükkân Kamerhatun 19 Çatıkkaş Apr. 2 nci daire Camıikebir G. Hasanpaşa Tâbi 32 Ev Yukarıda yazılı emlâkin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmesi 10/6/939 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İsteklılerin her gün müracaatleri. • " (4273) Mahallesi Avaspaşa F ; ralık emlâk Sokak Acıçeşme > Çatıkkaş Kurumu Genel Merkez Başkanlığından: Cinsi Ap. 5 inci daire » 2 nci » Bevoğlu Kamerhatun » 1 inci > Şişli Büvükdere Ev Tophane Kılıcali Topçular Dükkân Fmdıklı Perizathatun Meb'usan ,„ . ^ . . ^ ı Cami mahalli Yukarıda vazılı emlâk 31/5/940 sonuna kadar kirava verilmek üzere acık arthrmava konmustur. îsteklilerin 16/6/939 günü saat 14 te müracaatleri (4010) Semti Taksim No. 18/20 » » 19 351 325/1 1 Etimesudda Türkkuşu alanmda yaptırılacak Hava Müsteşarlığı Tecriibe ve Muayene Komisyonuna aid lâboratuvar binası inşaatı kapali zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıstır. 2 Bu inşaatm muhammen bedeli ( 81,450) lira ( 70) kuruştur. 3 İsteklilerin bu işe aid şartname, keşif vesaireye aid evrakı Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ( 4 ) lira ( 2 0 ) kuruş mukabilinde alabilirler. 4 Eksiltme 26/6/939 pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 6 Muvakkat teminat miktarı ( 5,322 ) lira ( 53 ) kuruştur. 7 Eksiltmive girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şartları haiz olduktan başka en az (60,000 ) liralık mümasil bir bina inşaatını muvaffakiyetle başardıklarma dair vesika ibraz etmeleri lâzımdır. ( 4221) Istanbul 16/6/939 17/6/939 19/6/939 20/6/939 Beledivesi İlânları Orman Cuma 1 325 Cumartesi 326 489 Pazartesi 490 800 Sah 801 1018 Belediye emekli ve öksüzlerinin haziran 939 üçer aylıkları yukarıda gösterilen günlerde ve cüzdan sıra sayılarma göre verileceğinden aylık sa. hiblerinin cüzdanlarile Ziraat Bankasına müracaatleri. ' (4313) Beher metre murabbaına beş lira bedel tahmin olunan Aksaray yangm yerinde 24 üncü adada 955/3 harita numarah arsanın arkasında yüzsüz 216 metre murabbaı Belediye malı arsa satılmak üzere arttırmaya konulmuştur. Şaıtnamesı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 81 lirajık ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 19/6/939 pazartesi günü saat 14,30 da Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (3932) Koruma Genel Komutanlığından: 1 Orman Koruma Genel Komutanlıgmm îstanbulda Talimgâh erat ihtiyacı için iki vüz elli bin kilo ekmekle elli beş bin kilo sığıreti kapali zarf eksiltmesile ihalesi 27 haziran 939 salı günü ekmeğin saat 11 de, etin saat 14 te Ankarada Yenisehirde Orman Koruma Genel Komutanlığı binasmda Satmalma Komisyonunda yapılaeaktır. 2 Ekmeğin muhammen bedeli 23850 ve etin 17600 liradır. 3 Ekmeğin muvakkat teminatı 1788 lira 75 kuruş, etin 1420 liradır. 4 Şartnameleri hergün parasız olarak İstanbul ve Ankara Komisyonlarında görülebilir. îsteklilerin muvakkat teminat ve kanunî vesikalarile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. ( «52) rCADDE BOSTAN OTEL ve GAZiNOSU Bayan A Y T E N idaresinde 17 Haziran Yarınki Cumartesi gününden itibaren Mısır Radyosu ile Prag ve Karlspad Splanadası Orkestrası meşhur Ordu Halkevinin 2 nci Kısım İnşaatı Yaptırılacak Ordu C. H. P. Başkanlığından: MARCO BABEN CAZI ve 5 Semboys Şayanı hayret Şantöz MARY GEE DUO ^ggg MYRON tarafından Modern ve Akrobatik danslar Karahallı Belediyesinin Hamam ve Buğu Sandığı İnşaatınm Kapali Zarf Usulile İlânı A İnşaatm keşif bedeli 10103 lira 10 kuruştur. B Muvakkat teminat 757 lira 73 kuruştur. C İhaJe 20 gün müddetle 4/6/939 gününden 23/6/939 cuma günü saat 15 te Karahallı Belediyesi binasmda toplanacak olan Eksiltme Komis. yonunda yapılacaktır. D Münakasaya iştirak' edeceklerin bu işe ehil olduklarma dair fen daırelerinden ehliyeti olması lâzımdır. F İş bu inşaat ihalenin bitiminden altı ay sonra ikmal edilecektir. G Bu işe aid şartname plân vesairesi bilâbedel Karahallı Belediyesinden istenecektir. Ç Kapali teklif zarfları muayyen gün ve saat 16 da Karahallı Beledivesine verilmiş olacaktır. ( 3768 ) 1 25000 üra keşif bedelli Ordu Halke\nnin ikinci kısım inşaatı vahidi fiat esas üzerinden eksiltmive konulmuştur. 2 İhale 29/6/939 perşembe günü saat 15 te Parti kurağında ilyönkurulca yapılacaktır. 3 Eksiltme kapali zarf usulile yapılacaktır. 4 Bu işe aid evrakı keşfiye ve proieler Parti kaleminde görülebilir. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklilerin 1S75 liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet sekiz gün evveline kadar Vilâyet makamona müracaatle alacaklan ehliyet vesikasile 939 yılına aid Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır. Muhammen bedeli 5986 lira olan muhtelif cins ve eb'adda yuvarlak, 6 Teklif mektublarmm ikinci maddede vazılı saatten bir saat evveline dört köşe, yassı hususî takım ve kalem çelikleri ile askı yayı için kanallı kadar makbuz mukabilinde İlyönkurul Başkanlığına verilmesi lâzımdır. çelikler 13/7/939 perşembe günü saat (11) on birde Haydarpaşada gar biPosta ile gönderilecek mektubların nihavet saat 15 e kadar gelmiş nası dahilindeki komisyon tarafından kapali zarf usulile satın alınacaktır. olmalan aksi takdirde postada olan gecikmeler kabul edilmiyecektir. Bu işe girmek istivenlerin 448 lira 95 kuruşluk muvakkat teminat ve ( 3985 ) kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarım avni gün saat (10) ona kadar komisvon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4276) Ankara Vilâyetinden: D. D./123 numarah tarife 15/6/1939 tarihinden itibaren Turan istasyonundan yapılacak nakliyata, idareye veva şahsa aid sarnıçlı vagonlarla nakledilecek maviata da teşmil edilmistir. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmesi. «2350» (4286) Çoruh V. Borçka kazası idare heyetinden: Borçka kazası Hususî Muhasebesine 928 938 yılları bina ve 932 938 yılları binaya munzam iktısadî buhran vergisinden 51071 lira 54 kuruş borclu İngiliz Murgul bakır madeni fabrikasmı Kokases Koper namile temsil eden Anonim şirketin bu borcunu tedive etmed^inden ötürü sözü geçen şirkete aid olan Murgul nahivesinin Damar ve Küre kövü hududları içinde ve verginin 398 ilâ 415 numaralarmda kavıdlı 50700 lira kıymetinde on sekiz aded havaî hat sütunu ve hattı ile gene avni kövler hududları içinde ve verginin 33 numarasında kavıdlı 4500 lira kıvmetinde bir ve 35 numrasınSa kavıdlı 4000 lira kıvmetinde bir ve 37 numarasında k a . yıdlı 6000 lira kıvmetinde V'r ve 38 numarasında kavıdlı 6000 lira kıymetinde bir ve 39 numarasında kavıdlı 2000 lira kıymetinde bir ve 29 numarasında kavıdlı 2000 lira kıvmetinde bir ve 31 numarasında * kavıdlı 8000 lira kıvmetinde bir ve 32 numarasında kavıdlı 5000 lira kıvmetinde bir ve 34 numarasında kavıdlı 5000 lira kıvmetinde bir ve 30 nurnarasmda kayıdlı 1000 lira kıvmetinde bir I^i cem'an on bab binası ve gene avni köv. ler hududları içinde ve verginin 28 numarasında kayıdlı 660 hektarda 330000 lira kıvmetindeki arsası üzerlerinde tahsilât konrsvonunca haciz vazolunarak tahsili emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince Borçka kazası idare heyetince 6/6/939 tarihinden itibaren virmi bir gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıstır. Talib olanların <T 7.5 pey akçesini vatırarak müzavedeve istirak edebilecekleri ve fazia malumat almak istivenlerin de 51 numara ile Borçka kazası idare hevetine müracaat etmeleri ilân olunur. (4301) I HÜNKÂR SUYU GAZİNOSU I I^^B Açılmışür. Her Pazar İNCE SAZ hey'eti vardır. wmm J 1 VHâyetimiz çiftliklerine dağıtılmak üzere 475 aded sap arabası kapali zarf usulile satın almacaktır. 2 Arabaların muhammen bedeli 34675 liradır. 3 Ihale 29 haziran 939 perşembe günü saat 15 te Vilâyet Daimî Encümeni tarafından yapılacaktır. 4 Şartnameleri Ankara, İstanbul. Eskişehir, Bursa, înegöl ve Adapazarı Ziraat Müdür ve Muallimliklerinde görülebilir. 5 Eksiltmiye iştirak edecek olan taiibler muhammen bedelin % 7,5 tutarı olan meblâğa aid banka mektubu veva Hususî Muhasebe veznesine yatırılan depozito akçesi makbuzile gösterilen günde saat 15 te Vilâyet Encümenine gelmeleri ilân olunur. « 2199 » ( 4089 ) Güzel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan. 1 Güzel San'atlar Akademisi için açık eksiltme usulile «225» ton Zonguldak Kriple maden kömürü ile «100» ton kok kömürü almacaktır. 2 Kriple kömürünün heyeti umumiyesinin muhammen fiatı «3498,75», muvakkat teminat miktarı «262,50» lira, kok kömürünün ise muhammen fiatı «1805'. teminat miktarı da «135,38» liradır. 3 Buna aid şartnameler bedelsiz olarak Akademi idaresinden almabilir. 4 Açık eksiltme 3 temmuz 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 te Cağaloğlunda Yüksek mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 5 Eksıltmeye iştirak edeceklerden kanunun aradığı vesikalardan başka 939 malî yılına aid Ticaret ve Sanayi Odası kâğıdı da taVb edilecektir. (4269) OSMANLI BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ TESiS TARiHi 1863 il Statüteri ve Turkıye Cümhurıyetı ile munakii mukaoetenamest 2292 Numarah 1016İ1933 tarihli kanunla tasdih edilmıştır (24/6! 1933 tarihlı 2435 Numaralı Resmi Gazete) Sermayesi : ihtiyat akçesi : 10.000.000 ingiliz Lirası 1.250.000 İngiliz Lirası Satılık diş hekimi alâtı Fotöy elektnk turu ile bir kabineye lâzım bütün alât ve edçvat, laminuvar kazan, atölve turu, formalar ve protez aletleri satılacaktır. Bursa Mektubcusu 'Bay Şevket Ertene müracaat olunması. Türkiyenin başlıca Şehirlerinde PARİS, MARSİLVA ve NİS'de LONDRA ve MANÇESTER'de MISIR. K1BRİS, VUNANİSTAN, İRAN, İRAK, FİLlSTlN ve MAVERAVI ERDÜN'de Türkive Büyük Mület Meclisi însaat Komisyonundan: Konya C. Müddeiumumiliğinden: 1 f f 6 Merkez ve Şubeleri VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANİSTAN, SURİVE, L O B N A N ve HATAVda Filyalleri ve bütün Oünyada Acenta ve Muhabirleri vardır Her nevi Banka Muameleleri yapar Hesabı carî ve mevduat hesaplan küşadı. Ticari krediler ve vesaıkîi kredîler küşadı TOrkıye ve Ecnebı memleketler üzerıne keşıde senedaf ıskontosu Borsa emırlerı. Esham ve tahvilât. allın ve emlaa üzerine avansSenedal tahsilâtı ve saıre. En vüksek emniyet sarflarını haiz kiralık Kasalar Servisi vardır. 1 Ankarada Yenisehirde Devlet mahallesinde veni yapılacak olan Büyük Millet Meclisi binasının 30 mavıs 1939 tarihinde mukarrer olan ihale gürıünde verilen teklif komisvonca lâvık hadde görülmemiş olduğundan eksiltmenin yeniden vapılması takarrür etmiştir. 2 Ihale 26 haziran 1939 pazartesi günü saat on beşte kapali zarf usulile Büvük Millet Meclisi İnşaat Komisyonu odasmda vapılacaktır. 3 îsteklilerin evvelce gazetelerle 14. 20 ve 27 nisan 1939. 4,11,19 mayıs 1939 tarihlerinde ilân edilen şartlara göre hareket etmeleri lâzımdır. 4 19 haziran 1939 pazartesi günü öğleye kadar malî ve fennî ehliyet vesikalarını İnşaat Komisyonuna bir arzuhalle tevdi ederek eksiltmiye girebilmek ıçin lâzım olan vesaiki almaları şarttır. « 2093 » ( 3893 ) Saraç el işi ve makine kalfasile mâkine ile diker erkek ve kadın terzi aranıyor 1 Tophanede 2 No.lı dikim evi için saraç el işi ve makine kalfası ve avrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi almacaktır. 2 Yaş ve askerlik nazarı dikkate almmıvacaktır. 3 Ücret haftalık verilmek üzere taliblerin hüsnühal ve tifo asi kâğıdjarile birlikte hemen Dikimevi Müdürlüğüne müracaatleri. (4009) ı 1 Konya Cezaevinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 5/6/939 gününden 26/6/939 gününe kadar ( 1 5 ) gün müddetle kapali zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 30/6/939 tarihinde cuma günü saat ( 10) da Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliği dairesinde icra kılmacaktır. 3 Taiibler teklifnamelerini o gün saat ( 9 ) dan evvel Komsyon Riyasetine vermis bulunacaktır. 4 Ekmek ikinci nevi yerli unundan has olacak ve taiibler bedeli muhammeninin % 7.5 vüzde yedi buçuğu olan ( 1655 ) bin altı vüz elli beş lira ( 64) altmış dört kuruşluk teminatı muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komısyona vermiş bulunacaktır. 5 ( 4 ) üncü maddede nev'i gösterilen has ekmeğin kilosu şimdiki nark ile ( 9 ) dokuz kuruştur. 6 İlân vesair bütün masraflar müteahhide aiddir. 7 Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya Cezaevi Direktörlüğüne müracaatleri ilân olunur. (3820 ) (•1 ı! • r Trikotaj ve çorab el makineleri Yeni gelen en son sistem trikotai ve çorab el makineleri, bütün yedek parcalarile satılmaktadır. Makinelerimizin provaları yapıldıktan sonra teslim edilir. Adres: Galata, Mumhane caddesi, Nomiko han No. 14. Piyasanin en müsait şartlarile (kumbaralı veya kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog