Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Traş Bıçağında POKER PLAY Markası Fevkalâdelik alâmetidir. yil umhuri ! Ü4ZI Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366 Tahrır heyeti: 24298. r Urfanın nefis hilesiz ilk bah SADE YAĞLA daima bulunur tecrübe netıcesinde ğenmıyen gerı verebılır. Adres: 4 uncü vakıfhan kat 1 No SÖZMEN TECÎMEY Clllîlâ 1 6 HâZİrcM 1 9 3 9 Telefon : 22163 Telgraf ve mektub adresi: Cumhurly«t, tstanbul Posta fcutusu: tstanbuL Ko 246 Idare ( Ankarada mühim bir vesika imzalanacak Sevgili Hatay anavatanın kucağmda Atatiirkün sevgili arkadaşı Millî Şefimiz tnönü, Hatay meselesini filen hallederek onu ana vatanın kucağına almakla bize ve dünyaya millî hayattaki kuvvetli devamımızın parlak belgesini vermiş oluyor. Ankara, 15 (Telefonla) Adliye Vekili gazetemize Mısır Hariciye Nazırı dün mühim beyanatta bulundu Iskenderiyeden hareketetti lcra işlerimizin ıslah ve tanzimi için bir kanun u TÜRK MISIR PAKTI ve matbaa feısmı 24299 24290 lcra kanunu değişiyor lâyihası hazırlanmıştır, hâkimlerin zamanında terfilerine ehemmiyet veriyoruz, buna mâni olan sebebleri ortadan kaldırmak gayemizdir „ «Tapu ve kadastronun Vekâletimize raptından sonra halkın büyük kolaylık göreceğine kaniim.» ^^ .J «Boşanmaların ltolaylaştırılmasına taraftar değilim, bunu cemiyet hayatı için doğru bulmuyorum.» de istifade etmek yolunu arayalım.» Müddeiumumî Hikmet Onat da yeni Adliye Sarayının sür'atle inşasına karar Aerilmesinden dolayı İstanbul Adliyecilerinin şükranını arzetmiştir. Fethi Okyar Müddeiumumiye şunları söylemiştir: « İstanbul gibi büyük bir şehrin bir Adliye Sarayından mahrum bulunması mahrumiyetlerın en büyüğüdür. Şimdi ye ni Adliye Sarayı inşaat sahasını sür'atle temizlemek ve inşaat devresine gacmek iktiza ediyor. Bundan evvel yapılan projeyi yeni arsavra göre tadıl ettirelim. Eski Adliye Sarayı arsasının da el'an molozlarla dolu olması İstanbullulan muazzeb eden bir haldir Bu arsanm temizAdliye Vekili Fethi Okyar [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] Yeni Adliye Vekilimiz Fethi Okyar, Ingiltereye takarrür eden seyahatine çıkmak üzere dün şehrimize gelmiştir. Yeni Vekıl, Haydarpaşa istasyonundan Müddeiumumî Hıkmet Onat, Kadastro ve umhuriyet Halk Partısi Meclis Tapu Müdürlüğü erkânı ve İstanbul gaGrupunun son salı toplantısında zetecıleri tarafmdan karşılanmıştır. sayın Basbakan doktor Refık Fethi Okyar, istasyonda kadastro ve Tiirk Mısır dostluğundan bir hatıra: Mısır Hariciye Nazırı, eski Hariciye Saydam sevgili Hatayımızın şu günlerde tapu işleri hakkında sabık Kadastro BaşVekilimiz Tevfik Rüştü Arasla Kahirede dostluk muahedesini imzalarken anavatana ıltıhak edeceğını tebsir etmiş müşaviri ve şimdi Belediyeler İmar BüKahire 15 (Hususî) Mısır Harici miştir. Yahya Paşanın bu ziyaretine bü osu Müdürü Halid Ziyaya bazı sualler ve alkışiarla karsılanan bu çok kıymetli müjde Grup teblıgile hemen ertesi gün ye Nazırı Yahya Paşa İstanbula gıtmek yük bir ehemmiyet atfedılmektedır. Mısır ormuş ve bu arada demiştir ki: [Arkası Sa 7 sütun 4 te] memleket ve milletımize de sunulmuştur. üzere bugün Iskenderiyeden vapura bin« Halk kadastronun geç yapılmaBu kutlu hâdısenin çok büyük değerini sından dolayı çok mustarib olmaktadır. anlamak için hakıkaten yıllardır en yükBu işin daha sür'atle ikmaline çalışmasek millî meselelerimizin başında geienlıyız. Havadan tayyare ile harita alınmalerden biri olarak en ücra köşesıne kadar işi çok ilerlemiş bulunuyor. Bu şekilden bütün vatanı ve bütün vatandaşlarımızı işgal edegelmiş olan Hatay davamızın ehemmiyet ve adeta kutsiyetini hatırlamak yeter. Fazla olarak bu aziz dava şimdi artık aramızda bulunmıyan Ebedî Şef Atatiirkün bize mukaddes bir vedias'ydı da. Onun millî emellere tnutabık hallinde blmez Büyük Şefin ruhunu şadetmiş olmak gıbi ayrı bir kutsiyet ve kıymet de vardır. Almanlar Slovakyada büyük tahşidat yaptılar Polis karakolları ve bütün yollar işgal edildi, 50 kişi tevkif olundu, Himmler Prag'a geldi Ankara Eskişehir yolunda feci kaza mizden) Ankara Haydarpaşa ekspresi, bugün saat 12,30 da Ağapınar istasyon makası başında bir araba ile çarpışmış, iki kişi b'lmüştür. Vak'adan haberdar edilen C. Müddeiumumisi, hususî bir katarvak'a mahalline giderek icabeden tahkikatt yapmıştır Müddeiumumî trenin sür'atini tetkik ederek bir tecrübe ameliyesi yaptırmıştır. Katarın makinistile memurlarımn ifadeleri alınmış ve hatanın ölenlerde bulunduğu Kırk asırlık millî bir varlığın anlaşılmıştır. Tahkikata devam eBir Alman kıt'ası yürüyüş halinde terk ve ihmal olunmasına imkân mı dilmektedir. vardır? Londra 15 (Hususî) Çeko Slovak yada mühim mıktarda tahşidatta bulunölenler arabact 22 yaşında Şük~ Sözlerile kendi şahsmda ve idrakinde yadan alınan son haberler, Alman tek duklanm bıldırmektedir. Bılhassa şı rü ile Mihahççığa gitmekte olan 10 [Arkası Sa. 8 sutun 3 te'ı millî tarihimizin dört bin yıllık bir derin ziblerme rağmen Almanların Slovak I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIII1IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII liğıni kucaklayan bir güneş gibi parlamıştı. Mılletler biraz da kendi tarihlerinin derınliğile istıkbale hâkim olurlar. [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] Demek Cumhuriyet Türkiyemîzde millî meseleler, onların ılk piştarlannın hayatlarile mahdud değıldir, belki elden ele geçirilen bayraklar gıbi şeften şefe, hükumetten hükumete ve nesılden nesile j mütemadi bir anlayış alâkasile bütün ı milletçe benimsenip öylece de yürütülmektedir. Böyle olması ise gayet tabiî olduğu nispette o kadar da sevinilecek | millî bir karakter mahiyeti arzeder. Çün j kü nıhayet hepimiz kendi şahıslarımızda | fani, fakat adına millet dediğimiz aziz ve bütün varlığın devamında ebediyiz. Atatürk Hatay davamızı en canlı şeklile ortaya koymuş olmak icin: Toros ekspresi, bir arabaya çarptı, iki kişi öldü Japonlar, TientseinMeki İngiliz evlerinde taharriEskişehir 15 (Hususi muhabiri yat yaptılar, yapılan protestolara cevab vermediler Uzakşarkta vaziyet vahamet kesbediyor Atatiirkün bu kadar derin ve kuvvetîi bir alâka ile tebarüz ettirdiği bu millî meselemizi, onun sevgili arkadaşı Millî Şefimiz İnönii filen hallederek Hatayı Anavatanın kucağına almakla bize ve dünyaya YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 8 sütun 4 te] Stoyadinoviç, alınan kararları beğenmiyor! Sırb Hırvat müzakereleri Barem kanununda tahsil meselesi Lâyihanın 3 ncü maddesi bugün müzakere ediliyor Ankara 15 (Telefonla) Büjük Millet Meclisi yarın saat 15 te toplana rak, devlet memurları baremini müzakereye devam edecektır. Meclisin bundan evvelki iki toplantısında uzun ve hararetli müzakereler olmuş ve lâyihanın ya'rız birınci maddesi kabul edılmış, ikinci madde encümene iade edılmışti. Bütçe encümeni bugün saat 15 te toplandı, bu maddenin tadılı yolunda çalışmalarda bulundu. Encümen bu çalışmaları ikmal ederek maddeyi heyeti umumiyeye sevketmek üzere yarın bğleden evvel de toplanacaktır. Yarınki celsede müzakeresine devam edılecek olan lâyihanın üçüncü maddesi şu şekıldedir: « Maaşlı memuriyetlere ilk defa girenlerin menşelerıne ve tahsılleıine göre ahnabıleceklerı dereceler aşağıda gbste rilmiştir: A Ortamekteb mezunlarından talib bulunmadığı takdirde memurin kanununa göre, memur olabilecekler 15 inci dereceye, lArkast Sa. 1 sütun 4 te] Tientsein şehrinden bir tnanzara Londra 15 (Hususî) Japon ma künden halletmek zamanınm hulul ettigikamları bugün de Tıentsin'de bırçok İn ni beyan ederek, İngiliz konsolosunun gilizlerin evlerini araştırmışlardır. İngiliz müracaatini nazarı itibara almamışlardır. konsolosu Japonlann bu hareketini şid ' Başvekil Çemberlayn, Avam kamaradetle protesto etmişse de, Japonlar Çin smda bu hususta beyanatta bulunarak, deki yabancı imtiyazlar meselesini kö [Arkası Sa 8 sutun 5 te] BUGÜN Hırvat lideri Maçek de «Iki memleket arasında yakında bir anlaşma olacaktır» diyor Bugün 6 ıncı sahifemizde 5 inci sahifede LONDRADAN MEKTUB Uç portre: Çemberlayn, Halifaks ve Eden Yazan: ABİDİN DAVER UÇURUMDA s\\^ SÎRVER VA2AKJ ve Dokuzuncu Sahife Çocuklar için... Maçek Stoyadinoviç BEDi Yeni romanımızı okuyunuz CYazısı 8inçi sahifemizde) i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog