Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

T ki PANORAMA a sm Seanslarına beşlıyacaktır. Her akşam Bestekâr Salâhaddin Pınar, Kemanî Nubar Tekyay ve arkadaşları seansların a devam ediyorlar. HAMİYET YÜCESES Bahçesinde 17 haziran cumartesinden itibaren SES KRALİÇESİ ı yil umhuriyet ISTANBUE CAĞALOGLU . , D Telgraf ve mekfub adresi: Cumnurly«t, İstanbul Posta kutusıı: İstanbuL No. 248 rBrŞBniDB İ 0 Telefon: Başmunarrlr ve evi: 22366. Tahrlr heyetl: 24298. İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 .... Haftanın en güzel ve yeni en olgun ve faydalı yazıla MECMU/ Yann çıkacak olan 7 inci sayısile Türk matbuatına eşsiz ve rakibsiz bir mecmua kazandırmış oluyor. 36 Sahife 10 kurus I \JO\i Millî Şef dün Rumen Hariciye Nazırını kabuletti Barem müzakereleri Meclisın altı saat süren dünkü içtimaında ancak bir madde kabul edildi, kaymakam ve muallimlerin vaziyetleri münakaşalara yol açtı Türk Fransız müşterek beyannamesi Vesikaların pazartesi günü neşri muhtemel Ankara, 14 (Telefonla) Türk Fransız müzakerelerının tam bir anlaşma ile nihayet bulduğu ve Hatayın bu günlerde Anavatana kat'i olarak .ltıhakının tes'id edileceği dünkü Parti Grupunda Başvekilimiz Dr. Refik Saydam tarafından tebşir olunmuştu. Bu husustaki anlaşmanın cumartesı günü toplanacak Parti Grupunda millet vekillerine bildirilmesi ihtimali vardır. Gene tahminlere göre bu husustaki beyanat, Türk ve Fransız parlâmentolarında ayni günde yapılacaktır. Türk Fransız müşterek beyannamesinin önümüzdeki pazartesiye neşri muhtemeldir. Maliye Vekili Fuad Ağralı Meclis kiirsüsünde Ç Müzakerelere cumaya devam edilecek ^ Muhtelif hatiblerin yaptıkları itirazlar üzerine, Maliye, Dahiliye ve Sıhhat Vekilleri izahat verdiler Neşredilen resmî tebliğ «Bu ziyaret, Türk Rumen milletleri arasında mevcud sadık ve derin dostluğu bir kere daha bütün kıymetile tebarüz ettirmiştir» Gafenkoyu uğurlarken irkaç gündenberi memleketimizin misafırı bulunan Rumanya Hariciye Nazın Grigori Gafenfco dün Yalovada Cumhur Reisimiz tarafından kabul edildıkten sonra, seyahatiıie devam etmek üzere Atinaya hareket etti. Muhterem Nazır Gafenko'nun Ankarayı ziyareti, siyaset dünyası tarafından merakla bekleniyordu. Avrupayı sıkı bir surette sarmış olan müphem ve bulanık heva karşısında Balkan Antantına mensub iki devletin sesi, uzak yakın büfün komşularımızı alâkalandırmasın, olamazdî. Sevinerek söylüyoruz ki, dost Nazırın bu defaki Ankara ziyareti en müşkülpesend meraklıları bıle tatmin edecek kadar açık ve samimî bir hava içinde geçmiştır. Mahir bir devlet adamı olduğu kadar iyl bir gazeteci de olan muhterem Gafenko, temaslarını yalnız resmî makamlarımıza inhisar ettirmemiş, matbuata beyanat vcrmek, radyoda konuşma yapmak suretüe, temsil ettiği Rumen milletinin samimî duygularını doğrudan doğruya Türk halkma ulaştjrmaya muvaffak olmuştur. Bütün dünyanın gözü önünde geçen bu temasın bize verdıği intıbalar açıktır: Balkan Antantının iki mühim uzvu olan Türk ve Rumen milletleri arasındaki dostluk, antant fıkrinın temellerinden biri olmak itibarile esalıdır ve canlıdır. Evvelki gün radyoda halkımıza hitab eden muhterem Gafenko bu noktayı güzel sözlerle tebarüz ettirmişti: Aramzda, d'ıyordu dost Nazır, gördüğüm kardeşçe hüsnü kabulden dolayı sizlere derin surette medyunu şükrantm. Bu hüsnü kabul, siyast yaklaşma eserirnizi üzerine iptina ettirdiğimiz temeîlerin ne derece derin ve sağlam olduğunu bana ispat etmiştir. Devletlerimizi birbirine bağlayan rabOalar, milletlenmizi birbintıe Ankarada bulunmakta olan dost Rumanya Hariciye Nazın ekseiâns Gafenko dün sabah saat 8 de hususî bir trer.le refakatinde, Madam Gafenko, Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu \e rcfıkas1., Rumanyanın Ankara büyük elçisi. Bük reş büyük elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver, ve refikası, Hariciye Vekâleti protokol şeflerinden Fıkret, Rumanya Matbuat umum müdürü Dragu, Rurrer. Cumhur Reisimiz, Gafenko ve Şukrü Saracoğlu fle görüşüyor.. Aşağıda: Migazetecılerı ve dığer zevat olduğu halde safirimiz, Millî Şefin nezdine gitmek Pendık istasyonuna gelmiştir. üzere otomobilden çıkarken Misafirlerimiz istasyonda Vali namına, gidilmiştir. Yorda caddenin her iki tarafıİstanbul Polis Müdürü, Kartal kayma nı dolduran Pendıklıler, dost memleketin kanu ve Pendik belediye reisi tarafından kıymetli Hariciye Nazırını alkışlamışlarkarşılanmışlardır. Bir polis müfrezemiz dır. selâm resmıni ifa etmiştir. Misafirlerimiz ve yanındakıler saat Rumanya Hariciye Nazırı, istasyon 8,30 da Pendik iskelesinden Ü!ev vapumeydanını dolduran halk kütlesinin coş rile Yalovaya hareket etmişlerdir. Ulev, kun tezahürleri arasında vagondan inmis saat 9,40 ta Yalova iskelesine yanasmıs\e polis müfrezemizi teftiş etmiştir. Bura tır. Misafirimizi burada. î«tanbul Vali^i dan yaya olarak Pendik vapur fskelesinc [Arkası Sa 7 sütun 1 del llllllllllllillllllllllllllllllllllllirilirillllinillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIIIIItlllMIIIIIIII lllllllllllllllll Ankara 14 (Telefonla) Büyük keresine devam etti. Müzakereler saat Millet Meclisi bugünkü toplantısında 20 ye kadar sürdü, hararetli münakaşaPariste ve Ankarada devlet metnurları aylıklarının tevhid ve lar oldu. Lâyihanın heyeti umumiyesî imzalanacak vesikalar [Arkası Sa. 9 sütun 1 de] teadülüne dair kanun lâyihasının müza Paris, 14 (a.a.) Hariciye Nazın Bone ile Suad Davaz, dün Sancak dava sının başlıca ihtilâflı meselelerini görüşmüşlerdır. T a m bir itilâfa varılmasmı müteakıb iki ayn vesika imza edilecektir. Bunlardan biri Ankarada Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile Fransanın Ankara sefiri arasında İskenderun Sancağı hakkında bir itilâf, diğeri Pariste Bone ile Suad Davaz arasında şarkî Akdenizde müşterek bir mütekabil yardım beyannames ıdir. Moskova müzakerelerine başlanıyor Tarihî bir hatıra Ankarada bulunan tngiliz meb'usları, Napolyon zamamndan kalma, Tiirkîngiliz dostluğu nişanlarinı Meclis Reisimize takdim ettiler. Rumanya, Sovyet garantisini kabul ederse, Almanya tarafından düşman telâkki edilecek | Berlin; İngiliz garantisinin yeniden gözden geçirilmesi için Bükreş hükumetini tazyik ediyor Berlin 14 (a.a.) Emin bir membadan öğrenıldığme göre, Sovyetler Bırlığıle İngıltere arasında bir itilâf akde dıldığı takdırde Rumanyanın îngiliz garantisini yeniden gözden geçirmesi için Almanya, Bükreş hükumetini tazyik etmektedır. Siyasî Alman mahfilleri, Rumanya, bu suretle bilvasıta Sovyetler tarafından garanti edilmiş olacağından Almanya • mn Rumanyayı muhtemel bir düşman addetmek mecburiyetinde kalacağmı ehemmiyetle kaydeylemektedir. Nafıa Vekilinin beyanatı Gr. Ali Fuat müessese ve mektebleri gezdi Yüksek Mühendis ve Fen mektebi imtihanlarında bulunan Vekil, talebenin mesaisinden memnun olduğunu söylüyor Ankara, 14 (Telefonla) Napoleon Bonapart, Mısır seferini yaparak sarkta tâ Hindistana kadar uzanan büyük malihülyalara giriştiği zaman Türkiye ile Ingıltere arasında müşterek düşİngiliz fevkalâde murahhası mana karşı bir ittifak yapılmış olduğu Moskovada malumdur ki Napoleon'un bu Mısır seMoskova 14 (a.a.) Strang, saat 11,20 feri Akkâ hezimetile akamete uğradıkde Buraya gelmiştir. tan sonra müttefikler (yani Ingıltere ile Londra 14 (Hususî) Moskovadan aTürkiye) Fransız donanmasını tahrib etlınan malumata göre, İngiliz fevkalâde mişlerdir; diğer taraftan Napoleon da armurahhası M. Strang bugün îngiliz bütık neticesizliğine kendisinin de kani olduyük elçisi Sır William Seed ve Fransa ğu bu Mısır seferinden firar suretile kurSovyet Başvekili Molotof [Arkası Sa. 9 sütun 4 te\ tulabilmişti. Türkiye, o zaman ayni düş IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlirilllllUIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mana karşı Rusya ile ittifak etmiş, bu suretle ittifaklar üçüzlü bir mahiyet almıştı. Şehrimize gelen iki îngiliz meb'usu o zaman cedlerinin bu ittifak mevzuundaki hizmetlerine karşılık olarak iiçüncü Sultan Selim tarafından kendilerine verilmiş ve aılelerınde nesılden nesle şimdiye kadar saklanmış olan iki altın [Arkası Sa. 7 sütun 4 £e] J Havayolları umum müdürünün beyanatı r r \ NADİR NAD1 [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] Adliyede bir kadın iki kişiyi birden vurdu Bir başka kadının da etekliği altından bir balta çıktı İstanbul Adliye dairesinde dün öğle tatili sırasında bir hâdise olmuş, bir ka Nafıa Vekili Gcneral Ali Fuad, Fen mektebindeki tetkikleri esnasında din bir erkekle karısını yaralamıştır. HâŞehritnizde bulunan Nafıa Vekili Ge lunan sergiyi gezmiş; bütün sınıfların im dise, çingeneler arasındadır ve yaralamaneral Ali Fuad Cebesoy Nafıa müesse tihanlarında hazır bulunmuş; talebeden ya Sultanahmed üçüncü sulhceza mahkeseleri ve mektebleri teftişle meşgul bu bazılanna imtihan sırasında sualler sor mesinde bakılan bir meşhud suç davası lunmaktadır. Evvelki gün Yüksek Mü muş ve b'ğle yemeğini mektebde yedıkten takaddüm etmiştir. Yaralama suçlusu Ayşe isminde «Çinhendis mektebine giden Vekil dün de sonra ayrılmıştır. General Ali Fuad Cebesoy bu tetkik gene güzeli» denilen on dokuz yaşında bir Teknik okulunu ziyaret ederek burada leri hakkındaki intıb^lannı soran bir mu kadmdır. Kırkçeşmede Çinilihamam odayapılan yeni binayı; mektet>in bu sene larında oturan kırk Çingene ailesinden biharririmize şu beyanatta bulunmuştur: verdiği ilk mezunlar tarafından açılan ve « Istanbula Nafıa müessese ve mek rini de bu Ayşe ile genc koca«ı Ali teşki' muhtelif maket y e prpjelerden ibaret bu. LArkası Şa. 2 sütun § tej LArkası Sa, 3 sütun 6 da\ ingiliz, Fransız ve Yunan Havayolları idarelerile de müzakereler yapıhyor. Yeni yolcu tayyareleri alınacak, şehirler arası seferleri ârtırılâcak YENİ ROMANIMIZ: Uçurumda bir genc kız Yazan: SERVER BEDİ İlk gününden itibaren heyecanlı bir alâka ile okuyacağınız bu cazib aşk ve macera romanını Yarından itibaren , • „ •• * Tefrikaya başlıyoruz. Devlet Havayolları Umum müdürü Ankaraya dönmek üz6^e ~ » dün Yeşilköyde tayyareye binerken % j (Yazısı 7nd aahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog