Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

r Traş Bıçağında POKER PLAY Markası umhuriyet Vll .|Q ISTANBUL CAĞALOĞLU p . 04 I O Telgraf ve mektub adresl: Cumnurlyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbuL No 246 V " ' ' Ş ^ ' ^ " ^ Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 . ' ^ ResmT lerde ku ve "Ölçill Başmüfetti yilksek işşi Fevkalâdelik alâmetidir. IOOO Istanbul, Tahtakale 51 Satış Deposu: Yeni baremler Memleketteki hayat pahastnı ntümkiin olduğu kadar ucuzlatmak ve mümkün olduğu kadar devamlı bir istikrara mazhar kılmak lâzımdır. Hakiki baremle hakikî bütçeyi ondan sonra daha büyük bir emniyet ve kat'iyetle tespit etmeye imkân bulunur. ecliste müzakeresine başlanılan yeni barem lâyıhaları muhtelif cephelerden kendı üzerlerine büyük alâka toplayan işler oldu. Böyle olması pek tabiidir. Çünkü yeni lâyihalar devlet hizmetlerinin ifası mukabili ödenen maaş ve ücretlerden dolayı evvelâ memurlann hayat ve maişetlerine taalluk edıyor. Bu maaş \e ücretler, devlet memur ve müstahdemlerinin derece derece geçinme şartlarını tayın ve tevzin eder. Sonra da devlet haznesinin ödediği para derhal veya pek kısa fasılalarla sarf \e istihlâk olunmak suretile memleketin iktısadî hayatında ehemmiyetli yeri olan başlıca bir unsurdur. Maaş ve ücretlern karşılığı olan devlet hizmetlerinin iyi görülmesi zaten başka türlüsü düşünülemiyecek baş esas olduğuna göre de maaş ve ücretlerde bu hizmetlerin iyi görülmesi bakımından tam bir adaleti değilse bıle mümkün olduğu kadar fazla dikkat edilmis bir tevazün ve tenasübü zarurî kılar. Muhtelif şubelerde çalışan devlet memurlarında bir kısmmın lehte veya aleyhte farklı ve istisnaî muamele görmeleri, devletin biitün işleri için kendisinde bilâhare kangren olmak tehlikesini taşıyan bir yara teşkil edeceği aşikâr bir hakikattir. Umumî memleket menfaatinin en yüksek bir icabı olarak buna meydan vermemekteki isabeti uzunboylu izaha hacet olmasa gerektir. İşte zaten yeni lâyihalar maaşlı ve ücretli muhtelif vazife sahibleri arasında bu tevazün ve tenasübü temin etmek ihtiyacile tanzim edilmiştir. Yoksa maaş ve ücretlerin gerek ifa öîMKSic hi rck maişete kifayetleri veya kifayetsizlikleri bakımından tetkiki devletin bütün iktısadî ve malî vaziyetinin gözönüne almmasını icab eden büyük bir meseledir ki onun halli daha umumî ve mütemadi çalışmalar istiyerek ayrıca kendi köşesinde durmaktadır. Meselenin büyüklüğüne nispetle eldeki yeni lâyıhaların iddiasi elbette çok mütevazıdır, bununla beraber çok mühimdir. Memleket, Meclis ve hükumet davanın aslı üzerinde çalışmak hakkmı muhafaza ederek şimdilik mevcud filî haller arasmda yekdiğerini tutmayan şekillere mümkün olan ahenk ve insicamı vermek istiyor. Davanın ayrı dediğimiz aslı hayat pahasile alâkalıdır. Bu ise memleketin bütün iktısadiyat ve maliyatı demektir. Maaş ve ücrete esas olmak lâzım gelen hayat pahası üzerinde ayrıca ve mütemadiyen, tıpkı bîr lâboratuarda çalışılır gibi, H. Partisi Meclis Grupunun içtimaı Başvekil, Hatay işi hakkında izahat verdi Fransa ile yapılan müzakereler, tam bir anlaşma ile nihayet bulmuş telâkki edilebilir Ankara 13 (a.a.) C. H. Partisi Meclis grupu umumî heyetı bugün 13.6.939 saat 15 te reis vekili Hasan Sakanın başkanlığında toplandı. Başvekılımız muhterem Doktor Refık Saydam, ilk sözü alarak kürsüye geldı. Harıcıye Vekılı Sükrü Saracoğlunun, misafırımız Rumanya Hariciye Nazırı Greguvar Gafenko \e arkadaşlarile beraber bulunduğundan bugünkü celseye iştırak ederek malumat arzedemiyeceğini ve ona vekâleten netayicini muhterem heyetin sabırsızlıkla beklediği Hataya aid Türk Fransız müzakereMnin vardığı neticeyi umumî heyete bizzat arzedeceğini bildirdi. Bu müzakerelerin tam bir anlaşma ile nihayet bulmuş telâkki edıleceğini ve pek yakın bir atide Hatayın anavatana kat'î olarak iltihakını tes'id etmekle bahtiyar olacağmı müjdeledi. Umumî heyetin siddetli ve sürekli alkışları arasında kürsüdert indi. Bu münasebetle söz alan Kocaeli mebusu İbrahim Diblan, ebedî Şefimizin yüksek hatırasını hürmetle andıktan sonra bu muvaffakiyetlerden dolayı onun yegâne halefi muhterem Millî Şefimiz İnönüne ve bu işte büyük faaliyet ve gayretleri görülen Cumhuriyet hükumetine ve Başvekilimize ve memleketin daimî koruyucusu lArkast Sa. 9 sütun 5 te\ Millî Şef, bugün Yalovada Gafenkoyu kabııl ediyor Dost Rumen Hariciye Nazırile Şükrü Saracoğlu dün akşam Ankaradan ayrıldılar Ispanya dahiliye nazırının Romada verdiği beyanat Serrano Suner, dahilî harb esnasînda kendilerine yardım eden devletlere teşekkür ediypr ^ Ankarada Başvekilimizin Rumen Hariciye Nazın şerefine verdiği öğle yemeğinde bulunanlardan bir grup. Soldan sağa: Suphi Tanrıöver, Şükrü Saracoğlu, Madam Gafenko. Ali Çetinkaya, Dr. Refik Saydam, Haririye Vekilimizin refikası, M. Gafenko ve Fethi Okyar Moskova müzakereleri İngiliz murahhası Misatirimizin beyanatı Filistinde yeni karışıklık TelAvivde patlıyan bombalar telefon kablolarını tahrib etti, şehirde yangın çıktı at 19,30 da hususî trenle İstanbula haVarşova 13 (a.a.) Strang, saat şehrimizde bulunmakta olan Rumen Ha reket etmişlerdir. Hariciye Vekilimiz Sa9,12 de hareket etmiştir. Yarm saat riciye Nazın ve Bayajı Gafenko refakat racoğlu Şükrü de büyük misafirlerimıze 1 1,20 de Moskova'ya muvasalat edecek ve maiyetlerindeki zevatla bu akşam sa[Arkası Sa. 9 sutun 1 de] .tir. Varşova'daki kısa ikameti esnasında mamaıleyh Ingıltere sefiri Wılli Kennard ile uzun bir mülâkat yapmıştır. «Hepimiz, Balkan Antantının sulhu istihdaf eden temaslara başlıyor siyasetinin birliğine itina göstermek azmindeyiz. retler, on senelik bir Antant mümei&illerinin kaygusu budur.» ittifak yapmak istiyor Ankara 13 (a.a.) Üç gündenberi Vaziyet inkişaf ediyor Londra 13 (a.a.) Maiski, dün Strang'a verılen talimatın akisleri hakkında görüşmek üzere bu sabah Lord Halifaks'la buluşmuştur. Londranın Sovyet mahfillerinde hasıl olan kanaate göre vaziyet müsaid bir şekilde inkişaf etmektedir ve bu hafta içinde kat'î bir neticeye doğru mühim adımlar atılmış olacaktır. İspan\a Dahiliye Nazın, İtalya Krah ve Mussolini ile bir arada Roma 13 (a.a.) Stefani ajansınm bir muhabirine beyanatta bulunan îspanya Dahiliye Nazırı Serrano Suner, İs panyanın italya, Almanya ve Portekiz'e olan dostluğunu methü sena etmiştir. Mumaileyh, demokrasilerin ve onların çember içine alma teşebbüslerinin aleyhinde bulunmuştur. Serrano Suner, demiştir ki: « İtalya, Almanya ve Porlekizle olan dostluğumuza sadık kalacağımız aşikârdır. İspanyanın müşkül zamanlarındaki dostlarını inkâr edecek ve îspanyanın istihlâsı harbini kaybetmesi için bü tün gayretlerini sarfetmiş olan ve halihazırda resmen gırişmiş oldukları taahhüdlerin yerine getirilmesini mütemadiyen tehir eden devletleri, o dostlarımıza tercih edeceğimizi tahmin edenler, İspanyanın düşmam olanlardır.» * Bundan sonra bazı zengin devletîerin propagandalarıncian bahseden Serrano Suner, şöyle demiştir: " • lArkası Sa. 9 sütun 5 tc] Dünkü mülâkat Londra 13 (a.a.) Butler, bu sa [Arkası Sa. 9 sütun 4 te] uğraşılacaktır. Bu, Refik Saydam hükumetinin kılı kırk yaran bir titizlikle ve ısrarh, sabırlı çalışmalarla yüksek başarılı himmetini bekliyen çok YUNUS NAD1 lArkası Sa. 3 sütun 6 da] Tapu ve kadastro Adliyeye geçiyor Arazi davalarına karşı tedbirler alınacak Hayfada tedhişçiler tarafından atılan bombalardan yanan bir fabrika Türkkuşu filosunun akrobatik uçuşları Sabiha Gökçen, yakında bir Avrupa turnesine çıkılmasının mutasavver olduğunu söylüyor Kudüs 13 (a.a.) Sabahleyin Filis lolarını tahrib etmiştir. Bombalardan bitinde 8 bomba ve bir lâğım infilâk et ri bir yangın başlangıcına sebebiyet vermiştir. Bu bombaların sekizi Telâvivin miştir. [Arkası Sa. 9 sütun 6 da] Ankara (Telefonla) Büyük Mil muhtelif mahallelerındeki telefon kablet Meclisinin gösterdiği temenni üzerine Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğünün Adliyeye devri kat'iyyet kesbetmiştir. Bu meyanda hazırlanan kanun Başvekâlete gönderilmiştir. Aldığımız mevsuk malumata göre Adliye Vekili Fethi Okyar, memleket mahkemelerini meşgul eden ve halkı işinden gücünden alıkoyan bu arazi davalarına nihayet vermek için, memleketin en mühim yerlerinde Kadastro yapılmasmı lüzumlu görmüştür. pethi Okyar, herşeye tercihan memlekette Kadastro teşkilâtının takviyeslnin zarurî olduğu kanaatine vasıl olmuştur. Pazar tatilini geçirmek üzere Çubuk kazasına giden Adliye Vekili, mahallî hâkiminden Adliye durumunu sormuş, VAZAN Çubuk gibi küçük bir kaza merkezinde hâkimin yevmiye kırk beş dava rüyet ettiğini ve bunun yüzde doksanımn arazi davası olduğunu, memlekette Kadastronun her tarafa teşmilini hâkim vak'alarla Adliye Vekiline izah etmiştir. Çubuklular, memleketlerinde Kadastro olursa. herkes hakkına razı olup işile gücile meşgul olacağmı söyliyerek bunun teminini Türkkuşu filosu uçarken ve bir gencin paraşütle yere inişi ÇYazişı $ Şhçu sahifemizde) riça etmijlerdir. Yeni romanımız 5IRVER B£Dİ Cııma günü başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog