Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Hazirtn İ939 GUNUN BULMACASI • • 1 • • • • ÇAPAMARKA HUBUBAT UNLARI m m m m • NAŞiD GiŞESiNiN ao e Bu keşidede dahi 2 büyük ikramiye Sattığı biletlere isabet etmiştir. SIHHAT VE . .SbV2de^lete 12,000 Liralık büyük ikramiyeyi Tozkoporan Karakln apartımanında Bayan ELENİYE KadıköyUnde Vlşne sokağında Bayan PAKİZEYE kazondırdığı glbl • • • • K l m Soldan sağa: 1 Diinyanın en büyük nehirlerinden, durup dinlenme. 2 Şekerden yapılır, bix cins bez. 3 İyiyi kötüyü farkeden kuv vet, ağacın kollan, eski bir mabud. 4 Çoğun altsinin tersi, endişeye düşen. 5 Hayatını bilgiye h&sreden insan (iki kelime). 6 Havada akis yapan şey, toplu luklardan, parça 7 Bir defa daha tekrar edin adam yiyıci olur, ters çevirin çokmüş olur 8 Çocukların yemıeğinin yarısı, bağışlama, buruşturucu bir madde. 9 Çileden çıkan, memlekete gitme. 10 Titremeler, saçı rahatsız. 11 Ters çevirin mefhum manasına gelir, dairevî gezinme, ters çevirin bir hayvan olur. Yukarıdan aşagıya: 1 Eskl MLsır Firavunlarından, Fransız ihtilâlinde rol oynıyan şahsiyetlerden. 2 Muharrir (iki keiime). 3 Istırab, bir peygamber, ters çevirin bazı hastalıklara mânl bir ameliye olur. 4 Eziyet. Yas. 5 Bir sayı, ters çevirin bir hayvan olur, istıkbali keşif tarzlarından biri. 8 Çağırma vasıtalarından, vazıh. 7 Moda civannda bir semt, ters çevirin vücuddeki şişkinlik olur. 8 Kuzu gibi bağırmak. 9 Çlmenln kurusu, alf abeden iki harf yanyana, ziya. 10 Ceml edatı, muhtar vilâyet. 11 Kadının en mukaddes vazifesl, büyük bıçaklardan. Evvelki bulmacamn halledümi* şekli I ? S 4 6 » 7 H S 10 11 m KUVVET kaynağıdır. •7ı1SbJt"ÎSrto 10,000 Lirahk büyük ikramiyeyi de diğer müşterilerinin bir çoğunu da ikramiye amorti vermek suretile sevindirmiştir. Daima genc Daima güzel Tekirdağ Iskân Müdürlüğünden: 1 Çorlu kazası dahilinde Edirne îstanbul asfalt yolunun (124)' üncü kilometresi civarında yalnız kerestesi hükumet tarafından verilmek üzere 200 göçmen evi inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 63,024 liradır. 2 Şartname ve plânlar vesair evrak 315 kuruş bedel mukabilinde Tekirdağ İskân Müdürlüğünden almabilir. 3 Ekslitme 27/6/939 salı günü saat 14 e Tekirdağ îskân Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon marifetîle yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Muvakkat teminat miktarı ( 4401) liradır. 6 Teklif mektubları yukanda yazıh eksiltme saatftıdçn bir saat evvelsine kadar Komisvon Başkanlıgma tevdi olunacaktır. Talib olanların ehliyet vesikalannı hâmilen müracaatleri. (4185) Kapalı Eksiltme İlânı istanbul Daimî Encümeninden: 26/6/939 tarih pazartesi günü saat on beşte îstanbul Belediye Daimî Eneümeni odasında (10149) lira (75) kuruş keşif bedelli Taksim bahçe. sinde havttz, makine ve elektrik dairesi, inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususî ve fennt şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak elli bir kuruş mukabilinde F. î. M. lüğünce verilecektir. Muvakkat teminat ( 761) lira ( 23 ) kuruştur. İsteklilerin teklif mektubları ve bu işe benzer iş yaptığma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Beledivesi Fen îşleri Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 8 gün evvel dilekçe ile almmış ehliyet ve 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuzu veya mektubile beraber usulü dairesinde ihzar edecekleri teklif mektublarını havi kapalı zarflarmı 26/6/939 pazartesi günü saat 14 e kadar Daimî Encümene vermeleri lâzımdır. ( 4051 ) Orman Koruma Genel Komutanlığından: JGİÜ E M L t İİD B E OİD LİÜ 10 II L E U N • • u ş C ÜİY EİT E R E K! E R E K • VİA S 1! S £ L E R • F İV A • E L A T|« R E R E K E T • S • • E R • hVlll z | K A TİEİRİB B AİR E M • R 0 N • T IK A KİE L llc E K E T OİKİ» z £ M • MİÖ L • S A|P •İF EİR Orman Koruma Genel Komutanlığımn îstanbul Zeytinburnundaki talimgâhı ihtiyacı için aşağıda cins ve miktan yazıh ( 8 ) kalem yaş sebze hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ankarada Yenişehirde Yüksel caddesinde Orman Koruma Genel K. binasındaki Satınalma Komisyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin pazarlık gününde Komis(4038 ) yonda bulunmaları. 2180 Ihale günü Saati Cinsi Miktarı Semizotu 1080 ) 11.00 15 haziran 939 Kabak 12960 ) Perşembe Pathcan 15120 ) Domates 4744 ) Barbunve fasulye Avşekadın Bamva Patates 10800 ) 6480 ) 2160 ) 20000 15 haziran 939 Perşembe 16 haziran 939 Cuma 14.00 11,00 îngiliz Kanzuk eczanesi müstahzaratmdan Krem Balsamin KANZUK ile Eksir Balsamin KANZUK isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en mükemmel güzellik müstahzarlandır. Ötedenberi memleketimiz kibar âleminin takdirine mazhar olmuştur. Alaturka kısmında: Mısır yıldızları ve rakkaselerl BELVU bahçesinde Kiki Hayriye ve Fethiye Her akşam seanslarına devam edlyorlar Telefon: 43711 Her akşam Harbiyede ( YENÎESERLER ) Amerikaya kaçırılan Türk kızı İskender F. Sertellinin bu romanmın birinci tab'ı 3000 nüsha olarak bastınlmış ve iki ay gibi az bir zamanda tek bir nüsha kalmamıstır. Gorülen rağbet üaerine İnkılâb kitabevi ikinci tab'ını bastırmış ve piyasaya çıkarmıstır. Fiatı 25 kuruştur. TUrkiyş Demir ve Çellk fabrikaları mlissesesinde istihdam edilmek Uzere îstanbul Şubesi Müdürlüğünden: SUMER BANK Erkek veya kadın 4 daktilo Krem Balsamin Kanzuk Kadm güzelliğinin sihrini terkibinde sak lıyan en ciddî ve şayanı itimad markadır. Genc ve ihtiyar bütün kadınlar için zarurî bir ihtiyacdır. Cildin letafet ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve acıbadem cinsleri vardır. Izmir îskân Müd ürlüğünden: Urla kazası merkezinde keresteleri İskân îdaresince verilmek vesair malzeme ve işçiliği müteahhide aid olmak üzere 100 aded kârgir göçmen evinin inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 Beher evin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruş olmak üzere cem'an 47630 liradır. 2 İhalesi 3 temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de îzmir İskân Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon huzurunda icra edilecektir. 3 Keşif bedeli mecmuunun % 7,5 tan tutarı olan 3572 lira 25 kuruş muvakkat teminat parasımn Malsandjğına yatırıldığma dair makbuzun veya banka teminat mektubile 2490 sayılı kanuna göre muktezi evrk ve vesaikin ihaleden bir saat evvel Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edilmesi lâzımdır. 4 îşbu inşaata aid şartname vesair evrak hergün îzmir, Ankara ve İstanbul İskân Müdürlüklerinde görülebilir. ( 4186 ) Eksir Balsamin Kanzuk Cildin daimî yumuşaklığını temin eder. Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri tamamen izale eder. Traştan sonra cilde lâtif bir serinlik verir îngiliz KANZUK eczanesi Beyoğlu İstanbul Mudanya sulh hukuk mahkemesin den: îstanbulda av verğileri müdiriyeti muhasebesinde tediye memuru Musa Kâzım Beşibirlik vekili Avukat Tevfik Aksungar ile Mudanyada furuncu İzzet arasında mütekevvin bir bab furunun tahliyesi davasının yapılmakta, olan muhakemesinde ikametgâhı meçhul kalan davalı ilânen yapılan tebliğata rağmen gelmediğinden hakkında ilânen gıyab karan yazılmasına ve muhakemenin 4/ 7/939 tarihine talikine karar verilmiş olduğundan yevmi mezkürda hazır bulunması luzumu tebliğ makamına kaım olmak üzere ilân olunur. Hayatımm crkeği VâNunun, güzel uslubile dilimlze nafclettiği bir aşk ve macera romanıdır. Inkilâb kitabevi neşriyatıdır Fiatı 25 kuruştur. JASFİYE HALİNDE TUrk Emlâk şlrketl Tasfiye halinde bulunan İstanbul Türk Emlâk Şirketi hissedarlannm fevkalâde umujnî heyeti, 17 temmuz 1939 pazartesi saat 11 de Taksimde, Cumhuriyet meydanında î. T. E. Ş. hanmda kâin idare merkezinde toplanacağı ilân olunur. l alınacağından iktidarlarına göre 80 lira ilâ 100 lira ücret ve 10 lira tazminat verilecektir. Tallblerln şubeye acele mUracaatları llan olunur. Istanbul M. M, V. Sa. AI. Ko. Rs.den: İstanbuldaki Askerî Hesab ve Muamele Memuru okuluna yee\ek subay. lardan talebe kabulüne başlanmıştır. Girmek istiyenlerin Askerlik Şubelerine müracaatleri. « 15 » (4211) I. îstanbul £apalı Belediyesi İlânları Hariciye Vekâletinden: Müzakere ruznamesi: 1 Tasfiye memurlan tarafından tasfiyenin nihayetini gösteren nihaî ve kat'î hesabm tasdikı. 2 Tasfiye memurlan ve mürakıblann ibrası. Ticaret kanunu ve şirket nizamnamesi hükümlerine göre rey hakkı olanlann mezkur 17 temmuz 1939 tarihinden en geç bir hafta evveline kadar Şirket merkezine müracaat edilmek lâzım gelir. îstanbul, 13 haziran 1939 TASFÎYE HEYETİ Eksiltme İlânı 28/6/939 tarih çarşamba günü saat 15 te İstanbul Belediye Daimî Encümeni. odasmda ( 30368 ) lira ( 97 ) kuruş keşif bedelli Atatürk köprüsünün iki başında yapılacak betonarme köprüler inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, feayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak « 15 » lira « 18» kuruş mukabilinde F. 1. Müdürlüğünde verilecektir. Görülecektir. Muvakkat teminat ( 2277 ) lira ( 67 ) kuruştur. îsteklilerin teklif mektubları ve bu işe benzer is yaptığma dair idaZAYİ Hasköy nufus memurluğundan relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Belediyesi Fen İşleri almış olduğumuz nufuslanmızı zai ettik Müdürlüğünden eksiltme tarihinden < 8» gün evvel dilekçe ile almmış yenisini çıkartacagımızdan eskisinln ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat hükmü yoktur. makbuzu veya mektubile beraber usulü dairesinde ihzar edecekleri teklif Agop oğlu Mardiros mektublarını havi kapalı zarflarını 28/6/939 çarşamba günü saat 14 e » kızı Marvani Tokatlı kadar Daimî Encümen rivasetine vermeleri gelmeleri lâzımdır. (4140 ) Vekâletimizde münhal bulunan 150 lira ücretli almanca mütercimliğine irrtihanla almanca lisanına bihakkm vakıf bir mütergim almacak ve imtihan 26/6/1939 tarihinde icra kıhnacaktır. Taliblerin 20/6/1939 tarihine kadar hüvivet cüzdanı, tahsil, hüsnühal, sıhhat ve askerlik vesikalannı VeXâlet Zat İşleri dairesine tevdi eylemeleri lüzumu ilân olunur. c 2271 » ( 4189 ) İstanbul Defterdarlığından: Beyoğlunda Feriköy mahallesinin eski Bahçe yeni îzzetpaşa sokağında dört katta on beş oda, dört salon her katta birer hamam, taraça çamaşırlık havagazi, elektrik, ve terkos tesisatmı havi eski 5 yeni 67 sayılı apartımanın parası peşin ve sırf nakid verilmek ve yirmi senelik evkaf icaresile sair masrafı ahcıya aid olmak üzere 7000 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. İsteklilerin 525 lirahk muvakkat teminatile teklifnamelerini 15 haziran 939 pazartesi günü saat 14 e kadar Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona tevdi etmeleri ve ayni günde saat 14,30 da zarflar açılırken hazır bulunmaları ilân olunur. ( 3734 ) şısında, onun kadar hayrete düşmekle be nız... raber, ayni zamanda öyle memnun olGaspar, bu iltifata, sıcak ve sempatik muş, hiç beklemediği bu sürprize öyle bir tebessüm de ilâve etmişti. Genc kısevinmişti ki, vaziyetinin garabetini, elin zın yüzü pembeleşti. Elleri önlüğünün deki tabak kınklarının, içtimaî mevkiile kenarlarında, gözlerini yere indirip, öytaban tabana zıd bir manzara arzettiğini lece kaldı. düşünmeye imkân bulamadı. Hatta buKolet gibi, feleğin çemberinden geçnu düşünmeye lüzum bile görmedi. Onu, miş, şeytana külâhı ters giydiren takımortalığı toplamaya sevkeden sofracı hü dan bir aktrisin evinde, en harcıâlem ilviyeti, dük ruhunu sürüp atmış, bütün tifatı yüzü kızararak karşıhyacak kadar kuvvetile tekrar yerine yerleşmiş, Gaspa mahçub ve gözü açılmamış bir hizmetçi rın muvakkat efendiliğine, ezelî ve ebekızın mevcudiyetine, değil Gaspar, hiç dî uşaklıgını gene hâkim kılmıştı. kimse ihtimal veremezdi. Geleni gideni Elinde hep o yerden topladığı kırıklar belli olmıyan bu evde, Jorjet gibi güzel ve dudaklarında, sevincle karışık hayreti bir hizmetçi kız, bu nevi iltifatlann enni ifade eden bir tebessüm olduğu halde vaını işitmiş; hanımı kadar değilse bile, güzel hizmetçinin yüzüne baka kalan ona yakm derecede tecrübe edinmiş buGaspar nihayet, bir muhavere zemini lunması lâzımdı. Bu itibarla, Gaspar, bulmus olmak için sordu: genc kızın yüzünü pembeleştirip gözle Siz çoktanberi mi Madmazel Ko rini yere indiren mahçubiyete pek kanlet'in yanındasınız? madı. Lâkin, ne de olsa, inanmış görün İki senedir... meyi daha münasib buldu ve lâfı değişJorjet, bu cevahı verdikten sonra, Gas tirdi. par'm elinde ruttuğu bir tabak destesine îyi para veriyor mu bari? doğru uzanarak: Ayda altı yüz frank veriyor. Zahmet etmeyin mösyö lö dük, Fena değil, anafor da oluyor mu? dedi, ben toplarım... Eh... Ara sıra... Madamm ahSahte dük, başını salladı: Bırakın, bırakın. Size yardım et pablan bahşiş filân veriyorlar... mek hoşuma gidiyor. Çok girin jcysilArkast varl KiyAMEf ;VA7.AN MAURİCI DIKOBRA KOPUYOR 23 ÇEVIRtNHAMDI VAROüLU Gaspar, pehlivanın, koyu bir küfür daia savuTduğunu işitti. Sonra, Gregor, ne o!ursa olsun kararını tatbika azmetmiş bir adam tavrile, ileri atıldı, o sırada birdenbire aydmlanan metresinin odasına doğru bur evde, saydığı paralann hışırtısı kulaklardan gidinciye kadar olsun bir hak sahibi bulunduğunu inkâr eden küstahça bir hareketti. Aktrisin odasına girecek, hem onun, hem de o kalın enseli, kalın kafalı âşıkının suratına tükürecek, ikisine de yac man bir ders verecekti. Fakat, tam oda kapısma iki adım kaGaspar, balkondan, bütün bu sahneyi la, gözüne ilişen bir manzara, adımlarını takib etmişti. Camlı kapı aralıktı. Itti ve oracıkta köstekledi. Pencereden salona sa'ona girdi. Yeri dolduran cam kırıklanna basma süzülen lutufkâr bir ay ışığı, duvardaki mak için ihtiyatlı adımlarla ilerliyerek bir levhayı aydınlatıyordu. Bu levhada Kolet'in odasına dogru yürüdü. Onu sev Gregor'un resmi vardı. Gaspar, rakibinin bu resimdeki ileri keden şey, kıskanclıktan ziyade bir nevi çıkık geniş göğsüne, kollanndaki yumruk gunırdu. Kendisi apartımandan ayrıİır ayrılmaz, beden terbiyesi mualliminin, yumruk bazularına, bacaklarının, çe'.ik yalancı pehlivan gibi salonda enine bo hissi veren adalelerine baktı. Pehlivanın vuna dolaşmaya başlaması, şu mende elleri, iki iri balyoz gibi yanına salıveril cevab veremiyecekti. miştı. Gaspar, bu balyozların, beynine indiBu dolaşma esnasında, gözü bir arağini; bu korkunc bazuların, vücudünii kıs lık yerdeki tabak çanak kırıntılarına, kıvrak yakaladığını hisseder gibi oidu. O salonun karmakarışık manzarasına ilişti. ellerin ucundaki küskütük parmaklar, Kafası hep ayni boşluğu muhafazaya degırtlağına yapışmış gibi geldi. Elini, vam ederken, kendi de farkına varmagayriihtiyarî boynuna götürdü ve iki adım dan, sofracılık damarı kabardı ve bu geriledi. sevkıtabiî, onu gayrişuurî hareketlerle, oŞimdi, karanlıkta, hareketsiz duruyor, dayı tanzime sevketti. biraz evvelki gurur ve izzeti nefis taşkınŞimdi Gaspar, iğile kalka, yerdeki talığı yerine, içini derin bir bezginliğin, nef bak kırıklarını topluyor; halınm üstüne ret ve istikrahla karışık bir inkıyad duy dökülen yemek artıklannı temizliyor; sagusunun doldurduğunu hissediyordu. ğa sola saçılan ekmek parçalarını, peçeBirdenbire, herhangi bir teşebbüs ka teleri, çatalları, kaşıklan birer birer mabiliyetini kaybetmişti. Rasadhanede işit sanın üstüne yiğıyor, salona çeki düzen tiği umumî felâket haberindenberi. ru vermeye uğraşıvordu. hunda ilk defa olarak böyle bir aksülâÖyle dalmıştı ki, kapınm açıldığını ve mel duyuyordu. Herşeyden birdenbire hizm.^çi kızın içeri girdiğini görmedi. vaz geçmiş, herşeye karşı bütün alâkasını Jorjet, salona girip elektriği yakınca, dük birdenbire kaybetmişti. cenablannm, elinde bir yığm tabak çaEllerini arkasında bitiştirdi, başını iğ nak kınğile ayakta durduğunu görünce, di, salonda aşağı yukarı dolaşmaya baş birdenbire şaşırdı: ladı. Yerdeki kalm halı, ayak seslerini Ah! Pardon mösyö lö dük! diye boğuyordu. haykırdı. Bu gezinti, belki beş dakika sürdü. Gaspar, gülümsedi: Adımları mihanikî hareketlerle ilerlerken, Buyurun Madmazel Jorjet, dedi. kafası da mütemadiyen işlensesine rağ Otel garsonlan grev yapmışlar. men, Gaspar, hemen hemen hiç birçey Salonu kendim toplıyayım, demiştim de düşünmüyordu. O dakikada, birisi kar onun için geldim. şısına çıksa da, ne düşündüğünü sorsa, Gaspar, hizmetçinin bu anî girişi kar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog