Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

13 Haziran 1939 CTJMHURİYET DÜNYA GÖRÜŞLERİ Sovyetlerle müzakerelere yeniden başlandı [Baştarafı 1 inci sahifede} Strang geniş bir talimatnameyi hâmil bulunuyor Londra 12 (a.a.) Siyasî İngiîiz mehafılinde beyan olunduğuna göre Strang, Baltık meselesinin sureti tesvıyesi hakkmda Moskova'ya geniş talimatla gitmektedir. Bu suretle Strang Moskova hükumetının mütaleaları mucıbınce bazı noktaları orada kendiliğinden halledebilecektir. Ayni mehafil bu hafta içinde kat'î bir netice alınacağı ümidindedir. Siyasî görüşmeler Tayyare Piyangosu 26178 numaralı bilete 45.000 lira isabet etti 16227 17323 17799 18307 19518 20059 22116 23237 24127 25940 27404 30126 31060 33907 34873 35788 37048 37896 39617 16407 16501 16799 16889 17023 17442 17630 17646 17764 17759 18297 17828 18119 18163 18174 18384 18996 19077 19109 19260 19531 19892 19928 19939 19972 20140 20426 20343 21538 21688 22122 22621 22892 22908 23086 23326 23446 23468 23621 23849 24363 24427 25088 25388 25909 26956 26020 27037 27071 27208 27716 28830 29390 29413 29923 31208 31269 31563 31642 31942 32236 32844 32846 32967 33815 34046 34159 34223 34305 34356 34952 35133 35201 35206 35684 35996 36592 36624 36787 36971 37059 37116 37515 37612 37701 28227 38778 39381 39429 39538 39773 12 bin lirayıda 20689, 10 bin lirayıda 27103 ve 36360 numaralı biletler kazandı İnsanları diyar diyar süründürmek bakımından 20 nci asır evvelki asırlara nispetle daha zalimdir Ali Çetinkayanın gazetemize beyanatı Tayyare piyangosunun haziran ayına mahsus keşıdesine dün de Beyoğlu Asrî Smemada devam olunarak bütün numaralar çekilmiştir. Bu ke?idenin en büyük ikramiyesi olan kırk beş bin lira 26178 numaraya çıkmıştır. Aynca bin yırmi bin, diğeri de on bin lırahk ık: mükâfat vardır. On bin liralık mükâfatı 36360 numara kazanmıştır. Yırmi bin liralık mükâfat da en son çekılen kırk numara arasında taksim edilmiştir. BunLondra 12 (a.a.) Bugün Strang'ın iar da beşer yüz lira alacaklardır. DünMoskova'ya harektinden evvel Başvekâ kü keşidede ikramiye ve mükâfat kazalet dairesinde ve Hariciye Nezaretinde nan bütün numaralar sıra tertibile aşağıdadır. görüşmeler yapılmıştır. Strang, sefir Seeds'in Sovyet makamatile yapacağı müzakerelerde mumaileyhe yardımda bulunmak üzere Moskovaya gitmektedir. Bugün Londrayı terkeden Strang, Lord Halifaks ve halihazırda Londrada bulunmakta olan sefir Phips ile görüşmek üzere evvelâ Hariciye Nezaretine gitmîştir. Phips, Fransa hükumetinin noktai nazarını bildirmiştir. Bundan sonra Maiski, Lord Hailfaks'ı ziyaret etmiştir. Bir müddet sonra Maiski, beraberinde Phips olduğu halde Başvekâlet dairesinde Çemberlayn'le görüşmüştür. Başvekil, ayni zamanda yarın 1 ava yolile Cenevreye gidecek ve oradan Milletler Cemiyeti mandalar daimî komisyonunda İngilterenin Filistin hakkındaki tekliflerini bildirecek olan Malcoln Macdonald ile de görüşmüştür. Tarih, yeryüzünde büyük muhaceret le halinde yapılan bu muhaceretler, günler kaydetmiştir. Muhtelif devirlerde, den güne büyüdü, geniş nispetler aldı. 30 lira kazananlar muhtehf sebeblerle vukua gelen bu mu Bugün, Avrupanm muhtelif memleketle66 69 82 129 137 337 haceretlerin kesif bir devri vardır ki ona, rine dağılmış yüzbinlerce Rus, Alman, [Baştaralı 1 ınci sahıjede] 407 430 671 816 819 844 eski tabinle, bizde «Muhacereti akvam» İtalyan vardır. Bunlara Yahudılerin hic Van gölü işletmesinın Devlet Denizyol884 1049 1103 187 1389 1419 devri derler. İnsanlann bu devirlerde, retlerini de ilâve edecek olursak Avru lan İşletme Umum Müdürlüğüne devre1532 1639 1694 1759 1877 2707 büyük kütleler halinde muhaceret ettikle pada memleketlerinde yaşayan insanlann, dildiği malumdur. 2733 2843 2984 2996 3271 3331 3555 3666 3748 4110 4148 4170 ri malumdur. Fakat, acaba bu kütle'lerin yalnız harbden sonra, sırf siyasî sebeblerİstanbul, İzmir, Trabzon liman işletden dolayı muhacerete uğramış olan nü4277 4280 4445 4490 4594 4663 «büyük» denılen kesafetleri neydi? T a melerıle palamar şamandıralan, fenerler, 5188 5216 5316 fusunun iki milyonluk bir kütle teşkil etrih bize buna dair kat'î malumat veremi423 1168 1174 1551 1983 3347 4708 5017 5019 deniz işaretleri, radyoparlar ve sair tah5330 5346 5463 5612 5793 5814 tiğini görürüz! 4213 7125 10428 10668 10811 11508 yor. Nispeten uzun bir zaman içinde vulisiye istasyonlarından ibaret kıyı emnıyet 11567 12022 16636 17519 18372 19199 6027 6048 . 6254 6715 6438 6471 kua gelen bu muhaceretlerde parça parça hizmetleri ve iskeleler kanunla Devlet 21318 21620 22427 22590 23401 23601 6736 6978 6981 7033 7169 7311 însanlık, medeniyet sahasında ilerle Lımanları îşletme Umum Müdürlüğüne hareket eden kütlelerin büyük bir kesafet 24488 24799 25026 26948 27011 27047 7404 7505 7717 7860 7922 8102 sahibi olduğu iddia edılemez; çünkü o za dikçe, guya daha mes'ud olacakrmş... bağlanmıştır. Bu hizmetleri görecek teş28009 28160 28632 28778 28917 29254 8204 8356 8587 8751 8969 9048 manların nüfus kesafetile bu zamanlar;n Bu, gittikçe daha bariz bir şekilde, bir kilâtın yeni kadrosu Münakale V'ekâle2P370 30546 30745 31337 31593 32052 9440 9564 9570 9640 9890 10048 nüfus kesafetleri arasında hiçbir müna masal mahiyetini alıyor. Eski tarih de\ir tince sür'atle hazırlanmıştır. Münakale 34273 35022 35608 37855 37981 39517 10219 10441 10673 10732 10880 10946 lerinin kendisine mahsus fenalıklarına Vekâletinin merkezdeki yeni deniz teş11005 11028 11052 11272 11374 11549 sebet yoktur. 200 lira kazananlar mukabil, en yeni tarih devrinin, yani şu kilâtı için mülga Denizbankın bulunduğu 11721 11944 12103 12202 12376 12583 Görülüyor ki, arz üzerinde rahatça yirminci asrın da kendisine mahsus zu bina küçük olduğundan müsaid bir yer 2816 5949 8350 9335 12774 13394 12604 12760 13059 13420 13939 14082 yaşamak için hesabı meçhul senelerdenLord Halifaks''m beyanatı 13566 14770 15060 15515 16039 20670 14270 14272 14731 14778 15157 15345 lümleri var. Milyonlarc^ insanı vatansız aranmaktadır. Yeni teşkilâta, mülga Deberi, bütün gayretlerini herhangi bir topLondra 12 (Hususî) Hariciye Na 21247 21287 23268 24243 24482 26212 15642 15649 15653 15693 15779 15825 bırakan bu zaruri muhaceretler eski de niz Müsteşarlığından intikal etmiş olanlar rak sathı üzerine konup orada yerleşmekzırı Lord Halifaks, Lordlar Kamarasının 29550 30535 31993 32009 33629 35995 16006 16713 16979 17157 17161 17176 virlerde pek ender görüldüğü halde yir halen İktısad Vekâleti binasında çalış ten başka birşey düşünmemiş olan insanbugünkü celsesinde beynelmilel vaziyet 37174 37274 37551 38312 38856 39923 17179 17303 17387 17559 17644 17974 minci asırda bu hareket gittikçe geniş bir maktadırlar. Bu suretle İktısad Vekâleti lar, bir taraftan büyük medeniyet mer17981 18198 18348 18380 18386 18497 hakkında beyanatta bulunarak ezcümle 100 lira kazananlar nispet alıyor. binasında Ziraat ve Ticaret Vekâletle demiştir ki: kezleri kurup, muazzam mamureler vü18582 18614 18862 19259 19622 19681 54 Hatta, işin daha acıklı bir tarafı var rinden maada şimdilik Münkale Vekâ395 2694 2705 2792 3543 19699 19750 19769 19944 20070 20306 cude getirmeğe çahsırken, diğer taraftan « Bilhassa iki mühim noktayı te 3813 4106 4112 4758 5170 5292 dır ki bunu ancak yirminci asırda gör letine aid bir servis de bulunmaktadır. 20320 20373 20379 20510 20658 21023 da, zaman zaman bu muhaceret harekctbarüz ettirmek istiyorum: 6326 6959 7644 7755 8088 8738 dük: Almanyadan, Avusturyadan, Çe21064 21150 21153 21288 21315 21401 Diğer taraftan yeni bir münakale Veleri hiçbir vakit durmamıştır. Evet, insan 1. Cebir istimal edenler, bundan son 9646 10753 12773 14158 14998 15075 21658 21728 22331 22354 22382 22492 koSlovakyadan, Macaristan ve Ru kâleti binası inşası da düşünülmektedir. kütleleri, arz üzerinde nekadar yerleş ra ayni silâhla, yani kuvvetli mukabele 18251 19559 19648 20378 20458 21004 22591 22650 22689 22824 22985 23000 manyadan hicrete mecbur olan Yahudiİşletme umum müdürlüğü halinde idare mişlerse o kadar da muhacir olmuşlar! göreceklerdir. Bu hususta îngiliz milleti, 23178 23455 23638 24474 24699 25445 23159 23207 23400 23447 23508 23535 ler, bugün yeryüzünde iltica edebilecek edılecek olan yeni deniz teşkilâtı kurul25627 27447 30119 32633 33467 34214 23584 23643 23826 23870 24164 24189 Üstünde her ferdin en çok yüz sene yahalen 1914 ten daha fazla müttehid bubir toprak parçası bulamıyorlar. Meselâ, 34595 34865 35428 35961 36187 36453 24333 24412 24462 24591 24655 duktan sonra Münakale Vekili Ali Çeşayabüdiği şu toprak, daima, hicret ha24692 lunmaktadır. şu dakikada İstanbulda, bir ay, iki ay 36775 tinkayanın bu müesseselerle kadrolarını linde bulunan kafilelerin ayaklan altın 24893 24993 25014 25048 25155 25173 için ikamet müsaadesi alabilmiş bir hayli 2. İngiliz hükumeti, alâkadarlar cebir kere de yerlerinde Jetkik ve tef tiş ede50 lira kazananlar da çiğneniyor! 25329 25471 25687 25757 25845 25956 Yahudi vardır. Buniar, aldıkları müsaabir ve kuvvet istimalinden sarfınazar etceği anlaşılıyor. 499 583 676 1060 1272 1392 26135 26345 26422 26464 26794 26928 de müddeti bitinciye kadar kendilerine Münakale Vekâleti şehirler arası tele tikleri takdirde, mevcud meseleleri ada 1541 1690 1948 2165 2639 3569 26968 26997 27310 27824 27930 28042 Yirminci asrın da kendisine mahsus gidecek başka bir memleket bulmaya let çerçevesi dahilinde ve müzakere yo 3821 4124 4195 4229 4256 4313 28110 28170 28270 28747 28934 29032 bir «muhaceret» i var. Bu muhaceret, mecburdurlar. Bulamadıklan takdirde, fon şebekesinin tasfiyesi yolunda yeni lile halletmek üzere, bütün nüfuzunu kul 4386 4425 4434 4689 4721 4731 29070 29253 29295 29331 29373 29959 simdi, günden güne daha vazıh, daha ke belki, bir takım mazeretleri hesab ederek tedbirler de almıştır. İstanbul Ankara 5010 5490 5529 6117 6381 lanmaya amadedidr.» 6414 29968 30035 30128 30804 31012 31087 sif bir mahiyet alıyor. Sebebleri muhte Türk hükumeti bunlara yeniden biraz arasındaki trenlerde mevki numaralı bi6487 6789 7219 7289 7690 7773 31106 31119 31163 31176 31231 31698 Lord Halifaks, Danzig meselesine telif, fakat, netice bakımından hep insan müsaade verecek, belki de bu müsaadayi letlerin tatbikına perşembeden itibaren 7794 7805 7850 7888 7967 8129 31859 32026 32131 32265 32353 32396 mas ederek demiştir ki: ları, yaşama derdile hicret halinde tu esirgeyecektir. Türkiye de, Yahudi me başlanacaktır. 8962 8966 9114 9159 9441 9606 32494 32655 32758 32852 32903 32949 « İngiltere tarafından Lehistana ve 10209 10492 10549 10749 10858 10926 Münakale Vekili Ali Çetinkaya muhtan bu yeni hareket, yirminci asrın ipti selesinde bitaraf olan her memleket gi'oi 33079 33109 33173 33311 33667 33744 dalarında, nüfus kesafetleri fazla ve ye «Dünyanın Yahudılerini kurtartnak gıbi telif meseleler hakkındaki suallerime ce rilen garanti son derece sarihtir. Danzig 11138 11212 11234 11352 11383 11484 33745 33906 34009 34085 34169 34478 meselesi hakkındaki Alman Leh ihtilâ 11905 11958 12056 12092 12289 12451 34498 34555 34598 35609 34691 35673 ni tabirile, «hayat sahaları» dar olan in bir insanlık vazifesini kimse üzerine al vaben şu beyanatta bulundu: « Krup tezgâhlarında yapılmakta fınm muslihane bir şekilde hallini arzu 12703 12922 13027 13091 13899 14278 35831 35902 35993 36177 36409 36515 sanlar arasında kendisini gösterdi. mazsa bunu yapacak bir ben mi kal 14444 14602 14672 14711 14879 150P1 36584 36830 37065 37285 37380 37444 On dokuzuncu asrın sonlarına doğru dım?» diye düşünmekte haklıdır. Nite olan gemilerden denize indirilenlerden bi ve temenni edıyoruz. Fakat şayed Lerine «Eğemenlık» diğerine «Savaş» isrni histanın istiklâlini tehdid edecek mahiyet 15250 15939 15847 15921 15978 16042 37485 39882 39894 '39999 başlamış olan bu hareket yirminci asır kim her memleket böyle düşünüyor. ni verdik. İngiltereye siparişi mevzuu bah te herhangi bir cebir teşebbüsü yapılacak dan itibaren çok sür'atlendi; eskisi gibi Musanın Mısırı terketmeğe mecbur ol solan gemilere gelince buniar için fennî olursa, buteşebbüs îngilterenin de derhal kütle halinde değıl, ekseriya münferiden, duğu gündenberi hiçbir zaman Yahudi birçok ahvalde aıle halinde, pek nadiren milleti bu kadar kesif bir muhaceret ha şartnameye istinad edilerek ve münakasa iştirak edeceği bir harbe sebebiyet verebüyük kolonlar şeklinde başlayan bir reketi içine düşmemişti. Hiçbir zaman kanununun umumî hükümleri nazarı clık cektir.» Lord Halifaks, neticede, mevcud ihtimuhaceretle evvelâ İngilizler, küçük a Yahudiler, herhangi bir memleketten ko kate alınarak muamele yapılmadığı gö rüldü. Tipleri hakkında tetkiklerden son âfların halli için beynelmilel bir konfedalarından harekete başladılar. Buniar, ğuldukları zaman, bu defaki gibi, gidedaha geniş bir toprak ihtiyacile muhacir cek bir yer bulmakta âciz kalmamışlar ra devlet mevzuatına uygun olarak yeni rans akdi ihtimalini mevzuubahs etmiştir. Çemberlayn'in beyanatı olan insanlardı. Kanada'ya, Yeni Z e dı. Halbuki, bugün, yüzbinlerce Yahudi den münakasaya konulması yolunda icab eden hazırlıklara başlanmıştır. İngiltereye landa'ya, Avustraîya'ya doğru giden bu vardır ki yalnız birşey biliyor: Bulun Londra 12 (Hususî) Başvekil muhacirleri Alman ve İtalyan hareketle duğu memlekette, faraza, iki gün daha on bir gemi siparis edilecektır. Çemberlayn, beynelmilel ihtilâfların halİstanbul ile Ankara arasındaki telefon li için bir konferans akdi ihtimalleri hakri takib etti. Bu, sırf iktısadî bir muha oturabileceğini... İki gün sonra nereye ceret, sulh içinde yapılan bir hareketti. gidecek? Bu vaziyette bulunup da bu hattına bugünlerde yeniden ddrt devre kında sorulan bir suale cevaben aşağıdaAvrupanm fazla nüfusu, on dokuzuncu suale, kendi kendisine bir cevab vermek daha ilâve edilecektır. Bu devreler için ki cevabı vermiştir: asrın temin ettiği hernevi nakil kolaylık ten âciz olan Yahudinin miktarı, şu da tesisat iki taraftan da ilerletilmiş ve ara« İngiltere ötedenberi, bütün ihtilarmdan istifade ederek, geniş toprak kikada yüzbinlerce nüfustan mürekkeb da beş on kilometre kalmıştır ki, bugün lâflann müzakere yolile halline taraftarveya iş sahalarına doğru gidiyorlardı. bir kütle halindedir! Yahudilerin allahı, lerde o kısım da biterek birbirlerine bağ dır. Ancak herhangi yeni bir konferans akdi için, alâkadar devletler daha evvel Bu hareketi, harb muhacereti takib et onlara bir memleketin kapısını kapadığı lanacaktır. Posta Umum müdürlüğü binası şehir konferans mukarreratına riayet edecekleti. Cihan Harbi esnasında muhtelif se zaman, hiç olmazsa bir dığerinin kapısını açarken, bugün bütün dünyanın kapıları posta merkezinin arkasındaki arsada in rine dair teminat vermelidirler.» bebler, sonra da yeni hududlar, insanîan yeniden muhaceretlere sevketti: Esaret nı onlara karşı kapamış bulunuyor. De şa edilmektedir. Münakale Vekâleti bi Baltık devletleri bitaraf kalacaklar Ankara 12 (A.A.) İstanbulda bulunan Türkkuşu filosu yann Kaunas 12 (a.a.) Litvanya Baş muharecetleri, kıtlıklardan mütevellid mek, yirminci asır, hiç değilse Yahudiler nası için Millî Müdafaa Vekâleti binası Yeşilköyde akrobasi ve silo uçuşları yapacaktır. İstanbul halkı bu gösteriyanmdaki sahayı düşünüyoruz. Tahsisat vekilinin mümessili Bizauskas, Baltık dev lerde bulunmıya davet edilmiştir. Uçuşlara öğleden sonra saat 14 te başlamuhaceretler, hududların degismelerin için, daha zalim bir asır oldu! için maliye ile temasta bulunmaktayız.» letleri kongresinde bu devletlerin harb nacaktır. Türkkuşunun şimdıye kadar yetiştirdiği eski ve veni bütün pilotden doğan muhaceretler... 914 senesine vukuu halinde tam bir bitaraflık muhafa ları bu uçuşlar esnasında meydanlarda hazır bulunacaklardır. Filo çarşamba kadar insanlar, yalnız daha fazla refah Evet, yirminci asır. Bundan evvelki Yahudi mültecilere karşı za etmek arzusunda olduklarını ve istik sabahı Yalova yolile Bursaya geçecektir. Çarşamba günü öğleden sonra saat aramak, daha fazla iş, toprak ve faaliyet asırlara nispetle bu bakımdan daha za14 te Bursada da Bursalılar için uçuşlar yapılacaktır. Mevdanlarm çamurlu tedbir alındı lâllerine karsı yapılacak her teşebbüsün olmasından dolayı Türkkuşu filosu Edirnevi ziyaret edemiyecektir. sahası bulmak üzere kendi arzularile hic lıtndir; sade Yahudiler için değil, bütün ret ederlerken 914 ten sonra işler değiş siyasî hareketler için de bu düsturu kul Quito (EkuatoY) 12 (a.a.) Hüku ilâh kuvvetile tardedileceğini beyan et ti. İnsanlar, istemeksizin, mecbur olarak lanabiliriz. Meselâ, islâm Peygamberi, met, Havanaya kabul edilmemiş olan ve miştir. ^^ kendi kendisini emreden zaruretlerin pe yeni olarak ortaya attığı bir akide yü simdi Ekuatör sahillerinde bulunan 96 Ulusal Ekonomi ve Arttırma şine takılarak hicrete başlamış oldular. zünden hicrete mecbur olarak Mekke Alman ve Çek mülteci yahudisinin memkurumu kongresi Harb esnasındaki muhaceretlerden den Medineye hicret ettiği zaman, arka leket içlerine girmemeleri için şiddetli tedAnkara, 12 (a.a.) Ulusal Ekonomi ve sonra yeni bir muhaceret sebebi peyda sından onu takibe mecbur kalanların sa birler almıştır. Arttırma Kurumunun beşinci kongresi oldu: Siyasî kanaatler neticesinde insan yısı yüzü geçmiyordu. Bugün, sade Al12 haziran 1939 pazartesi günü saat 10 ları tnemleket değiştirmeğe sevkeden bir manyadan hicrete mecbur kalmış demok devirde hicret etmiş olan insanların kısda Ankara Sergievinde Kurumun genel zaruret. rat veya sosyal demokrat unsurların mik men avdet ettiklerini de hesaba alırsaK, ^erkezmde toplanmıştır. Kongre başkan Evvelâ bolşeviklik: Rusya, baştanbaşa tarı yüzbini geçmiştir! Bolşevık olmadık bu küçük memlekette 200,000 insandan lığma seçilen Balıkesir meb'usu General muhacir oldu. Bu muhaceretin bir kısmı ları için Rusyadan hicret etmiş bulunan mürekkeb bir nüfus kütlesinin yirmi sene Kâzırr Özalp'in riyasetinde ruznameye içinde nasıl bir muhaceret sergüzeşti ta göre geçilmeden evvel Ebedî Şefimiz harice kaçmak suretile, diğer mühim bir ların miktarı da üç yüz bin nüfustur! Atatürkün hâtırasmı tazizen bir dakika kısmı da dahilde vilâyet, şehir, köy, iş... Bir misal daha: ÇekoSlovakya ku nımış olduğunu tasavvur edebiliriz! ve ilâh deâjştirmek tarzında yapıldı. İn rulduğu tarihtenberi bu küçük nüfuslu İşte, yirminci asrın insanlara getirdiği ayakta durulmuş ve 1937 38 yıllan çasanlar, sade toprak üstünde ve memle memlekette yalnız yedi milyon nüfus refah budur. Yalnız, muhaceret bakımın lışma ve hesab raporları okunarak tasdik ve 1940 41 bütçeleri kabul edilmışketler arasında muhacerete mecbur ol lu Çek memleketinde büyük nüfus küt dan bu asrın büyük nüfus sakinlerine çektir. Cemiyetler kanununa göre, tadil emakîa kalmadılar. Belki de, kendi va leleri büyük hicret devirleri tanımıştir. tirmis olduğu meşakketler, onun hakkın dilen cemivetin nizamname projesi mütanları içinde bile muhacir oldular. Beneş devrinde, 80,000 Alman, Macar da, insanlık bakımından, güzel şeyler zakere edilmiş ve ufak bazı tadilâtla kaBunun arkasından Almanyada ve ltal ve Slovak bu memleketi terke mecbur ol söylemeği imkânsız hale getirir. Mede bul edilmiştir. Cemiyet veni nizamnam?Mükâfat kazanan kız atletler yada muhaceretler basladı: Önce ispar muş ve geçen senenin sonbaharındanben niyet ilerliyor; doğru. Fakat hiç şüphe sine aldığı bir maddei mahsusa ile «Cumîzmir (Hususî) Bu hafta Alsancak sahasında hiçbir maç olmadığı takizm ve kocnünızmin uyandırdığı ha de gene bu memleketten 150,000 insan, siz, insanlık bugün, dünden daha az gad huriyet Halk Partisi prensipleri» ni ta için Halkevi spor komitesi, pazar gününü küçük mikyasta bir bayramla dol\akkuk ettirmeyi bir gaye olarak kabul durmuştur. Müsabakalara, erkek, kız, atletler istirak etmişler, alâkalı mü« reketler, sonra da fasizmın ve nasyonal siyasî sebeblerden dolayı, hicret za dar değildir! sabakalar olmuş ve kazananlara muhtelif tablo^ar verilmiştir. sosyalizmin sebeb olduğu hicretler. Küt ruretinde kalmıştır. Ara yerde, evvelki H. BİLECEN etmiştir. 45 bin lira kazanan 26178 12 bin lira kazanan 20689 10 bin lira kazanan 27103 36360 «mükâfat» 1000 lira kazanan 36916 500 lira kazananlar i ( Tiirkkuşu filosu bugün akrobasi uçuşu yapacak ) f İzmir Halkevinin tertib ettiği müsabaka J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog