Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

13 Haziran 1939 CTTMHtTRtTET İlim ve Cemiyet tktısadî hareketler Dünya buğday rekoltesi SAGLIK NOTLARI Yerli Mallar Sergisi Bu sene sergide müstakbel Istanbulun maketleri de teşhir edilecek Dünya buğday rekoltesinin bu sene ne vaziyette olacağı üzerinde birçok tahminler yürütülüyor. Kıt'alann vaziyet11 inci Yerli Mallar sergisi komitesi lerine göre, iklim bakımmdan doğan istıhsal mevsımi farklan, bu hususta kat'î bugün Millî Sanayi Birliğinde bir top bir tahmin yürütülmesine imkân vermilantı daha yapacak ve sergiye aıd son Yazan; Prof. SAL1H MURAD yorsa da mahsulün vaziyetini kış kültür hazırlıklan tetkik edecektir. Bu yazımıza (Bagehot) nun bundan tiyacları karşıhyordu, yeni keşifler ise şeklinden aşağı yukan anlayabilmek ka11 inci Yerli Mallar sergisinde memtam 70 sene evvel intışar etmiş olan (Ilim yeni ihtiyaclar, yeni işçilik, yeni endüstri bil oluyor. Roma Beynelmilel Ziraat leketimizde ilk defa yeni bir buluş ortaya ve Siyaset) adh eserinden şu satırları ik ve ticaret meydana getirdi. Geçen asnn Enstitüsünün raparları bu hususta bize konulmaktadır. Valimiz Lutfi Kırdar İstibasla başlıyalım: «İlim ve san'atın bir ilmi ve bilgisi her cihette amelî hayatın oldukça etraflı fıkir vermektedır. tanbulun bu büyük sergisinde Belediye Buğday müstahsili Avrupa memleketşubesi yoktur ki bundan elli sene evvelki ilerisine gitmiştir.» nin de bir paviyonu bulunmasını ve bu şeklini muhafaza etmiş, olsun. DemiryolFilhakika Ingilterenin yükselmesi ve lerinin ekserisinde kış kültür vaziyeti rada îstanbullulan çok yakmdan alâka müsaid geçmemiştir. Bilhassa Fransa, lan ve telgraflar gibi yeni yeni ihtiralar siyasette muvaffakiyet gösteımesi esba Alman, Polonya, Belçika ve Holandada dar edeceğine şüphe olmıyan müstakbel etrafımızı sarmış, bunları görmemek için bmı ararken on dokuzuncu asırda ilme isyağışm kâfi gelmemesi, toprağın kurak tstanbulun Prost plânına göre hazırlanan kör olmak lâzım; bir takun yeni fikirier tinad edeıj endüstrinin ingilterede inkişaf kalması gibi sebeblerle bazı sahalarda maketlerinin teşhirini münasib görmüştür. ortada dolaşmakta ve tesir etmekteyse de etmiş olmasım unutmamah. 1800 sene ikinci defa zeriyat yapılmasına lüzum Bu paviyon «Yannki İstanbul» ismini biz onlan göremiyoruz.» sinde nüfusu 10,000,000 olan îngiltere hasıl olmuştur. taşıyacaktır. Aradan geçen şu 70 sene içinde ne nin 1900 de nüfusunu 40,000,000 a çıBalkanlarda, vaziyet, daha müsaid gögibi ihtiralar ve keşiflerin meydana geldi karan, halkına refah ve saadet veren baş rülüyor. Romanya ve Macaristanda, BulMaarif Vekâleti Ankarada açılan son ğini bir düşününüz. Tayyare, telli v« tel lıca amil ilim prensiplerine istinad eden garistan ve Rumanyada hiç değilse geNeşriyat sergisinin oldugu gibi Galatasasiz telefon, radyo, sesli sinema, televiz iyi bir endüstri sistemidir. ray lisesine nakline ve 11 inci Yerli Malçen seneki miktara yakın bir mahsul elde yon, noktovizyon gibi herkesin bildigi keedilebilecektir. Maamafih Yugoslavyada lar sergisinin devamı müddetince halka îlitnle siyaset arasındaki münasebeti en rutubetsizlik dolayısile bir düşüklük olşifler veya ihtiralar, bilmediklerine nazaMusiki tesirile bazı hastalıklar iyi o talarına geldikleri zaman otomobil şofb'r açık tutulmasma karar vermiştir. Vekâlet iyi ifade edenlerden biri eskı îngilız Başması melhuzdur. ran pek az kahr. lur. Musikinin çocuklarla büyükler üze leri kontrol reflekslerini kaybediveriyor Yayuı Direktörii Faik Reşid şehrimizde vekillerinden Balfur'dur. Bu asrın baş Italyamn şimdiye kadar olan mahsul rindeki tesirini ötedenberi biliriz. Acna lar, bunun neticesi olarak çarpışmalar, bu mühim mesele ile meşgul olmaktadır. Amerika Birleşik Cumhuriyetinde larmda Londra millî fizik laboratuannın vaziyeti, umumiyetle müsaid geçmiştir. neden, nenni ile bebek mışıl mışıl uyu çukurlara yuvarlanmalar, ağaclara çarp1810 la 1910 seneleri arasında verilen Güzel San'atlar Birliği ressam ve heytemel taşmı atarken Balfur demiştir ki Büyük müstahsil memleketlerden Sovıhtira beratı adedi bir milyon oldugu halyor; neden yorgun asker boru sesinı du malar oluyor. Araştınhrsa oralarda za keltraşlan da bu seneki sergilerini 11 inci «Siyaset ilim haline girmiş olsaydı, saa yet Rusya rekoltesinin vasatın üstünde de 1910 la 1935 arasındaki ihtira beratı yar duymaz dınçleşiyor, dımdik kesili rarları radyasyon demetlerinin bulundu Yerli Mallar sergisinin devamı müddetindetin ölçüsü olurdu». Filhakika siyaset olmıycaağı tahmin olunuyor. îstatistik adedi bir milyondur. Bu istatistik bize yor?Bilmiyoruz. ğu anlaşılıyor. Yeraltındaki sulardan, ce Galatasaray lisesinde açacaklardır. bir ilim degildir ve ılim olamaz. Çünkü hususunda hassas olan Amerika, buğday fennin terakki sür'atini göstermesi itibarile Bunu hayvaniarda denemelıdır. Yı madenlerden, toprak tabakaları aralarınhedefi bir cemiyetin refah ve saadetinden rekoltesinin geçen seneye nazaran yüzdikkate şayandır. lanlar bazı seslere karşı pek duygulu go dakı yarıklardan saçılan radyasyonlar... ibaret olan siyasetin esasları din esasları de 20 noksan. fakat geçen beş sene vaMerz'in (On dokuzuncu asırda Avrünüyorlar. Onlar ıslık çalarak kertenie O şeametlı yerlerde biten otlarla çiçekler gibi ölçüye geltnez. İki gramlık veya üç satisine nazaran yüzde on fazla olduğurupa tefekkür tarihi) adh dört cildlik leleri duvar koğuklarından çıkarabılirler. de hasta ve cılız oluyor. Birçok kazalara kilometrelik saadet diye birşey işitilmiş nu bildiriyor. Kanadada mahsulün inkikitabı okunmağa ve tercümeye cidden şafı normal şekilde olmamıştır. Asyada Örümceklerle fareler de güzel sese tut sebeb olan ve sıhhate dokunan bu yerleri mi? Londra 12 (Hususî) Habeşistandeğer bir eserdir. Merz bu eserinde diyor Hindistanın mahsulü, kuraklıktan müte kun<Jur. Bunların bu halinden istıfade o tayin etmek ve onlarla savaşmak için bir Fakat buna mukabil siyaseti ilimden dan alman haberlere göre,.Habeş çeteleessir olmuştur. Japonyanın vaziyeti nor lunabilir. Bunlardaki musiki düşkünlü kongrenin kurulması bekleniyor. ki: «Avrupa fikirleri İngiltereye sirayet tamamile ayırmak imkânsızdır. Bizde il maldir. Şimalî Afrika ve Mısırda mahettikten sonradır ki İngilterede ilim keliğünün sırrı bilinmese pratik bir usulle bu Güneş doğrudan doğruya kanser yap ri îtalyanlara karşı her tarafta şiddetli min siyasetten ayrılmasını istiyenler işitili sulün neşvü neması geçen seneye n,azamesi hikmeti tabiiye veya felsefe kelimezararlı hayvanlan bir araya toplıyarak mryor; dolayısile tesir ediyor, kansere yer mücadeleye başlamışlardır. Haziran biyor. Îlimle siyaset birbirine girmiş ve bir ran daha müsaid geçmiştir. Fas ve Tulerinin yerini almıştır. Ilmin on dokuzuncu kütne halinde tepelemek mümkün olabi hazırlıyor. Güneşe tutulan yerlerde (ko dayetindenberi bilhassa garbi ve şimalî halita teşkil etmiş midir ki, bunlann bir nustaki feyizli yağmurlar iyi tesir yapmuhtelif mmtakalarda asırda mühim mevki almasının başlıca selir. lestrol) denılen madde artıyor. Vücudü Habeşistanda birinden ayrılması mevzuu bahsolsun. mıştır. Memleketimizde bu senenin buğbebi bu asırda ilmî recherche'in pek kaÇoban kaval çalar, sürüsünü eğlendi müzün yayalıgı bu madde çok güneşlerse Italyanlara karşı müsellâh taarruzlar yaYukarıda söylediğim gibi bu iki mefhum day rekoltesi, geçen seneye nazaran pılmış ve Italyanlara ağır zayiat verdirilnşık hâdiselere, günlük hayatımızı alâkarir; deveci koşma okur, herhalde kendısi bozuluyor, ve deriyi kanserleştiriyor. zaten bir halita teşkil edetnez. Herhangi belki yüzde 15 nispetinde noksan olamiştir. dar eden gizli kuvvetlerle şartlara yakHangi uzvumuzla ihtiyarlamağa başlıcaktır. Yalnız bundan evvelki yağmur ni neş'elendirmekten ziyade develeri sülaşmasıdır. On altı, on yedi ve on sekizin iki mefhumun birbirile alâkadar olması lar, bazı mmtakalarda mahsulün vazi rükjemek için... Ogaden mıntakasında faaliyette bulu* yoruz? Karaciğerimızle, Karaciğerici asırlardaki büyük ihtiralar hususî ilmî için bunların mutlaka birbirine pek yakın yetini âdeta değiştirmiş ve tehlikeli neFransada bir ordu veterineri birçok mıze kan oturduğu zaman hayat yüküyle nan çetelere Milletler Cemiyeti nezdin » bilgiye lüzum kalmaksızın yapıhyordu. olması icab etmez. Birbirine yakın mü ticenin tebeddülünde büyük bir âmil hasta beygirleri musiki ile iyi etmıştir. belimizin bükülmege başladığını anlarız. deki eski Habeş elçisi Tekle Havariat\n Bu ihtiralan meydana getirenlerden çogu nasebeti bir bakışta görünmeyen bir takım olmuştur. Musikinin bilhassa kulunç çekenler üze Böyle hastalar, yemekleri azaltmalı, çiy kumanda etaıekte olduğu haber verilmekilim adamı değildi bile. Bu ihtiralar ilcne şeyler vardır ki bunlar birbirini pek ya Görülüyor ki, dünya buğday rekoltesi, rinde tesiri çoktur. Meldi başlar başla yeşıllik rejicnine yatmalı, bıraz da hare tedir. büyük mikyasta tesir ve bilginin artması kından alâkadar eder. Meselâ vücudla bu sene pek iyi degildir. Başlıca müs maz barsak sancıları kesilir. Buruntular ket etmelıdir. Habeş çetelerinin yeniden faaliyete na hizınet etmişlerse de, hususî tetkik ne ruh bir dualitedir. Birinin ölçüsü diğeri tahsil memlekejtler hava şeraitinin mü durur. Hazım düzelır. Yemiş, yeşillik münzevi olarak yaşı başlaması üzerine memleket dahilinde titicesi olarak değil, belki ya tesadüf eseri ne tatbik edılemez. Fakat ikisi arasmda said gitmemesinden dolayı geçen seneSavaşta kumbara patlamasile sarsıla yanların hayatını tazeler. Ama gelişigüzel carî hayat tamamen durmuştur. Birçok olarak veya devrin amelî ihtiyaclarını yakın alâka vardır. Çünkü insan bir mo den daha düşük bir rekolte elde edecek rak ürkekleşen beygirler isteksiz yürürler, tatbik olunmamak şartile... İlkin yemiş yabancılar civar memleketlere iltica et lerdir. karşılamak üzere meydana gelmişlerdi. tör degildir, insanı yalnız bir elektroşimik lerden başlamalı: Armud, F. G. yemeden içmeden kesılirler fakat bu bey Tabiî bir mıktarda.. Sonra elma, üzüm. mektedirler. Fakat on dokuzuncu asırda kimya ve teamülün bir neticesi olarak yaşayan, hisbirkaç hafta girler, birkaç akordeon seansından sonra ttalyardar da teyid ediyorlar elektrik vadılerindeki ilmî araştrrmalar seden, kendi kendıni idare eden bir maiçinde, her yemekte bir sebze denemeli. eski hallerini bulurlar. Roma 12 (a.a.) Oğrenildiğine götabiatin iptidaî kuvvetlerinin kanşık şe kine gibi farzedenler daima aldanmışlarînekler üzerinde yapılan denemeler de Havuç ve enginarla başlamalı. Havucu re 28 mayısta Habeşistanda Gadjam mmbekesini çözmüş ve miktarlan evvelce dır. merak uyandıracak bir mahiyettedır. yerken rendelemeli. Enginarın göbekle takasında bir çeteye karşı askerî hareket takdir edilemiyen mühim kuvvetleri idare îlmi siyasetten ayırdetmek yani ilmî Radyo dalgalarına tutulan inekler hem rini ınce dılım dılim kesmelı. Bıraz zey icra edilmiştir. ve kuvvetimiz altına sokmağa hizmet et mevzuaları, hareketleri ve keşifleri kale tinyağı dökerek yemeli... rahatça sağılırlar, hem bol süt verirler!. Bu çete, dört İtalyan zabitini esir et miştir. Eski devirlerde büyük ihtiralar almıyarak siyaset yapmak istiyenler ceKüremizdeki maddeler, 92 tane basit Ötedenberi söylerler: Musiki ahlâkı mişti. Bir müfreze, çetenin tahassun etmiş amelî hayat, endüstri ve ticaretin en ileri miyeti üç asır değil belki elli üç asır geri tatlılaştırır. Bir kere şunu iyıce bilmeli, cisimden yapılcnıştır. Bunların I numaraolduğu Belesaya gitmiştir. Birçok tayyagitmiş olduğu metnleketlerde meydana götürmek istiyenlerdir. Çünkü, Biyolısı idrojen , 92 numaralısı üranyümdür. Eski Şişli nahiye müdürü, şimdiki Si plâkların çıkardığı, radyolann saçtığı hareler, müfrezeden evvel hareket etmişler gelmişti. Fakat geçen asrın ikinci nısfında metri ilim şubesini yaratan Karl Pear 6 numaralı cisim de kaıbondur. Arzm ve nekli nahiye müdürü Ali Rıza ile Şişli vaların çoğu insanı sinirlendirir, yahud ; fizik ve kimya vadisinde yapılan keşifler son'un dediği gibi: ve Habeşlılere mitralyöz ateşi açmışlar uyuşturur. Musikinin sıhhat üzerındeki insanlann yaratılmıs o duklan bu 92 eletamamile laboratuar mahsulüdür. Bir te « Eski devirlerde milletlerin başlıca komiser muavini Nazmi ve tahkikat med.r. tesiri hakkında kat'î kararlar verebılmek man, atomlardan yapılmıştır. sadüf eseri değil belki mükemmel bir he enerji membaı adalî kuvvetiydi; bugün muru Zihninin ihmal göstermekten, Selâîtalyanlar, 4 esiri kurtarmağa muvaf Bir balon dolusu oksijende birçok oknik Valisi Hasan Paşa kızı Makbulenin için daha çok araştırmalar yapmak lâ sab neticesidir. Evvelki ihtiralar amelî ih bu işi makineler görüyor.» fak olmuşlardır. de hakikate muhalif beyanda bulunmak zımdır. Musiki sinir kurumuna, teneffü sijen atomu vardır. Hepsi birbirine bentan muhakemelerine dün ikinci cezada se, kanın damarlarda dolâşmasına, salya zer. tngiliz Japon münasebatı Bu atomlann hacmi küçüktür. 85 milbaşlanmıştır. Makbulenin kendisine bağ ve mide ifrazlarına ve daha başka uzuvgerginleşti lanan maaş yoklamasına aid bir beyanna lara nasıl tesir ediyor? Yeni yeni ıncele yon atomu ahnız, uçuca diziniz, bir gerLondra 12 (a.a.) Japonlann Timede, bu muamelenin bir safhasında ku meler yapmalı, bir trampet tesirile şahla danhğın incileri gibi... Bir milimetre bovunda yeri doldurabilirsiniz. Bir atom ençin'deki imtiyazlı Ingiliz mmtakasını duz tedavisi müessesesi memurlarından nan enerjinin sırrını anlamalıdır. idrojen vücudümüzde kaybolur. tecrid etmek ve orada hayatı tahammül olduğunu saklamak suretile hakikate muHava değiştirmenin hastalar üzerindeBizim mistik şairlerin bazan öyle gö edilmez bir hale getirmek teşebbüsünde halif beyanda bulunduğu; diğerlerinin de ki güzel tesirini hepimız biliriz. Bazı yerbeyannamede yazılanın hakikî vaziyete lerde kötü tesirli radyasyonlar var. Bu rüsleri vardır ki sasarsmız. Bakınız ne de olduklarına dair olan haberler, Londrada hükumet mehafilinde ciddî endişeler uymadığını usulü dairesinde tahkikle tes radyasyonlar yeraltındaki akar veya dur j mis bunlardan biri: Arif ol bir zerrede yuz bin mehi tabam oor, tevlid etmiş degildir. bit etmedikleri, böylece ihmal gösterdik gun sulardan, maden tabakalarından, ve Katrei naçız içinde cunbuşu ummana bak. leri davanın mevzuudur. jeolojık tabiatlerı başka başka olan topHükumete yakın olan mehafil, JaponDr. Rusçublu Hakbı Muhakemede Makbule, memurlan iğ rak tabakaları arasındaki yarıklarla etralann Şanghay'da evvelce yapmış oldukfal etmek aklından bile gejjmediğini, bir fa yayılıyor. Suikasdci Matuska bir lan bu kabil teşebbüsîerin tamamüe aişe girdiğini yazmak lâzım geldığini b'.lkamete uğramış olduğunu hatırlatmaktaRadyasyonlarm demetleri çok büyük ihtirada bulunmuş medığınden, o ciheti meskut geçtigini söy olabilir ve yeryüzünde geniş bir sahayı Budapeşte 12 (a.a.) Almanyada dırlar. lemiştir. Diğerleri de usulü dairesinde kaplar. Bazan bu saha pek küçük de oBundan başka bu mehafil, Ingilterenin kâin Gutebors, Avusturyada kâin Sainttahkikle tesbit muamelesi yapıldığını, lâ labilir. Pelden ve Budapeşte Viyana hattı üze Japonyaya karşı girişeceği harekât için kin yapılan tahkikatta alâkadarlardan Bu muzır radyasyonlardan kurtulmak rinde bulunan Bıatorbagfda yapılan ve elinde bulunan vesaitin mezkur imtiyazlı hep Makbulenin kendisine para getirir bir için üç çare var: Tehlikeli mıntakayı b> 1931 senesinde 33 kişinin b'lümüne sebe mıntakaya teveccüh edecek her türlü tehiş sahibi olmadığı şeklinde cevablar alın rakmak; radyasyon kaynağını körletmek; biyet vermiş olan şimendifer suikasd!?ri didin önüne geçmeğe kâfi olduğuna işaret masının, işi bu neticeye vardırdıgını söy radyasyonlan tesirsiz hale ko>mak.. nin amili olup müebbed hapse mahkum etmektedirler. liyerek «ihmalimiz yoktur» demişlerdir. Sylvestre Matuska, şimendıfer kazaları Mütehassıs hekimlerin «kızıl yollar» Makbulenin vekili, müvekkilesinin ça dedikleri caddeler var, nekadar dikkat nın önüne geçecek bir ihtiraın ıhtira beArnavudluk Kralının hasts lıştığı takdirde de bağlanmış bulunan ma edilse oralarda birçok kazalar oluyor ve raatleri ofisine tesçili ruhsatını elde et Yeni yapılmakta olan Belediye binası kız kardeşi aşı alabileceği hakkmda Muhasebat Di sebebi bilinemiyor. Bu yollann bazı nok miştir. Eski Arnavud Kralının hasta olan kız Alaşehir (Hususî) İstiklâl Har ruf Sankız kaplıoalarının da noksanları vanının kararı bulunduğu kaydile, «bağkardeşine icab eden tedavi yapılmış, binde kül yığını haline gelen belediyemiz Belediyemiz tarafından ikmal kılınmış, lanan maaşı almağa kuduz tedavisi mükendisine Avrupaya seyahat edebileceğişimdi icarla bir binada çahşıyordu. Bu şimdi kaplıca tertemiz, cazib vaziyetile essesesindeki işten alman ücret mâni dene dair hastanece müsaade verilmiştir. defa memleketin en mutena bir yerinde tenezzüh trenlerinin gelmesini bekliyor. ğildi.» müdafaasınıileri sürmüş, bu humodern bir bina yaptırmakta ve şehrin Izmirde yakalanan Sinemadan eve giderken.. susta îstanbul asliye beşinci hukuk mah büyük bir ihtiyacını tatmin etmeğ'î çalışkemesinde açılan dava dosyasmda MuYedıkulede oturan Ligor, sinemadan esrar kaçakçıları maktadır. înşaatın ikmali kuvvei karibeçıkarak tren yolundan evine giderken hasebat Divanının karar sureti mevcud olye gelmiştir. İzmir, (Hususî) Şehrimiz zabıtası, ayağı kaymış, sedden yuvarlanarak ba duğundan bahsile, bu cihetten tahkikat esrar kaçakçılığı yapan bir şebekeyi yaBina, hitam bulunca Belediyemizin şmdan yaralanmıştır. Ligor, Cerrahpaşa istemiştir. Vekilin istediği bu tahkikat yakalamış ve 7 kilo esrar da elde etmiştır. bütün kollan ayni çatı altında toplana hastanesine kaldınlarak tedavi altma a pılacaktır. Daha bır ay evvel mahkumıyetini dolducak ve çalışma, bittabi daha iyi bir şekle lmmıştır. rup çıkan Bursalı Mehmed oğlu Çakır kavusacaktır. Belediyemiz, yeni bütçesiÜvey çocuğunu fırında Mustafamn gene kaçakçılık yaptığı ha!e yoîlan muntazam kaldırımlara sahib Beygir çiftesile yaralandı yakacakmış ber almmış, sivil bir memur, kendisine '"îlmaya calışırken Belediyeler Bankasınİstır.yede Çayır sokağmda oturan bahManisa, (Hususî) Karaoğlanlı köesrar satm alıcısı süsünü vererek onunla dan yapılan istikrazla da a=rî mezbaha çıvan Hasanm 14 yaşındaki oğlu İslâm, yünden Mehmed Budakın ikmci karısı temasa gelmiş, beraberce Seydıköyde, ve mezarlığm vücude gelmesine hasrı çıft sürerken beygirin çifte atması neti Aksekih Fesli Şerife namında bir kadın, ayni işle uğraşan Emin namında bırmın bahçesine gitmişlerdir. Dığer memurlar mesai etmektedir. Ebedî Şefimız Ata cesmde midesmden yaralanmıştır. Vak kocasımn müteveffa Uk kansından yeayı müteakıb İslâm hastaneye yatınl tim kalan çocuğu beş yaşinda Hasanı, hda bahçeyi çevirmişlerdir. Emın, Çakır türkün heykeli rekzedilecek olan Cumhumıştır. nna atıp diri diri yakmak istemek suçu Mustafayı görünce hiç şüphelenmeden riyet meydanı da plân esas'arı içinde eile Adliyeye verilmiştir. Övey ana, ötcbu yedi kılo esrarı meydana çıkarmış, saslı bir şekilde tanzım kılınacaktır. ŞehAnahtarla yaraladı denberi yavruya zulüm ediyor, kendisini tam bu sıada dığer memurlar hareke• n di5er umumî islerinde büte nispeti n Kar'.köyunde oturan Yusuf Kenan ile hemen her gün döğüyormuş. Son gün, te geçince, kacmak ve esran da kaçırmak üzerinde yardım yapilacak ve Alaşehrın Şakir kızı Hatıce, aralarmda çıkan bir hıncmı alamıyarak zavallıyı, evin dibinistemiş, bahçedpki azılı bir köpeği polislünden süne ehemmiyet kazanan güze! meseleden dolayı kavga etmişlerd ; r deki fırına atmak istemiş, çocukcağız Sergiden bir köşe lerin üzerine saldırmıştır. Neticede yaığine titiz bir itina gösterilecektir. Yeşil Kenan, anahtarla Haticeyi başından ya feryada başlaymca komşular yetişmiş ve Kıymetli ressamlarımızdan Şeref Akdik, Taksimdeki resim ve heykel kalanmıştır. Y°lmz, Çakır Mustafa kaç'kîcre, çiçeklere gömülen şehrimizin ma ralamıştır. Hasanı güçlükle kurtarmışlardır. nağa m v " 1 " " 1 galerisinde yalnız kendi eserlerinden müreV b bir sergi acmıstır. Siyasî hâdiselere tesir eden amiller Musikinin bilhassa kulunc çekenler için müspet tesiri muhakkaktır, inekler üzerinde yapılan bir tecrübe şayani dikkat neticeler vermiştir Habeş çeteleri tekrar mücadeleye başladı İhmal suçluları Üç memurun muhakemesine dün başlandı ( Alaşehirde imar faaliyetine hız veriliyor J f Resim ve heykel galerisinde yeni sergi ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog