Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

Yatağının başucunda bu gece gene I memnun olmadığımı, değişmek, gene evçok ağladım. Eğilip sık sık yüzüne bakı lenmeden evvelki hale dönmek, istediğimi yordum. Gözlerinin altı çukurlaşmış, ve sana söylemek istiyordum. Fakat bunu ne yanaklarında küçük san benekler hasıl zaman yapmaya kalksam gizli bir kuvErzurum (Hususî) Şehrimizde olmuştu. Burnundan ağzına doğru inen vet dilimi tutuyor, vücudüm titremeye âlemşümul bir şöhreti haiz olan Selçuk çizgi, kalın ve adeta siyah görünüyordu. başlıyor ve susuyordum. Dudakların hararetten şişmış, yer yer, Sana gelince, hayatımızdan daima abidelerinden «Çifteminare» künbetinin susuz bir toprak gibi çatlatnıştı. Eğer ha memnuniyetle bahsediyordun. Belki de etrafındaki kalm toprak tabakalannı kakikati söylemek lâzım gelirse, senden iğ vazifeni yaptığını düşünerek kendi ken zarken kırmızı taş üzerinde kufî hattirendim. Fakat gene de ağladım, çok ağ dine böylece teselli buluyordun. Halbu le yazılmış iki harf ile bir çiçek veyaladım. Ateşin fazlaydı ve doktor biraz ki ben sıkıldıgını, parmağındaki halkanın hud süslü bir yaprak biçimini andıran al« elini yakmaya başladığım gayet iyi his çı parçalan çıkmıştır; bunlar üzerinde evvel pek ümidsiz şeyler söylemişti. kakma mavi çini ile, gene bir tuğla parYatağın başucunda bir mum yanıyor, sediyordum. Birbirimizden düşüncclerimizi büyük çası hendesî bir şekilde yerleştirilmiştir. bu mum odayı pek az aydınlatıyordu. Selçukilerden zamanımıza kadar ulaSenin yastığa gömülü olan başına bu bir dikkatle sakladıgımız muhakkaktı. mum san, ölgün hatta korkunc bir aydın Konuşmak bizi korkutuyordu. Konuşur şan ve alçı ile çininin imtizacından halık verebilmekteydi. Yatağın odanın ka sak ortaya düşündüklerimizden çok daha sıl olan bu tezyinî eser parça?ı hiç şüpranlığına kanşmıştı sanki.. Diyebilirim ki, başka manada müthiş hakikatler çıkacaktı he yok ki san'at tarihimiz için hususî bir orada cnevcud olan yastıktaki başın, om sanki... Halbuki sana söylemek istedikle kıymeti haizdir. Çünkü biz, şimdiye kazunun bir parçası, karyoladan sarkan rimden bir kelimesi ağzımdan çıktığı da dar Selçukilerin çini tezyinaünın tuğla ve solgun elindi ve bu elde kalm bir altm kikada birdenbire havada bir elektrik ce diğer malzeme üzerinde işlenmiş şekillereyanı olacak ve bu kelimenin bir yıldı rine tesadüf ediyorduk. Halbukl alçı ühalka uğursuz pırıltılarla yanıyordu. Bu halkada kendi ismimin kazılı ve rım gibi ortamıza düşeceğini zanneder zerine çini tezyinata hiç rasgelmemiştik. Bu defa çıkan alçı parçası bize göstersenin kocam olduğunu düşündüm. Bu ka dim. Uykuda olan bir insanı uyandırmak miş oldu ki, Selçukiler, alçı üzerine çini ranhk odada senden ancak birkaç par çayı görebilmek, seni kaybetmek üzere tan korkan bir halim vardı. Halbuki uy işlemesini de harikulâde bir surette inkioldugumu bana daha kuvvetle hissettiri kuda olan insan kâbus içinde kıvranıyor şaf ettirmişlerdir. Bu süslü alçı parçaları fevkaîâde muhyordu. Daha şimdiden yokluğa karışnv.ş du ve uyandırsam rahat nefes alacağ; muhakkaktı. Fakat bende bunu yapacak teşem olması icab eden bir sarayın dugibiydik. Jackie Coogan, Şatlo ile çevirdiği Jackie son yazdığı senaryoyu varlarından koptuğu ihtimali verilen par« Yavrucak > filminde Rözden geçiriyor Niçin ağlayordum? Gözlerimden inen irade nerede.. Riyakârlıkta zannediyorum ki bize hiç çalardan birisidir. Hasıl olan kanaate göyaşlar emin ol yüreğimde hasıl olan bükadaşlarile beraber bir otomobil kazası Holivud'dan yazılıyor: yük bir kederden ileri gelmiyorlardı. Bu kimse rakib çıkamıyacaktır. Senelerce da re bu civarda «Alâeddin Keykubad» ın geçirdi. Babası öldü. Fakat delikanlı ha1918 senesindeydi. Şarlo «Yavru gözyaşlarının sebebini tahlilden âcizim. ima bir damın altmda ayni maskeyi mu yaptırmış olduğu «Kubadiye» veyahud cak!» ismindeki filmini vücude getirmek fif bir yara ile kurtuldu. Hastanedeyken Belki sana acıyorum. Evet merhamet, hafaza ve ayni şefkat, dostluk, hatta sev amcası «Mugiseddini Tuğrul Şah» ın için hazırlanıyordu. Kordelânm başrolle onu ziyarete kimse gelmedi. Yalnız gene sırf bir merhamet.. Hastalığın, içicıde ki ile hareket edebilmemiz şayanı hayret saraylarından biri olmak ihtimali vardır. rinden birini küçük bir çocuğun oynama kadın artistlerden Ann Shirley yatağı Diğer bir kanaate göre Çifteminare medtortulanmış, dibe çökmüş. olan şefkati tir. sı lâzımdı. Büyük komik Los Angeles so nın başından ayrılmadı. Jackie kızın bu parmakla dokunulmuş gibi bulandırmışFakat zavallı dostum artık sen maske resesinî Hicrî 651 senesinde yaptıran Akaklarmda dört yaşında bir yavruya te bağlılığını derin bir sevgiye hamletmişti. tı. Gencdin, hayata karşı daima hırs duy ni yüzünden atmış, mücadeleyi terketmiş lâeddin Keykubad'm kızı «Hundi» Hatusadüf etti. Onu alıp Holivud'a getirdi ve Onun için kendisile evlenmek istedi. Famuş, ölücnden çok korkmuştun. Sana a bulunuyorsun. Hastahk iradeni elinden nun ikamet ettiği saray da olabüir. Çünbirçoklarının bugün hâlâ takdirle hatırla kat Ann bu teklifi kabul etmedi. Anlaşıcıyordum. Seni sevmemem acımama mâni aldı, yattığındanberi her gece uykuda kü künbetin garb ve şark pencerelerinin lıyordu ki ona gösterdiği alâka sırf meryanmdan duvarların başladığım gösteren yacaklan mükemmel eser ortaya çıklı. değildir ki.. benden nefret ettiğini söylüyorsun. Bu çocuk Jackie Coogan'dı. Jackie on hamet saikasile idi. Sana kızmıyorum, kinlenmiyorum, hat alâmetler vardır. Bu cihetten künbete Yüzüm kırışmadan, hiçbir ıstırab duy1935.. Nihayet «yavrucak» kendine dan sonra birçok filimler çevirdi. Bunlar madan yalnız içimde fazla rahatsız edici ta herseye rağmen ölümünü istemiyorum. bitişik iki binanm o zamanda yapıldığıaraya araya müstakbel bir zevce bulu şöyle böyİ€ muvaffakiyet kazandılar. Fabir sükun ve boşlukla sessiz sessiz ağlıyor İtiraf ederim ki, bu sana acıdığımdan zi na, mevcud olan bu vaziyetten istidlâl kat yavrucak büyüyüp de delikanlılık ça yor. İda Lupino.. Gazeteler bu mevzuyade şu histen ileri geliyor: Vazifem ol edilmektedir. Bu binalar, hiç şüphe yok dum. ğına eriştiği vakit seyirciler kendisinden da sütun sütun yazı yazıyorlar. Tam niBir aralık gözyaşlarımı sildim, iki eli mıyan birşeyi yapmak istemiyorum. Çün ki, muhteşem bir güzelliğe malik idiler. yüz çevirdıler. Biçare gene yirmi yaşına kâh kıyılacağı gün İda gizli olarak vakmi oturduğum iskemlenin arkalığına ge kü senin matemini tutması lâzım gelen, Şehri evvelce çevirmiş olan sirlann vageldiği zaman işsiz, güçsüz ve parasız tile evlenmiş bulunduğunu itiraf ediyor, çirdim. Başımı tahtaya dayadım ve göz daha doğrusu buna lâyık olan insan ben ziyetine göre Selçuk saray ve binalarının Jackie gene açıkta kalıyor. Çifteminarenin etraf ve civarında bulun kaldı. Çünkü Jackie'nin bütün çocuk'.uk lerimi yavaşça kapadım. îşte o zaman değilim. 1937 de SaintBrentam kilisesinin çandevresinde çalışıp kazandığı 4 milyon birdenbire çok uzaklara, maziye doğru Benden nefret ettiğini, kurtulmak ve ması akla daha yakın görünmektedir. ları çalıyor. Artık bu sefer iş kat'î.. Maarif Vekâleti ancak künbetin et doları annesi gasbetmiş, ona metelik bile aktım. Gözlerimin b'nünde bir yığın siyah bunun için uzaklara, çok uzaklara kaçvermiyordu. Zavallı büyüdüğü için sade Jackie, Betty Grabb ile evleniyor. Gene bulut sanki perde perde açıldı. mak istediğini ateşler içinde kıvranarak rafını altı metre genişliğinde eştirmekteküçülmekle kalmamış hatta büsbütün kız, anlayışlı bir hakem huzurunda HoBir zamanlar sen ve ben sevişmiştik kendini oradan oraya atarak söylediğin dir. Eğer bu hafriyat işi biraz tevsi edilufuktan silinmişti. Annesinden yalnız livud'un en güzel vücudlü kadını oldu değil mi? Bir zamanlar sen ve ben ay akşamlar, doktorun korka korka yanıma se daha nice böyle kıymetli şeylerin çıhaftada 6 dolar ceb harçlığı alıyordu. ğunu ispat etmiş bir melek.. Kültürü ve dınlık bahçelerde dolaşmış, güneşin altın yaklaşıyor. Bütün bunlara ehemmiyet kacağına şüphe etmemeliyiz. Çünkü bu Maamafih Jackie büyük bir teessüre düş enerjisi de fazla.. Kocasına yeniden çada olgunlaşan meyvaları, başları bükülen vermemek lâzım geldiğini, bu hezeyan dar sahaya münhasır kalan hafriyatta medL Işiude.bulundijğu çağm nankör bir hşmak zevkini vermeğe çalışıyor.. Hey ateş kırmızısı, solgun beyaz çiçekleri top ların krizden ileri geldiğini söylüyor, beni kesme bina taşları, çini kırıklan çıkmakdevir olduğunu düşündü. San'at ve serhat.. Demek muvaffak olamıyor ki bir selamış, sonra onlar kollarımızda, vücud teselliye çalışıyor. Ben gülüyorum ve göz ta<lır. Buna muhakkak nazarile bakmak vette yâr olmıyan talihini aşk sahasında ne sonra o da Jackie'yi bırakıp kaçıyor. lerimiz yorgun ve ateşli, gözkapaklan yaşlan gülümseyen dudaklarımm kena lâzımdır ki, hafriyat mahallinde müdenemeğe karar verdi. 17 yaşında Taby Evdeki masanın üstüne şöyle bir pusula mızı hafif indirerek birbirimize bakmış ve rında toplanarak soğuk soğuk göğsüme him bir Selçuk eserinin harabesile karşıyazıp bırakıyor: Iaşmaktayız. Eşilen yerde yontma taş Wing isminde bir kızla nişanlandı. Lâdudaklarımızda hafif bir tebessüm beli dökülüyor. «Tekrar hayatmı kazanmaya başla kin bu nişanlıhk devresi pek uzun sürmererek, ellerimizdeki meyvaları, çiçekleri, Karar verdim. İnsanî vazifemi sonuna tan yapılmış duvar parçalan gb'rünmekdığın gün geleceğim!» di. Taby «ciddî bir gene olmadığı» bayerlere atıp kucaklaşmıştık. Evet bir zakadar yapacağım. Seni yalnız bıraka te ve muhtelif istikamette imtldad et«Yavrucak» bu son tecrübenin de muhanesini ileri sürerek Jackie'yi bırakıp mektedir. manlar seninle, ben sevişmiştik.. mam. Her ne olursa olsun senin karın buvaffakiyetsizlikle neticelendiğini görünce Maarif Vekâletine, burada düşen bir gitti. Bütün mutad olan şeyler aramızda lunuyorum. Yerim yatağmın başucu olbüyük bir ye'se düşüyor, ihtiyarhyor, saçtekrar edilmişti. Bırbirimizi heyecanla malıdır. Eğer iyi olursan ah bilsen iyi iş varsa o da, hafriyat sahasını genişlet1933 te filitn amilleri Jackie için yeni ları dökülüyor.. yollarda beklemiştik. Aramızda kıskanc olmanı nekadar istiyorum seninle bütün mek sayesinde millî tarihim'.z için değer bir tecrübeye girijmek istediler. Ona Son defa haber aldığıma göre Jackie lık vak'aları geçmışti. Bu yüzden kavga bunlan konuşacağız. Ayrılmamız pek ko teşkil eden, çıkacak eserlere bir an evvel Margaret Marquis ile bir kordelâ yap kendi başmdan geçen bu maceralardan lar etmiş, darılmış, sonra barışmıştık. Ni lay olacak. Ben tekrar o sıcak, aydınlık kavuşmaktır. Ve hafriyatm da şimdiki tırdılar. Heyhat.. Eser seyirciler tarafın mülhem olarak bir senaryo yazmış. Eğer hayet çocukça sebeblerle ağladığımız, ve bahçelere dönmek istiyorum. Orada beni gibi gelişigüzel icrasının önüne geçip il dan beğenilmek şöyle dursun, bazı salon bununla san'at âleminde yeniden bir sevindiğimiz günler olmuştu. Bir gün sen bir başkası bekliyor gibi içimde garib bir min kabul ettiği bir tarzda yapılmasi hu larda ıslıklarla karşılandı. mevki sahıbi olmak imkânını bulursa ona gözlerin sevinc içinde parlayarak koş his var. Bu başkası kim oluısa olsun yü susunda tedbir alması lâzımdır. Hulâsa, 1934 te Jackie Coogan babası ve ar ne mutlul muş, «başka türlü olamazdı» demiştin ve Unde bütün ruhunun parladığını, gözle Çifteminare künbetinin etrafmda yapılan parmağıma altın bir halka takmıştın. Evet rinde kalbinin dile geldiğini ve onunla hafriyat, ilim erbabının istifade etmesine başka türlü olamazdı. O zaman ben de Dİrbirimizin kollannda yalnız maddî zev yarıyacak bir vaziyete maliktir. A. Şerif kin keskin raşesile değil, fakat ruhlan böyle düşünmüştüm. mızı birleştiren harikulâde bir zevkle titİzdivaç bizi birleştirmişti. Fakat bu teEdirnede fennî mandıralar riyeceğimizi görmek mümkün olacaktır. ^ Londradaki Madam Tusaud'nun •^T Meşhur Vjyanalı komik Hans lâkkiye bağlı birşey... Ben bunun aksini Edirne 8 (Hususî) Sıhhat ve Iktısad Ben artık ona yaklaşırken utancla gözlemeşhur «Mumyalar müzesi» nde Nor Moser, «Pis adam» filminin başrolünü iddia ediyorum. İzdivaç bizi birleştirmerimi örtmeyeceğim, senelerin verdıği cl Vekâletlerimizin verdiği t:p ve talimata ma Shearer ve Spencer Tracy'nin hey deruhde etmiştir. di, ayırdı. Sebebini kat'î şekilde tayin gunluk ve çektiğim derin pişmanlıklardan uygun fennî mandıralar bu sene en iyi kelîeri Ingiltere Kralı VI ncı Gcorge ve edememekle beraber zannediyorum ki, o şartlar altmda çalışmakta ve sık sık Tanınmış Alman rejisör Hans Deppe, sonra onda aradıklarımın olup olmadığıAmerika Birleşik Devletleri Cumhur Re filmi idare edecektir. vakte kadar bırbirimizi iyi tanımamıştık. kontrol edilmektedir. na dikkatle bakacağım. Herşeyden evvel Yapılmakta olan nefis peynirler buz isi Roosevvelt'in heykellerinin yanına konHalbuki içine girdiğimiz mahrem hava Hans Moser'e Josefine Dora, Herma birbirimizi iyi tanımamız lâzım geldiğini hanelere sevkedilmektedir. muştur. içinde, güneşin huzmesi altmda kahnca Relin, Fritz Kampers, Ernst Waldow, büiyorum. Fakat buna lüzum da kalmıderhal daha vazıh bir şekilde görünen bir •jç «Yarın tevkif olunacağım» korde Hans Holt, Else von Mollöndorf, Leo yacaktır. Çünkü dediğim gibi yüzünde yıgın toz parçası gibi kusurlarımız büyüiâsmın son sahneleri de çevrilmiştir. Baş Peukert, ve Anton Pointer partönerlik ruhunun parladığını, gözlerinde kalbinin dü, göze batacak, hoşa gitmiyecek bir rolleri Ferdinand Marian, Kathe Dorsch, edeceklerdir. dile geldiğini görmek mümkün olan bir hal aldı. Ben senin meçhul taraflarını tstanbul. Türbe, Belediye karHerma Relin, Paul Klinger, Will Dohm, jf Almanya hududunda, Tilsit'in ciinsandır o.. şısında 19 numarah Sinanağa keşfetmiş oldum. Fakat sonradan kıymet Gisela Uhlen oynamışlardır. varlarında Veit Harlan «Tilsit seyahati» dairelerinde her türlü konforlu Biz seninle haricî manzaralanmızın biçtiği bir taşın değerinde aldanan bir ^ Yakında Berlinde yeni bir filim filminin açıkhava sahnelerini çevirmekte6 numarah daire kiralıktır. Kapıcazibesine kapılarak birleşmiştik. Birbirikuyumcunun inkisanna usşradım. cıya ümracaat. çevrilmeğe başlanacaktır: «Paramla ne dir. Belki, belki değil muhakkak, sen de mize duyduğumuz şey, yalnız derin bir yapayım?» Fritz Kirchoff filmi idaıe •jf Victor de Kowa tarafından sahneayni hal içindeydin. Bunda da suçun ge hayranlıktan ibaretti. Halbuki biz ona SENENtN EN MUAZZAM ESERt îdecektir. Simdiye kadar, mühim roller ye konulan «Terzi Wibbel» filminin en ne ikimizde olması mümkün... Yekdiğe çocuklar gibi aşk ismini vermiştik değil için Walter Steinbeck, Erich Ponto, mühim sahneleri çevrilip bitmiştir. Ya rimizden çok daha büyük şeyler ümid et mi? Nekadar yanlış bir tahmin!.. Else von Mollöndorf ve Hans Richter kmda Victor de Kowa, filmin dekupa Evet ben tekrar hem de kabil oldugu miş, beklemiştik. Netice şu ki bırbirimizi tayin edilmiştir. jile meşgul olacaktır. kadar sür'atle gene o sıcak, aydınlık bahtanıdık ve beğenmedik.. Izdivacımızm üzerinden aylar geçti, çelere kosmak istiyorum. Dostum iyi ol. 15 Haziran perşembe akşamı Bükreşte 3 gün otel ve yemek hâlâ birbirimize karsı ayni itina ve dik Seninle konuşacağız... Jffi Roterdamda 1 gün otel ve yemek Peride Celâl kati gösteriyorduk. Bunlar bir takım itiNEVYORKTA 14 gün ikamet yadlar haline gelmişti ki, biz, artık onHalk san'atkârı Pariste 3 gün otel ve yemek ları bozmaya korkuyorduk, Zavallı amele Atlantiğin en güzel vapurlannda Evlendikten dört beş ay sonra bir sa Şoför Saffetin idaresindeki kamyon, yemekli ve yataklı kamatalar; Ertuğrul Sadi Tek, Halide Pişkln, bah hiç unutmam, sen aynanın önünde içinde iki amele olduğu halde, dün sabah bütün masraflar dahil Okuyucu Sabriye Toksttz Aysel tıraş oluyordun. Hatta bir yanağını hafif Ramiden Topçulara gelirken karşısına kanatmıştın ve ben karyolada doğrularak ânî olarak bir adam çıkmıştır. 390 lira Şoför bu tehlikeyi atlatmak için ânî bir iki miişfik Iâf mırıldarunıştım. Vodvil 3 perde surette fren yapmış, şiddetli sarsıntı ne Ayrıca: Ceb parası temin edilmiştir. Işte o sırada kendimi tekrar yatağa Kayıdlar 15 haziranda kapanıyor. ticesinde kamyonda bulunan amele HaVaryete, dlleto, solo, tafsilflt sl ilfinında bırakırken: san, yol üzerine düşmüştür. Başı taşlaTelefon : 22127 Ne tuhaf diye, düşündüm, onu ar ra çarpan zavallı amele ölroüştür. Hâtık sevmiyorum! dise hakkında tahkikata başlanmıştır. Galatasaray, Telefon: 44914 Bunu ilk defa kendi kendime itiraf et r CÜMHURtYET 13 Haziran 1939 Küçük hikâye Hastanın başucunda Peride Celâl = = Erzurumda bulu nan tarihî eserler Selçukilere aid kıymetli vesîkalar ele geçti RADVO Büyüdükçe küçülen artist Çocukluğunda kazandığı muvaffakiyetlerden sonra felâketler geçiren Jackie Coogan kendi hayatından mülhem olarak bir senaryo yazdı akşamki programj Turkiye Radyodlfüzyon Postalan DALGA UZUNLUGU 1639 m. 183 KC8. 120 Kw. T. A. O. 19,74 m. 15195 Kcs. 20 Kw. T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcâ. 20 Kw. 12,30 program. 12,35 Türk müziği. 1 Hicazkâr peşrevi. 2 Zeliâi Dedenın Hı cazkâr ağır semalsi Gülşende hezar. 3 Rakımın Hicazkâr şarkısı Bekledün t a fecre kadar. 4 Çorlulunun Hicazkâr §arkısı Ben sana göniü vereli 5 Sazla halk turküsü Şu dağları delmeli. 6 Sazla halk türküsü Bülbül taşta ne gezer. 13 memleket saat ayarı, ajans ve meteorolojı Kaberleri. 13,15 muzik (karışık program Pl.). 13,45 konuşma (kadın saati ev hayatına dalr). 19 program. 19,05 mıizik (m€Jodiler PL). 19,15 Türk müziği (karışık program). 19,40 Türk müziği (Âşık edebiyat saz şairlerinden örnekler). 20 memleket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberlerı. 20,15 neş'eli plâklar R. 20,20 Turk müziği (klâsık program). An.kara radyosu kume heyeti. Idare eden: Mes'ud Cemil. 1 Bayatiaraban peşrevi. 2 Sadullah Ağanın Bayatiaraban birinci beste Nevcivanım. 2 Sadullah Ağanın Bayatiaraban ikanci beste Bülbulü dil ey gülü rana 4 Sadullah Ağanın Bayatiaraban ağır semal Rakseyliyecek. 5 Ney taksimi. 6 III. Selim Muhayyer şarkı Ey goncal nazik terin. 7 Varda kosta Ahmed Muhayyer sünbule şarkı Ey nihali isve. 8 Lemlnin Bayatiaraban şarkı Bakasız hüsnün güv«nme anına. 9 Rahmi Beyin Bayatiaraban şarkı Bana seyranı cemalindir 10 Saz semaisi. 21 konuşma 21,15 muzik (radyo orkestrası sef: Praetorius). 22,15 muzıkli konuşma (Halil Bedü Yönetken tarafından Schubert H.). 22,30 müzlk (neş'eli müzik PL). 23 son ajans haberlerl, zlraat, esham tahvllât, kambiyo nukud borsası (fiat). 23,20 muzik (cazbandP l ) . 23,55 yarınki program. Operalar ve operetler 21,05 21,45 22,05 22,35 Leipzig: Ariadne «Naksos) ta. Hilversum I : Di« Walküre. Roma: Tiyatro direktörü. Ingiitere (WalesRegional): Madam Butterfly (üçüncü perde). Büyük konserler Münlh: Çaykovskl'nin eserlerl. Londra (Regional): Sulllvan, Gonaud*nun eserleri. 19,05 Londra (Regional): Sullivan, Schutekârların eserleri. 21,05 Brüksel: Wagner ve Schumann'ın eserleri. 21.J5 Parls (Eiffel kulesi): Wagner, La loss ve Glazunof'un eserleri. 22,05 Doyçlandzender: Orkestra ile Brahms ve Schumann'ın eserlerl 22,55 Droitwich: Hand«l, Evano ve Smetana'nm eserleri. 24,05 Prag: Çek musikisi. 18,15 19,05 Oda musikileri 16,30 17,05 20,45 22.30 23 25 23,35 18,20 18,20 19 25 20,25 Hamburg: Schubert'in eserlerl. Münih: Brahms'ın eserleri. Beromünster: Schumann'ın eserlerl. Prag: Beethoven'in eserleri. Doyçlandzender: Muhtelif parçalar. Saarbrucken: Mozart devri musikisi. Solistlerin konserleri Emekli Albay İhsanın eşi Bayan Nilüferin ölümünün kırkıncı gününe müsadif 16 haziran cuma günü öğle vakti Üsküdar Iskele camiinde mevlidi nebevi kıraet edileceğinden arzu edenlerin te§rifleri rica olunur. ERTUĞRUL SADİ TEK Şehzadebaşı TURAN tiyatrosunda bu gece Her yer 20, paradi 10, localar 100 3 perde Okuyucu Aysel CEMAL SAHİR Şehrimizin en merkez yerinde Sirkeci Vezir bahçesinde itinalı hazırlıklarla birkaç güne kadar halk temsillerine başlıyor. c Milâno: Pıyano konseri. Prag: Bach'ın sonatlarL Konigsberg: Şan konseri (soprano). Viyana: Llszt'in Ispanyol rapsodisl. MEVLÎD or uki tırl s. o. s. Kiralık apartman L  L E nin Büyük pragramı Büvük Valsin dahî rejisörü JULIEN DUVİVİER'in hazjrladığı... Ateşli VİVİANE ROMANCE ve kudretli JEAN GABÎN'in canlandırdığı büyük hayat filmi NEVYORK SERGİSİ TURAN Tiyatrosunda Naşid Özcan G c s e ei ve Dünya bahriyesini mateme sokan Amerika ve İngiliz Denizaltlarınm feci kazasının bütün teferrüatını yasatan SON ŞflNS HAYRET EFENDİ DENİZALTI D. L (Fransızca yeni kopyası) Bu film pek çok müşterilerimizin arzu ve ısrarı üzerine bilhassa getirtilmiştir. önümüzdeki Perşembeden itibaren N A T T A ÇiFTESARAYLAR SİNEMA ve BAHÇESİNDE Bu akşam Bayan M U A L L  Kemanî SADİ ve arkadaşları L A L E sinemasında Bugün: 1) İngiliz Fenerbahçe maçı 2) SEVDA KAMPI 3) CEHENNEM YOLU 4) METRO JURNAL meye cesaret etmiş oluyordum. O günlskemle yüzünden... den sonra içime yılan gibi garib bir sı Evvelki gün Bebek bahçesinde iskemkıntı çöreklendı. Seni sevmemek, buna le yüzünden iki kişi arasında kavga çıkragmen yanında yaşamaya tahammül et mıştır. Neticede kavgacılardan Keğork mek bana azab veriyordu. Aglamak ve başmdan, Garbis de dudağından yaralanhayatımdan, hatta kendi kendimden mıştır, AKŞEH1RDE Kanaat Pazarı Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasiye, gazete ve mecmualann tevzi yeridir. Cağaloğlu eski Düyunu Umumiye yeni Erkek Lisesi yaninda kapısı Cumhuriyet matbaası karşısındadır. Sln*ma Bayan ve çocuklara 5 kuruştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog